17
KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN :TANGGUNGJAWAB SIAPA

INTRO OSH Presentation 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INTRO OSH Presentation

Citation preview

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN :TANGGUNGJAWAB SIAPA

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN :TANGGUNGJAWAB SIAPAPENGENALANKeselamatan dan Kesihatan di tempat kerja adalah satu perkara penting dan berkait rapat dengan keselamatan dan kesihatan masyarakat.Justeru itu, Kerajaan Malaysia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan atau Department Of Occupational Safety and Health (DOSH) telah menggubal satu dinamakan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP 1994).Akta ini dibentuk untuk memberi garis panduan kepada majikan dan pekerja mengenai tanggungjawab mereka mewujudkan situasi kerja yang selamat dan sihat.Selaras dengan konsep pengaturan Kendiri ,AKKP 1994 tidak mengandungi peruntukan teknikal.TAHAP PERKEMBANGAN ISU KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI MALAYSIATahap pertama Era Keselamatan Dendang (sebelum 1914)Tahap Kedua-Era Keselamatan Jentera(1914-1962)Tahap Ketiga-Era Keselamatan Industri (1962-1970)Tahap Keempat-Era Keselamatan dan kesihatan industry (1970-1974)Tahap Kelima-Era Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan (selepas 1994)

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAA (Akta 514)Keselamatan industry bertujuan mewujudkan satu suasana kerja yang selamat kepada pekerja dalam sesebuah industryJusteru itu,Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994(Akta 514) yang dikuatkuasakan pada Februari 1994 , menggariskan panduan asas untuk mengurus isu-isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.Akta ini juga bertujuan untuk menggalakkan suatu pekerjaan yang selesa untuk pekerja supaya bersesuaian dengan keperluan fisiologi dan psikologi.Akta ini terpakai di seluruh Malaysia bagi semua industry yang disenaraikan dalam jadual pertama.TANGGUNGJAWAB MAJIKAN(i) Kewajiban Am MajikanDi Bawah common law,majikan bertanggungjawab untuk memastikan sistem kerja yang selamat,tempat kerja yang selamat ,rancangan dan peralatan kerja yang selamat serta penyeliaan dan arahan kerja yang jelas dan munsabah.15 kewajipan majkan:a)Mengadakan dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.b)Menyusun langkah bagi menjamin keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengdalian,penanganan,penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan.

c)Memastikan premis kerja serta jalan masuk dan keluar selamat

d)Menyediakan dan menyenggara persekitatan kerja selamat.KEWAJIBAN MEMBENTUK DASAR(ii) Kewajiban membentuk dasar Dasar atau polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan sesebuah organisasi dibahagikan kepada tiga kompone utama iaitu:a)Pernyataan tentang dasar am.b)Pernyataan terhadap organisasi dan tanggungjawab personel.c)Pernyataan tentang susun langkah untuk memelihara keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Majikan mesti memastikan dasar yang digubal dimaklumkan kepada pekerja.Langkah yang dimaksudkan merupakan program atau aktivti yang dirancang dan dijalankan.Antaranya langkah mengenalpasti bahaya,program berstruktur untuk latihan keselamatan dan kesihatan dan sebagainya.(iii) KEWAJIBAN MENUBUHKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Seksyen 30 AKKP 1994 memperuntukkan tiap-tiap majikan hendaklah menunbuhkan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)di tempat kerja jika mempunyai lebih empat puluh orang bekerja.Jawantankuasa bertanggungjawab dalam usaha membentuk peraturan dan panduan keselamatan dan kesihatan yang mempunyai tiga sifat penting iaitu:Pengaturan kendiri(self-regulated)Perundingan (consulation)Bekerjasam(co-operation)Pengaturan kendiri yang menjadi asas penggubalan AKKP 1994 meletakkan tanggunjawab memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bahu mereka.

Perundingan wujud antara majikan dengan pekerja melalui penunbuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang mana membolehkan majikan dan pekerja berunding menyelesaikan masalah

Perundingan adalah sebahagian daripada peranan utama jawantankuasa keselamatan dan kesihatan.

KOMPOSISI DAN KEAHLIAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAANPeraturan 5 dan 6 menyatakan jawatankuasa yang dibentuk mestilah mempunyai keanggotaan seperti berikut:a)Seorang pengerusi yang dilantik dari kalangan pengurusan atasan sebaiknya Pengarah Urusan.b) Wakil majikan (2 orang jika mempunyai 100 orang pekerja , 4 orang jika > 100 pekerja).c) Wakil pekerja (2 orang jika mempunyai 100 orang pekerja , 4 orang jika > 100 pekerja).

FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Seksyen 31 AKKP 1994 menyatakan fungsi utama jawatankuasa ini ialah:Sentiasa mengkaji semua langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja.Menyiasat perkara yang tidak selamat atau sihat yang dibangkitkan oleh pekerja.Menyelesaikan perkara yang dirujuk dan jika tidak Berjaya memohon Ketua Pengarah Jabatan dan Kesihatan Pekerjaan membuat siasatan.

Antara fungsi dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan olehnya seperti berikut:Membantu dalam pembentukan program dan kaedah keselamatan dan kesihatan dan sistem kerja yang selamat.Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan.Melaporkan kepada majikan tentang sebarang jenis amalan dan keadaan yang tidak selamat atau tidak sihat.Mencadangkan cadangann pemulihan untuk amalan dan keadaan yang tidak selamat.

MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

JKKP perlu bermesyuarat sekurang kurangnya sekali dalam tempoh 3 bulanBagaimana pun, jika berlaku kematian atau cedera parah suatu mesyurat hendaklah di panggil dengan serta merta.Minit Mesyuarat mesti diedar kepada ahli selewat-lewatnya 2 minggu selepas bersidang.(iv)MENYEDIAKAN LATIHAN DAN PENDIDIKANAhli JKKP berfungsi dengan berkesan dalam satu pasukan dalam bidang berikut:Kehendak undang undangStandard keselamatan dan kesihatanTatacara pemeriksaan keselamatan dan kesihatanTatacara siasatan dam penyediaan laporanTeknik komunikasi dan promosi(v) KEWAJIPAN MELAPORKAN KEMALANGAN DAN PENYAKIT PEKERJAANMenurut seksyen 32 AKKP 1994 , majikan mesti memberitahu Jabatan Keselamat Dan Kesihatan yang terdekat mengenai apa apa kemalangan .Undang undang terdahulu hanya mewajibkan majikan melaporkan kemalangan yang berlaku sahaja.Sebaliknya, AKKP 1994 mewajibakan majikan melaporkan kemalanagan yang berlaku dan berpotensi untuk berlaku.(vi) KEWAJIPAN MAJIKAN KEPADA ORANG AWAMMajikan mesti menjalankan aktivitinya dengan memastikan bahawa orang- orang lain selain pekerjanya tidak terdedah dengan risiko kesel amatan dan kesihatan pekerjaan

TANGGUNGJAWAB PEKERJAa)Memberi perihatian yang munsabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain.b) Bekerjasama dengan majikan atau orang lain dalam menunaikan kewajipan atau kehendak telah ditetapkan dalam Akta Dan Peraturan-Peraturan.c)Memakai apa-apa kelengkapan atau pakain yang diadakan oleh majikan setiap masa bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepada keselamatan dan kesihatan.TANGGUNJAWAB PEREKABENTUK,PENGILANG,PENGIMPORT ,DAN PEMBEKALTanggungjawab keselamatan dan kesihtan pekerjaan juga dipikul oleh perekbentuk,pengilang,pengimport,dan pembekal mana mana loji dan bahan bagi kegunaan semasa kerja.AKKP 1994,mewajibkan mereka mastikan loji dan bahan selamat digunakan dalam aktiviti kerja.Selain itu, mereka mesti menjalankan atau mengatur supaya dijalankan penyelidikan yang perlu bagi menghapuskan atau mengurangkan sebarang risiko kepada keselamatan dan kesihatan pekerja.TANGGUNGJAWAB KERAJAAN

AKKP 1994 bukan sahaja meletakkan tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di bahu majikan dan pekerja tetapi tanggungjawab ini juga melibatkan kerajaan.AKPP 1994 mengutamakan dan menggalakkan kerjasama tripartite antara kerajaan ,majikan dan pekerja bagi meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.TANGGUNJAWAB BADAN BUKAN KERAJAANINSTITUT KESELAMATAN DAN KESIHATAN NEGARA(NIOSH) Tanggal 1 Disember 1992 menandakan era baru dalam mempromosi keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang melancarkan Institut Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan Negara yabg lebih dikenali (NIOSH)NIOSH ditubuhkan untuk menyediakan latihan dan penyelidikan keselamatan dan kesihatan dalam pelbagai indsutri.Kursus pendek yang dikendalikan adalah OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH dan OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AUDING dan sebagainya.KESIMPULANPekerja merupakan asset penting dalam organisasi.Lantaran itu ,kerajasama yang padu antara majikan ,pekerja ,pihak kerajaan dan bukan kerajaan amat diperlukan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin di tempat kerja.Berdasarkan statistic kemalangan industri yang dikeluarkan oleh NIOSH, kadar kemalangan di tempat kerja menunjukkan trend penurunan yang memberangsangkan sejakn penguatkuasaan 1994.Ini menunjukan AKKP 1994 bukan sahaja Berjaya mempertingkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan bahkan memupuk budaya keselamatan di kalangan warga kerja sama ada ada majikan atau pekerja serta mereka yang berkepentingan sperti pihak kerajaan dan bukan kerajaan.