INFORMACIJA - Почетна | ALSU ?· vrednosti kapitala, porez na dodatu vrednost, hipoteka i drugi pravni ili ekonomski instituti. Možemo slobodno reći da je ovo sveobuhvatna knjiga

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • INFORMACIJA

  Prirunik za pripremanje strunog ispita za licenciranje steajnih

  upravnika (dalje: Prirunik) napisan je po programu Ministarstva privrede Republike Srbije iz 2005. godine, koji je sadran u Pravilniku o uslovima, programu i nainu polaganja strunog ispita za obavljanje poslova steajnog upravnika (Sl. gl. RS, 43/05; dalje: Pravilnik). Otuda je prvenstveno namenjen kandidatima za polaganje tog ispita, ali moe da poslui i drugim licima zainteresovanim za materiju prestanka poslovnih subjekata, kao to su licencirani steajni upravnici, steajne sudije, poverioci, advokati, raunovoe i revizori.

  Pisci i urednici su pokuali da se pridravaju nekoliko osnovnih naela

  u pisanju Prirunika. Prvo, nastojalo se da se Prirunik napie to jednostavnije, kako bi bio razumljiv licima visoke spreme bilo koje struke, poto steajno upravnitvo nije vezano samo za odreene struke, iako je ispitna materija preteno pravne i ekonomske prirode. Drugo, pisci su primenili metod postepenog uvoenja itaoca u steaj, koji se sastoji u izlaganju od opteg ka posebnom. Otuda su u Priruniku najpre izloeni osnovi prava, Uvod u graansko pravo i privredno pravo (privredna drutva), kao materija koja je

 • nuna za razumevanje steajnog prava. Potom je izloeno steajno pravo, zajedno sa ekonomskim delom steaja, kao glavnim delovima Prirunika, iza kojih slede ostale pravne grane, ija primena je nuna u steaju. Tree, nastojalo se da se Prirunik priblii i potrebama prakse, zbog ega su mu dati prilozi, sa "mustrama" pojedinih akata i spisa u steajnom postupku. Celokupna materija prirunika razvrstana je u XXI glavu na ukupno 1092 strana. Ovaj prirunik omoguava da se sazna ta je pravo, drava, pravno lice privredni subjekat, prestanak privrednih subjekata, upravljanje preduzeima, knjigovodstvo, raunovodstvo, osnovni finansijski pokazatelji, procena vrednosti kapitala, porez na dodatu vrednost, hipoteka i drugi pravni ili ekonomski instituti. Moemo slobodno rei da je ovo sveobuhvatna knjiga grupe autora od akademika, redovnih, vanrednih profesora, asistenata na fakultetima do sudija.

  Prirunik su napisali: 1) prof. dr Kosta avoki, lan SANU, koji je napisao osnove prava; 2) Jovan Jovanovi, direktor Agencije za licenciranje steajnih upravnika, koji je napisao Uvod u graansko pravo, stvarno pravo, krivino pravo, organizaciju pravosua, vanparnini postupak i priloge, 3) prof. dr Mirko Vasiljevi, koji je napisao akcionarsko drutvo, povezivanja privrednih drutava, statusne promene, promene pravne forme privrednog drutva, raspolaganje imovinom velike vrednosti i zatitu manjinskih akcionara u okviru privrednog prava, 4) prof. dr Neboja Jovanovi, koji je napisao privredno pravo, osim delova koje je napisao prof. dr Mirko Vasiljevi, zatim osnove steajnog prava (ta. 1-6 steajnog postupka iz l. 5. st. 1. Pravilnika Ministarstva), likvidaciju, pravo hartija od vrednosti i privatizaciju, 5) Slobodan Spasi, sudija Vrhovnog Suda Srbije, koji je napisao steajni postupak, pravne posledice steaja (osim pobijanja pravnih radnji), steajnu masu i reorganizaciju, 6) doc. dr Milena Jovanovi-Zattila, koja je napisala pobijanje pravnih radnji steajnog dunika, 7) doc. dr Vladimir olovi, koji je napisao steaj sa elementom inostranosti, 8) mr Vuk Radovi, koji je napisao posebne steajeve i posebne likvidacije, 9) dr Vera Leko, koja je napisala osnove raunovodstva, 10) edomir Gligori, koji je napisao osnove ekonomije i osnove finansija, 11) mr Dragan Pavi, koji je napisao obligaciono pravo, 12) prof. dr Borivoje underi, koji je napisao radno pravo, 13) Vida Petrovi-kero, sudija Vrhovnog suda Srbije, koja je napisala parnini postupak, 14) prof. dr Vesna Raki-Vodineli, koja je napisala izvrni i postupak, 15) prof. dr Gordana Ili-Popov, koja je napisala poresko pravo i zatitu ivotne sredine. Naglaava se da je Jovan Jovanovi uredio pravni deo Prirunika, osim steajnog prava, privrednog prava i privatizacije, dr Gordana Ili-Popov ekonomski deo prirunika, a dr Neboja Jovanovi steajno pravo, privredno pravo i privatizaciju.

  Na osnovu svega iznetog ovaj pripunik je jedinstven u celoj Jugo-istonoj Evropi. On je prvenstveno namenjen steajnim upravnicima ali moe da poslui i menadmentu svakog privrednog subjekta u uspenom rukovoenju svojim preduzeem kroz trinu privredu.

 • Cena iznosi: 3.150,00 dinara U cenu je uraunat PDV 8%. Tira: 1000 kom.

  Knjigu moete naruiti od izdavaa

  INTERMEX, Izdavatvo, softver i komunikacije 11000 BEOGRAD, Bul. vojvode Miia 37/II

  Telefon/fax: (011) 369-22-90/91, 30-67-505 369-20-69, 26-52-365, 26-50-854

  www.intermex.co.yu