Click here to load reader

KREATIVNE TEHNIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

 • View
  250

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of KREATIVNE TEHNIKE U RAZREDNOJ NASTAVI

 • Sveuilite J. J. Strossmayera u Osijeku

  Filozofski fakultet

  Diplomski studij filozofije i pedagogije

  Andrea Ivoevi

  KREATIVNE TEHNIKE U RAZREDNOJ

  NASTAVI

  Diplomski rad

  Mentor: Dr. sc. Stanislava Irovi

  OSIJEK, 2013.

 • 2

  FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

  DIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE I PEDAGOGIJE

  KREATIVNE TEHNIKE U RAZREDNOJ

  NASTAVI

  DIPLOMSKI RAD

  Predmet: Odgoj za stvaralatvo

  Mentor: Dr. sc. Stanislava Irovi

  Sumentor: Doc.dr.sc. Branko Bognar

  Studentica: Andrea Ivoevi

  Matini broj:957

  OSIJEK, 2013.

 • 3

  SADRAJ

  POPIS SLIKA I TABLICA4

  1. UVOD....6

  2. POJAM KRATIVNOSTI......7

  2.1. Kategorije kreativnosti........10

  2.1.1. Kreativna osoba ......10

  2.1.2. Kreativan proces.11

  2.1.3. Kreativan produkt...12

  2.1.4. Kreativna okolina12

  2.2. Vrste kreativnog miljenja...13

  3. KREATIVNE TEHNIKE.....14

  3.1.Umne karte14

  3.2.Oluja ideja.15

  3.3.est eira..16

  3.4.Provokacija17

  3.5.Humor...17

  4. KREATIVNOST U NASTAVI18

  4.1.Poticanje kreativnosti ..19

  4.2.Kreativni uitelj....20

  4.3.Postupci sputavanja kreativnosti...23

  5. VREDNOVANJE KREATIVNOSTI...23

  6. EMPIRIJSKI DIO.25

  6.1. to je akcijsko istraivanje?.......................................................................................25

  6.2. Kontekst akcijskog istraivanja...26

  6.3. Moj istraivaki interes....27

  6.4. Plan akcijskog istraivanja..28

  6.5. Postupci prikupljanja podataka32

  7. PROCES OSTVARIVANJA AKCIJSKOG ISTRAIVANJA.33

  7.1. Prvi integrirani dan na temu Godinja doba.33

  7.2. Blok sat na temu Priam ti priu.45

  7.3. Blok sat na temu Matematike zgode..47

  7.4. etvrti susret na temu Super zvijezde..49

  8. INTERPRETACIJA...55

  8. ZAKLJUAK.57

  9.SAETAK...61

  10. LITERATURA..62

  11. PRILOZI...64

 • 4

  POPIS SLIKA I TABLICA

  POPIS SLIKA

  Slika 1. Prvi b. razred s uiteljicom Marijanom.......27

  Slika 2. Rezultati uenikih odgovora na tvrdnju: Moja uiteljica potie kreativnost?...33

  Slika 3. Uenici tijekom aktivnosti Kutija iznenaena.35

  Slika 4. Uenike umne mape nastale tijekom aktivnosti Godinja doba36

  Slika 5. Uenica tijekom aktivnosti Hobotnica37

  Slika 6. Ueniki rad nastao tijekom aktivnosti Tko sve smije jesti rukama i nogama....38

  Slika 7. Uenici glume tijekom aktivnosti Dovri priu...39

  Slika 8. Uenici tijekom aktivnosti Ljetna avantura hobotnice40

  Slika 9. Uenici se dogovaraju tijekom aktivnosti Matematike prie se vrte u krug..41

  Slika 10. Uenici iznose svoje ideje tijekom aktivnosti to bi bilo kad bi bilo....42

  Slika 11. Ueniki radovi nastali tijekom aktivnosti Priam ti viceve.44

  Slika 12. Uenica tijekom aktivnosti Kreatori.....45

  Slika 13. Rezultati evaluacije...46

  Slika 14. Uenici tijekom aktivnosti ovjee ne ljuti se..47

  Slika 15. Ueniki radovi nastali tijekom aktivnosti udesni brojevi..48

  Slika 16. Ueniki rad nastao tijekom aktivnosti Pisci.49

  Slika 17.Uenici tijekom aktivnosti Skladatelji50

  Slika 18. Uenici tijekom aktivnosti Koreografi..51

  Slika 19. Roditeljski sastanak...52

  Slika 19. Evaluacijski listi na kojem su uenici iskazali svoje miljenje i doivljaje o

  aktivnostima..52

  Slika 20. Uiteljica Jadranka Kurtovi za vrijeme intervjua.53

 • 5

  POPIS TABLICA

  Tablica 1. Tipovi miljenja...13

  Tablica 2. Karakteristike produktivnih i kreativnih uitelja.21

  Tablica 3. Ciljevi i kriteriji akcijskog istraivanja28

 • 6

  1. UVOD

  O kreativnosti, njezinom znaenju i vanosti danas se mnogo govori ali jo uvijek

  postoje kole u kojima je ona nepoznanica. Kreativnost je vana ljudska znaajka i potrebno

  ju je poticati u nastavi kako bi nastava bila blia ljudskim potrebama, a time i kvalitetnija.

  Dok se nekada smatralo da samo pojedinci imaju dar kreativnosti, danas se smatra

  kako sva djeca posjeduju kreativne potencijale, potencijale koje se treba poticati i razvijati od

  najranije dobi.

  Iako su brojna istraivanja provedena u drugoj polovici dvadesetog stoljea pokazala kako

  uenici bolje i lake ue pomou razliitih kreativnih tehnika, uenike se i dalje u brojnim

  kolama obrazuje iskljuivo tradicionalnim nastavnim metodama. Tradicionalno obrazovanje

  nije okrenuto prema djetetu i njegovim potrebama, ve potrebama drutva.

  Odnos kole i kreativnosti gledajui kroz povijesni razvoj nije bio idealan, a i danas brojni

  kritiari kole ukazuju da ona vie koi nego li razvija kreativnost. To je uvjetovano kako

  opom organizacijom odgojno-obrazovnog procesa, koji je teko uskladiti sa stvaralakim

  procesom, tako i filozofijom kole koja je prvenstveno orijentirana na konvergentno miljenje

  i postojanje samo jednog tonog odgovora. ( L. Bognar, 2011)

  Ovu sam temu odabrala jer izostanak kreativnosti u kolama smatram problemom koji bi se

  to prije trebao rijeiti zbog dobrobiti uenika, te njihovog to kvalitetnijeg razvoja. U

  poticanju kreativnosti nuno je ukljuiti sve djelatnike odgojnih i obrazovnih ustanova, te

  obitelj i cjelokupnu zajednicu. Djelatnici odgojnih i obrazovnih ustanova trebali bi biti

  spremni na cjeloivotno uenje kako bi mogli poticati kreativnost i biti u korak s vremenom.

  Brojni autori smatraju kako je kreativna nastava klju u rjeavanju brojnih problema dananje

  kole. Jedan od njih je i Starko (2005) koji istie kako kreativna nastava treba sadravati

  kreativne i eksperimentalne metode uenja u nastavi koje e omoguiti uenicima da razvijaju

  kreativno miljenje i budu originalni.

 • 7

  2. POJAM KREATIVNOSTI

  Rije kreirati nastala je od latinske rijei creare to znai stvarati, proizvoditi stvari

  koje prije nisu postojale. (Bognar, 2010)

  Premda je pojam kreativnosti prisutan jo za vrijeme antike Gre i Rima, njegovo

  intenzivnije prouavanje poinje tek sredinom dvadesetog stoljea.

  Bognar i sur. (2008) govore o pristupima prouavanja kreativnosti, a to su: mistiki,

  psihodinamiki, kognitivni, socijalno-psiholoki i konfluentni pristup. U mistikom pristupu,

  kreativnost je neobjanjiv pojam koji se pripisuje nadnaravnom. Za psihodinamiki pristup

  kreativnost nastaje kao posljedica napetosti izmeu svjesne realnosti i nesvjesnih nagona.

  Kognitivni pristup kreativnost promatra kao dio ireg procesa razmiljanja, a ne kao

  samostalni proces. Zatim socijalno-psiholoki pristup koji smatra da su motivacija, socijalna

  klima i osobine linosti vane za kreativni proces, te konfluentni pristup koji smatra da se

  kreativnost sastoji od vie dimenzija i pristupa i obuhvaa kognitivni, psiholoki i socioloki

  pristup naglaavajui vanost utjecaja okoline na kreativnost. ( Bognar, Somoljani, 2008)

  Veliki utjecaj na novo shvaanje pojma kreativnosti imao je psiholog Joy Paul Guilford koji

  je smatrao kako se kreativnost ne moe poistovjeivati s inteligencijom, te je miljenje

  podijelio na konvergentno i divergentno. Konvergentno miljenje vezano je uz logiko

  zakljuivanje, pronalaenje ispravnog rjeenja, dok je divergentno miljenje vezano uz

  pronalaenje to veeg broja ispravnih rjeenja, te je osnovna karakteristika kreativnosti.

  elei doznati to preciznije odreenje faktora koji odreuju sposobnosti, Guilford je

  konstruirao model intelektualnih sposobnosti koji je imao svrhu organizirati postojea znanja,

  ali je i predviao jo neistraene sposobnosti. On navodi faktore divergentnog miljenja:

  fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija redefinicija i osjetljivost na probleme.

  1.) Fluentnost (protonost) - spada meu primarne mentalne sposobnosti, a oituje se u

  lakom i matovitom smiljanju brojnih odgovora, ideja i brzoj uporabi rijei. Tu

  spada: tenost govora, protonost ideja i tenost izraavanja openito (Petz,1992)

  2.) Fleksibilnost (prilagodljivost) - moe biti perceptivna, kognitivna i/ili socijalna.

  Oituje se u brzom pronalaenju drugog rjeenja, u kombinaciji rjeenja, u

  pokretljivosti ideja

  3.) Originalnost (izvornost) - se iskazuje kao jedinstvenost i rijetkost ideja, metoda i

  proizvoda miljenja (Petz, 1992)

 • 8

  4.) Elaboracija (izvedivost) - je sastavnica konvergentnog miljenja, te je posebno

  znaajna u zadnjoj fazi kreativnog procesa u kojoj se provjerava upotrebljivost,

  primjenjivost i izvedivost proizvoda stvaralakog miljenja (Petz, 1992)

  5.) Redefinicija sposobnost naputanja starih naina tumaenja poznatih predmeta kako

  bi se koristili u nove svrhe

  6.) Osjetljivost za probleme sposobnost da se uoe nedostatci ili potrebe za promjenama

  Guilford je postavio temelje za daljnje razvijanje testova i programa za identificiranje i razvoj

  kreativnosti, te na takav nain omoguio brojnim istraivaima (Treffinger, Torrance)

  nastavak istraivanja jo dovoljno neistraenog pojma kreativnosti.

  Mnogo je definicija kreativnosti, to upuuje na to koliko je taj pojam jo uvijek sloen i

  zagonetan. Postoje dvojbe u shvaanju i definiranju pojma kreativnosti, dok jedni smatraju da

  je kreativan samo onaj pojedinac koji proizvodi, drugi misle da je i sposobnost uoavanja

  neobinog znak kreativnosti. Kao glavne osobine kreativnosti uzimaju se dva elementa:

  1.) Kreativan pojedinac uoava, vidi, doivljava, kombinira stvari i pojave na posve nov,

  drugaiji, neuobiajen nain

  2

Search related