KỶ YẾU HỘI NGHỊ - ntu.edu.vn dan doi moi PPGD/Ky yeu Hoi thao/Ky... · giảng dạy môn Kỹ thuật xử lý nước thải ... -Các bài giảng sinh vật: hình thái học, giải phẫu học, di truyền,

Embed Size (px)

Text of KỶ YẾU HỘI NGHỊ - ntu.edu.vn dan doi moi PPGD/Ky yeu Hoi thao/Ky... · giảng dạy môn...

 • TRNG I HC NHA TRANG

  VIN CNG NGH SINH HC V MI TRNG

  K YU HI NGH

  i mi cng tc ging dy ca ging vin

  nm hc 2014-2015

  Bin tp: Nguyn Vn Duy

  Khnh Ha, 7/2015

 • TRNG I HC NHA TRANG CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMVIN CNSH & MT c lp - T do - Hnh phc

  S: ./TB-V.CNSH Khnh Ha, ngy 18 thng 7 nm 2015

  THNG BOChng trnh hi ngh i mi cng tc ging dy

  ca Vin CNSH&MT nm hc 2014-2015

  1. Thi gian: 7h30-10h30, ngy Th ba 21/7/20152. a im: Vn phng vin3. Chng trnh hi ngh

  Thi gian Ni dung Ngi thc hin

  7h30-7h45 Cng tc chun b, n tip i biu Ban t chc

  7h45-7h50 Khai mc Hi ngh Vin trng

  7h50-8h10 Bo co 1: S dng PPT trong ging dy:mt s vn cn lu

  Ng ng Ngha

  8h10-8h30 Bo co 2: Gii php gip sinh vin t hchiu qu

  Phan Thanh Kiu Sm,

  SV 55CNSH

  8h30-8h50 Bo co 3: Hng dn sinh vin t hctrong o to tn ch

  Phm Thu Thy

  8h50-9h10 Bo co 4: Trao i v mt s kinh nghimging dy mn K thut x l nc thi

  Nguyn Th Ngc Thanh

  9h10-9h20 Ngh gii lao

  9h20-9h40 Bo co 5: Mt s gii php nng cao chtlng ging dy thc hnh

  Phm Th Lan

  9h40-10h00 Bo co 6: Chia s mt s kinh nghimtrong vic hng dn v nh gi sinh vinlm vic nhm (Seminar)

  Khc Th An, Nguyn Th KimCc

  10h00-10h20 Bo co 7: Nng cao hiu qu cng tcnh gi qu trnh trong o to tn ch

  Vn Hng Cm

  10h20-10h30 B mc Hi ngh Ban t chc

  y l mt hot ng thit thc gp phn nng cao cht lng o to , ngh tt c cnb, ging vin ca Vin tham d ng v ng gp vo thnh cng ca Hi ngh .

  Trn trng!

  BTC Hi ngh

 • S dng Power Point trong gingdy: mt s vn cn lu

  S dng Power Point trong gingdy: mt s vn cn lu

  Ng ng NghaVin CNSH&MT

  Hi ngh o to, 21/7/2015

 • M u

  PowerPoint l phn mm c s dng rngri nht trong lp hc.

  PPT c nhiu u im hn pp truyn thngbng en phn trng hay overhead

  Tuy nhin nu dng khng ng cch s gimtc dng

  PowerPoint l phn mm c s dng rngri nht trong lp hc.

  PPT c nhiu u im hn pp truyn thngbng en phn trng hay overhead

  Tuy nhin nu dng khng ng cch s gimtc dng

 • u im ca PPT

  Minh ho trc quan sng ng v to ntng su sc.

  -Trnh by hnh nh, s , hnh chuyn ng,video clip.- Rt cn thit cho cc phn nh cu trc ho

  hc cc phn t, cc c ch phn ng,-Cc bi ging sinh vt: hnh thi hc, gii phu

  hc, di truyn, ..-Cc bi ging thit b my mc

  Minh ho trc quan sng ng v to ntng su sc.

  -Trnh by hnh nh, s , hnh chuyn ng,video clip.- Rt cn thit cho cc phn nh cu trc ho

  hc cc phn t, cc c ch phn ng,-Cc bi ging sinh vt: hnh thi hc, gii phu

  hc, di truyn, ..-Cc bi ging thit b my mc

 • u im ca PPT

  Truyn th thng tin nhanh chng n ngihc

  -Khng mt thi gian v, vit trn bng-ng thi trn mt slide cung cp nhiu thng

  tin khc nhau-Sinh vin c th truy cp bi ging nhanh

  chng trn web, trc hoc sau khi ging bimt cch nhanh chng.

  Truyn th thng tin nhanh chng n ngihc

  -Khng mt thi gian v, vit trn bng-ng thi trn mt slide cung cp nhiu thng

  tin khc nhau-Sinh vin c th truy cp bi ging nhanh

  chng trn web, trc hoc sau khi ging bimt cch nhanh chng.

 • u im ca PPT Thng tin c trnh by c h thng v chnh

  xc cao-Cc thng tin trn PPT c gio vin kim tra,

  sa cha nhiu ln trongg qu trnh ging dy vc chnh xc ho, t nhm ln so vi khi vit litrn bng. V d cc tn latin, cc cng thc ton,cc hnh v-Kin thc c trnh by mt cch h thng quacc s v lu gi trong b nh ca ngi hc tthn vi cc hnh nh v mu sc

  Thng tin c trnh by c h thng v chnhxc cao

  -Cc thng tin trn PPT c gio vin kim tra,sa cha nhiu ln trongg qu trnh ging dy vc chnh xc ho, t nhm ln so vi khi vit litrn bng. V d cc tn latin, cc cng thc ton,cc hnh v-Kin thc c trnh by mt cch h thng quacc s v lu gi trong b nh ca ngi hc tthn vi cc hnh nh v mu sc

 • u im ca PPT

  Thng tin giu cm xc v tc ng tch ccn ngi hc

  -Mu sc, hnh nh, m thanh tc ng nphn cm xc ca ngi hc-V p ca cc hnh nh gp phn gio dc

  thm m cho ngi hc.

  Thng tin giu cm xc v tc ng tch ccn ngi hc

  -Mu sc, hnh nh, m thanh tc ng nphn cm xc ca ngi hc-V p ca cc hnh nh gp phn gio dc

  thm m cho ngi hc.

 • Cc l do ngi hc khng thch PPTJ. Education and Management Engineering, 2012, 9, 61-65

  TT L do T l1 Khng th tp trung, d cm thy

  chn29.2%

  2 Tr tr, khng thch th 25%3 n iu, khng to im nhn 20.8%3 n iu, khng to im nhn 20.8%4 Qu nhiu thng v trnh by qu

  nhanh16.7%

  5 Thiu logic 8,3%

 • Cc nhc im cn lu

  Cc thng tin khng lin quan trc tip n ni dungc th gy phn tc dng- ging cc khi nim tru tng, cn minh ho

  bng cc hnh nh. Nhng lm dng cc hnh nh, nht lcc hnh nh khng lin quan, mc d c th lm hc sinhthch th nhng li khng tp trung vo ni dung, hoc cth gy hiu sai cc khi nim.

  -Cc thng tin qu nhiu trn mt slide gy mt tptrung.

  -Khi sinh vin ch nhiu n cc chi tit, s hiu thus gim xung.

  Cc thng tin khng lin quan trc tip n ni dungc th gy phn tc dng- ging cc khi nim tru tng, cn minh ho

  bng cc hnh nh. Nhng lm dng cc hnh nh, nht lcc hnh nh khng lin quan, mc d c th lm hc sinhthch th nhng li khng tp trung vo ni dung, hoc cth gy hiu sai cc khi nim.

  -Cc thng tin qu nhiu trn mt slide gy mt tptrung.

  -Khi sinh vin ch nhiu n cc chi tit, s hiu thus gim xung.

 • Cc nhc im cn lu

  Tp trung nhiu vo cc slide s lm chotng tc gia thy v tr gim xung-Ngi ging khi dng PPT thng c xu

  hng tp trung vo mn hnh ch cc chotit m t nhn vo khun mt ngi hc vngc li.-Lp hc tr nn n iu.-Ngi hc c xu hng ch chp nhn thng

  tin m khng suy ngh hiu thu.

  Tp trung nhiu vo cc slide s lm chotng tc gia thy v tr gim xung-Ngi ging khi dng PPT thng c xu

  hng tp trung vo mn hnh ch cc chotit m t nhn vo khun mt ngi hc vngc li.-Lp hc tr nn n iu.-Ngi hc c xu hng ch chp nhn thng

  tin m khng suy ngh hiu thu.

 • Cc nhc im cn lu

  Thng tin truyn th qu nhanh s lm gimkh nng theo kp mch ca thy gio

  -Khi qu nhiu thng tin cng mt slide, s tptrung ca ngi hc vo mch ca thy sgim hoc khng theo kp v cc thng tin s trnn khng nht qun v khng hiu thu.-Khi khng th theo kp mch , ngi hc s

  c xu th mt tp trung v l ng.

  Thng tin truyn th qu nhanh s lm gimkh nng theo kp mch ca thy gio

  -Khi qu nhiu thng tin cng mt slide, s tptrung ca ngi hc vo mch ca thy sgim hoc khng theo kp v cc thng tin s trnn khng nht qun v khng hiu thu.-Khi khng th theo kp mch , ngi hc s

  c xu th mt tp trung v l ng.

 • Cc nhc im cn lu

  Cc slide c trnh by theo mt trt tnghim ngt s l gim kh nng t duy cathy-Khi vit bng, ngi thy lm ch t duy ca

  mnh v c nhiu sng to khi ging.-Khi dng PPT, ngi thy b l thuc vo ni

  dung ca PPT.

  Cc slide c trnh by theo mt trt tnghim ngt s l gim kh nng t duy cathy-Khi vit bng, ngi thy lm ch t duy ca

  mnh v c nhiu sng to khi ging.-Khi dng PPT, ngi thy b l thuc vo ni

  dung ca PPT.

 • Cc bin php nng cao hiu quca PPT

  Ch s dng PPT nh mt cng c h tr qutrnh ging bi. Ch mi phng php uc mt vai tr v hiu qu ring khng ththay th.

  Thit k PPT mt cch hp l v tinh t. V dtrnh dng cu di, nn dng cc t kho,cm t, dng ch theo font, size, mu sc phhp, ho hp vi nhau. Ch mu sc qutng phn gy mt cho ngi hc.

  Ch s dng PPT nh mt cng c h tr qutrnh ging bi. Ch mi phng php uc mt vai tr v hiu qu ring khng ththay th.

  Thit k PPT mt cch hp l v tinh t. V dtrnh dng cu di, nn dng cc t kho,cm t, dng ch theo font, size, mu sc phhp, ho hp vi nhau. Ch mu sc qutng phn gy mt cho ngi hc.

 • Cc bin php nng cao hiu quca PPT

  Tng cng tng tc vi ngi hc khi gingbng PPT. Khng nn ch tp trung vo mnhnh.

  Nn tm ti cch dng PPT mt cch sng tov kt hp vi cc phng php khc.

  Cc mn ton, k thut nn ging bng bnghn l PPT.

  Tng cng tng tc vi ngi hc khi gingbng PPT. Khng nn ch tp trung vo mnhnh.

  Nn tm ti cch dng PPT mt cch sng tov kt hp vi cc phng php khc.

  Cc mn ton, k thut nn ging bng bnghn l PPT.

 • Xin cm n

 • Ch :

  HI THOI MI CNG TC GING DY VIN CNSH & MT

  Nm hc 2014 - 2015

  GII PHP GIP SINH VINGII PHP GIP SINH VINT HC HIU QUT HC HIU QU

  Bo co vin: Phan Thanh Kiu Smn v: on Thanh Nin

 • NI DUNG CHNH:

  HC CH TN CH

  THC TRNG TNH HNH HC TP CA SINH VIN

  XUT GII PHP

 • T HC

  Hoch nh khoch hc tpng k mn

  hc

  Hc vnbng hai

  HC CHTN CH

  CHNG

  T HCHc vnbng hai

  Thi khobiu

  Kh nng,s thch

  HC CHTN CH

  SNGTO

 • Thc t

 • Vy lm th no gii quyttnh trng ny ?

 • Bn thn sinh vin:

  Ghi chp

  K hoch,mc tiu

  Phngphp

  Tm kimthng tin

  K lut,ch ng

  Ghi chp

  Ghinh

  csch

  Trnlp

  Sp xpthi gian

  nh

  Phngphp

 • Gio vin:- i mi, a dng ho cc phng php ging dy

  Lm vic nhm Bo co

 • - C s tng tc gia gio vin vi sinh vin

  Lng ghp tr chiTrao i bi

 • - a thc t vo ging dy

  Hc i i vi thc hnhChuyn i thc t cachi on 54CNSH

 • Nh trng

  - Ci tin cc trang thit b, cs vt cht

  - Quan tm, h tr cc tinghin ca khoa hc ca sinhvin.

  - H tr cc cu lc b hc thut,chuyn ngnh hot ng vpht trin

  - Ci tin cc trang thit b, cs vt cht

  - Quan tm, h tr cc tinghin ca khoa hc ca sinhvin.

  - H tr cc cu lc b hc thut,chuyn ngnh hot ng vpht trin

  D n Vn rau sch

 • - T chc cc chng trnh, cuc thi gia cc nhm, gia cc lp hoc cnhn

  - Thng xuyn t chc cc hi tho khoa hc, hi tho trao i gia giovin v sinh vin

  Rung chung vngHi tho khoa hc

 • KT LUN

  T hc c vai tr v cng quan trng trong qu trnh hc i hcca sinh vin,- Gip pht huy tnh t gic tch cc nng lc c sch v nghin

  cu- Nng cao hot ng tr tu ca sinh vin trong vic tip thu v

  hiu tri thc mi- Rn luyn cho sinh vin cch c lp suy ngh, c lp gii

  quyt vn - Gip sinh vin t tin hn, ham hc hi

  T hc c vai tr v cng quan trng trong qu trnh hc i hcca sinh vi