Handleidig Zanussi Magnetron

 • View
  110

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  1/25

  Z I I i U S S I C E 9806801 - 4/97

  BETRIEBSANLEITUNG NOTICE D'UTILISATION GEBRUIKSAANWIJZINGZ I I i U S S I

  MIKROWELLENHERD"FOUR A MICRO-ONDESMAGNETRON-OVEN2MB32CT

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  2/25

  102

  Wij zi jn verheugd dat u een Zanussi -product heeft gekozen, en wij zi jn er van overtuigddat u veel gemak en plezier van uw nieuwe magnetron zult hebben. Zoals met aliaapparaten duurt het enige t ljd voordat u a ile funct ies en bizonderheden zul t kennen,maar daarna zult u de oven niet meer kunnen missen.

  rIi Belangrij ke aanwijzingenAfvalverwerki ng:verpakking en oude toestel 10 4Aanwijzingen m.b.t. de veiligheidAigemeen 10 5Zo voorkornt u beschadiging van het toestel 10 5Magnetron 10 6Grili/hetelucht 10 8Aigemene aanwijzingen voor het gebruikGeschikt servies 10 9Hierop moet uook letten 11 0Opstelling/aansluitingVrijstaand toestel 11 1Inbouwtoestel 11 1BeschrijvingToestel 11 2Bedien ingspaneel 11 3Indikatieveld 11 4Accessoires 11 5Veer het ingebruik nemenReinigen 11 7Inzetten van de accessoires 11 7Dagtijd instellen 11 8Beknopte gebruiksaanwijzing 11 9Verwarmingsmethoden 12 1Magnetron solo 12 2Aanwijzingen voor instellen van hetvermogen 12 3Automatische programma's 12 4Ontdooi-automaat 12 4Kookautomaat 12 5Kombinatie ontdooi-koakautomaat 12 5Hetelucht 12 6turbo-grilleren 12 7Vlak-grilleren 12 8Kombinatie magnetron en hetelucht 12 9Kombinatie magnetron en turbo-gnlleren 13 0Kombinatie magnetron en vlak-grilleren 13 1Voorkeuze duur/einde 13 2Prog rammageheugens 13 3Kookwekker 13 4Tabellen/tipsTabellen magnetron 13 5Praktische tipsvoor het geb ruik 13 9Tips voor de magnetron 14 0Tabelbakken 14 1

  ..J Tips voor het bakken 14 2z Tabel braden 14 3'" ..J Tabel grilleren 14 4~ z Tips voor braden en grilleren 14 5I '"8 ~ Reiniging en onderhoud 14 6~ 0I Wat iser aan de hand als .. .0 14 7t- o=> ~ Klantenservice 14 9 103

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  3/25

  -z'"~-e-'";3'"l

  -' ii5z I-'" Z~ '"'" ~'" '"'" I'" o~ '"'"04 Cl 105i5

  ';$~i~1,19rijk~;'~itO~~ingftttAfvalverwerking: verpakking en oud apparaatVerpakkingOnze magnetronovens moeten vervoerd worden en hebben daarom een effektieve be-schermende verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut nocdzakefjke.Folie en styropor kunnen gevaarlijk zijn voar kinderen.Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.Aile gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruiktworden.Het karton isvan oud papiergemaakt, het hout isonbehandeld. De kunststoffen hebben devolgende aanduidingen:>PE< voor polyethyleen, bijv. de doorzichtige folieverpakking>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen cfk-vrij)>pp< voor polypropeen, bijv. de verpakkingsbandenDoor hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen gebruikt te worden enwordt de hoeveelheid afval kleiner.Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking inuw woonplaats.Oud toestelAis u uw aude toestel afdankt, maak het dan onbruikbaar. Stekker uit het stapkontakt trek-ken, aansluitsnoer afsnijden.Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

  Aigemeeno Het toestel aileen met draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.o Gebruik aileen voor de magnetron geschikt servies.o Houd bij rookvarming het toestel gesloten. Toestel uitschakelen en stekker uit het stop-kontakt trekken of zekering inde huisinstallatie uitschakelen.o Gebruik het toestel ingeen geval, als het niet meer onberispeli jk funktioneert.DAis het aanslui tsnoer beschadigd is, moet het door een soortgeli jk snoer vervangen

  worden.o Dittoestel voldoet aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrischetoestellen mogen aileen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties

  kunnen tot aanzienli jke risiko's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onzeatdeling Klantenservice. Aileen oriplnele AEG-onderdelen voldoen aan aile eisen!o Oi t apparaat i s bestemd om te worden neergezet (of te worden ingebouwd) op het

  aanreeht op minimaal 85 em van de vloer. Zet de oven op een plaats enhorizontaal v lak. Neem een plaats die ver is verwi jderd van andere warmtebronenof dampen.

  o Controleer of de lueht vrij am het apparaat kan eir culeren. Laat voldoende vrijeruimte, 5 em, tussen het apparaat en de muur aan de zijkanten en 10 em aan deaehterzijde.

  Zo voorkomt u beschadiging van het toestelo Niets tussen deur en deurlijst klemmen.o Deurafdichtingen en afsluitvlakken altijd schoon houden.o Geen brandbare voorwerpen in de magnetron bewaren. Bij het inschakelen kunnen zeontvlammen.o Schakel het toestel aileen in,als zich levensmiddelen inde ovenruimte bevinden. Anderskan het toestel overbelast raken.

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  4/25

  = . , , ' . ' " . '~ ;6 . . . ~ . '. " ' ..' I I ' . . I I ' . : : . . ~ . ' H " " * . '. .. ' . '. ' " ' . " ' . ' " . " . ' . ,. ' . " . ' ! . . . . ' . . . . . " . ,i.!.i. . .: . : . . . ... v . . f t j ., . ~ . . . . 1 , . ' . ' , . g " " . ' I : . . ; ,. ' . ' " " " . ! .I ' . , ,' . , . . .. '"Q91,,_IJ~,,:;,gnm',1l!'J '~Ue:,' .. 1.netu:,'v"" _" _~ % r 1i1 -t. L"",:.:c , _ _ _ _ *' * * . ~. _,,_~" ff-) "__:- 0. '" "": :_d ,_ J; " t .;- ~ ~Magnetrono Z e t b ij h e t v e rwa rme n va n v l o ei st o ff en a lt ij de en th ee le pe ltje in h et g la s o f ko pje o mo ve rk ok en te v oo rk om en . In g eva l v anko okpun tve rt ra g in g wo rd t d e ko ok tempe-r at uu r b e re ik t, z on de r d at d e t yp is ch e b el -l e tj e s ops ti jg en . Reeds b iJ li ch te aan rak ing

  v an h et g la s o f k op je k an d e v lo eis to f d anp lo ts elin g h ev ig o ve rk ok en o f s pa tte n.Verbrandingsgevaar!

  o L e ve n sm i dd e le n me t e e n sch il o f v e l , z o a lsa ard ap pe le n, to ma te n, w or stie s. a ltijde e rs t m e t e en v or k l np rl kk en , z od at d e le -vensm idde len n ie t ba rsten .

  o L et e ro p, d at b ij h et k ok en e n v er wa rm enva n l eve nsm id d e le n e e n m i nimum tempe -ra tuur van 70 C bere ikt word t. Le td aa ro rn o p d e i n d e t ab el le n a an g eg ev enwa a rd e n ( ti jd /v e rmo g en ) . G e b ru ik vo or h e tm e te n v an d e t em p er at uu r v an d e le ve ns -m id de le n n oo it e en kwik- o f v lo e is to f-thermometer.

  o Ba byvoe d in g i n po t je s o f f le s je s a lt ij d zo n d e r d e kse l v e rw a rme n . N a h e t ve rwa rme n g o e dom ro e re n o f s chu d d en , zo da t d e wa rm t e z ic h g e li jkma ti g ve rd e e lt .Beslist de tempera-tuur kontroleren, v oo rd at u d e b ab y g aa t v oe re n.

  o I n d e ma g ne tr o n ve rw a rmd e l eve nsm id d el en g e ve n wa rm t e a a n h e t se r v ie s . a f.Gebruikdaarom pannelappen.

  o L aa t l ev en sm id de le n n ie t t e g aa r w o rd en d oo r t e l an ge t ild e n e n t e h og e v ermo ge ns . B e-pa a ld e d e le n va n d e l eve nsm id d el en d r og e n a n de r s sn el u it e n ve rb ra n d en .

  _J _Jz z'" "';12 S" 0'" II5 co

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  5/25

  o De ovenruimte, het grillelement, deinhangroosters, het draaiplateau wor- ~den tijdens het gebruuuik heet. Denkerom v66r u deze delen aanraakt.

  -..J ZZ '"m:. r I0 :tl'" '"~II08 i]j ::; 109

  Grili/heteluchto Het toestel aileen bij vlak-gril leren, infra-

  therm-grilleren of hetelucht voorverwar-men. Nooit bij kombinatie met magnetronof bij magnetron solo.

  o Bij het gebruik van grill of hetelucht (aileenof inkombinatie met magnetron) wordt hetz ichtvenster heet. Houd daarom k le inekinderen uit de buurt van detoesteldeur.

  Geschikt serviesMateriaal Bereidingswijze

  magne- hete- grill gekombineerdtron lucht gebruik

  vuurvast glas en porselein (zonder X X X Xmetalen delen)niet vuurvast glas X - - -en porselein ')glas en glas- X X X Xkeramiek vanvuur-en vriesvast materiaalaardewerk')kunststof, hittebestendig tot X X3) - X3)200Ckarton/papier X - - -vershoudfolie X - - -braadfolie met speciale sluiting X X3) - X3)voor magnetronbraadpannen vanmetaal, bijv. - X X -emaille, gietijzerbakvormen, zwart gelakt of met - X - -speciale laaggrillrooster X X X Xglazen braadslede X X X Xbakplaat - X - -

  Xgeschikt - niet geschikt'J zonder versieringen van goud, zilver, platina of metaal1zonder metaalhoudend glazuurry letop de door de fabrikant opgegeven maximumtemperaturen.

 • 5/13/2018 Handleidig Zanussi Magnetron

  6/25

  _ ,z'": ' : i0I8'"oI_ ,Z

  '"~I0~I_ , ...J

  Z Z

  '" ~2?" II0 ,0 0'"110 CD ~ 111

  Hierop moet u ook letteno L ev en sm id de le n z ijn v er sc hi ll en d v an v or m e n k wa lit ei t.

  Z e w ord en in v ers ch ille nd e h oe ve elh ed en to eb er eid . B en od ig de tijd e n v erm og en v oo ro ntd oo ie n, v erw arm en o f k ok en z ijn d aa ro m o ok v ers ch ille nd . A is g ro ve ric htlijn g eld t:

  dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd.H ou d d e tab elle n aa n. S te l a ltijd e ers t d e ko rts te tijd in e n aile en a ls h et n od lg is e en la n-ge r e t lj d .

  o B ij h et w erk en in de m ag ne tro n o nts ta at d e w arm te In d e le ve ns mid de le n z elf. D aa ro mk un ne n n le t a ile p la ats en te ge lijk v erh it w ord en . V oo ra l b ij g ro te re h oe ve elh ed en d ie ne nd e v erw arm de le ve ns mid de le n d aa ro m o mg ero erd o f o mg ek ee rd te w ord en .

  o In d e ta be lle n is "standtijd" a an ge ge ve n. L aa t d e le ve ns m id de le n in d e u it ge sc ha ke ld eo ve n o f b ulte n d e o ve n s ta an , z od at d e w arm te z ic h n og g elijk ma tig er k an v erd ele n.

  V oo r in bo uw in e en h og e k ast g eb ru ik t u h et d aa rv oo r b este md e inb ou wra am . V oig d e a a n-w