Isus Kao Povijesna Osoba

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Isus Kao Povijesna Osoba

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  1/23

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERAU OSIJEKU

  ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

  ZAVRNI RAD

  Osijek,14 rujna 2015. Danijel Milkovi

  (datum predaje rada) (Ime i prezime)

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  2/23

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERAU OSIJEKU

  ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

  ZAVRNI RAD

  TEMA: Isus kao povijesna osoba

  PRISTUPNIK: Danijel Milkovimedijska kultura, III. godina

  Osijek, 14. rujna 2015. Ime i prezime

  (datum predaje rada)

  _______________________

  (potpis)

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  3/23

  Mentor: Predsjednik Odbora

  za zavrne i diplomske ispite:

  ___________________ ____________________________

  (potpis) (potpis)

  ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

  ZAVRNI RAD,,Isus kao povijesna osoba

  Prilog: Izraeno:12.9.2015.

  Primljeno:

  14.9.2015.

  MENTOR: dr. sc. Ivica ola

  KOMENTOR:

  Mj: 9.

  Broj priloga:0

  PRISTUPNIK:

  Danijel MilkoviOdjel za kulturologiju

  Medijska kulturaIII. godina

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  4/23

  1

  SADRAJ:

  1. Uvod 2

  2. Isus Nazareanin 3

  3. On e vas krstiti Duhom Svetim i ognjem 5

  4. Hajdete za mnom i uinit u vas ribarima ljudi 7

  5. Doi kraljevstvo tvoje 10

  6. Hosana Sinu Davidovu 13

  7. Kralj idova 14

  8.

  Trei e dan ustati od mrtvih 18

  9. Zakljuak 19

  10.Literatura 20

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  5/23

  2

  1. Uvod

  Termin povijesni Isus se odnosi na pokuaje rekonstruiranja ivota i uenja Isusa iz

  Nazareta koristei kritike povijesne metode uzimajui u obzir povijesne i kulturalneimbenike u vrijeme Isusovog ivota. Velika veina autora koja piu o Isusu prihvaaju

  tezu da je Isus postojao, ali se njihova razmiljanja razlikuju u vjerovanjima i uenjima

  Isusa kao i u tonosti injenica o njegovom ivotu. Unato tome postoje dvije

  ,,univerzalne istineu kojima se svi slau, a to su teze koje nam govore da je Ivan Krstitelj

  krstio Isusa i da je Isus razapet po naredbi Poncija Pilata. Uvrijeeno je miljenje meu

  autorima da je Isus bio idoviz Galileje u vrijeme mesijanskih i apokaliptinih

  iekivanja. Nakon smaknua Ivana Krstitelja za kojeg se vjeruje da je bio Isusov mentor,Isus se aktivirao i poeo propovjedati po Galileji dvije do tri godine prije svoje smrti.

  Problem s prouavanjem povijesnog Isusa jest taj to izvan Novog zavjeta nema skoro pa

  nikakvih tragova o ovjeku koji e promjeniti tijek ljudske povijesti.

  U ovom zavrnom radu u se pokuati dotaknuti nekih od najvanijih dogaaja u

  Isusovm ivotu, od njegove mladosti o kojoj ima veoma malo informacija do njegove

  smrti na Golgoti.

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  6/23

  3

  2. Isus Nazareanin

  Drevni Nazaret se nalazio na strmim obroncima brda Donje Galileje. Nazaret je bio

  majuno selo u kojemu je obitavala oko stotinja idovskih obitelji. U selu nije postojalasinagoga, kao niti ceste ili bilo kakva javna graevina. Stanovnici Nazareta posjeduju

  skromne jednosobne kuice s dvoritem te malen komad zemlje koji obrauju jer je, bez

  obzira na svoju struku ili vjetinu , svaki Nazareanin poljodjelac. Stanovnici ovog zabitog

  sela su, bez iznimke, obraivai zemlje. Ovo brdsko naselje toliko malo da se ne spominje

  niti u jednom idovskom izvoru prije treeg stoljea nae ere nema ga ni u hebrejskoj

  Bibliji. Nazaret je takoer i mjesto gdje je Isus vjerojatno roen i odrastao. injenica da je

  Isus potekao iz ovog zabaenog mjesta naseljenog siromani idovskim seljacima moda jejedina injenica o njegovu djetinjstvu u koju moemo biti donekle sigurni. Isusa se toliko

  poistovjeivalo s Nazaretom da je tijekom ivota bio poznat jednostavno kao Nazareanin.

  Imajui u vidu uestelost imena Isus, grad njegova roenja postao je osnovni nadimak.

  (Aslan 2013, 51)

  Matej (2:19) i Luka (2:1-21) tvrde da Isus nije roen u Nazaretu, ve u Betlehemu, iako

  se Betlehem ne spominje nigdje drugdje u Novom zavjetu osim jednog stiha u Evanelju po

  Ivanu (7:42), ak i nigdje drugdje u Mateju i Luki koji Isusa vie puta nazivaju

  Nazareaninom.

  Ivan govori kako je Isus koji se u poetku svog namjesnitva ograniio samo na

  propovijedanje siromanim seljacima i ribarima u Galileji tijekom Blagdana sjenica zaputio u

  Judeju. U poetku je Isus hodao meu gomilom i oslukivao to ona govori da bi joj se

  naposlijetku otkrio. Isus im govori Tko je edan, neka doe k meni i pije., na to ljudi iz

  gomile viu: Ovaj ovjek je mesija. Nazvati nekog mesijom u Palestini prvog stoljea nije

  bila mala stvar. Nazvati nekog mesiju ili se proglasiti za mesiju se tada smatralo inom

  izdaje. Mesija znai pomazani. Titula se odnosila na praksu polijevanja ulja i mazanje njime

  nekoga kome je povjeren boanski poloaj: kralja (aul, David, Salomon), sveenika (Aaron)

  ili proroka (Izaija, Elia) koji su imali poseban odnos s Bogom. Mesija se smatrao potomkom

  kralja Davida ija je glavna uloga bila ponovo sagraditi Davidovo kraljevstvo i uspostaviti

  naciju Izraela. Stoga je nazvati se mesijom u vrijeme rimske okupacije bilo jednako objavi

  rata Rimu. idovi Isusova doba imali su razliite poglede na ulogu i funkciju mesije. Jedni su

  vjerovali da e mesija biti provjetitelj koji e idovima vratiti staru mo i slavu, a drugi su

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  7/23

  4

  vjerovali da je mesija apokaliptina i utopijska figura koja e ponititi sadanji svijet i na

  njegovim ruevinama izgraditi novi i pravedniji. Ipak meu veinom idova postojao je

  konsenzus da bi mesija trebao biti potomak kralja Davida koji e osloboditi idove okupacije

  i uspostaviti Boiju vladavinu u Jeruzalemu. Stoga nazvati Isusa mesijom je znailo smjestiti

  ga na put prema sukobu, revoluciji i ratu s vladajuim snagama.

  No postojao je problemdrevni spisi govore da mesija dolazi iz Betlehema, sela u kojem

  je David ivio, dok je Isus iz Nazareta. Kako se onda ustalilo dananje miljenje da je Isus

  roen u Betlehemu? Odgovor na to pitanje moemo pronai u tome to je zanimanje za Isusov

  rani ivot poraslo tek nakon njegove smrti te se u dijelu rane kranske zajednice pojavila

  hitna potreba da se popune nepoznanice u ranim Isusovim godinama. Neki idovi su koristili

  njegovo roenje u Nazaretu kao dokaz da Isus ne moe biti mesija, stoga je Luka kako biuklonio kritike o Isusovom mesijanskom statusu ispriaopriu o popisu stanovnitva koji

  smjeta Isusove roditelje u Betlehem u vrijeme njegova roenja. No Lukina pria o popisu

  stanovnitva je puna greaka i kontradikcija (popis se odvijao u Judeji, Samairji i Idumeji, ali

  ne i u Galileji; popis se vrio u svrhu oporezivanja u mjestu stanovanje, ne roenja, ...). Luka

  smjeta Isusovo roenje u Betlehem zbog rijei proroka Miheja: A ti, Betleheme (...) iz tebe

  e mi izai onaj koji e vladati Izraelom... (Mihej, 5:1) Luka predstavlja Isusa kao novog

  Davida, kralja idova. Jednostavnije reeno, prie o djetinjstvu iz evanelja nisu povijesniprikazi niti ih kao takve treba itati. To su teoloke afirmacije isusova statusa kao Boijeg

  pomazanika. Potomka kralja Davida. Obeanog mesije. (Aslan 2013. 56)

  Stvarnog Isusasiromanog seljaka roenog izmeu 4. I 6. G. pr. n. e. u galilejskoj

  provincijinjega traite u uruenim kuama od blata i cigle na strmim obroncima Nazareta.

 • 7/24/2019 Isus Kao Povijesna Osoba

  8/23

  5

  3. On e vas krstiti Duhom Svetim i Ognjem

  Nakon to je Jeruzalem uniten, a idovski narod protjeran zbog pobune protiv Rima u

  prvom stoljeu nove ere, idov Ivan Marko uzima pero i sastavlja prve rijei evanelja ukojem pria o mesiji poznatom kao Isus iz Nazareta. ivot povijesnog Isusa ne poinje

  njegovim udesnim roenjem ili opskurnom mladou, ve trenutkom upoznavanja s

  Ivanom Krstiteljem.

  Ivan Krstitelj putovao je itavom duinom rijeke Jordan kroz Judeju, Pereju, Betaniju i

  Aenon. Putovao je i propovijedao apokaliptinu poruku da je kraj blizu. Kraljevstvo

  Boje nadohvat je ruke, i jao si ga onim idovima koji smatraju da e ih njihovo navodno

  podrijetlo od Abrahama spasiti nadolazeeg suda. (Aslan 2013, 97) Brojni ljudi su

  dolazili sluati njegove propovijedi bogatai, sakupljai danka, vojnici,... Pria o

  Krstitelju se proirila zemljom kao vatra. Kada bi ljudi stigli na mjesto njegove

  propovijedi, skinuli bi odjeu i preli na istonu obalu rijeke gdje bi ih Ivan ekao i poveo

  za ruku. Jednog po jednog bi uranjao u vodu. Kada bi izronili preli bi nazad na zapadnu

  stranu rijeke Jordan ba kao to su to inili njihovi predci prije tisuu godina natrag u

  zemlju koju im je Bog bio obeao. Time je krstio novu naciju Izraela: pokajniku,

  iskupljenu, spremnu primiti kraljevstvo Boje.

  Dotad je Isus bio nepoznati obraivazemlje i stolar koji je naporno radio u Galileji.

  Kao i mnogi drugi idovi Isus je otiao na rijeku Jordan kako bi uo to Ivan Krstitelj ima

  za rei te kako bi bio krten. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci:

  primali su od njega krtenje u rijeci Jordanu ispovijedajui svoje grijehe... Onih dana doe

  Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krtenje od Ivana... (Marko 1:5-9). Ivanovo

  krtenje je predstavljalo oprotenje grijeha to znai da je Isusovo prihvaanje rituala

  dolazilo od potrebe da se oiste njegovi grijesi. Takoer prihvaanjem tog rituala Isus je

  primljen u Ivanov pokret kao jedan od njegovih uenika. No to je predstavljalo problem za

  rane krane. Povijesna uloga Ivana Krstitelja morala se smanjiti. Treba zamijenitiuloge

  dvojice mukarac