KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

Embed Size (px)

Text of KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  1/29

  PROPOSAL KKN ALTERNATIF

  MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  GEMPAR LINGKUNGAN (GERAKAN MEMAKSIMALKAN PUPUK ALAMIRAMAH LINGKUNGAN) DENGAN MENGOPTIMALKAN SAMPAH ORGANIK 

  GUNA MEWUJUDKAN DESA PRODUKTIF DAN KONSERVATIF

  DI DESA PASIGITAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

  OLEH:

  1. Mohamad Nurhadi 4411412057 Biologi / FMIPA2. Retno Ika ari 4411412045 Biologi / FMIPA!. Ri"#i Amalia 44114120!$ Biologi / FMIPA4. Intan Ra%hma&ati 4411412041 Biologi / FMIPA5. iti Ro'iatu( . 441141204! Biologi / FMIPA). Ika Re(tu A*riliana 4411412044 Biologi / FMIPA7. Muhammad A+duh 44114120)4 Biologi / FMIPA$. Adhit,a -ima&an 4111412014 Matematika / FMIPA. aro'ul Anam 411141202 Matematika / FMIPA10. ni Fatma&ati 721141210) Akuntan(i / F11. rima A*ri,ani 7211412102 Akuntan(i / F12. Bonatan . Mu""ammil 7211411171 Akuntan(i / F1!. urnia Bagu( a*utra 511241207$ Ar(itektur / F14. Mo%hamad hoerudin 5112412052 Ar(itektur / F

  15. ko Budi 3i%ak(ono 51124120)5 Ar(itektur / F

  LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

  UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

  KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

  2015

  HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL KKN ALTERNATIF

  1

  PROPOSAL KKN ALTERNATIF

  TAHAP II GELOMBANG A TAHUN 2015

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  2/29

   Nama egiatan MPAR 6INNAN 8RAANMMAIMA6AN PP A6AMI RAMA-6INNAN9 dengan Mengo*timalkan am*ah:rganik una Me&u;udkan

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  3/29

  A JUDUL

  MPAR 6INNAN 8RAAN MMAIMA6AN PP A6AMIRAMA- 6INNAN9

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  4/29

   +angunan@ dan *ega&ai negeri (i*il dari total *enduduk ,ang +er;umlah 270

  orang.

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  5/29

  5. Bagaimana meningkatkan in'ra(truktur di

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  6/29

  %. Pengetahuan ma(,arakat meningkat mengenai ke(ehatan +aik ke(ehatan diri

  mau*un lingkungan (ehingga ma(alah ke(ehatan da*at terkurangi

  d. Meningkatkan ha(il dan moti=a(i +ela;ar (i(&aC(i(&a di

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  7/29

  egiatan ini meli*uti *er(ia*an halChal ,ang +erhu+ungan dengan

   *elak(anaan *rogramC*rogram ,ang telah di(e+utkan di ata(

  2. P',!4*!%!!% P$$!"

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  8/29

  49 em*at Balai a&a+ Ri"#i Amalia

  / L',' P$#+4 

  19 Nama egiatan Budida,a 6ele Pro+iotik 29

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  9/29

  dolanan dilakukan di (ekitar *o(ko N@ mulai dari lom*at tali@ +ekelan@

  dakonan@ utama 8ular tangga manu(ia9@ +ola gila@ go+ag (odor@ dan lainn,a.! 3aktu *elak(anaan Minggu@ 1! e*tem+er dan 27 e*tem+er 20154 em*at 6a*angan a&a+ Ika Re(tu A*riliana

  / B"#', K$'!+3 

  1 Nama egiatan Bim+el reati' 

  2

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  10/29

  kreati'ita( genera(i muda de(a *a(igitan@ men;aga ke(ehatan@ (erta menum+uhkan

  ra(a ke+er(amaan.!9 3aktu *elak(anaan lom+a +ola =olle, dan mini (o%%er a+tuCMinggu@ minggu

  kedua (am*ai keem*at *ukul 15.!0 3IB

  49 em*at 6a*angan

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  11/29

  ,aitu (enam@ %ek ke(ehatan grati( dan ;alan (ehat (e+agai a%ara closing N.

  ek ke(ehatan ini +eker;a (ama dengan M R nne(. >alan (ehat ini

  dimak(udkan untuk men(o(iali(a(ikan +uda,a (ehat ,aitu (elalu men;aga

  ke(ehatan dengan +erolahraga +aik (enam mau*un olahraga ke%il (e*erti ;alan

  (antai.

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  12/29

   +e+a(. Melalui kegiatan N@ tim N akan mengadakan kegiatan *en,uluhan Sex

   Education (e+agai in'orma(i mengenai ke(ehatan re*roduk(i@ +aha,a ;ika melakukan

  (eH +e+a( *ada u(ia rema;a dll.

  !9 3aktu *elak(anaan Ra+u@ 7 :kto+er 2015

  49 em*at Aula MP N 4 Bo;a

  59 a(aran i(&aC(i(&i kela( IL MP Pa(igitan

  )9 Penanggung >a&a+ Retno Ika ari dan Muhammad A+duh

  8 BIDANG LINGKUNGAN DAN INFRASTRUKTUR 

  # P',!+.!% P'"#&!+!% P&&4 O$!%4 

  19 Nama egiatan Pelatihan Pem+uatan Pu*uk :rganik  

  29

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  13/29

  59 a(aran elom*ok ani

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  14/29

  !9 3aktu *elak(anaan Minggu@ 11 :kto+er 2015

  49 em*at 6a*angan dan (e*an;ang ;alan

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  15/29

  Penilaian terhada* tingkat ke+erha(ilan *rogram N alternati' ,ang dilakukan

  dengan kom*ara(i ,aitu mem+andingkan keadaan antara (e+elum dan (e(udah N.

  Ada*un kriteria ke+erha(ilann,a adalah

  1. er%i*tan,a in'ra(truktur ,ang memadai.2. Pengelolaan (am*ah +aik organik dan anorganik di daerah *elak(anaan N da*at

  dilakukan dengan o*timal.

  !. Pengolahan kolangCkaling@ (alak dan (ingkong men;adi *roduk makanan ,ang

  ino=ati'.

  4. 3arga

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  16/29

  16

    K'!+!%

  P'4!% P'%!%&%

   J!;!#

  I II III IV V VI VII

  oling Amel 8olangC

  aling aramel9

  Intan Ra%hma&ati

  elak 8elai alak9 Ri"#i Amalia

  6ele Pro+iotik Bonatan Mu""amil

  Pelatihan Pem+uatan

  ulang

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  17/29

  K PERSONALIA DAN BIODATA TIM PELAKSANA

  Pelak(ana kegiatan *rogram N alternati' ini adalah maha(i(&a nne( ,ang

   +er;umlah 15 orang maha(i(&a@ (e+agai +erikut

   No. Nama

  6engka* NIM

  em*[email protected]

  6ahir 

  ProgramPendidika

  n

  Fakulta(

  Alamatonta%tPer(on

  1Mohamad

   Nurhadi4411412057

  Batam@ 24>uli 1!

  Biologi FMIPA

  PP.Mi'[email protected]*ati

  0$2221!$555

  2Retno Ikaari

  4411412045

  [email protected]) >anuari14

  Biologi FMIPA>l. amani(&a No.Banaran

  0$572552)$!0

  !Ri"#iAmalia

  44114120!$

  endal@ 24:kto+er14

  Biologi FMIPAg. [email protected]@unung*ati

  0$574217$$1

  4Intanra%hma&ati

  4411412041

  [email protected] >anuari14

  Biologi FMIPA

  g.-a([email protected]@unung*ati

  0$574755557!

  5itiRo'iatu(.

  441141204!

  [email protected]

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  18/29

  12

  Bonatan.Mu""ammil

  7211411171

  Pemalang@ 1>uni 1!

  Akuntan(i Fg. [email protected]@unung*ati

  0$5$7)555147

  1!urniaBagu(a*utra

  511241207$

  [email protected] Mei14

  Ar(itektur F

  Perum

  rangkile;ahtera@ el.ukore;[email protected]*ati

  0$7$1220!

  14Mo%hamadhoerudin

  5112412052

  Pekalongan@ A*ril 14

  Ar(itektur F

  [email protected]@unung*ati

  0$5747)500

  15ko Budi3i%ak(on

  o

  51124120)5

  [email protected] Maret

  14

  Ar(itektur F

  [email protected]@unung*ati

  0$572!!!$!5

  L ANGGARAN KEGIATAN

  PMAAN 8Iuran Maha(i(&a9 Iuran Maha(i(&a  

  >umlah  R* 7@[email protected]

  Bidang No Nama kegiatan Rin%ian Penggunaan >umlahPendid

  ikan1 Pelatihan Pem+uatan ulang

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  19/29

  Bola *la(tik R* [email protected]

  S%!/4

  Air mineral R* [email protected]

  Makanan R* [email protected]

  !  Bim+el reati'   Pa*an uli( 83hite Board9 R* [email protected]*u( R* [email protected]

  *idol R* [email protected] R* [email protected]

  4 Pa(igitan *ort S'!4 #,!  

  Bola R* [email protected]

  Peluit R* [email protected]

  B,! V,  

  Bola R* [email protected]

  -adiah R* [email protected] Penta( eni Panggung dan ratak   R* [email protected]

  (ound (,(tem R* [email protected]

  on(um(i R* [email protected]

  Pro,ektor R* [email protected]

  Ba%kground Panggung R* [email protected]

  konomi

  1 olangCkaling aramel 8olingAmel9

  olangCkaling R* [email protected]

  ula *a(ir R* [email protected]

  m+er R* [email protected]

  Pi(au R* [email protected] R* [email protected]

  Pan%i +a(ar R* [email protected]

  Piring (a;i R* [email protected]

  Botol (elai R* [email protected]

  a( R* [email protected]

  2 elai alak 8elak9 alak R* [email protected]

  ula *a(ir R* [email protected]

  >eruk ni*i( R* [email protected]

  Pi(au R* [email protected](kom R* [email protected]

  3a;an R* [email protected]

  Pengaduk R* [email protected]

  a( R* [email protected]

  ! 6ele Pro+iotik Bi+it 6ele R* [email protected]( e+u R* [email protected]

  Air ela*a R* [email protected]

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  20/29

  a&at Bendrat R* [email protected]

    >ala ikan R* [email protected]

  e(ehatan

  1 enam Aero+ik Pagi 8AP9 In(truktur R* [email protected]

  Air mineral R* )[email protected]

  2 >P8 >alan Pagi ehat9 K eke(ehatan rati(

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  21/29

  unting  R* [email protected]

  ater+e(ar   R* [email protected]

  aterke%il  R* [email protected]

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  22/29

  M PENUTUP

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  23/29

  LAMPIRAN6LAMPIRAN

  P',!+.!% P'"#&!+!% T&,!% D!&%

  A,!+ !% #!.!% -!% &%!4!% :

  1. Pan%i te+al2. m+er *la(tik !. Nam*an4. ikat gigi +eka(5. Pin(et). :-7. Pe&arna kain$. Pemutih. oran +eka(

  C!$! K'$! :

  1 Men%ari daun ,ang memiliki tulang ,ang te+al dan ,ang (udah menguning2 Mem+er(ihkan daun! Mem+uat larutan :- O Air4 Memana(kan larutan ter(e+ut hingga mendidih.5 etelah mendidih daun dima(ukkan

  ) >ika daun (udah la,u@ daun diam+il menggunakan *in(et lalu didinginkan dengan

  men%elu*kann,a ke dalam air dalam nam*an.7 6alu daun di(ikat (e%ara hatiChati mengikuti arah tulang daunn,a.$ etelah itu di+ila( lagi ke dalam nam*an ,ang +eri(i air. 6alu daun ter(e+ut direndam *ada larutan *emutih.10 etelah daun *utih daun dikeringkan ke di ata( koran dengan %aha,a matahari.11 ulang daun (ia* digunakan (e+agai +ahan kera;inan tangan (elan;utn,a.

  P'"#&!+!% K,% A"', (K,!%6K!,% K!$!"',)

  B!.!% -!% &%!4!% :

  1. 5 kg kolangCkaling muda 75.000

  2. 2 lem+ar daun *andan

  !. 4 lem+ar daun ;eruk 

  4. [email protected] g gula *a(ir 15.000

  5. 400 ml air *ana(

  A,!+ :

  1. m+er

  2. eting

  !. Pan%i +e(ar

  4. Piring

  23

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  24/29

  5. Botol (elai

  C!$! P'"#&!+!%

  1 Men%u%i +er(ih kolangCkaling.

  2 Merendam dengan air +eka( %u%ian +era( (elama 2 ;am hingga aroma a(amn,a

  hilang

  ! Mem+ila( dengan air +er(ih@ lalu tiri(kan.

  4 Mendidihkan air e%uku*n,a dalam *an%i.

  5 Menam+ahkan daun *andan dan daun ;eruk 

  ) Mema(ak kolangCkaling hingga mendidih +e+era*a kali dan kolangCkaling

  em*uk. Angkat dan tiri(kan kolangCkaling

  7 Mema(ak gula dalam *an%i diata( a*i ke%il hingga (eluruh gula meleleh dan

  ke%oklatan

  $ Mematikan a*i @ menuang air *ana( (am+il adukCaduk hingga gula larut dan

  mendidih.

  Mema(ukkan kolangCkaling@ ma(ak hingga air gula men,u(ut dan mengental.

  10 Angkat dan (i(ihkan hingga dingin.

  P'"#&!+!% S',!4 (S',! S!,!4)

  B!.!% -!% &%!4!% :

  1. Buah (alak 1 kg

  2. ula *a(ir kg

  !. ari +uah ;eruk ni*i(/a(am (itrat (e%uku*n,a

  A,!+:

  1. Pi(au

  2. Ba(kom

  24

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  25/29

  !. Mangkok 

  4. Blender/*arutan

  5. Pengaduk 

  ). 3a;an

  C!$! "'"#&!+:

  1. u*a( (alak@ +uang +i;in,a dan %u%i +er(ih

  2. Re+u( daging (alak (am*ai em*uk 

  !. iri(kan daging (alak@ kemudian +lender/*arut hingga halu(

  4. Ma(ak ha(il +lenderan/*arutan dengan &a;an dan tam+ahkan gula *a(ir dan (ari

   +uah ;eruk ni*i(

  5. Ma(ak (am*ai mengental

  ' P',!+.!% P'"#&!+!% P&&4 O$!%4 

  1) A,!+ !% B!.!%

  1. angkul

  2. eko*

  !. arung tangan

  4. arung goni

  5.

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  26/29

  $. erga;i

  . Alat +or tangan

  10. 6inggi(

  11. eran;ang

  12. erami ,ang (udah di%a%ah 85C10 %m9

  17. Arang (ekam

  1$. M4

  1. ula Pa(ir 

  20. Bu+uk gerga;i atau daun ? daunan

  29 C!$! K'$!

  ! P'"#&!+!% P&&4 O$!%4 

  1. um*ulkan (am*ahC(am*ah organik (e*erti (i(a (a,uran@ (i(a makanan@

  dedaunan kering@ kulit +uah@ dan (e+again,a. Agar *ro(e( *engom*o(an le+ih

  %e*at@ (e+aikn,a *otong ke%ilCke%il dengan ukuran mak(imal ! %m.

  2. Ma(ukkan (am*ah ter(e+ut ke dalam keran;ang/em+er/drum/+ak/karung ,ang

  (udah dilu+angi. 6u+angClu+ang ter(e+ut +er'ung(i agar ok(igen da*at ma(uk 

  karena ok(igen adalah 'aktor *enting dalam *ro(e( *enguraian (am*ah.

  !. am+ahkan *u*uk kom*o( ,ang (udah ;adi 8+i(a +eli di toko tanaman9 (e+an,ak 

  1/5 dari %am*uran (am*ah.

  26

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  27/29

  4. Bioakti=ator (e*erti M4 8''e%ti=e Mi%roorgani(m9 atau kotoran he&an (e*erti

  kotoran a,am@ kam+ing@ atau (a*i da*at ditam+ahkan untuk mem*er%e*at *ro(e(

  ter+entukn,a *u*uk kom*o(.

  5. Aduk %am*uran@ tutu* &adah dan letakkan di tem*at ,ang tidak terkena (inar matahari lang(ung atau*un air hu;an.

  # P'"#&!+!% B$

  1. Pi*a *aralon ,ang di+eli dari toko +e(i +ia(an,a +erukuran 4 meter@ *otong

  dengan gerga;i +e(i men;adi 10 +uah@ ma(ingCma(ing 40 %m atau menggunakan

  &adah *la(tik minuman +eka(.

  2. Buat lu+ang (e%uku*n,a *ada do+ dengan +or tangan atau alat (eadan,a.

  !. Melu+angi do+ atau +agian +a&ah dari &adah atau gunakan do+ ,ang (udah

   +erlu+ang.

  4. ari loka(i ,ang akan di+uat lu+ang@ le+ih +aik +ila di+uat di tem*at dimana air 

  %enderung +erkum*ul atau mengalir@ +i(a ;uga di+uat alur terle+ih dahulu.

  5. Buat lu+ang (ilindri( (e%ara =ertikal di dalam tanah dengan mengg +or +io*ori

  (edalam $0C100 %m@ ;ika ter+entur +atu@ gunakan linggi(. ntuk ;arak antar 

  lu+ang tergantung lua( lahan dan inten(ita( hu;an atau di kiraCkirakan 1 meter.

  ). Ma(ukkan *otongan *i*a *aralon ke lu+ang ,ang telah di+uat.

  7. I(i *aralon dengan (am*ah organik (e*erti dedaunan atau rum*ut.

  $. utu* lu+ang *aralon dengan do+ ,ang (udah dilu+angi.

  / P'"#&!+!% P&&4 K"* T!4!4&$!

  1. Men,ia*kan (tarter mikroorgani(me

  2. Mem+uat +i+it kom*o( takakura

  !. Men,ia*kan keran;ang takakura

  4. Mem*ro(e( *engom*o(an takakura

  27

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  28/29

  5. Ma(ukkan (ekitar 2C! kg +i+it kom*o( takakura atau kiraCkira (erem*at

  keran;ang.

  ). Ma(ukkan (am*ah organik kedalam keran;ang takakura. emudian adukCaduk 

  (am*ah ter(e+ut dengan +i+it kom*o( takakura ,ang terda*at dalam keran;ang.

  7. utu* keran;ang ra*atCra*at agar (erangga dan lalat tidak ma(uk. eran;ang tidak 

  u(ah dii(i lang(ung *enuh@ ma(ukkan (am*ah organik (eadan,a. 6akukan (e%ara

  rutin (etia* hari (am*ai keran;ang *enuh. am*ah ,ang +aru dima(ukkan akan

  di'ermenta(i dalam 1C2 hari.

  $. A*a+ila keran;ang (udah *enuh@ kiraCkira 0D (udah teri(i@ am+il dua*ertigan,a.

  Pindahkan kom*o( ter(e+ut kedalam karung@ +iarkan (elama 2 minggu (e+elum

  digunakan. om*o( ,ang diha(ilkan kering tidak terda*at %airan.

  . om*o( takakura (udah ter+entuk (em*urna a*a+ila tek(turn,a (udah (e*erti

  tanah@ &arna %oklat kehitaman@ tidak +er+au.

  10. ntuk mengu;i kualita( kom*o( larutkan dalam air +er(ih. om*o( ,ang +aik 

  akan tenggelam@ a*a+ila ada ,ang tera*ung +erarti +elum material ter(e+ut +elum

  men;adi kom*o(. Air akan teta* +er(ih@ a*a+ila air +eru+ah &arnan,a ;adi

  ke%oklatan@ artin,a dalam kom*o( terda*at %airan ha(il 'ermenta(i anaero+ik.

  28

 • 8/19/2019 KKN Alternatif 2A 2015 Desa Pasigitan (KKN SEKAR)

  29/29