Kniha Imunologie 98

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • I m u n o l o g i e 98

  I m u n o l o g i e 1 9 9 8

  IV. Chronick navov syndrom

  Chronick navov syndrom

  MUDr. Martin Nouza, CSc.

  Chronick navov syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), nktermi

  skupinami nazvan chronick navov a imunitn dysfunkn syndrom (CFIDS - z

  anglickho "chronic fatigue and immune dysfunction syndrome"), je komplexn

  onemocnn charakterizovan nezmrnou navou, hlubokm vyerpnm, naprostou

  ztrtou vdre a celou adou dalch pznak. Pesto, e o tomto onemocnn bylo ji

  opakovan referovno i v domc literatue, pesto, e se ada lka tomuto

  onemocnn zven vnuje, jsme stle svdky mal informovanosti, kter vede k

  nejistot v pstupu lka k nemocnm a z n pramenc malomyslnosti, skepsi,

  nkdy i bagatelizaci jejich problm. Proto bude jist uiten znovu zopakovat

  zkladn vdomosti o CFS, doplnn novinkami i nzory odbornk rznch

  specializac.

  CFS je toti nepochybn onemocnn multidisciplinrn povahy, zasahujc svmi

  projevy do ady odbornost, zvlt neurologie, revmatologie, endokrinologie,

  gynekologie, psychologie a psychiatrie. Dominantn roli pi pi o nemocn s CFS

  ovem maj vedle lka prvn linie zvlt internist a imunologov. Souvis to s tm,

  e mezi nejrznjmi obtemi a pznaky nemocnch jsou projevy

  imunopatologickch proces (od imunodeficit a po autoagresivitu) ptomny

  prakticky vdy a ve vech fzch onemocnn.

  K nejastjm pznakm CFS pat vedle ji zmnn a nezbytn ptomn navy

  subfebrilie, zvyujc se obvykle po tlesn nebo psychick zti, dlouhodob

  bolesti v krku, zvten a citlivost mznch uzlin (vtinou na krku za kvai),

  spontnn svalov bolesti a bolestivost pi pohmatu, bolesti hlavy, (nejastji v ele

  i za oima), otoky a bolesti malch i velkch kloub, vtinou ovem bez

  patologickho rentgenologickho nlezu. ast jsou i poruchy spnku, deprese a

  dal neurologick a psychick zmny (svtloplachost, patn soustedivost, porucha

  vtpivosti novch poznatk), poruchy vidn, pedrdnost, napt, pocit vnitnho

  neklidu a zkosti. Zvazn podmnky pro stanoven diagnzy CFS (tzv. Holmesova

  kriteria), byly poprv publikovny v r. 1988. V roce 1994 byla tato kriteria oficiln

  revidovna a nsledn uveejnna jako volnj, mn restriktivn definice CFS (tzv.

  Fukudova kriteria).

  Tato definice charakterizuje CFS takto (tab. 1):

  1. Klinicky zhodnocen, nevysvtlen chronick nava (trvajc dle ne 6 msc),

  trval nebo stle se vracejc, nov se objeviv, nebo s uritelnm zatkem (nen

  celoivotn). Tato nava nen dsledkem tlesn zte, nen vznamn ovlivnna

  odpoinkem a vede k podstatnmu omezen dve dosahovan rovn v zamstnn

  nebo vzdlvn a v socilnch nebo osobnch aktivitch.

  2. Souasn vskyt 4 a vce subjektivnch pznak, petrvvajcch po dobu 6 a

  vce po sob jdoucch msc a nepedchzej manifestaci navy: subjektivn

  vnman vznamn zhoren krtkodob pamti nebo koncentrace, podstatn

  omezujc rove dvjch aktivit; bolesti v krku; bolestiv krn nebo axilrn

 • I m u n o l o g i e 98

  lymfatick uzliny; bolesti sval; bolesti vce kloub bez jejich otoku nebo zarudnut;

  bolesti hlavy, majc jin charakter a intenzitu ne dve; spnek, nepinejc

  osven; vyerpn po fyzick zti, kter petrvv dle ne 24 hod.

  Tab. . 1: Kritria pro diagnzu CFS, Fukuda 1994

  1. nava > 6 msc

  2. Ptomnost 4 a vce pznak:

  Zhoren pamti nebo koncentrace

  Bolesti v krku

  Bolestiv lymfatick uzliny

  Bolesti sval

  Bolesti kloub

  Bolesti hlavy

  Neosvujc spnek

  Neurologick a psychick obte

  Zhoren navy po nmaze

  Popisy onemocnn pipomnajcch CFS jsou star ji nkolik stolet. Pesto je

  CFS povaovn za "nemoc 20. stolet", a to nejen proto, e byl jako chorobn

  jednotka akceptovn a v zvru naeho stolet, ale i vazbou na dal "modern"

  polymorfn onemocnn, nap. syndrom mnohoetn pecitlivosti na chemick ltky

  (multiple chemical sensitivity - MCS), chorobu nemocnch interir (sick building

  syndrome - SBS) a tak fibromyalgii. Vechny tyto chorobn jednotky maj spolen

  pznak velk navy i dal shodn obte. Li se pouze ve frekvenci jejich vyjden.

  Je pravdpodobn, e vyvolvajc nebo spoutc mechanismy mohou bt jak u CFS,

  tak i dalch "nemoc 20. stolet", spolen. Lze ci, e jde o do jist mry jednotn

  nepimen odpovdi lidskho organismu na rzn nepzniv podnty.

  CFS postihuje lidi vech etnickch, socioekonomickch a vkovch skupin.

  Pevauj jedinci s velkm smyslem pro povinnost a odpovdnost, kte jsou zvykl

  podvat maximln vkon, neet se, neumj odpovat a pepnaj sv sly. Jde tedy

  obvykle o velmi pracovit a asto ambicizn lidi. Vtina diagnostikovanch ppad

  zahrnuje eny ve vku 25 - 45 let. Postieni vak mohou bt i mui a dti kadho

  vku.

  Informace o vskytu CFS nejsou dosud k jednoznan dispozici, z dosavadnch

  epidemiologickch studi se prevalence CFS udv mezi 3-37 nemocnmi na 100 000

  obyvatel. Podle jinch studi by vskyt mohl bt desetinsobn vy. CFS tedy pat

  k astm chronickch onemocnnm dnench dn. Je nap. stejn ast jako

  roztrouen mozkomn sklerza. daje z USA hovo o 375 % nrstu

  onemocnn za poslednch pt let. Nen to vak projevem epidemickho en, ale

  spe astjm stanoven diagnzy pi vzrstajc informovanosti lka a

  zdravotnickch instituc.

  Pina CFS nen dosud znma. Nejpravdpodobnj jsou dv hypotzy, jejich

  mechanismy se patrn prolnaj. Prvn pedpokld existenci zatm nezjitnho

  (znmho i neznmho) infeknho pvodce.

  K vaze o infeknm pvodu CFS vedla lkae a epidemiology etn historick

  pozorovn malch epidemi, a souasn vskyt nkolika i vtho potu ppad v

  rodin, ve kolch nebo pracovitch. Na infekn pvod by mohl poukazovat i ast

  (a v 70 % ppad) nhl zatek obt.

 • I m u n o l o g i e 98

  Jednoznan souvislost s pedchzejc infekc vak doposud nebyla prokzna,

  naopak pevauje nzor, e aktivace chronickch virovch infekc (nap. EBV, CMV,

  HSV) pedstavuje nsledek a prvodn jev onemocnn, charakterizovanho poruchou

  imunologickho dohledu.

  Druh hypotza pedpokld u CFS primrn komplexn imunitn poruchu.

  Souasn vzkum toti odhalil vznamnou spoluast poruchy imunity na rozvoji

  onemocnn. Pesn povaha tto komplexn a nespecifick poruchy nen vak dosud

  pln objasnna. Jist je, e u nemocnch s CFS lze jednoznan prokzat

  imunodeficit s projevy recidivujcch a protrahovanch infekc hornch cest

  dchacch, moovch cest, u en opakovanch gynekologickch znt. ast je

  chronick sinusitida, nezdka s projevy sinobronchilnho syndromu a recidivujc

  projevy labilnho i genitlnho herpesu. Je znmou klinickou zkuenost, e u

  nemocnch s atopi je prbh CFS obvykle t.

  Na vzniku onemocnn se ovem podl ada dalch faktor. CFS vznik obvykle u

  jedinc s vrozenou vnmavost, nkdy po prodln znm i neznm infekce a za

  spolupsoben akutnho nebo dletrvajcho stresu. Postupn se rozvj bludn kruh

  vzjemn se ovlivujcch patogenetickch vliv - nepznivch faktor zevnho

  prosted, opakovanch infekc s nesprvnou a nedostatenou imunitn odpovd,

  aktivace chronickch virovch infekc a velk i opakovan psychick zte.

  O kodlivosti stresu a jeho zvanch nsledcch bylo u mnoho napsno. Je nap.

  znmo, e stres oslabuje imunitn systm a zvyuje nchylnost k rznch chorobm.

  Fyzick i emon stres (fyzick petovn, chirurgick zkrok, ztrta blzkho

  lovka, ztrta zamstnn, sthovn...) asto pedchz nebo pmo stoj na potku

  CFS, pozdji zhoruje jeho prbh a nezdka se podl na novch relapsech ji

  stabilizovanho onemocnn.

  Velmi asto se setkvme s nzorem, e piny CFS le v porue psychick

  reaktivity a e nemocn s CFS pat vlun do psychiatrick pe. Jist je, e CFS

  se nktermi svmi projevy pekrv s zkostnmi, depresivnmi nebo organickmi

  poruchami. Pokud tyto projevy pedchzej rozvoj celho komplexnho onemocnn,

  nemli by tito nemocn bt azen pod diagnzu CFS. Pokud se vak u nemocnch s

  CFS projev psychick poruchy, jsou hodnoceny jako sekundrn reakce na psoben

  nepznivch faktor (bolesti, navy, rozpadu ivotnch jistot, problm v rodin i

  zamstnn, ztrty pocitu zdrav, spchu, vdlku...), ppadn i jako dsledek

  infeknho psoben nebo psychoneuroimunologickch pochod. Nkter dal

  uvaovan etiopatogenetick mechanismy jsou uvedeny v tab. 2.

  Tab.. 2: Nkter teorie o vyvoln i sputn CFS

  Infekn pvodce

  Imunitn porucha

  Fokln infekce

  Stres

  Porucha CNS

  Porucha spnku

  Psychick porucha

  Porucha svalovho metabolismu

  Chybn nkterch aminokyselin

  Autoimunitn onemocnn

  Nedostatek estrogen

  Silikonov implantty

  Hypotenze

 • I m u n o l o g i e 98

  Toxicita amalgmu

  Mnoho akutnch i chronickch onemocnn je provzeno pznakem navy.

  Komplexn vyeten nemocnho by proto mlo vylouit infekn mononuklezu,

  lymeskou borelizu a dal chronick infekce, roztrouenou mozkomn sklerzu,

  hypotyrezu a systmov autoagresivn onemocnn (nap. systmov lupus

  erytematodes, dermatomyositidu). Peliv internistick vyeten mus vylouit

  anmii a zvan postien i dokonce selhvn funkce ivotn dleitch orgn -

  srdce, jater a ledvin, alkoholismus i jinou drogovou zvislost, nedostatek vitamn

  (pedevm skupiny B) a dleitch prvk (eleza, hoku, selenu).

  Samozejmost pi vyeten nemocnho s podezenm na CFS je podrobn

  anamnza a peliv fyzikln vyeten. Mlo by bt provedeno EKG a RTG