Click here to load reader

Inscriptiones latinae ialDbicae - rhm.uni-koeln.de · PDF filelatinae iambicae. LVI Vi]atof romane, 1'e nova nomen s[cie]s b[aue notum LVII Tu qui Flaminia transis, 1'eata ac relage

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Inscriptiones latinae ialDbicae - rhm.uni-koeln.de · PDF filelatinae iambicae. LVI Vi]atof...

 • Inscriptiones latinae ialDbicae (anthologiae epigraphicae latinae

  a Francisco Buechelero confectae specimen alternm ').

  LI! Decem et ecto anDorum DRtns vixi [aeq]ue bene gratns pareDti atque amids. omnibus. ne] ludas hortor, his summa est severitas.

  LID Qnarto] decllmo anno infe[lix miM venit dieB quae] vitam et lueem reli[euam praecideret,

  LII Ma.rini frat. Arv. p. 564 ubi hano oon08 vel annorum natus formulam qua aetas mortui indiearetur perqullm usitlltam fuisse Sei- pionibus aliisque antiquis, posterioribus satis insolitam deelarllt. ex ara. Romana litteris optllmis insoriptll. praecedit On. Oornelius On. f. An(iensi) Bassus, subsequitur posuit Forlunatus 8er(~08) 1 sie Graeci rErO- 1'01, fT1j et lnvlI aeque scripsi ne violarem numerosJ quasi puer hoe dieeret 'non aliter quam si diutius missem'. quamquam eum versus 2 hiet in eaesura et B iustam mensuram excessisse videatur, etiam in primo neri potuit ut non scrvatis modulis [assid]ue aut [praecip]ue le- geretur. [ut9'iq]ue Marinius iungens oum parenti 5 inter omnibus ~et Zudas fere duodecim excidisse litteras Marinius significat. atque ex hi8 concludendum videtur supervcnisse versm aliquid huiusmodi apud mams me08. sententiam versumque exaequaturo hie potius scriben- dllm fuit

  LU! Donius iuscr. auto XV 32. extahat lapis in museo Trehiati ltaliae (cf. CIL. U p. 602), qui praecedit versus mortuae pueUae nomen narravit .. He]donae Pomponiaes [Zib. pariter reliqui versus in fine mutilati sunt omnes, priore autem parte tantum proxumi a nomine duo

  1 Specimen primum editum est .eum indioe scholarum aestivarum universitatis Gryphiswaldensis auui 1870. alterum hoc quod eodem tempore plurimam partem soriptum erat maxime hano ob causam nune edere visum est ut iambi quotquot in insoriptionibus exstant uno ob- tutu omnes oognosei possent.

 • 128 Insoriptiones "

  neo üoitum est misera. s[orte ma ut aequom fuit meis raferre lacrumulam [pal'antibus,

  5 verum me mors acel'ba s[urreptam prius aet.ate] immatura abstuHt [parentibus. dulcissima autem et suavis [meis vixi omnibus.

  LIV quoi post acerbam mortem dominu]a se optulit monumentu]m llt faoeret, [quippe et ip]se gemuerat, natu] quadrimus [erat, Amoenu]s nomine.

  LV Viator audi, si übet, intUl3 v[en]i; tabula est aena quae te cuncta. perdocet.

  et in quo lacunam Muratorius thes. 1668. 7 ampHorem indicavit sextull verllus earminis. iamborum eum manifesta vidissem vestigia. eos ut potui explevi, quartum decumum annum aliaque non llulla praestari non posse per se intellegitur. aetatem optumam monstrant decumo v. 1 et lacrum'lilam 4 soeiata eum dulcissima 7. licitum est perfectum cf. XXI 2. non fastidita autem particl1la 2 "eU... numeri vetant ad relin- quendi verbumreferri. adieotivo vero poteram aHter uti unilecumo anno infeUci 'nlihi fatum obstitit. ad vitam et lucem reUcuom nequid {oret

  4 'feferre laC'fumulam idem valet quod exsequias persolvere sen- tentiaque ea fuit quam llaepissime parentes liberorum monumentis in- scripsere ego tibi quod tu mi facere debuisti. cf. IN. 7084 ante Qccidit quam suis ben[e meritis paJrentibus gratian 'l'eferre pot(uit et Benzen 7379 quod ilebuit fAZius pat'entibus offAcium praeiJtare, hunc non merito sed fato mors inmaturum a'pstuZit suis carissimum (a. p. Ohr. 16) 7 poteram viwi uslJ.ue omnibus, sed saepius muIto talia leguntur ca"a suis onmibus. pius in omnell suos (OlL. II 1242 2367)

  LIV Mommseu !RN. 5636. fragmentum Albae Marsomm olim appa- ruit. lUBi illta ut et fuilllle cal'men et quale esse potu811t ostenderem. poetieae eloquentiae studium !luatlt'imus dare denuntiat. inseulpti erant llenarii divisi in bina quae penthemimeri caesura effieiuntur commata, itaque per tres senarios a me disposita verba in monumento quillqua implent versus. qui eum non modo ab initio omnes detruncati sint sed tertius p1'aeterea male lectuR. etiam sententiae restitutio tota finctuat

  1 ...lIlIe traditur criniunetim non interpunetis verbill 2 ex- aunMs emendatio mihi non sueeessit prospere. ex lapide 6notatum ast ...qe se cemyelat. non aptum puto quod bene de se meruerat, at SI!. curandum ast ut servetur 3 cf. XLII 4.

  LV Grute1' 897, 16 ab Scaligero, A. L. Bu1'manni IV 248, Meyeri 1848. Antipoli 1 Zibet more priseo productam habet terminationem,

 • latinae iambicae.

  LVI Vi]atof romane, 1'e nova nomen s[cie]s b[aue notum

  LVII Tu qui Flaminia transis, 1'eata ac relage.

  LVIII Quod quisque vestrum mortuo optarit miM, id illi eveniat semper vivo et mortuo.

  LIX Bene sit tibi qui legis at tibi qui praeteris mODumentum, mihi quod hoc loco feei et mais.

  cuius 1'ei ignorationem faeilins quam horum imperitiam numerorum Ba- tavis condonabimus Ubeat aut Zibet et scribentibus veni Solel'ius in antiquitatibus Provinciae a Burmanno commemoratus, mui Gruter. eo intus et intro sum solo6cismos QuintilianuB notavit I 0, 00 2 aloena Nie. Heinsius, aenea lapis, cf. Fleckeiseni titulos orlhogr. L p.7

  LVI eIL. 11 4879. subscriptum monumento quod fuit Tarraoone hede il. m. O. IuZ(ius) Olytnpian(us), Terent(ia) Lucentina Te1'ent(iae) VaZentines lib. sibi et suo coniug(i) 1 viator emendavi, Zator alii alii amator exscripserant s[cie]s b ••. scripsi, nihil nisi s t s b tradidere (sis Siederus manifesta interpolatione) quod minus probabi- liter in hanc mutes sententiae speciem st[ttpe] b[ene notuisse nostrum cunetis ci'lJibus

  LVII OreUi 4886, A. L. Burmanni IV 208, Meyeri 1850. apud Fulginates Ymbriae. leguntur ista in fine tituli puero facti a parenti- bus herois rudibus superaddita. souarium aliunde sumptum ot inter- polll.tum s quadratario agnovit rostituitque Conrads exere. antho1. p.4ls. qui compluribus exemplis mixtos esse in lapidibus iambicos versus et dactylicos elegiacoave docuit, cf. XXVIII via Flaminea marmor, 'lJia Conrads sustuUt optume, quotquot aliae versus reparandi viae pa- tent reZege cretieum faoit ut recidat apud Phalildrum III 18, 1Ii. similia redilueo reZZatum aliaque notissima. verum a qtlQ scriptor sum- psit is noli dubitare quin in prineipio tituli eollocarit versum ao perZege soripserit

  LYIII Gruter 940, 1 (non bene Benzen 7895), A. L. Burmanni IV 89, Meyeri 1226. in Sabinis. praeseripta haee T. Flavio T. ~. An- tioeho Eros et Vio~a Ziberti patrono et sibi et suis fecerunt, F~aviae T. Z. Apameae, T. lfla'lJio T. Z. Amphioni, FZa'lJiae T Z. Tertiae.

  Eandem sententiam Muratori 1685, 14 quasi in Romano monumento iteratam edidit sie ApusuZena Geria vW;it anno XXXIII m. IIII d. V: lJ.uot quislJ.fue) vest,·um optavcrit mfhi, ~'1li semper eveniat vi-oo et mortuo. vide Burmannum 1. s. similem uno senario comprehensam supra pro- posui XXV

  LIX Mommsen IRN. 7060, 01'. 4786, Ritsehelius .snth.lat; 001'. p. 6. Rhein. Mns. f. PhUol. N. F. XXVII. 9

 • 130 lnseriptiones

  LX Bene valeat is qui hoc titulum perlegit meum.

  .LXI Quisquis praeterieus titulum senbtum lagens, tactus pietate dicas [mihi terram levem.

  Velitris Neapolim delatum. praecedit have Man~ia Anthusa 2 sie quo numeros exhiberem prioris llenarii optumi similes. mihi qui

  Me weo monU1nent(um) feei et tlleis lapis 801000a eonstl'uetione et hiante verstl. huie ut sueeurrel'et Ritseheliu8 miM ante feei voluit itel'arl, idem ad sententiam facHe exspectal'i ait mihiqlt6 qui hoc loeo. neque qui titulum 8el'ipsit alind videtur cogitasse. sie bene sit nobis mol'tnorum nominibus praepositum apud Grutel'l1m 874, 12. multo quidem fl'equen- tius in titulis viator iubetur valel'e, l,ene valeas qui legis, vene valeas quisquis es, bene valeas reZigiose qui 'hoc Zegis (Gl'uter 750, 6), vene va- leas fJ.uisfJ.uis es qui me saZutas (Gol'i insel'. Etl'. III 131, 143), tu qui- CU1n!lUß legis Bit tibi suaviter (ib. I 59, 142) a1. non tanta quanta in Veliterno isto humanitas in hull eIL. II 4174 vene sit hoi viator !ZUi 7nIl non praeteristi, lege normen. atque populi si eonsuetudinem repu- tamus, non acclamari debuit pl'aetel'eunti simplieitel' sed aequa eonati- tuta eondicione ?niM !ZUi l~oe loeo sum, /Si termm optaris levem.

  MemorabHem et confusionem personarum et oarminis quandam apeeiem epigramma Ostiense habet Henzeni 7936 quod aut valde faIlal' aut tarn impl'obe quam acriptum est enuntiaha.tur pro trimetris duabus vene sit tibi fJ.ui iacis intus, et tu (lui trasis et Mges hune titultnll, opta tibi terra leve

  LX Henzen Or. 6203 ex columbario Romano. totus hio est titu- lus: a. (fargi~ius Haemon Proculi Philagl'i di'lJi Aug. l. Agrippian(i) f. paedagogus, idem l. pius et sanctus vi:ci quam diu potui sine Zite, sine Na, sine controversia, sine aere aZieno, amicis (idefl~ Gonam praestiti, peeuZio pauper, aniloo divitissimus. bene valeat et quae aupra seripta aunt. et hane quidem imprecationem numeris esse coneeptam meum probat dila.tum in finem, Bed etiam pl'oxima seml.l'io lieet concIudere i voeali in p(leuZio obtuaa, cf. ad VIII et X. hoc titulum, Me tumuZum, Me sar()Op'hagull~ plebes dicebat, exempla adnotare aillgula inutile est sed vehementer optamus ut quaecunque et in Hbris 6t in titulia l'eperiuntur omnia aliquando componantur et iudicentur. contra Fortunatianus artis rhet. III 4, p. 123, 9 Halm. Romani vernacuU inquit plurima ea; neutl'is maseuUno gellet'e potius enuntiant ut kune theatt'um et hume prodigium.

  LXI Renier inser. de I'Alg. 782. Lambaese. d. m. s. quisque praeteriens tituZum seribtum legeris, tactus pietate Me praeeor ut dieas: Ianuaria sit tibi terra levis. vixit anl~is LXV. IuZius Messor eoniugi et Iuli Rufus et Ianuarius matri piissimae fee. quorum prima, si for- mam pronominis urbanam Ilubstitueris, iambica esse apparet. alterum senarium quo repararem exemplar dedere XXII 20 et XXXVI 5, quam-

 • latittae iambioae.

  LXII NoH dolere [mater] eventum meum, properavit aetas, hoc dedit fatum mihi.

Search related