HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 • View
  139

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. BÀI GIẢNG MÔN. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Giảng viên: TS. Lê Minh Toàn Điện thoại/E-mail: toanlm@ptit.edu.vn Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 Học kỳ/Năm biên soạn: I/2009. BÀI GIẢNG MÔN - PowerPoint PPT Presentation

Text of HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 • HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG BI GING MNQUN L NH NC V BU CHNH, VIN THNG V CNG NGH THNG TINGing vin: TS. L Minh Tonin thoi/E-mail:toanlm@ptit.edu.vn B mn: Kinh t - Khoa QTKD1Hc k/Nm bin son: I/2009

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * CHNG VI: THANH TRA THNG TIN V TRUYN THNG; GII QUYT KHIU NI, T CO; X L VI PHM HNH CHNH

  I. CHC NNG, NHIM V V QUYN HN CA THANH TRA THNG TIN V TRUYN THNG1. V tr, chc nng

  Ngh nh s 115/2006/N-CP v t chc v hot ng ca Thanh tra Bu chnh, Vin thng v Cng ngh thng tin (nay l Thanh tra Thng tin v Truyn thng) ngy 04/10/2006 quy nh: Thanh tra Thng tin v Truyn thng l c quan thanh tra theo ngnh, lnh vc c t chc Trung ng bao gm Thanh tra B Thng tin v Truyn thng, Thanh tra Cc Tn s v tuyn in, Thanh tra Cc Qun l cht lng bu chnh, vin thng v cng ngh thng tin; cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c Thanh tra S Thng tin v Truyn thng; thc hin chc nng thanh tra hnh chnh v thanh tra chuyn ngnh trong phm vi qun l nh nc v bu chnh, vin thng v cng ngh thng tin theo quy nh ca php lut.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 3. Nguyn tc hot ngHot ng ca Thanh tra Thng tin v Truyn thng phi tun theo php lut, bo m chnh xc, khch quan, trung thc, cng khai, dn ch, kp thi; khng lm cn tr n hot ng bnh thng ca c quan, t chc, c nhn l i tng thanh tra v cc c quan, t chc khc c lin quan. Khi tin hnh thanh tra, ngi ra quyt nh thanh tra, Th trng c quan thanh tra, Trng on thanh tra, Thanh tra vin v thnh vin on thanh tra phi tun theo quy nh ca php lut v thanh tra v phi chu trch nhim trc php lut v hnh vi, quyt nh ca mnh.

  4. T chc, nhim v v quyn hn ca Thanh tra Bu chnh, Vin thng v Cng ngh thng tin4.1. T chc Thanh tra Bu chnh, Vin thng v Cng ngh thng tinT chc Thanh tra Bu chnh, Vin thng v Cng ngh thng tin bao gm:a) Thanh tra B Thng tin v Truyn thng (sau y gi tt l Thanh tra B);b) Thanh tra Cc Tn s v tuyn in; Thanh tra Cc Qun l cht lng bu chnh, vin thng v cng ngh thng tin (sau y gi tt l Thanh tra Cc); c) Thanh tra S.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 5. Hot ng thanh tra5.1. Hot ng thanh tra hnh chnhThanh tra vic chp hnh chnh sch, php lut, nhim v c giao ca c quan, t chc, c nhn nu ti khon 1 iu 2 Ngh nh s 115/2006/N-CP.Hnh thc thanh tra, ni dung, trnh t, th tc tin hnh thanh tra hnh chnh thc hin theo quy nh t iu 34 n iu 44 ca Lut Thanh tra, cc vn bn hng dn thi hnh Lut Thanh tra v cc vn bn php lut khc c lin quan.

  5.2. Hot ng thanh tra chuyn ngnh Thanh tra, kim tra vic thc hin chnh sch, php lut, quy trnh, quy phm, tiu chun, cht lng v thng tin v truyn thng i vi cc c quan, t chc, c nhn nu ti khon 2 iu 2 Ngh nh s 115/2006/N-CP, bao gm:a) Cc quy nh v bu chnh, chuyn pht th, chuyn pht; b) Cc quy nh v vin thng, Internet; c) Cc quy nh v truyn dn pht sng, tn s v tuyn in; d) Cc quy nh v in t, cng ngh thng tin;) Cc quy nh v c s h tng thng tin quc gia;e) Cc quy nh khc ca php lut theo thm quyn qun l nh nc ca B.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * II. GII QUYT KHIU NI, T CO

  Vic gii quyt khiu ni, t co v bu chnh, vin thng v cng ngh thng tin c thc hin theo cc quy nh ca php lut v gii quyt khiu ni, t co; php lut v thanh tra, Php lnh Bu chnh, Vin thng, cc Ngh nh hng dn chi tit thi hnh Php lnh Bu chnh, Vin thng, cc hng dn ca B Thng tin v Truyn thng. Ngy 05/9/2003, B trng B Thng tin v Truyn thng ban hnh Quyt nh s 54/2003/Q-BBCVT v vic tip cng dn v gii quyt khiu ni t co ca cc c quan B v cc n v thuc B Thng tin v Truyn thng.

  Quyt nh s 54/2003/Q-BBCVT quy nh chi tit trch nhim tip cng dn ca B trng, th trng cc c quan, n v thuc B; tiu chun, trch nhim tip v quyn hn ca cn b tip cng dn; a im tip cng dn; x l cc ni dung khiu ni, t co trong khi tip cng dn.v.v...

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * III. X PHT VI PHM HNH CHNH

  1. Khi nim vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s VT

  Ngh nh s 142/2004/N-CP ngy 08/7/2004 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in quy nh: Vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in l hnh vi c hoc v ca t chc, c nhn vi phm cc quy nh qun l nh nc v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in m khng phi l ti phm v theo quy nh ca php lut phi b x pht hnh chnh.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 2. Cc loi hnh vi vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s VT

  a) Vi phm cc quy nh v: hot ng, bo m an ton mng bu chnh cng cng, mng chuyn pht th, mng bu chnh chuyn dng; m bo b mt thng tin ring v an ninh thng tin; cung cp v s dng dch v bu chnh, dch v chuyn pht th; qun l v s dng tem bu chnh;b) Vi phm cc quy nh v: thit lp, bo m b mt thng tin ring, an ton mng vin thng v an ninh thng tin; cung cp v s dng dch v vin thng; kt ni cc mng vin thng; kho s vin thng;c) Vi phm cc quy nh v: qun l, s dng tn s v thit b pht sng v tuyn in; tng thch in t;d) Vi phm cc quy nh v gi, cc, ph, l ph bu chnh, chuyn pht th, vin thng v tn s v tuyn in;) Vi phm cc quy nh v: qun l tiu chun, cht lng thit b vin thng; cht lng dch v bu chnh, chuyn pht th, vin thng; cht lng mng vin thng; sn xut v xut khu, nhp khu thit b vin thng; qun l tiu chun, cht lng cng trnh chuyn ngnh bu chnh, vin thng; e) Vi phm cc quy nh v ch bo co nghip v; khng chp hnh s kim tra, kim sot ca c quan Nh nc c thm quyn.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 3. Cc trng hp khng b x pht vi phm hnh chnh

  - C nhn, t chc nc ngoi thuc din c hng quyn min tr x pht hnh chnh theo quy nh ca Php lnh v quyn u i, min tr dnh cho c quan i din ngoi giao, c quan lnh s v c quan i din ca t chc quc t ti Vit Nam.- Ngi vi phm hnh chnh cha 14 tui.- Trng hp vi phm thuc tnh th cp thit, phng v chnh ng, s kin bt ng hoc vi phm hnh chnh trong khi ang mc bnh khc lm mt kh nng nhn thc v iu khin hnh vi ca mnh.- Ht thi hiu x pht vi phm hnh chnh theo quy nh.- Hnh vi c du hiu ti phm.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 4. i tng b p dng x l vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s VT

  Mi t chc, c nhn c hnh vi vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in u b x pht theo quy nh ca Ngh nh ny v cc quy nh khc ca php lut v x pht vi phm hnh chnh c lin quan.T chc, c nhn nc ngoi c hnh vi vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in trong phm vi lnh th, vng lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam th b x pht hnh chnh theo quy nh ca php lut Vit Nam, tr trng hp iu c quc t v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in m Vit Nam k kt hoc gia nhp c quy nh khc vi quy nh ca Ngh nh ny th p dng iu c quc t .Ngi cha thnh nin c hnh vi vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s v tuyn in th x l theo quy nh ti im a khon 1 iu 6 v iu 7 ca Php lnh X l vi phm hnh chnh.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 5. Cc nguyn tc x pht vi phm hnh chnh v BCVT&TS VT

  Phi do ngi c thm quyn tin hnh theo ng quy nh ca php lut.Mi vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT phi c pht hin kp thi v phi b nh ch ngay. Vic x pht phi c tin hnh nhanh chng, cng minh, trit ; mi hu qu do vi phm hnh chnh gy ra phi c khc phc theo ng quy nh ca php lut. Mt hnh vi vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT ch b x pht mt ln. Mt ngi thc hin nhiu hnh vi vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT th b x pht v tng hnh vi vi phm. Nhiu ngi cng thc hin mt hnh vi vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT th mi ngi vi phm u b x pht.Vic x pht vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT phi cn c vo tnh cht, mc vi phm, nhn thn ngi vi phm v nhng tnh tit gim nh, tng nng quy nh ti iu 8 v iu 9 Php lnh XLVPHC quyt nh hnh thc, bin php, mc x pht thch hp.Khng x pht vi phm hnh chnh trong cc trng hp thuc tnh th cp thit, phng v chnh ng, s kin bt ng hoc vi phm hnh chnh trong khi ang mc bnh tm thn hoc cc bnh khc lm mt kh nng nhn thc hoc kh nng iu khin hnh vi ca mnh.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG * 6. Thi hiu x pht vi phm hnh chnh v bu chnh, vin thng v tn s VT (i) Thi hiu x pht vi phm hnh chnh v BCVT&TSVT l mt nm k t ngy vi phm hnh chnh c thc hin tr trng hp quy nh ti cc khon 2 v 3 ny.(ii) Thi hiu x pht vi phm hnh chnh l hai nm, k t ngy vi phm hnh chnh c thc hin i vi hnh vi vi phm cc quy nh v gi, cc, ph, l ph bu chnh, chuyn pht th, vin thng v tn s v tuyn in; xut khu, nhp khu thit b vin thng. (iii) i vi c nhn b khi t, truy t hoc c quyt nh a v n v BCVT&TSVT ra xt x theo th tc t tng hnh s, nhng sau c quyt nh nh ch iu tra hoc nh ch v n m hnh vi vi phm c du hiu vi phm hnh chnh th b x pht vi phm hnh chnh; trong thi hn ba ngy, k t ngy ra quyt nh nh ch iu tra, nh ch v n, ngi ra quyt nh phi gi quyt nh cho ngi c thm quyn x pht; trong trng hp ny, thi hiu x pht vi phm hnh chnh l 03 thng, k t ngy ngi c thm quyn x pht nhn c quyt nh nh ch v h s v vi phm.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT www.ptit.edu.vnGING VIN: TS. L MINH TONB MN: KINH T - KHOA QTKD1 TRANG *

  (iv) Qu thi hn ni ti cc khon 1 v 2 ny th khng x pht nhng vn b p dng mt hoc nhiu bin php khc phc hu qu quy nh ti khon 3 iu 5 Ngh nh ny.

  (v) Trong thi hn c quy nh ti cc khon 1, 2 v 3 ny nu t chc, c nhn c hnh vi vi phm hnh chnh mi trong cng lnh vc trc y vi phm hoc c tnh trn trnh, cn tr vic x pht th thi hiu x pht tnh t thi im thc hin vi phm hnh chnh mi hoc t thi im chm dt hnh vi trn trnh, cn tr vic x pht.

 • BI GING MNQUN L NH NC V BC, VT& CNTT

Recommended

View more >