86
SCB:s Medborgarundersökning – våren 2013 Laholms kommun Rapportbilaga

Laholms kommun

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning – våren 2013

Laholms kommun

Rapportbilaga

Page 2: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga

Rapportbilaga - Innehållsförteckning

Allmänt om undersökningen

Arbeta vidare med resultaten .................................................................................. 1

Förändringar i enkäten ............................................................................................͘3

SCB:s analysmodell med NKI ................................................................................... 10

Om undersökningen ................................................................................................ 15

A. Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?

Diagram 1A. Modellbild A....................................................................................... 20

Diagram 2A. Prioriteringsmatris A...........................................................................21

Tabell 1A. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ........ 22

Diagram 3A. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga....................... 25

Tabell 1A_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar........................................................................................................... 26

Diagram 3A_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån kvinnors svar........................................................................................................... 29

Tabell 1A_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar................................................................................................................ 30

Diagram 3A_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån mäns svar................................................................................................................ 33

Tabell 2A.1–5 Faktorernas betygsindex redovisat efter bakgrundsfrågor............. 34

B. Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?

Diagram 1B. Modellbild B....................................................................................... 39

Diagram 2B. Prioriteringsmatris B .......................................................................... 40

Tabell 1B. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ........ 41

Diagram 3B. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga....................... 45

Tabell 1B_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar........................................................................................................... 46

Diagram 3B_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån kvinnors svar........................................................................................................... 50

Tabell 1B_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar................................................................................................................ 51

Diagram 3B_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån mäns svar ..... 55

Tabell 2B.1–10 Verksamheternas betygsindex redovisat efter

bakgrundsfrågor och erfarenhet ............................................................................ 56

C. Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Diagram 1C. Modellbild C...................................................................................... 66

Diagram 2C. Prioriteringsmatris C .......................................................................... 67

Tabell 1C. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna - Samtliga ........ 68

Page 3: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga

Diagram 3C. Andel som gett högt respektive lågt betyg - Samtliga................................... 71

Tabell 1C_K. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån kvinnors svar....................................................................................................................... 72

Diagram 3C_K. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån kvinnors svar....................................................................................................................... 75

Tabell 1C_M. Medelvärde och svarsfördelning för de olika frågorna utifrån mäns svar............................................................................................................................ 76

Diagram 3C_M. Andel som gett högt respektive lågt betyg utifrån mäns svar ................. 79

Tabell 2C.1-5. Faktorernas betygsindex redovisat efter

bakgrundsfrågor och erfarenhet ........................................................................................ 80

Page 4: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Arbeta vidare med resultaten

Arbeta vidare med resultaten Resultatredovisningen för var och en av undersökningens tre delar A, B och C, bygger på:

• En modellbild (Diagram 1 A–C)

• En prioriteringsmatris (Diagram 2 A–C)

• En tabell (Tabell 1 A–C)

• Bakgrundstabeller (Tabell 2 A-C)

Modellbild och prioriteringsmatris

Starta med att studera modellbild och prioriteringsmatris (korsdiagram-met) som ger överblick åt materialet.

Man bör i sitt förbättringsarbete uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex, dvs. i första hand de som hamnat i kvadrant Prioritera (nedre högra delen av prioriteringsmatrisen). Även faktorer med relativt höga betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i kvadrant Förbättra om möjligt (övre högre delen), bör man uppmärksamma om man tror att det finns en påtaglig potential för ytterligare förbättringar. Dessa faktorer tillhör en andra prioriteringsgrupp.

Om det finns faktorer som hamnat i kvadrant Lägre prioritet (nedre vänstra delen) kan de ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på helhetsbetyget.

I kvadrant Bevara, högst upp till vänster, hamnar de faktorer som kan ges lägst prioritet i ett förbättringsarbete. Se till att betygsnivån inte försämras för de faktorer som har låga effektmått.

Tabell 1 A–C

I tabell 1 A–C redovisas medelvärde och svarsfördelning för var och en av de frågor som ligger till grund för de olika faktorerna. Det är viktigt att närmare studera vilka frågor och vilka svarsfördelningar som ligger bakom de olika faktorernas betygsindex och de enskilda frågornas medelvärden, speciellt hur stor andel av medborgarna som gett låga betyg.

Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg. Observera att i en frågas procentfördelning på dessa tre betygsklasser ingår inte svaren från de medborgare som uppgett ”Ingen åsikt” eller valt att inte besvara den aktuella frågan.

Studera framförallt betygen på frågorna för de olika faktorer som enligt prioriteringsmatrisen hör till dem som bör uppmärksammas.

1

Page 5: Laholms kommun

Arbeta vidare med resultatet SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Bakgrundstabeller

I bakgrundstabellerna redovisas hur betygsindexen för faktorerna eventuellt varierar mellan kön, ålder, boendeort, boendetid i kommunen och svaren på erfarenhetsfrågorna i enkäten. För kön och ålder har felmarginaler tagits fram i samband med modellanalysen. Information om kön och ålder på de svarande har hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB).

För resterande bakgrundstabeller är resultaten uppdelade efter svaren på boendeort, boendetid i kommunen och svaren på erfarenhetsfrågorna, vilket medför att felmarginalerna för delgruppernas betygsindex blir större än de felmarginaler som angetts i modellbilderna. För dessa är därför skillnader på 4 – 5 indexenheter mellan dessa gruppers indextal av mindre betydelse.

Övrigt

Arbetet med att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett verksamhetsområde måste förbättras. Det kan också vara så att medborgarna har en bristfällig kunskap om hur en viss verksamhet fungerar och kanske därför behöver mer information om den verksamheten.

Studera även kommunens resultat i jämförelse med andra deltagande kommuner för att på så sätt hitta bra exempel. I rapporten redovisas jämförelser för vårens undersökning, dels med samtliga 137 kommuner som var med hösten 2012 och våren 2013 och dels med kommuner i samma storleksklass.

På SCB:s webbplats www.scb.se/medborgarundersökningen kan jämförelser göras med andra kommuner som har deltagit i undersökningen och godkänt publicering på webbplatsen.

2

Page 6: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Förändringar i enkäten

Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. Till undersökningen hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn. Efter önskemål från flertalet av de kommuner som deltagit i undersökningen reviderade SCB tillsammans med en referens-grupp enkäten för att passa kommunerna och dess verksamheter bättre. Referensgruppen bestod av representanter från Eskilstuna kommun, Piteå kommun, Järfälla kommun, Kungsbacka kommun och Gotlands kommun samt representanter från Sveriges Kommuner och Landsting.

Förändringarna i enkäten handlar främst om att frågor som inte bedömdes som relevanta för kommunerna togs bort samt att en stor andel frågor formulerades om och tydliggjordes. En del nya frågor tillkom.

Förändringarna i enkäten påverkar jämförbarheten med tidigare år, men vår förhoppning med översynen var att detta skulle kompenseras av att enkäten fick en högre kvalitet och blev mer användbar för kommunerna. Helhetsbetygen, NRI, NMI och NII är däremot helt jämförbara mellan samtliga undersökningsomgångar.

Större delen av de delfrågor som ingår i faktorerna kan däremot jämföras från och med hösten 2010 med tidigare år. I Tabell1 A – C redovisas kommunens resultat från det år då undersökningen gjordes senast i kommunen, för de frågor som bedöms kunna jämföras med tidigare år.

Nedan beskrivs vilka ändringar som har gjorts mellan åren.

Del A. Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)

Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts jämfört med den enkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måste beaktas vid jämförelser mellan åren.

Den inledande frågan för samtliga frågor har ändrats från ”Hur nöjd är du vad gäller” till ”Hur ser du på”.

Faktorn Arbetsmöjligheter

Frågorna ”hur väl möjligheterna till arbete uppfyller dina förväntningar” och ” Föreställ dig en ideal arbetsmarknad. Hur nära sådana ideala förhållanden är arbetsmöjligheterna för invånarna i din kommun” har tagits bort.

Faktorn Utbildningsmöjligheter

Frågorna ”utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd”, ”hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar” samt ”Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildningsmöjligheterna för invånarna i din kommun” har tagits bort. Frågan ”tillgången till högre utbildningar (universitets- eller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd” har omformulerats till ”tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd”.

3

Page 7: Laholms kommun

Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Frågan ”tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)” har lagts till.

Faktorn Bostäder

Frågorna ”möjligheterna att hitta prisvärt boende”, ”hur det planeras för bostäder” samt ”Föreställ dig ideala bostadsförhållanden. Hur nära ett sådant ideal tycker du att boendet i din kommun kommer” har tagits bort.

Frågorna ”möjligheterna att hitta bra boende” och ”utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)” har lagts till.

Faktorn Miljö

Faktorn har tagits bort. Frågan om ”tillgången till parker, grönområden och natur” har flyttats till faktorn Fritidsmöjligheter.

Faktorn Kommunikationer

Frågan ”tillgången till gång- och cykelvägar” har flyttats från faktorn Gång- och cykelvägar.

Frågorna kollektivtrafikens ”linjesträckning”, ”turtäthet” och ”biljettpriser” har tagits bort och ersatts av frågan ”möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.)”.

Frågorna ”tillgången till förbindelser med fjärrtåg inom rimligt avstånd”, ”tillgången till förbindelser med expressbuss (långfärdsbuss i linjetrafik)” samt ”tillgången till flygförbindelser inom rimligt avstånd” har tagits bort och ersatts av frågan ”tillgången till förbindelser för längre resor (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.)”.

Frågan ”vägnätet” har tagits bort och ersatts med ”möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil”.

Frågan ”Föreställ dig en kommun med ideala kommunikationer. Hur nära ett sådant ideal kommer kommunikationerna i din kommun” har tagits bort.

Faktorn Kommersiellt utbud

Frågorna ”tillgången till bank och post inom rimligt avstånd” och ”Föreställ dig en kommun med idealt kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun” har tagits bort.

Frågan ”nöjesutbudet inom rimligt avstånd” har formulerats om till ”nöjesutbudet” samt flyttats till faktorn Fritidsmöjligheter.

Faktorn Fritidsmöjligheter

Faktorn har ändrat namn, från Fritid till Fritidsmöjligheter.

Frågorna ”nöjesutbudet” och ”tillgången till parker, grönområden och natur” har lagts till från faktorn Fritidsmöjligheter respektive Miljö.

Frågan ”möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter” har omformulerats till ”möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv”.

4

Page 8: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Förändringar i enkäten

Frågan ”tillgången till kulturaktiviteter” har omformulerats till ”tillgången till kulturevenemang”.

Frågan ”tillgången till sport- och idrottsevenemang” har omformulerats till ”tillgången till idrottsevenemang”.

Frågorna ”tillgången till utflyktsmål” och ”Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun” har tagits bort.

Faktorn Trygghet

Frågorna ”hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er” och ”Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun” har tagits bort.

Frågan ”hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter” har omformulerats till ”hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter”.

Frågan ”hur trygg och säker du kan känna dig mot stöld och inbrott” har omformulerats till ”hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet”.

Frågan ”hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel” har lagts till.

Indexet Rekommendation

Ingen ändring har gjorts i frågan för detta index, ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun”.

Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010

Del A i enkäten har ändrats sedan första gången undersökningen genomfördes 2005. Detta gäller till exempel faktorn Miljö som 2005 även innehöll frågor om bebyggelsens trivsamhet och prisvärt boende. Betygsindexet för faktorn Miljö har emellertid räknats om så det är jämförbart med åren 2006, 2007, 2008, 2009 och våren 2010.

Från och med 2006 har faktorn Bostäder tillkommit där ovan nämnda frågor ingår tillsammans med en fråga om planering för bostäder.

Vidare har faktorn Kommersiellt utbud utökats med två frågor om utbud av livsmedelsaffärer och tillgång till post och bank. Ovanstående förändring innebär att faktorn Kommersiellt utbud inte är helt jämförbar mellan åren 2005 och 2006, 2007, 2008, 2009 och våren 2010.

För faktorn Kommunikationer har det tillkommit en fråga om tillgången till förbindelser med expressbuss.

Från och med hösten 2007 har texten ”din kommun” tagits bort i frågorna rörande Arbetsmöjligheter och Utbildningsmöjligheter. Detta måste beaktas vid jämförelser mellan åren.

Helhetsbetyget NRI har beräknats på samma sätt genom åren och är därmed jämförbart mellan alla undersökningsomgångar.

5

Page 9: Laholms kommun

Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Del B. Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index)

Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts jämfört med den enkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måste beaktas vid jämförelser mellan åren. Verksamheten Förskolan

Ingen ändring i enkäten för denna verksamhet.

Verksamheten Grundskolan

Ingen ändring i enkäten för denna verksamhet.

Verksamheten Gymnasieskolan

Ingen ändring i enkäten för denna verksamhet.

Verksamheten Äldreomsorgen

Ingen ändring i enkäten för denna verksamhet.

Verksamheten Stöd för utsatta personer

Frågan ”Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta individer får i din kommun” till ”Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun”.

Verksamheten Räddningstjänsten

Frågan ”Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten i din kommun” till ”Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i din kommun”.

Verksamheten Gång- och cykelvägar

Frågan ”tillgången till gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i din kommun” har flyttats till faktorn Kommunikationer.

Frågan ”belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun” har lagts till.

Frågan ”gång- och cykelvägar samt cykelvänliga vägar i allmänhet i din kommun” har tagits bort.

Verksamheten Gator och vägar

Frågan ”belysningen av gator och vägar i din kommun” har lagts till.

Frågan ”gator och vägar i allmänhet i din kommun” har tagits bort.

Verksamheten Idrotts- och motionsanläggningar

Faktorn har ändrat namn, från Fritid – Idrott till Idrotts- och motionsanläggningar.

Frågorna ”tillgången till idrotts- och motionsanläggningar”, ”tillgången till friluftsområden och promenadvägar” samt ”möjligheterna till idrotts- och friluftsliv” har tagits bort.

Frågorna ”öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar” och ”belysningen i kommunens motionsspår” har lagts till.

6

Page 10: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Förändringar i enkäten

Verksamheten Kultur

Faktorn har ändrat namn, från Fritid – Kultur till Kultur.

Frågan ”kulturaktiviteter i allmänhet” har tagits bort.

Verksamheten Miljöarbete

Faktorns samtliga frågor har tagits bort och ersatts med frågan ”kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt”.

Verksamheten Renhållning och sophämtning

Faktorn har bytt namn, från Renhållning till Renhållning och sophämtning.

Frågan ”renhållning av gator och vägar i din kommun” har tagits bort.

Frågan om ”tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun (Där du t.ex. kan lämna farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)” har lagts till.

Verksamheten Vatten och avlopp

Frågan ”kvaliteten på dricksvattnet i din kommun” har formulerats om till ”dricksvattnet i din kommun”.

Indexet Bemötande och tillgänglighet

Den inledande formuleringen för frågorna har ändrats till ”Hur nöjd är du med”.

Frågan ”hur blir du bemött när du har kontakt med personal i din kommun” har omformulerats till ”hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun”.

Frågan ”hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i din kommun” har omformulerats till ”den servicen du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun”.

Frågan ”hur lätt är det att komma i kontakt med personal i din kommun” har omformulerats till ”hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun”.

Frågan ”möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer” har lagts till.

Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010

Enkätens andra del, del B, har ändrats genom åren. För varje verksamhet ställdes 2005 tre övergripande frågor. För undersökningar från och med våren 2006 är det endast den första av dessa tre frågor som ingår för verksamheterna Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer och Räddningstjänsten.

För 2005 har dessa verksamheters betygsindex räknats om så att de är helt jämförbara med övriga undersökningsomgångar.

Från och med hösten 2007 till och med våren 2010 tillkom det ett antal frågor under verksamheterna Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Fritid – Idrott, Fritid – Kultur, Miljöarbete, Vatten och avlopp samt Renhållning.

7

Page 11: Laholms kommun

Förändringar i enkäten SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Ovanstående förändringar innebär att nämnda verksamheter för åren 2005, 2006 och våren 2007 inte är helt jämförbara med resultaten för hösten 2007 till och med våren 2010. Helhetsbetyget NMI har emellertid beräknats på samma sätt genom åren och är därmed jämförbart mellan alla undersökningsomgångar.

Del C. Vad tycker medborgarna om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index)

Från och med hösten 2010 har följande ändringar gjorts i del C jämfört med den enkät som användes från och med hösten 2007. Dessa ändringar måste beaktas vid jämförelser mellan åren.

Faktorn Kontakt

Faktorn har bytt namn och hette tidigare Tillgänglighet.

Frågan ”Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att komma till tals med kommunens ansvariga tjänstemän” har tagits bort.

Frågan ”Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att komma till tals med kommunens politiker” har omformulerats till ”Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker”.

Faktorn Information

Faktorn har bytt namn och hette tidigare Information, Öppenhet.

Frågorna ”kommunens information om sina verksamheter”, ”omfattningen av kommunens information” och ”möjligheterna att få tag på information från kommunen” har tagits bort.

Frågorna ”tillgången till information om kommunen och dess verksamheter” och ”kommunens webbplats” har lagts till.

Faktorn Påverkan

Frågan ”invånarnas möjligheter att påverka kommunala beslut” har omformulerats till ”invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut”.

Faktorn Förtroende

Den inledande frågan för frågorna har ändrats från ”Vilken uppfattning har du om din kommun vad gäller” till ”Vad tror eller tycker du om”.

Frågan ”hur kunniga kommunens politiker är” har tagits bort.

Frågan ”hur väl kommunala beslut genomförs” har omformulerats till ”hur väl politiska beslut genomförs”.

Frågan ”kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa” har lagts till.

Förändringar mellan tidigare undersökningsomgångar 2005 – våren 2010

Från och med våren 2006 till och med våren 2010 har ändringar gjorts i enkätens del C jämfört med 2005. För faktorn Tillgänglighet har en fråga tagits bort och dessutom har frågornas formuleringar ändrats något.

8

Page 12: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Förändringar i enkäten

Antalet frågor inom faktorn Information – Öppenhet har utökats från tre till fem frågor.

Faktorn Inflytande ändrade namn till Påverkan och innehöll en fråga om påverkan inom de kommunala verksamheterna. Förändringar innebär att nämnda faktorer inte är helt jämförbara mellan år 2005 och övriga undersökningsomgångar. Frågorna för faktorn Förtroende är helt jämförbar mellan 2005 och våren 2010. Helhetsbetyget NII går att jämföra mellan samtliga år.

9

Page 13: Laholms kommun

SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) är uppbyggd dels av ett mått för totalnöjdheten, NKI, dels av ett antal faktorer som speglar olika delar av den undersökta verksamheten. Helhetsbetyget NKI mäts med tre specifika frågor. I denna undersökning finns tre helhetsbetyg, ett för varje modell. I modell A, med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, ingår helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). I modell B, med frågor om kommunens verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och i modell C, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter, ingår helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII).

Varje modell ovan består av ett antal faktorer. Varje faktor mäts i regel med flera frågor som alla behandlar delar av det område som avses. De svarande medborgarna sätter sina betyg på de enskilda frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.

Vilka frågor som ingår i respektive faktor framgår av tabell 1 samt hänvisningarna till frågeblanketten i modellbilden för respektive modell. Frågeblanketten finns sist i rapporten.

Indexberäkningar

Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto nöjdare är medborgarna med faktorn. Den 10-gradiga skalan får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inom parentes): 1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8 (77,8), 9 (88,9) samt 10 (100). Anledningen till att betyget 5 inte översätts till betygsindex 50 etc. är att den 10-gradiga skalan börjar på 1 och index-skalan startar på 0.

Tolkning av skalan

För att få en större förståelse för hur den 10-gradiga skalan tolkas har SCB genomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anser att olika omdömen passar in. Resultaten indikerar att betyg under 5 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går enligt undersökningarna vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.

10

Page 14: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 SCB:s analysmodell med NKI

Effektmått – grad av påverkan

För varje faktor beräknar analysmodellen ett effektmått. Effekten utgör ett mått på sambandet mellan NKI och respektive faktor. Bakom effektmåttet ligger inga specifika frågor om hur medborgarna prioriterar olika faktorer. En faktors effektmått anger i vilken utsträckning NKI (i denna undersökning NRI, NMI och NII), förväntas förändras vid en förändring av faktorns betygsindex med fem enheter. Om en faktor till exempel fått effektmåttet 1,0 innebär det att NKI (helhetsbetyget) förväntas öka med en enhet om faktorns betygsindex ökar med fem enheter. Sjunker däremot faktorns betygsindex med fem enheter förväntas NKI på motsvarande sätt minska med en enhet.

Tolkningen av faktorernas effektmått

Hur ska man då tolka att vissa faktorer har låga effektmått? Det ska inte tolkas som att de faktorerna inte är viktiga. Effektmåttet anger enbart vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktorns betygsindex skulle innebära.

Vad kan ligga bakom att en faktor med lågt betygsindex får ett lågt effektmått? Svaret är att det beror på att medborgarnas betygsättning av den faktorn har ett lågt samband med hur de som grupp satt sina helhets-betyg. Medborgarnas sammanlagda svarsmönster, vad gäller sambandet mellan deras helhetsbetyg och deras betyg på faktorn, kan vara betydligt starkare för andra faktorer i modellen.

T.ex. i undersökningens frågeblock A, om kommunen som en plats att bo och leva på, ingår faktorn Arbetsmöjligheter. Även om faktorn Arbetsmöjligheter fått ett lågt betyg av medborgarna i kommunen kan faktorn samtidigt få ett lågt effektmått, alltså ha ett lågt samband med helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI). Detta kan t.ex. förklaras av att majoriteten av de svarande inte är personligen drabbade av arbetslöshet och att de kanske just därför fäster större avseende vid andra faktorer när de avger sitt helhetsbetyg NRI. Sambandet (dvs. effektmåttet) mellan medborgarnas betyg på faktorn Arbetsmöjligheter och deras helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva på (NRI) kan därför bli svagt trots att de gett ett lågt betyg åt Arbetsmöjligheter.

Prioriteringsmatris

För att på ett enkelt sätt åskådliggöra resultaten placeras faktorerna in i ett fyrfältsdiagram, en så kallad prioriteringsmatris. De fyra fälten i prioriteringsmatrisen, kvadranterna, skapas av medelindex och medel-effekt för de faktorer som ingår i modellen. Kvadranterna utgör fyra områden med olika prioriteringsgrad i ett förbättringsarbete.

I prioriteringsmatrisen placeras varje faktor in efter sitt betygsindex och sitt effektmått. Ju högre upp i diagrammet en faktor ligger desto nöjdare är medborgarna med faktorn. Ju längre åt höger i diagrammet en faktor ligger, desto större påverkan förväntas en förändring av dess betygsindex ha på NMI.

11

Page 15: Laholms kommun

SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

För att förbättra NKI bör man främst prioritera faktorer som ligger långt ner till höger i matrisen (Prioritera), dvs. de med relativt låga betygsindex i kombination med höga effektmått. I en andra prioriteringsgrupp återfinns de faktorer som hamnar uppe till höger i matrisen (Förbättra om möjligt). Även dessa faktorer har förhållandevis höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras, trots att de redan har relativt höga betygsindex.

Faktorer som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen (Lägre prioritet) kan ges lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex förväntas ha en lägre effekt på NKI. I kvadranten högst upp till vänster (Bevara) hamnar de faktorer som kan ges lägst prioritet i ett förbättringsarbete. Dock bör man försöka bevara dessa faktorers höga betygsindex eftersom en sänkning kan leda till att effektmåttet ökar och faktorn då hamnar i den prioriterade kvadranten.

Felmarginaler

Felmarginalerna beaktar den osäkerhet som härrör från att endast ett urval av medborgarna har tillfrågats och att inte alla som ingår i urvalet har besvarat enkäten. Skattningarna plus/minus felmarginalen bildar ett så kallat 95-procentigt konfidensintervall. Om en faktor exempelvis har fått ett betygsindex som är 55 och felmarginalen är ± 2,1 så innebär det att det sanna värdet med 95 procents säkerhet ligger i intervallet 52,9–57,1.

Statistiskt säkerställda skillnader

För att avgöra om skillnaderna i betygsindex mellan åren eller mellan olika kommuner är statistiskt säkerställda har följande förenklade förfarande använts i rapporten: om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säkerställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra, t.ex. ett intervall som är 53–57 och ett som är 57–61 anger vi att skillnaden är statistiskt säkerställd. Felmarginaler för betygsindex och effektmått finns angivna i diagram 1A-C.

12

Page 16: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 SCB:s analysmodell med NKI

Bortfall

Bortfallet i en undersökning delas in i två olika typer. Totalbortfallet består av de medborgare som inte har besvarat enkäten överhuvudtaget. Partiellt bortfall innebär att medborgarna har svarat på enkäten men inte besvarat samtliga frågor. Även svarsalternativet ”Ingen åsikt” betraktas vid modell-beräkningarna som partiellt bortfall. Det partiella bortfallet ersätts med hjälp av en metod som kallas medel-värdesimputering. För att imputera en individs uteblivna svar på en fråga studeras de redovisningsgrupper där individen ingår. Det uteblivna svaret ersätts med medelvärdet för frågan i kommunen. De svarande som inte har besvarat eller angett ”Ingen åsikt” på mer än 25 procent av frågorna utesluts vid beräkningen av faktorernas betygsindex och effektmått. Anledningen till detta är att om dessa medborgare ska ingå i analysen måste deras stora partiella bortfall kompenseras genom imputering i så stor omfattning att det riskerar att snedvrida resultaten. Totalt inkom 28 466 besvarade enkäter. För modellen Nöjd-Region-Index (NRI) var 26 365 av dessa tillräckligt ifyllda för att kunna ingå i beräkningen av betygsindex och effektmått. För Nöjd-Medborgar-Index (NMI) var motsvarande antal enkäter 15 331 och för Nöjd-Inflytande-Index (NII) var motsvarande antal 16 500.

Det partiella bortfallet, dvs. den andel av de svarande som hoppat över en fråga, är inte stort. Däremot är andelen som markerat alternativet ”Ingen åsikt” relativt stor på flera av frågorna (se tabell 1 A–C).

Viktning av svaren

För att korrigera för att andelen svarande skiljer sig åt mellan könen och åldersklasserna har svar från kvinnor och män i de olika åldersklasserna inom varje kommun tilldelats olika vikter. Viktningen innebär att inom varje åldersgrupp för kvinnor respektive män räknas antalet svarande om så att det viktade antalet svarande i gruppen summerar till den gruppens faktiska antal medborgare i kommunen.

Modellens förklaringsgrad

Modellens förklaringsgrad (R2) är ett mått på hur väl modellen lyckas förklara den variation som finns bland medborgarna vad gäller deras helhetsbedömning av sin kommun (i denna undersökning NRI, NMI och NII). Förklaringsgraden (R2) kan variera mellan 0 och 1.

För Nöjd-Region-Index (NRI) blev förklaringsgraden för de deltagande kommunerna cirka 0,55 vilket innebär att modellens åtta faktorer förklarar 55 procent av variationen bland de svarande i helhetsbedömningen av kommunen som en plats att bo och leva på.

Förklaringsgraden för Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev för de deltagande kommunerna cirka 0,61 vilket innebär att modellens tretton faktorer

13

Page 17: Laholms kommun

SCB:s analysmodell med NKI SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

(verksamheter) förklarar 61 procent av variationen bland de svarande i helhetsbedömningen av kommunens verksamheter.

Förklaringsgraden för Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev för de deltagande kommunerna cirka 0,78 vilket innebär att modellen med fyra faktorer förklarar 78 procent av variationen bland de svarande i helhetsbedöm-ningen av det inflytande som medborgarna har över kommunens verksam-heter.

Metoder bakom modellen

Beräkningarna av helhetsbetygen NRI, NMI och NII, betygsindex och effektmått skattas av en strukturekvationsmodell med latenta variabler. Skattandet görs med en algoritmisk metod som kallas Partial Least Squares (PLS). Kortfattat söker metoden maximera samvariationen mellan faktorerna och helhetsbetyget. Utifrån det stratifierade urvalet minus totalbortfallet skattas helhetsbetyget och faktorernas betygsindex genom att individernas svar viktas upp till hela populationen. Vikterna beräknas i enlighet med teorin om stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval inom strata. Vid analysmodellens beräkning av betygsindex tilldelas varje delfråga en särskild vikt. Vikten tas fram utifrån hur stor betydelse delfrågan har för faktorns betygsindex. Metoden som används för att skatta felmarginalerna för betygsindex och effektmått kallas för Jack-knife-metoden.

14

Page 18: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Om undersökningen

Om undersökningen Undersökningens resultat har bearbetats utifrån SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellanalyser har genomförts för var och en av undersökningens tre delar (A, B och C).

Modellanalyserna är inte i första hand konstruerade med syfte att ta fram sammanfattande mått på hur stor del av medborgarna som är nöjda eller missnöjda med sin kommun. Modellanalyserna syftar till att ge en helhets-bild som pekar ut vilka områden eller delar som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun.

Population

Målpopulationen (målgruppen) är kommunens medborgare i åldrarna 18–84 år.

Urval

Undersökningen har genomförts som en urvalsundersökning. SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) är urvalsramen. Som standard drogs ett urval på 500 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år. I kommuner med 10 000 eller fler invånare i åldrarna 18–84 år drogs ett urval på 1 000 personer.

Metod

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om undersökningen och syftet. Det andra utskicket innehöll sedan en enkät och svarskuvert. På enkäten trycktes inloggningsuppgifter som gjorde det möjligt att även besvara enkäten via internet, där enkäten även fanns tillgänglig på engelska och finska. Två skriftliga påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny enkät samt nytt svarskuvert.

Mätperiod

Insamlingen startade den 15 mars och avslutades den 8 maj 2013.

Svarsandel

Den sammanlagda svarsandelen för de 69 kommunerna i vårens undersökning uppgår till 49 procent av nettourvalet (dvs. urvalet minus övertäckning som t.ex. avflyttade och avlidna).

15

Page 19: Laholms kommun

Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Tabell D. Urval och andel svarande per kommun. Våren 2013

Kommun Bruttourval Övertäckning Nettourval Svarande Antal

Svarande Andel (%)

Alvesta kommun 1 000 19 981 520 53%Aneby kommun 500 7 493 280 57%Arboga kommun 1 000 13 987 494 50%Bengtsfors kommun 500 5 495 248 50%Bergs kommun 500 2 498 261 52%Bollebygds kommun 500 6 494 273 55%Botkyrka kommun 1 000 20 980 359 37%Danderyds kommun 1 000 14 986 534 54%Eda kommun 500 6 494 233 47%Eksjö kommun 1 000 5 995 538 54%Gnesta kommun 500 2 498 241 48%Grästorps kommun 500 4 496 273 55%Gullspångs kommun 500 8 492 259 53%Gällivare kommun 1 000 12 988 490 50%Hallstahammars kommun 1 000 10 990 480 48%Haninge kommun 1 000 10 990 391 39%Huddinge kommun 2 000 35 1 965 783 40%Håbo kommun 1 000 9 991 478 48%Hörby kommun 1 000 11 989 520 53%Järfälla kommun 1 000 15 985 452 46%Jönköpings kommun 1 000 5 995 469 47%Karlstads kommun 1 000 12 988 517 52%Knivsta kommun 1 000 7 993 514 52%Kungsörs kommun 500 5 495 243 49%Kävlinge kommun 1 000 4 996 512 51%Laholms kommun 1 000 6 994 560 56%Lessebo kommun 500 7 493 279 57%Malung-Sälens kommun 500 1 499 260 52%Mariestads kommun 1 000 11 989 502 51%Mönsterås kommun 1 000 5 995 532 53%Nora kommun 500 4 496 263 53%Norbergs kommun 500 6 494 260 53%Nybro kommun 1 000 7 993 490 49%Nynäshamns kommun 1 000 12 988 468 47%Nässjö kommun 1 000 15 985 514 52%Olofströms kommun 1 000 13 987 502 51%Oxelösunds kommun 500 6 494 260 53%Partille kommun 1 000 16 984 480 49%Perstorps kommun 500 8 492 246 50%Piteå kommun 1 000 8 992 464 47%Robertsfors kommun 500 1 499 256 51%Salems kommun 1 000 11 989 479 48%Sjöbo kommun 1 000 9 991 474 48%Skövde kommun 1 000 13 987 513 52%Staffanstorps kommun 1 000 10 990 505 51%Svalövs kommun 1 000 11 989 446 45%Svedala kommun 1 000 10 990 479 48%Säffle kommun 1 000 15 985 442 45%Södertälje kommun 1 000 11 989 403 41%Sölvesborgs kommun 1 000 9 991 484 49%Tanums kommun 500 7 493 250 51%Tibro kommun 500 4 496 276 56%Tjörns kommun 1 000 7 993 482 49%Tranemo kommun 500 12 488 276 57%Trosa kommun 500 7 493 285 58%Tyresö kommun 1 000 7 993 477 48%Umeå kommun 1 000 12 988 432 44%Upplands-Bro kommun 1 000 11 989 422 43%Vadstena kommun 500 2 498 284 57%Vaxholms stad 500 6 494 257 52%Vingåkers kommun 500 10 490 261 53%Värmdö kommun 1 000 7 993 496 50%Västerås stad 2 000 14 1 986 855 43%Ånge kommun 500 2 498 284 57%Älmhults kommun 1 000 10 990 522 53%Örebro kommun 1 000 10 990 483 49%Österåkers kommun 1 000 6 994 451 45%Östhammars kommun 1 000 11 989 498 50%Överkalix kommun 500 2 498 252 51%Samtliga 58 500 618 57 882 28 466 49%

16

Page 20: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Om undersökningen

Tabell E. Andel svarande (%) efter kön och kommun. Våren 2013

Män KvinnorAlvesta kommun 54% 52% 53%Aneby kommun 57% 56% 57%Arboga kommun 47% 54% 50%Bengtsfors kommun 49% 52% 50%Bergs kommun 54% 51% 52%Bollebygds kommun 49% 61% 55%Botkyrka kommun 35% 39% 37%Danderyds kommun 49% 60% 54%Eda kommun 45% 50% 47%Eksjö kommun 51% 57% 54%Gnesta kommun 43% 55% 48%Grästorps kommun 56% 54% 55%Gullspångs kommun 50% 56% 53%Gällivare kommun 49% 51% 50%Hallstahammars kommun 45% 51% 48%Haninge kommun 34% 45% 39%Huddinge kommun 37% 42% 40%Håbo kommun 42% 54% 48%Hörby kommun 51% 55% 53%Järfälla kommun 43% 49% 46%Jönköpings kommun 42% 52% 47%Karlstads kommun 49% 56% 52%Knivsta kommun 50% 53% 52%Kungsörs kommun 44% 54% 49%Kävlinge kommun 48% 55% 51%Laholms kommun 55% 58% 56%Lessebo kommun 53% 60% 57%Malung-Sälens kommun 50% 54% 52%Mariestads kommun 46% 55% 51%Mönsterås kommun 51% 56% 53%Nora kommun 53% 53% 53%Norbergs kommun 48% 57% 53%Nybro kommun 48% 51% 49%Nynäshamns kommun 45% 50% 47%Nässjö kommun 50% 54% 52%Olofströms kommun 47% 54% 51%Oxelösunds kommun 51% 54% 53%Partille kommun 47% 51% 49%Perstorps kommun 47% 53% 50%Piteå kommun 44% 50% 47%Robertsfors kommun 53% 50% 51%Salems kommun 45% 52% 48%Sjöbo kommun 47% 49% 48%Skövde kommun 50% 54% 52%Staffanstorps kommun 50% 52% 51%Svalövs kommun 43% 48% 45%Svedala kommun 45% 52% 48%Säffle kommun 44% 46% 45%Södertälje kommun 40% 42% 41%Sölvesborgs kommun 46% 52% 49%Tanums kommun 50% 52% 51%Tibro kommun 51% 60% 56%Tjörns kommun 45% 53% 49%Tranemo kommun 56% 57% 57%Trosa kommun 53% 63% 58%Tyresö kommun 43% 53% 48%Umeå kommun 40% 48% 44%Upplands-Bro kommun 40% 45% 43%Vadstena kommun 50% 64% 57%Vaxholms stad 48% 56% 52%Vingåkers kommun 52% 55% 53%Värmdö kommun 46% 54% 50%Västerås stad 41% 45% 43%Ånge kommun 55% 59% 57%Älmhults kommun 51% 55% 53%Örebro kommun 47% 51% 49%Österåkers kommun 45% 46% 45%Östhammars kommun 46% 55% 50%Överkalix kommun 54% 47% 51%Samtliga 47% 52% 49%

Kommun Kön Total

17

Page 21: Laholms kommun

Om undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2013

Tabell F. Andel svarande (%) efter ålder och kommun. Våren 2013

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84Alvesta kommun 26% 38% 41% 55% 63% 78% 60% 53%Aneby kommun 42% 32% 52% 48% 71% 76% 59% 57%Arboga kommun 27% 26% 45% 44% 63% 72% 59% 50%Bengtsfors kommun 25% 43% 40% 60% 56% 64% 51% 50%Bergs kommun 33% 30% 42% 56% 66% 62% 57% 52%Bollebygds kommun 46% 22% 40% 56% 71% 72% 66% 55%Botkyrka kommun 24% 24% 26% 36% 52% 63% 35% 37%Danderyds kommun 32% 31% 49% 50% 67% 80% 62% 54%Eda kommun 34% 28% 42% 44% 51% 72% 54% 47%Eksjö kommun 36% 32% 46% 59% 62% 67% 66% 54%Gnesta kommun 35% 42% 35% 46% 53% 73% 48% 48%Grästorps kommun 34% 33% 51% 53% 78% 68% 58% 55%Gullspångs kommun 28% 26% 44% 45% 62% 75% 62% 53%Gällivare kommun 27% 27% 48% 60% 55% 68% 46% 50%Hallstahammars kommun 21% 29% 42% 45% 64% 69% 57% 48%Haninge kommun 31% 16% 36% 43% 54% 64% 50% 39%Huddinge kommun 26% 21% 35% 44% 55% 62% 51% 40%Håbo kommun 22% 27% 39% 39% 73% 75% 53% 48%Hörby kommun 35% 39% 46% 59% 54% 76% 50% 53%Järfälla kommun 29% 32% 41% 47% 60% 63% 60% 46%Jönköpings kommun 38% 34% 46% 46% 55% 66% 56% 47%Karlstads kommun 33% 30% 44% 58% 70% 72% 67% 52%Knivsta kommun 32% 43% 48% 54% 59% 67% 63% 52%Kungsörs kommun 38% 22% 41% 46% 62% 61% 54% 49%Kävlinge kommun 30% 41% 44% 47% 66% 65% 70% 51%Laholms kommun 46% 38% 48% 49% 70% 71% 60% 56%Lessebo kommun 30% 33% 54% 50% 81% 63% 65% 57%Malung-Sälens kommun 26% 40% 59% 48% 67% 65% 40% 52%Mariestads kommun 29% 37% 41% 49% 63% 73% 50% 51%Mönsterås kommun 38% 36% 37% 57% 62% 73% 61% 53%Nora kommun 29% 52% 38% 52% 61% 77% 43% 53%Norbergs kommun 38% 33% 39% 50% 67% 67% 56% 53%Nybro kommun 31% 31% 32% 56% 57% 71% 57% 49%Nynäshamns kommun 24% 31% 38% 50% 60% 67% 51% 47%Nässjö kommun 30% 28% 44% 56% 74% 71% 58% 52%Olofströms kommun 32% 26% 48% 51% 62% 64% 56% 51%Oxelösunds kommun 12% 37% 34% 57% 66% 68% 65% 53%Partille kommun 30% 39% 42% 43% 63% 68% 69% 49%Perstorps kommun 37% 25% 40% 53% 55% 77% 65% 50%Piteå kommun 20% 38% 32% 52% 58% 68% 50% 47%Robertsfors kommun 29% 24% 39% 46% 71% 70% 58% 51%Salems kommun 34% 34% 38% 46% 68% 65% 59% 48%Sjöbo kommun 25% 21% 42% 53% 60% 57% 56% 48%Skövde kommun 29% 40% 51% 52% 66% 78% 52% 52%Staffanstorps kommun 24% 37% 50% 45% 69% 74% 49% 51%Svalövs kommun 26% 21% 43% 48% 54% 70% 57% 45%Svedala kommun 30% 34% 36% 47% 67% 69% 60% 48%Säffle kommun 33% 19% 46% 46% 51% 64% 45% 45%Södertälje kommun 21% 23% 37% 43% 58% 57% 58% 41%Sölvesborgs kommun 30% 29% 39% 46% 69% 59% 57% 49%Tanums kommun 38% 35% 35% 43% 63% 58% 71% 51%Tibro kommun 27% 37% 42% 61% 71% 71% 67% 56%Tjörns kommun 20% 30% 34% 52% 62% 66% 51% 49%Tranemo kommun 42% 28% 42% 64% 74% 68% 65% 57%Trosa kommun 26% 45% 49% 63% 76% 71% 60% 58%Tyresö kommun 33% 27% 41% 46% 56% 82% 54% 48%Umeå kommun 35% 30% 32% 57% 57% 58% 61% 44%Upplands-Bro kommun 16% 26% 31% 45% 60% 69% 53% 43%Vadstena kommun 46% 30% 46% 64% 62% 72% 64% 57%Vaxholms stad 30% 32% 42% 44% 81% 64% 58% 52%Vingåkers kommun 23% 23% 47% 51% 64% 71% 61% 53%Värmdö kommun 36% 37% 45% 47% 54% 69% 70% 50%Västerås stad 25% 24% 40% 44% 55% 68% 54% 43%Ånge kommun 48% 37% 47% 53% 63% 79% 54% 57%Älmhults kommun 46% 35% 41% 51% 69% 67% 57% 53%Örebro kommun 30% 33% 44% 49% 72% 70% 49% 49%Österåkers kommun 26% 34% 35% 45% 53% 69% 53% 45%Östhammars kommun 38% 18% 47% 47% 63% 66% 61% 50%Överkalix kommun 27% 31% 39% 57% 54% 66% 51% 51%Samtliga 30% 31% 41% 49% 62% 68% 56% 49%

Kommun Ålder Total

18

Page 22: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tabeller och diagram

A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på

(Nöjd-Region-Index)

TABELLER OCH DIAGRAM

19

Page 23: Laholms kommun

1381

Nöjd-Region-Index (NRI) A1: 1

47 ±2,2 0,3

A2: 1 - 2 4,1 66 ± 2,4Del A 59 ±2,0 0,1 ±0,2

A3: 1 - 3

Laholms kommun 58 ±1,8 1,3 * 61 ± 2,0Våren 2013 A4: 1 - 4

58 ±1,8 0,5

A5: 1 - 3

62 ±2,2 0,7

A6: 1 - 5

Antal svarande 560 59 ±1,7 1,3

Andel svarande (%) 56 A7: 1 - 3

Medelindex 56 48 ±2,4 0,9

Medeleffekt 0,7

Tolkning av effektmått:

* Effektmåttet 1,3 innebär att om

betygsindexet för faktorn Bostäder

ökar med 5 enheter från 58 till 63

förväntas helhetsbetyget (NRI) öka

med 1,3 enheter från 61 till 62,3.

Arbetsmöjligheter Rekommen-dationMedborgarna om att bo och leva i

kommunen Utbildningsmöjligheter

NRI Fråga A9: 1Bostäder

Kommunikationer

Fråga A8: 1 - 3Kommersiellt utbud 0,0 - 0,7

0,0 - 0,5

Fritidsmöjligheter 0,9 - 1,7

0,1 - 0,9

Trygghet 0,3 - 1,1

0,8 - 1,8

0,5 - 1,3

Felmarginal för effektmått

Diagram 1A: Modellbild

Frågor Betygsindex Felmarginal Effektmått

20

Page 24: Laholms kommun

1381

Nöjd-Region-Index (NRI)

Del A

Laholms kommunVåren 2013

NRI 61Rekommendation 66

Antal svarande 560 57

Andel svarande (%) 56 45

Medelindex 56 70

Medeleffekt 0,7

FaktorBetygs-

indexEffekt-

måttArbetsmöjligheter 47 0,3Utbildningsmöjligheter 59 0,1Bostäder 58 1,3Kommunikationer 58 0,5Kommersiellt utbud 62 0,7Fritidsmöjligheter 59 1,3Trygghet 48 0,9

Medborgarna om att bo och leva i kommunen

= kommunens medelindex och medeleffekt

= medelindex för samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013

= lägsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

= högsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

Arb.möjl.

Utb.- möjl.

Bostäder

Kom- munik.

Kommers.utb. Fritids.möjl.

Trygghet

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Betygsindex

Effektmått

Laholms kommun

Bevara Förbättra om möjligt

Lägre prioritet Prioritera

Diagram 2A: Prioriteringsmatris

21

Page 25: Laholms kommun

1381

LAHOLMS KOMMUN

Nöjd-Region-Index (NRI)

Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del A A8: 1 - 3 61 61 59 42 77A9: 1 66 65 63 36 85A1: 1 47 47 47 25 73

Laholms kommun A2: 1 - 2 59 58 59 34 84Våren 2013 A3: 1 - 3 58 61 57 28 70

A4: 1 - 4 58 56 60 33 75A5: 1 - 3 62 59 60 35 76A6: 1 - 5 59 57 59 45 73A7: 1 - 3 48 53 60 38 83

56 56 58

Antal svarande 560Andel svarande (%) 56Medelindex 56

FRITIDSMÖJLIGHETERTRYGGHETMEDELINDEX

REKOMMENDATIONARBETSMÖJLIGHETERUTBILDNINGSMÖJLIGHETERBOSTÄDERKOMMUNIKATIONERKOMMERSIELLT UTBUD

I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013

FAKTORNRI, HELHETEN

Tabell1A: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning

22

Page 26: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NRI, HELHETEN 61 61 59 42 77Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att

bo och leva på? 6,8 6,9 6,8 5,2 8,4 14 44 42 100 0 1Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats

att bo och leva på? 6,4 6,4 6,4 4,8 8,0 18 47 35 100 0 1Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo

och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,0 5,9 5,8 4,2 7,5 25 47 28 100 0 1

REKOMMENDATION 66 65 63 36 85

Fr A9:1Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 6,9 6,8 6,7 4,1 8,7 18 35 47 100 0 1

ARBETSMÖJLIGHETER 47 47 47 25 73

Fr A1:1Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 5,2 5,2 5,2 3,2 7,6 37 45 18 100 17 1

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 59 58 59 34 84

Fr A2:1Hur ser du på ……tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,3 6,2 6,2 3,3 8,9 20 48 33 100 17 1

Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)

6,4 6,1 6,5 4,4 8,1 20 44 37 100 19 6

BOSTÄDER 58 61 57 28 70

Fr A3:1Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 6,1 6,4 5,9 2,3 7,3 24 45 31 100 8 1

Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,5 6,0 5,6 2,5 7,2 32 49 19 100 13 2

Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,9 7,1 6,7 4,9 8,3 12 45 43 100 8 3

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar

(%)

BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%)

23

Page 27: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar

(%)

BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%)

KOMMUNIKATIONER 58 56 60 33 75

Fr A4:1Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 6,0 5,6 6,1 3,0 8,6 26 41 33 100 5 1

Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja.)

4,7 4,5 5,5 2,6 8,1 52 28 20 100 9 2Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg,

buss, båt och/eller flyg.) 5,6 5,4 5,7 2,5 7,8 33 39 28 100 7 2Fr A4:4 …möjligheterna till att enkelt kunna transportera

sig med bil? 8,3 8,1 8,0 5,7 8,7 5 19 76 100 4 2

KOMMERSIELLT UTBUD 62 59 60 35 76

Fr A5:1Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,4 7,1 7,2 4,7 8,3 13 29 58 100 0 0

Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,5 6,2 6,1 3,7 7,8 22 37 41 100 1 1

Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd? 6,0 5,7 6,1 4,0 7,7 29 38 33 100 3 0

FRITIDSMÖJLIGHETER 59 57 59 45 73

Fr A6:1Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 7,7 7,8 7,8 6,0 8,8 9 29 62 100 3 1

Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,2 7,2 7,2 5,8 8,3 11 38 51 100 8 1

Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 6,1 5,9 6,1 4,5 8,0 25 46 30 100 19 2Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,7 5,4 5,7 3,9 7,6 29 47 23 100 21 2Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,4 4,2 4,5 2,8 7,1 55 34 11 100 14 2

TRYGGHET 48 53 60 38 83

Fr A7:1Hur ser du på ……hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 5,8 6,2 6,5 4,1 8,8 32 37 31 100 3 1

Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 5,5 6,0 6,4 4,0 8,6 36 35 29 100 4 1

Fr A7:3 …hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 4,5 4,6 6,2 4,5 7,7 52 30 18 100 2 1

24

Page 28: Laholms kommun

-100 0 100

Fr A8:1

Fr A8:2

Fr A8:3

Fr A9:1

Fr A1:1

Fr A2:1

Fr A2:2

Fr A3:1

Fr A3:2

Fr A3:3

Fr A4:1

Fr A4:2

Fr A4:3

Fr A4:4

Fr A5:1

Fr A5:2

Fr A5:3

Fr A6:1

Fr A6:2

Fr A6:3

Fr A6:4

Fr A6:5

Fr A7:1

Fr A7:2

Fr A7:3

LAHOLMS KOMMUN

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

25

Page 29: Laholms kommun

1381

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Nöjd-Region-Index (NRI)

Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del A A8: 1 - 3 61 62 60 41 78A9: 1 65 66 64 33 85A1: 1 45 45 47 20 72

Laholms kommun A2: 1 - 2 60 56 60 35 85Våren 2013 A3: 1 - 3 57 62 58 29 72Kvinnor A4: 1 - 4 57 55 60 32 79

A5: 1 - 3 64 61 61 38 77A6: 1 - 5 59 57 60 45 75A7: 1 - 3 46 49 58 37 82

56 55 58

Antal svarande 278Andel svarande (%) 58Medelindex 56

FRITIDSMÖJLIGHETERTRYGGHETMEDELINDEX

REKOMMENDATIONARBETSMÖJLIGHETERUTBILDNINGSMÖJLIGHETERBOSTÄDERKOMMUNIKATIONERKOMMERSIELLT UTBUD

I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013 för kvinnor

FAKTORNRI, HELHETEN

Tabell1A_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning

26

Page 30: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NRI, HELHETEN 61 62 60 41 78Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att

bo och leva på? 6,9 7,0 6,9 5,1 8,5 13 44 43 100 0 0Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats

att bo och leva på? 6,5 6,6 6,5 4,8 8,1 17 48 35 100 0 1Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo

och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 6,1 6,0 5,9 4,0 7,5 25 47 28 100 0 1

REKOMMENDATION 65 66 64 33 85

Fr A9:1Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 6,8 6,9 6,8 3,8 8,6 20 32 49 100 0 1

ARBETSMÖJLIGHETER 45 45 47 20 72

Fr A1:1Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?

5,1 5,1 5,2 2,8 7,5 42 41 17 100 20 1

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 60 56 60 35 85

Fr A2:1Hur ser du på ……tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,4 6,1 6,3 3,7 9,1 20 46 34 100 16 1

Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)

6,6 6,0 6,6 4,4 8,2 20 40 41 100 17 5

BOSTÄDER 57 62 58 29 72

Fr A3:1Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 5,9 6,4 5,9 2,3 7,5 28 44 28 100 10 1

Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,5 5,9 5,6 2,6 7,3 34 44 22 100 13 1

Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,9 7,2 6,8 5,0 8,3 12 44 44 100 8 2

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

27

Page 31: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

KOMMUNIKATIONER 57 55 60 32 79

Fr A4:1Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 6,0 5,7 6,1 3,0 8,7 26 41 33 100 6 1

Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/ellerbåt/färja.) 4,7 4,4 5,6 2,5 8,2 50 30 20 100 9 2

Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 5,5 5,2 5,7 2,6 7,8 35 37 28 100 9 1

Fr A4:4…möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,3 8,2 8,1 5,8 8,9 6 18 76 100 5 2

KOMMERSIELLT UTBUD 64 61 61 38 77

Fr A5:1Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,6 7,2 7,2 5,1 8,4 11 29 60 100 0 0

Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,7 6,2 6,1 3,5 7,8 19 36 45 100 1 1

Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd?6,1 5,9 6,2 3,8 8,0 27 36 36 100 3 0

FRITIDSMÖJLIGHETER 59 57 60 45 75

Fr A6:1Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 7,8 7,8 7,9 6,1 9,0 11 25 65 100 3 1

Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,2 7,3 7,3 5,8 8,2 11 41 48 100 7 1

Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 6,2 6,1 6,3 4,5 8,0 24 44 32 100 20 2Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,8 5,6 5,9 3,8 7,8 27 47 26 100 15 1Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,3 4,2 4,5 2,5 7,4 55 32 13 100 14 2

TRYGGHET 46 49 58 37 82

Fr A7:1Hur ser du på ……hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 5,6 5,7 6,2 3,8 8,7 34 36 29 100 2 0

Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 5,3 5,5 6,1 3,8 8,5 38 37 25 100 3 1

Fr A7:3…hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 4,4 4,6 6,1 4,4 7,6 52 31 17 100 2 0

28

Page 32: Laholms kommun

-100 0 100

Fr A8:1

Fr A8:2

Fr A8:3

Fr A9:1

Fr A1:1

Fr A2:1

Fr A2:2

Fr A3:1

Fr A3:2

Fr A3:3

Fr A4:1

Fr A4:2

Fr A4:3

Fr A4:4

Fr A5:1

Fr A5:2

Fr A5:3

Fr A6:1

Fr A6:2

Fr A6:3

Fr A6:4

Fr A6:5

Fr A7:1

Fr A7:2

Fr A7:3

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

29

Page 33: Laholms kommun

1381

LAHOLMS KOMMUN - Män

Nöjd-Region-Index (NRI)

Medborgarna om att bo och leva i kommunen FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del A A8: 1 - 3 60 59 58 43 77A9: 1 67 64 62 39 86A1: 1 49 49 47 23 75

Laholms kommun A2: 1 - 2 58 59 58 33 83Våren 2013 A3: 1 - 3 59 61 57 27 70Män A4: 1 - 4 59 56 60 33 73

A5: 1 - 3 61 58 60 32 76A6: 1 - 5 58 58 58 44 71A7: 1 - 3 50 56 63 40 84

56 57 57

Antal svarande 282Andel svarande (%) 55Medelindex 56

I denna tabell redovisas betygsindex för NRI och samtliga faktorer samt medelbetyg och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för män

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013 för män

FAKTORNRI, HELHETENREKOMMENDATIONARBETSMÖJLIGHETERUTBILDNINGSMÖJLIGHETERBOSTÄDERKOMMUNIKATIONERKOMMERSIELLT UTBUDFRITIDSMÖJLIGHETERTRYGGHETMEDELINDEX

Tabell1A_Män: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning

30

Page 34: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NRI, HELHETEN 60 59 58 43 77Fr A8:1 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att

bo och leva på? 6,8 6,8 6,7 5,3 8,4 15 44 42 100 0 1Fr A8:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats

att bo och leva på? 6,4 6,3 6,3 4,9 8,0 18 46 36 100 0 1Fr A8:3 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo

och leva på. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 6,0 5,8 5,7 4,3 7,4 25 48 27 100 0 1

REKOMMENDATION 67 64 62 39 86

Fr A9:1Kan du rekomendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 7,0 6,6 6,6 4,4 8,7 16 38 46 100 0 1

ARBETSMÖJLIGHETER 49 49 47 23 75

Fr A1:1Hur ser du på……möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd?

5,4 5,4 5,2 3,1 7,8 33 49 19 100 15 1

UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 58 59 58 33 83

Fr A2:1Hur ser du på ……tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd? 6,3 6,3 6,1 2,9 8,9 20 49 31 100 18 2

Fr A2:2 …tillgången till övriga utbildningar inom rimligt avstånd? (Folkhögskola, Kvalificerad Yrkesutbildning, Komvux etc.)

6,3 6,3 6,4 4,3 8,1 21 47 32 100 21 7

BOSTÄDER 59 61 57 27 70

Fr A3:1Hur ser du på ……möjligheterna till att hitta bra boende? 6,3 6,5 5,9 2,3 7,4 21 45 34 100 7 1

Fr A3:2 …utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? 5,6 6,0 5,6 2,4 7,1 30 54 17 100 13 2

Fr A3:3 …hur trivsam bebyggelsen är? 6,9 6,9 6,7 4,8 8,2 12 45 43 100 7 3

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar (%)

Betygsindex för män

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för

mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%)

31

Page 35: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

AndelIngen

åsikt (%)Andel Ej svar (%)

Betygsindex för män

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för

mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%)

KOMMUNIKATIONER 59 56 60 33 73

Fr A4:1Hur ser du på ……tillgången till gång- och cykelvägar? 6,1 5,5 6,1 2,7 8,4 26 41 33 100 5 1

Fr A4:2 …möjligheterna till att använda kollektivtrafiken för resor? (Med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/ellerbåt/färja.) 4,7 4,5 5,5 2,6 8,0 53 27 21 100 10 1

Fr A4:3 …tillgången till förbindelser för längre resor? (Resor med tåg, buss, båt och/eller flyg.) 5,6 5,6 5,7 2,5 7,8 32 40 29 100 5 2

Fr A4:4…möjligheterna till att enkelt kunna transportera sig med bil? 8,3 8,1 7,9 5,5 8,7 4 20 76 100 2 3

KOMMERSIELLT UTBUD 61 58 60 32 76

Fr A5:1Hur ser du på ……utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 7,2 7,0 7,2 4,4 8,3 16 28 56 100 1 0

Fr A5:2 …utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? 6,3 6,1 6,0 3,7 7,8 25 38 37 100 1 0

Fr A5:3 …utbudet av kaféer/barer/restauranger inom rimligt avstånd?5,8 5,6 6,0 3,7 7,7 30 40 30 100 3 0

FRITIDSMÖJLIGHETER 58 58 58 44 71

Fr A6:1Hur ser du på ……tillgången till parker, grönområden och natur? 7,7 7,7 7,7 5,9 8,6 8 33 60 100 3 2

Fr A6:2 …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? 7,3 7,1 7,1 5,8 8,5 11 36 54 100 8 1

Fr A6:3 …tillgången till idrottsevenemang? 6,0 5,8 6,0 4,2 8,0 25 48 27 100 19 2Fr A6:4 …tillgången till kulturevenemang? 5,5 5,3 5,5 3,9 7,5 31 48 21 100 27 2Fr A6:5 …nöjesutbudet? 4,4 4,2 4,5 2,9 6,8 55 36 9 100 14 1

TRYGGHET 50 56 63 40 84

Fr A7:1Hur ser du på ……hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? 6,0 6,7 6,9 4,4 8,9 29 38 33 100 3 1

Fr A7:2 …hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 5,7 6,5 6,7 4,2 8,8 34 33 34 100 4 1

Fr A7:3…hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? 4,5 4,6 6,3 4,5 7,8 52 29 19 100 1 1

32

Page 36: Laholms kommun

-100 0 100

Fr A8:1

Fr A8:2

Fr A8:3

Fr A9:1

Fr A1:1

Fr A2:1

Fr A2:2

Fr A3:1

Fr A3:2

Fr A3:3

Fr A4:1

Fr A4:2

Fr A4:3

Fr A4:4

Fr A5:1

Fr A5:2

Fr A5:3

Fr A6:1

Fr A6:2

Fr A6:3

Fr A6:4

Fr A6:5

Fr A7:1

Fr A7:2

Fr A7:3

LAHOLMS KOMMUN - Män

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

33

Page 37: Laholms kommun

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NRI 60 ±2,7 61 ±2,8 61 ±2,0Rekommendation 67 ±3,3 65 ±3,5 66 ±2,4Arbetsmöjligheter 49 ±3,2 45 ±3,1 47 ±2,2Utbildningsmöjligheter 58 ±2,7 60 ±2,9 59 ±2,0Bostäder 59 ±2,5 57 ±2,5 58 ±1,8Kommunikationer 59 ±2,7 57 ±2,5 58 ±1,8Kommersiellt utbud 61 ±3,2 64 ±3,0 62 ±2,2Fritidsmöjligheter 58 ±2,2 59 ±2,6 59 ±1,7Tryghhet 50 ±3,5 46 ±3,2 48 ±2,4ANTAL SVARANDE 282 278 560

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NRI 53 ±7,1 63 ±6,7 61 ±5,4 59 ±6,2 59 ±5,0 63 ±4,8 67 ±6,8 61 ±2,0Rekommendation 53 ±9,6 69 ±8,6 67 ±6,2 64 ±7,2 63 ±5,8 69 ±5,9 75 ±7,7 66 ±2,4Arbetsmöjligheter 43 ±8,3 51 ±9,6 49 ±6,6 48 ±6,8 44 ±5,5 52 ±4,5 40 ±5,4 47 ±2,2Utbildningsmöjligheter 57 ±7,5 60 ±7,2 66 ±6,1 58 ±6,0 59 ±4,6 59 ±4,5 54 ±7,2 59 ±2,0Bostäder 49 ±7,7 67 ±6,6 63 ±4,8 57 ±5,0 56 ±4,5 56 ±4,8 55 ±6,4 58 ±1,8Kommunikationer 60 ±7,7 57 ±7,3 57 ±5,2 57 ±4,7 57 ±4,4 59 ±4,4 62 ±8,0 58 ±1,8Kommersiellt utbud 55 ±9,1 63 ±7,9 60 ±6,4 61 ±5,6 60 ±5,2 66 ±5,3 71 ±8,6 62 ±2,2Fritidsmöjligheter 52 ±6,8 57 ±7,0 56 ±4,6 60 ±4,7 60 ±4,2 62 ±4,2 60 ±6,6 59 ±1,7Tryghhet 50 ±8,5 51 ±9,8 55 ±5,9 47 ±6,8 48 ±5,6 42 ±5,5 44 ±8,4 48 ±2,4ANTAL SVARANDE 41 43 79 81 135 126 55 560

65-74 år

Laholms kommun. Våren 2013

TABELL 2A.1 Faktorernas betygsindex och NRI efter könKön

SamtligaMan Kvinna

75 år eller äldre

TABELL 2A.2 Faktorernas betygsindex och NRI efter ålderÅlder

Samtliga18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år

34

Page 38: Laholms kommun

Kommunens centralort Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknasNRI 63 58 61 61Rekommendation 66 65 68 66Arbetsmöjligheter 48 46 49 47Utbildningsmöjligheter 64 58 56 59Bostäder 58 59 56 58Kommunikationer 65 57 52 58Kommersiellt utbud 68 62 57 62Fritidsmöjligheter 61 57 57 59Trygghet 45 48 53 48ANTAL SVARANDE 181 190 185 4 560

Laholms kommun. Våren 2013

TABELL 2A.3 Faktorernas betygsindex och NRI efter ortstyp

Var bor du? Samtliga

35

Page 39: Laholms kommun

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Uppgift saknas

NRI 62 66 61 60 61Rekommendation 67 75 64 65 66Arbetsmöjligheter 55 42 49 47 47Utbildningsmöjligheter 60 63 62 59 59Bostäder 63 62 59 57 58Kommunikationer 56 68 55 58 58Kommersiellt utbud 55 63 61 63 62Fritidsmöjligheter 60 61 58 58 59Trygghet 58 47 59 46 48ANTAL SVARANDE 31 41 40 445 3 560

TABELL 2A.4 Faktorernas betygsindex och NRI efter boendetid i kommunen

Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga

36

Page 40: Laholms kommun

Minst 4 ggr/vecka 1-3 ggr/vecka 1-4 gånger i månaden Mer sällan än 1 gång/månad

Aldrig Uppgift saknas

NRI 59 48 66 61 61 69 61Rekommendation 52 47 67 67 67 71 66Arbetsmöjligheter 45 39 50 48 47 59 47Utbildningsmöjligheter 53 69 63 62 57 49 59Bostäder 67 51 60 58 57 70 58Kommunikationer 66 63 65 61 55 66 58Kommersiellt utbud 66 48 62 63 62 80 62Fritidsmöjligheter 55 47 61 59 58 77 59Trygghet 52 50 58 49 46 53 48ANTAL SVARANDE 14 14 33 181 307 11 560

TABELL 2A.5 Faktorernas betygsindex och NRI efter erfarenhet av kollektivtrafik

Hur ofta åker du med kollektivtrafiken? Samtliga

37

Page 41: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tabeller och diagram

B. Medborgarna om kommunens verksamheter

(Nöjd-Medborgar-Index)

TABELLER OCH DIAGRAM

38

Page 42: Laholms kommun

1381

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) B1: 1

68 ±2,2 0,5

B2: 1

Del B 63 ±2,2 0,2

B3: 1 3,5

Laholms kommun 59 ±2,4 0,4 ±0,3 60 ± 2,4Våren 2013 B4: 1

55 ±2,3 1,0

B5: 1

52 ±2,1 0,4

B6: 1 56 ± 2,5Antal svarande 560 78 ±2,1 0,0

Andel svarande (%) 56 B7: 1 - 4

Medelindex 62 53 ±2,6 0,0

Medeleffekt 0,4 B8: 1 - 4

51 ±2,6 1,3 *B9: 1 - 3

61 ±2,2 0,0

B10: 1 - 3

Tolkning av effektmått: 62 ±2,0 0,0

* Effektmåttet 1,3 innebär att om B11: 1

betygsindexet för verksamheten Gator och vägar 53 ±2,8 0,8

ökar med 5 enheter från 51 till 56 B12: 1 - 4

förväntas helhetsbetyget (NMI) öka 70 ±2,0 0,5

med 1,3 enheter från 56 till 57,3. B13: 1 - 3

81 ±2,1 0,3

Förskolan Bemötande och

tillgäng-lighet

Medborgarna om kommunens verksamheter Grundskolan

Gymnasieskolan

Äldreomsorgen Fråga B15: 1 - 4

Stöd för utsatta personer NMI

Räddningstjänsten

Gång- och cykelvägar Fråga B14: 1 - 3 0,0 - 1,1

Gator och vägar 0,0 - 0,8

0,0 - 1,0

Idrotts- och motionsanläggningar 0,2 - 1,8

0,0 - 1,0

Kultur 0,0 - 0,5

0,0 - 0,6

Vatten och avlopp 0,0 - 1,1

0,0 - 0,8

Miljöarbete 0,7 - 1,9

0,0 - 0,5

Renhållning och sophämtning 0,0 - 0,5

0,2 - 1,4

Felmarginal för effektmått

Diagram 1B: Modellbild

Frågor Betygsindex Felmarginal Effektmått

39

Page 43: Laholms kommun

1903-10-12

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Del B

Laholms kommunVåren 2013

NMI 56Bemötande och tillgänglighet 60

Antal svarande 560 59

Andel svarande (%) 56 53

Medelindex 62 68

Medeleffekt 0,4

VerksamhetBetygs-

indexEffekt-

måttFörskolan 68 0,5Grundskolan 63 0,2Gymnasieskolan 59 0,4Äldreomsorgen 55 1,0Stöd för utsatta personer 52 0,4Räddningstjänsten 78 0,0Gång- och cykelvägar 53 0,0Gator och vägar 51 1,3Idrotts- och motionsanläggningar 61 0,0Kultur 62 0,0Miljöarbete 53 0,8Renhållning och sophämtning 70 0,5Vatten och avlopp 81 0,3

Medborgarna om kommunens verksamheter

= kommunens medelindex och medeleffekt

= medelindex för samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013

= lägsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

= högsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

Förskola Grund.

Gymnasie. Äldreoms.

Stöd.

Rädd- ning.

Gång/ cykel. Gator.

Idrott. Kultur

Miljöarb.

Renhållning.

Vatten.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Betygsindex

Effektmått

Laholms kommun

Bevara Förbättra om möjligt

Lägre prioritet Prioritera

Bevara Förbättra om möjligt

Lägre prioritet Prioritera

Diagram 2B: Prioriteringsmatris

40

Page 44: Laholms kommun

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 1381

LAHOLMS KOMMUN

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Medborgarna om kommunens verksamheter FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del B B14: 1 - 3 56 55 53 38 67B15: 1 - 4 60 57 57 48 69B1: 1 68 65 63 49 76

Laholms kommun B2: 1 63 59 57 40 77Våren 2013 B3: 1 59 50 58 32 78

B4: 1 55 57 53 37 69B5: 1 52 47 48 35 63B6: 1 78 79 74 64 84B7: 1 - 4 53 52 52 36 68B8: 1 - 4 51 50 52 37 65

Antal svarande 560B9: 1 - 3

61 60 59 40 70

Andel svarande (%) 56 B10: 1 - 3 KULTUR 62 60 61 39 76Medelindex 62 B11: 1 53 52 55 42 66

B12: 1 - 4 70 66 65 51 77B13: 1 - 3 81 79 79 53 90

62 60 60

I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013

VERKSAMHETNMI, HELHETENBEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHETFÖRSKOLANGRUNDSKOLANGYMNASIESKOLANÄLDREOMSORGENSTÖD FÖR UTSATTA PERSONERRÄDDNINGSTJÄNSTENGÅNG- OCH CYKELVÄGARGATOR OCH VÄGARIDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

MILJÖARBETERENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNINGVATTEN OCH AVLOPPMEDELINDEX

41

Page 45: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NMI, HELHETEN 56 55 53 38 67Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika

verksamheter? 6,1 6,1 6,0 4,5 7,1 20 53 27 100 0 2Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina

förväntningar? 6,0 5,9 5,8 4,4 7,0 22 55 23 100 0 2Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter

på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,9 5,7 5,6 4,2 6,8 24 56 20 100 0 2

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 60 57 57 48 69

Fr B15:1Hur nöjd är du med ……hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,3 5,9 6,0 5,2 7,2 23 45 33 100 26 1

Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,7 6,6 6,6 5,8 7,6 18 38 44 100 26 1

Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,5 6,5 6,4 5,7 7,3 19 40 41 100 26 1

Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 5,2 5,2 5,2 4,0 7,0 43 32 25 100 58 1

FÖRSKOLAN 68 65 63 49 76

Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 7,0 6,9 6,7 5,6 7,9 12 43 45 100 44 1

GRUNDSKOLAN 63 59 57 40 77

Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 6,5 6,2 6,1 4,5 7,9 14 53 33 100 38 2

GYMNASIESKOLAN 59 50 58 32 78

Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,2 5,5 6,2 3,7 8,0 21 49 30 100 46 2

Andel Ej svar (%)

BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

42

Page 46: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

ÄLDREOMSORGEN 55 57 53 37 69

Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,9 6,0 5,7 4,2 7,2 25 50 25 100 29 2

STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 52 47 48 35 63Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta

personer får i din kommun?5,7 5,2 5,3 4,2 6,4 25 55 20 100 52 2

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 78 79 74 64 84Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i

din kommun? 8,1 8,0 7,7 6,9 8,5 2 29 69 100 16 1

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 53 52 52 36 68

Fr B7:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,1 5,2 5,9 4,3 7,3 41 41 18 100 17 1

Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,7 5,7 5,7 3,7 6,9 31 44 26 100 15 1

Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,6 5,3 5,3 3,7 6,9 33 41 26 100 17 1Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din

kommun? 6,0 6,1 5,9 4,2 7,4 23 47 30 100 15 1

GATOR OCH VÄGAR 51 50 52 37 65

Fr B8:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gator och vägar i din kommun? 5,8 5,9 6,2 4,7 7,4 29 43 29 100 5 1

Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? 4,8 4,8 5,3 3,6 6,6 47 35 18 100 4 1

Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 5,3 5,1 5,3 3,7 6,4 38 39 24 100 3 1Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 5,9 5,9 5,9 4,7 6,9 25 48 27 100 6 2

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 61 60 59 40 70

Fr B9:1Vad tror eller tycker du om ……öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 7,0 6,9 6,6 4,4 7,7 10 43 46 100 41 1

Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 6,7 6,7 6,2 3,9 7,4 12 48 40 100 41 2

Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 5,8 5,8 6,2 4,1 7,7 30 43 28 100 51 2

43

Page 47: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

BetygsindexJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

KULTUR 62 60 61 39 76

Fr B10:1Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,8 7,6 7,6 6,1 8,4 6 30 64 100 30 1

Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 6,8 6,6 6,4 4,3 7,9 16 42 42 100 47 2Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 5,7 5,4 5,6 3,3 7,7 27 53 21 100 41 2

MILJÖARBETE 53 52 55 42 66

Fr B11:1Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt? 5,8 5,6 5,9 4,7 7,0 26 51 23 100 22 1

RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 70 66 65 51 77

Fr B12:1Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 8,2 8,0 7,6 6,2 8,4 4 25 71 100 2 1

Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)

7,4 7,0 7,1 5,0 8,5 14 27 59 100 4 1

Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? 6,5 6,3 6,3 5,1 7,4 18 42 40 100 52 2

Fr B12:4 …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?7,1 6,9 6,6 5,1 7,9 12 38 49 100 15 2

VATTEN OCH AVLOPP 81 79 79 53 90

Fr B13:1Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 8,6 8,3 8,3 5,6 9,4 3 17 80 100 14 1

Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 8,5 8,3 8,3 5,8 9,2 4 18 78 100 23 1Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 8,1 8,0 7,8 5,8 8,8 5 23 72 100 27 1

44

Page 48: Laholms kommun

-100 0 100

Fr B14:1

Fr B14:2

Fr B14:3

Fr B15:1

Fr B15:2

Fr B15:3

Fr B15:4

Fr B1:1

Fr B2:1

Fr B3:1

Fr B4:1

Fr B5:1

Fr B6:1

Fr B7:1

Fr B7:2

Fr B7:3

Fr B7:4

Fr B8:1

Fr B8:2

Fr B8:3

Fr B8:4

Fr B9:1

Fr B9:2

Fr B9:3

Fr B10:1

Fr B10:2

Fr B10:3

Fr B11:1

Fr B12:1

Fr B12:2

Fr B12:3

Fr B12:4

Fr B13:1

Fr B13:2

Fr B13:3

LAHOLMS KOMMUN

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

45

Page 49: Laholms kommun

Tabell1B_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning 1381

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Medborgarna om kommunens verksamheter FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del B B14: 1 - 3 55 55 54 36 68B15: 1 - 4 57 58 57 47 70B1: 1 67 68 65 51 77

Laholms kommun B2: 1 62 61 58 37 76Våren 2013 B3: 1 59 49 60 31 78Kvinnor B4: 1 54 60 53 35 73

B5: 1 50 44 49 35 66B6: 1 77 81 75 65 85B7: 1 - 4 53 52 52 32 67B8: 1 - 4 51 51 52 37 65

Antal svarande 278B9: 1 - 3

62 60 60 44 71

Andel svarande (%) 58 B10: 1 - 3 KULTUR 62 62 63 39 80Medelindex 62 B11: 1 54 50 55 42 68

B12: 1 - 4 70 66 66 53 76B13: 1 - 3 83 80 79 55 90

62 60 61VATTEN OCH AVLOPPMEDELINDEX

RÄDDNINGSTJÄNSTENGÅNG- OCH CYKELVÄGARGATOR OCH VÄGARIDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

MILJÖARBETERENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHETFÖRSKOLANGRUNDSKOLANGYMNASIESKOLANÄLDREOMSORGENSTÖD FÖR UTSATTA PERSONER

I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för kvinnor

Samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för

kvinnor

VERKSAMHETNMI, HELHETEN

46

Page 50: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NMI, HELHETEN 55 55 54 36 68Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika

verksamheter? 6,0 6,1 6,0 4,4 7,0 21 53 26 100 0 3Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina

förväntningar? 5,9 5,9 5,9 4,2 7,0 23 55 22 100 0 3Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter

på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,8 5,8 5,7 4,2 6,8 25 55 20 100 0 3

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 57 58 57 47 70

Fr B15:1Hur nöjd är du med ……hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,0 5,9 6,1 5,0 7,1 25 48 28 100 28 1

Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,5 6,7 6,6 5,7 7,6 19 44 37 100 27 1

Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,4 6,6 6,5 5,6 7,4 21 43 36 100 27 1

Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 4,8 5,0 5,2 3,9 6,9 50 33 17 100 61 1

FÖRSKOLAN 67 68 65 51 77

Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 6,9 7,1 6,8 5,7 8,0 14 42 45 100 42 1

GRUNDSKOLAN 62 61 58 37 76

Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 6,5 6,3 6,2 4,3 7,8 13 55 32 100 42 1

GYMNASIESKOLAN 59 49 60 31 78

Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,1 5,4 6,4 4,1 8,1 22 46 32 100 51 2

Andel Ej svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

AndelIngen

åsikt (%)

47

Page 51: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

AndelIngen

åsikt (%)

ÄLDREOMSORGEN 54 60 53 35 73

Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,9 6,2 5,8 4,2 7,3 23 53 24 100 28 2

STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 50 44 49 35 66Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta

personer får i din kommun?5,6 5,0 5,3 4,0 6,6 29 52 20 100 49 2

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 77 81 75 65 85Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i

din kommun? 8,1 8,1 7,8 6,9 8,7 2 30 69 100 21 1

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 53 52 52 32 67

Fr B7:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,0 5,3 5,8 4,0 7,4 41 42 17 100 17 1

Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,7 5,9 5,7 3,6 7,0 30 44 26 100 14 2

Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,5 5,3 5,2 3,5 6,9 35 40 25 100 15 1Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din

kommun?6,0 6,2 5,9 3,7 7,5 23 47 30 100 15 1

GATOR OCH VÄGAR 51 51 52 37 65

Fr B8:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gator och vägar i din kommun? 5,7 6,0 6,2 4,6 7,6 30 43 27 100 4 1

Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i dinkommun?

4,9 5,1 5,4 3,6 6,7 45 37 18 100 42

Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 5,3 5,1 5,3 3,8 6,5 39 38 23 100 2 1Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 6,0 5,9 5,9 4,7 7,0 24 50 26 100 7 2

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 62 60 60 44 71

Fr B9:1Vad tror eller tycker du om ……öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 7,2 7,1 6,7 4,5 8,2 11 37 52 100 42 1

Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 7,0 6,9 6,3 3,8 7,5 10 43 47 100 44 3

Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 5,6 5,7 6,2 3,7 8,0 35 35 30 100 55 2

48

Page 52: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

AndelIngen

åsikt (%)

KULTUR 62 62 63 39 80

Fr B10:1Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,8 7,6 7,7 6,4 8,7 6 26 68 100 25 1

Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 6,8 6,8 6,6 4,1 8,4 15 42 44 100 44 2Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 5,7 5,5 5,7 3,0 7,7 24 54 22 100 40 2

MILJÖARBETE 54 50 55 42 68

Fr B11:1Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt? 5,7 5,4 6,0 4,7 7,0 25 53 23 100 23 1

RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 70 66 66 53 76

Fr B12:1Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 8,2 8,1 7,7 6,2 8,5 4 25 71 100 1 0

Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)

7,5 7,1 7,1 4,8 8,3 13 28 60 100 5 1

Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? 6,8 6,3 6,4 5,4 7,5 15 41 44 100 56 3

Fr B12:4 …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?7,2 7,0 6,7 5,5 8,0 12 37 51 100 16 2

VATTEN OCH AVLOPP 83 80 79 55 90

Fr B13:1Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 8,6 8,3 8,4 5,6 9,5 3 16 81 100 14 0

Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 8,5 8,3 8,4 6,1 9,3 3 19 79 100 26 1Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 8,2 8,0 7,9 5,9 8,9 5 23 72 100 29 1

49

Page 53: Laholms kommun

-100 0 100

Fr B14:1

Fr B14:2

Fr B14:3

Fr B15:1

Fr B15:2

Fr B15:3

Fr B15:4

Fr B1:1

Fr B2:1

Fr B3:1

Fr B4:1

Fr B5:1

Fr B6:1

Fr B7:1

Fr B7:2

Fr B7:3

Fr B7:4

Fr B8:1

Fr B8:2

Fr B8:3

Fr B8:4

Fr B9:1

Fr B9:2

Fr B9:3

Fr B10:1

Fr B10:2

Fr B10:3

Fr B11:1

Fr B12:1

Fr B12:2

Fr B12:3

Fr B12:4

Fr B13:1

Fr B13:2

Fr B13:3

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

50

Page 54: Laholms kommun

Tabell1B_Män: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 1381

LAHOLMS KOMMUN - Män

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Medborgarna om kommunens verksamheter FRÅGA

Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del B B14: 1 - 3 58 55 52 34 69B15: 1 - 4 63 57 56 45 72B1: 1 68 63 62 46 76

Laholms kommun B2: 1 63 58 56 36 77Våren 2013 B3: 1 59 51 56 27 77Män B4: 1 57 55 52 36 70

B5: 1 55 49 48 34 62B6: 1 79 77 74 62 84B7: 1 - 4 53 51 52 34 68B8: 1 - 4 50 50 52 34 64

Antal svarande 282B9: 1 - 3

60 59 58 35 72

Andel svarande (%) 55 B10: 1 - 3 KULTUR 61 58 58 39 74Medelindex 62 B11: 1 52 54 54 41 68

B12: 1 - 4 69 66 64 43 78B13: 1 - 3 80 79 78 51 90

62 59 59VATTEN OCH AVLOPPMEDELINDEX

RÄDDNINGSTJÄNSTENGÅNG- OCH CYKELVÄGARGATOR OCH VÄGARIDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR

MILJÖARBETERENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHETFÖRSKOLANGRUNDSKOLANGYMNASIESKOLANÄLDREOMSORGENSTÖD FÖR UTSATTA PERSONER

I denna tabell redovisas betygsindex för NMI och samtliga verksamheter samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för män

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013 för män

VERKSAMHETNMI, HELHETEN

51

Page 55: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NMI, HELHETEN 58 55 52 34 69Fr B14:1 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika

verksamheter? 6,2 6,1 5,9 4,4 7,2 19 53 28 100 0 2Fr B14:2 Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina

förväntningar? 6,1 5,9 5,8 4,5 7,1 20 56 24 100 0 1Fr B14:3 Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter

på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? 5,9 5,6 5,5 4,1 6,8 22 57 20 100 0 2

BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET 63 57 56 45 72

Fr B15:1Hur nöjd är du med ……hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,5 5,9 6,0 5,0 7,3 20 41 39 100 24 1

Fr B15:2 ...hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,9 6,6 6,5 5,6 7,6 16 33 51 100 25 1

Fr B15:3 …den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? 6,7 6,4 6,3 5,3 7,4 18 36 46 100 25 1

Fr B15:4 …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? 5,5 5,4 5,2 4,0 7,1 37 31 32 100 55 1

FÖRSKOLAN 68 63 62 46 76

Fr B1:1 Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? 7,1 6,7 6,6 5,3 7,9 11 45 44 100 45 0

GRUNDSKOLAN 63 58 56 36 77

Fr B2:1 Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? 6,6 6,2 6,0 4,2 8,0 15 51 34 100 34 2

GYMNASIESKOLAN 59 51 56 27 77

Fr B3:1 Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? 6,2 5,5 6,1 3,4 8,1 19 52 28 100 41 3

Andel Ej svar (%)

Betygsindex för mänJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013 för mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

52

Page 56: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för mänJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013 för mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

ÄLDREOMSORGEN 57 55 52 36 70

Fr B4:1 Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? 5,9 5,7 5,7 4,2 7,1 26 47 27 100 30 1

STÖD FÖR UTSATTA PERSONER 55 49 48 34 62Fr B5:1 Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta

personer får i din kommun?5,7 5,3 5,3 4,3 6,5 21 59 20 100 55 2

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 79 77 74 62 84Fr B6:1 Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i

din kommun? 8,1 7,9 7,6 6,5 8,4 3 28 69 100 10 0

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 53 51 52 34 68

Fr B7:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,1 5,0 5,9 4,0 7,3 41 40 19 100 17 1

Fr B7:2 …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,7 5,5 5,7 3,3 7,0 31 44 25 100 15 0

Fr B7:3 …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? 5,6 5,3 5,3 3,6 7,0 32 42 27 100 19 0Fr B7:4 …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din

kommun?6,0 6,0 6,0 4,3 7,2 24 47 29 100 15 0

GATOR OCH VÄGAR 50 50 52 34 64

Fr B8:1Vad tror eller tycker du om ……belysningen av gator och vägar i din kommun? 5,9 5,8 6,3 4,8 7,3 27 43 30 100 5 1

Fr B8:2 …underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?

4,6 4,6 5,2 3,5 6,5 50 33 17 100 30

Fr B8:3 …snöröjning av gator och vägar i din kommun? 5,4 5,1 5,3 3,4 6,6 36 40 24 100 3 1Fr B8:4 …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? 5,9 5,9 6,0 4,6 6,8 26 45 29 100 5 2

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR 60 59 58 35 72

Fr B9:1Vad tror eller tycker du om ……öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 6,9 6,7 6,5 4,4 7,6 10 50 40 100 40 1

Fr B9:2 …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 6,5 6,5 6,1 4,0 7,4 14 53 34 100 39 1

Fr B9:3 …belysningen i kommunens motionsspår? 5,9 5,8 6,2 3,9 7,5 25 50 26 100 48 2

53

Page 57: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA VERKSAMHET Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för mänJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013 för mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

KULTUR 61 58 58 39 74

Fr B10:1Vad tror eller tycker du om ……biblioteksverksamheten? 7,7 7,5 7,4 5,7 8,1 5 35 60 100 35 1

Fr B10:2 …utställnings- och konstverksamheter? 6,8 6,3 6,1 4,0 7,6 17 43 41 100 49 2Fr B10:3 …teaterföreställningar och konserter? 5,6 5,2 5,3 3,4 7,6 30 52 19 100 43 2

MILJÖARBETE 52 54 54 41 68

Fr B11:1Vad tror eller tycker du om ……kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt? 5,8 5,7 5,9 4,7 7,0 27 50 24 100 20 1

RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING 69 66 64 43 78

Fr B12:1Vad tror eller tycker du om ……sophämtningen i din kommun? 8,1 7,8 7,5 6,0 8,3 4 25 70 100 3 2

Fr B12:2 …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)

7,3 7,0 7,1 5,0 8,7 16 26 58 100 2 1

Fr B12:3 …kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? 6,3 6,2 6,2 4,4 7,6 20 43 37 100 49 2

Fr B12:4 …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?7,0 6,8 6,6 4,7 7,9 13 39 47 100 15 2

VATTEN OCH AVLOPP 80 79 78 51 90

Fr B13:1Vad tror eller tycker du om ……dricksvattnet i din kommun? 8,5 8,2 8,3 5,5 9,4 3 17 80 100 14 1

Fr B13:2 …din kommuns vattenförsörjning? 8,4 8,3 8,2 5,6 9,2 5 18 77 100 21 2Fr B13:3 …din kommuns avloppssystem? 8,1 8,1 7,7 5,7 8,8 6 23 72 100 25 2

54

Page 58: Laholms kommun

-100 0 100

Fr B14:1

Fr B14:2

Fr B14:3

Fr B15:1

Fr B15:2

Fr B15:3

Fr B15:4

Fr B1:1

Fr B2:1

Fr B3:1

Fr B4:1

Fr B5:1

Fr B6:1

Fr B7:1

Fr B7:2

Fr B7:3

Fr B7:4

Fr B8:1

Fr B8:2

Fr B8:3

Fr B8:4

Fr B9:1

Fr B9:2

Fr B9:3

Fr B10:1

Fr B10:2

Fr B10:3

Fr B11:1

Fr B12:1

Fr B12:2

Fr B12:3

Fr B12:4

Fr B13:1

Fr B13:2

Fr B13:3

LAHOLMS KOMMUN - Män

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

55

Page 59: Laholms kommun

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NMI 58 ±3,4 55 ±3,7 56 ±2,5Bemötande och tillgänglighet 63 ±3,5 57 ±3,4 60 ±2,4Förskolan 68 ±3,0 67 ±3,3 68 ±2,2Grundskolan 63 ±3,0 62 ±3,1 63 ±2,2Gymnasieskolan 59 ±3,3 59 ±3,6 59 ±2,4Äldreomsorgen 57 ±3,1 54 ±3,5 55 ±2,3Stöd för utsatta personer 55 ±2,7 50 ±3,3 52 ±2,1Räddningstjänsten 79 ±3,0 77 ±2,9 78 ±2,1Gång- och cykelvägar 53 ±3,7 53 ±3,7 53 ±2,6Gator och vägar 50 ±3,8 51 ±3,6 51 ±2,6Idrotts- och motionsanläggningar 60 ±3,1 62 ±3,2 61 ±2,2Kultur 61 ±2,7 62 ±3,1 62 ±2,0Miljöarbete 52 ±4,1 54 ±3,9 53 ±2,8Renhållning och sophämtning 69 ±2,7 70 ±2,9 70 ±2,0Vatten och avlopp 80 ±3,2 83 ±2,9 81 ±2,1ANTAL SVARANDE 282 278 560

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NMI 55 ±8,3 58 ±9,4 60 ±6,5 56 ±7,5 55 ±6,1 57 ±6,0 53 ±9,0 56 ±2,5Bemötande och tillgänglighet 63 ±9,0 63 ±8,0 64 ±6,1 59 ±6,9 57 ±6,2 58 ±6,0 57 ±9,4 60 ±2,4Förskolan 71 ±9,0 72 ±5,4 75 ±5,8 66 ±6,3 65 ±6,0 67 ±5,8 56 ±8,9 68 ±2,2Grundskolan 68 ±9,3 60 ±7,8 66 ±6,2 60 ±6,0 58 ±5,6 64 ±5,2 67 ±6,3 63 ±2,2Gymnasieskolan 70 ±10,6 56 ±9,5 58 ±5,8 58 ±7,0 58 ±6,0 60 ±5,5 58 ±6,7 59 ±2,4Äldreomsorgen 61 ±9,2 52 ±7,7 61 ±5,3 51 ±6,7 51 ±5,9 57 ±6,5 57 ±8,7 55 ±2,3Stöd för utsatta personer 53 ±7,3 49 ±6,6 52 ±5,8 55 ±7,2 53 ±5,6 53 ±5,2 50 ±7,0 52 ±2,1Räddningstjänsten 83 ±7,3 76 ±6,9 80 ±5,0 77 ±5,6 78 ±5,1 79 ±5,6 77 ±10,8 78 ±2,1Gång- och cykelvägar 57 ±8,7 48 ±7,6 54 ±7,5 55 ±6,8 52 ±6,7 53 ±7,0 53 ±10,4 53 ±2,6Gator och vägar 56 ±9,6 48 ±8,2 52 ±7,2 51 ±6,9 49 ±6,5 52 ±6,6 48 ±10,9 51 ±2,6Idrotts- och motionsanläggningar 59 ±9,0 57 ±8,4 64 ±5,8 61 ±5,6 60 ±5,8 61 ±5,7 67 ±7,5 61 ±2,2Kultur 60 ±8,1 62 ±6,5 61 ±4,6 62 ±5,3 61 ±5,5 62 ±6,0 63 ±8,4 62 ±2,0Miljöarbete 49 ±10,6 53 ±10,8 53 ±7,3 59 ±7,6 52 ±6,4 51 ±7,1 52 ±10,4 53 ±2,8Renhållning och sophämtning 70 ±7,2 70 ±6,6 70 ±5,4 68 ±5,4 69 ±5,3 73 ±5,2 67 ±8,4 70 ±2,0Vatten och avlopp 83 ±7,1 84 ±8,9 85 ±4,9 76 ±6,5 80 ±5,1 80 ±4,2 84 ±9,9 81 ±2,1ANTAL SVARANDE 41 43 79 81 135 126 55 560

65-74 år

Laholms kommun. Våren 2013

TABELL 2B.1 Verksamheternas betygsindex och NMI efter könKön

SamtligaMan Kvinna

75 år eller äldre

TABELL 2B.2 Verksamheternas betygsindex och NMI efter ålderÅlder

Samtliga18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år

56

Page 60: Laholms kommun

Ja, eget/egna barn eller barnbarn

Ja, genom vänner/ bekanta

Arbetar inom förskolan

Nej, ingen sådan erfarenhet under de senaste 2 åren

Uppgift saknas

NMI 57 53 60 56 80 56Bemötande och tillgänglighet 57 58 67 60 88 60Förskolan 71 65 77 66 70 68Grundskolan 62 58 60 64 82 63Gymnasieskolan 57 59 60 60 70 59Äldreomsorgen 52 51 58 56 83 55Stöd för utsatta personer 51 50 60 53 63 52Räddningstjänsten 80 77 80 77 100 78Gång- och cykelvägar 50 51 59 54 68 53Gator och vägar 47 52 54 51 72 51Idrotts- och motionsanläggningar 61 60 67 61 78 61Kultur 61 63 67 60 81 62Miljöarbete 51 51 67 54 64 53Renhållning och sophämtning 71 69 75 68 85 70Vatten och avlopp 83 82 88 80 95 81ANTAL SVARANDE 129 68 24 350 18 560

Laholms kommun

TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolanHar du erfarenhet av förskolan under de senaste två åren? Samtliga

57

Page 61: Laholms kommun

Ja, eget/egna barn eller barnbarn

Ja, genom vänner/ bekanta

Arbetar inom grundskolan

Nej, ingen sådan erfarenhet under de senaste 2 åren

Uppgift saknas

NMI 57 50 67 58 65 56Bemötande och tillgänglighet 60 55 69 61 68 60Förskolan 70 64 78 67 59 68Grundskolan 63 57 64 65 64 63Gymnasieskolan 58 56 69 61 55 59Äldreomsorgen 55 51 61 56 78 55Stöd för utsatta personer 53 48 55 54 42 52Räddningstjänsten 80 76 80 78 94 78Gång- och cykelvägar 53 49 62 54 54 53Gator och vägar 49 50 55 52 64 51Idrotts- och motionsanläggningar 62 58 66 62 75 61Kultur 61 60 70 61 77 62Miljöarbete 52 50 58 56 49 53Renhållning och sophämtning 70 69 71 69 74 70Vatten och avlopp 79 80 84 83 94 81ANTAL SVARANDE 138 89 23 315 15 560

TABELL 2B.4 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av grundskolan

Har du erfarenhet av grundskolan under de senaste två åren? Samtliga

58

Page 62: Laholms kommun

Ja, har själv gått där

Ja, eget/egna barn eller barnbarn

Ja, genom vänner/ bekanta

Arbetar inom gymnasieskolan

Nej, ingen sådan erfarenhet under de senaste 2 åren

Uppgift saknas

NMI 48 55 57 69 57 61 56Bemötande och tillgänglighet 49 57 60 75 60 76 60Förskolan 62 67 69 68 68 71 68Grundskolan 62 63 61 68 64 75 63Gymnasieskolan 66 63 58 79 58 60 59Äldreomsorgen 60 55 54 65 55 76 55Stöd för utsatta personer 52 57 51 53 53 48 52Räddningstjänsten 80 80 79 83 77 91 78Gång- och cykelvägar 49 55 53 59 53 55 53Gator och vägar 47 50 51 61 51 61 51Idrotts- och motionsanläggningar 55 65 62 68 60 71 61Kultur 59 64 64 69 60 80 62Miljöarbete 45 60 52 55 53 48 53Renhållning och sophämtning 62 70 70 74 70 74 70Vatten och avlopp 83 80 81 85 81 94 81ANTAL SVARANDE 22 57 98 9 377 16 560

TABELL 2B.5 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av gymnasieskolan

Har du erfarenhet av gymnasieskolan under de senaste två åren? Samtliga

59

Page 63: Laholms kommun

Ja, egen erfarenhet

Ja, genom nära anhörig

Ja, genom vänner/ bekanta

Arbetar inom äldreomsorgen

Nej, ingen sådan erfarenhet under de senaste 2 åren

Uppgift saknas

NMI 46 56 53 59 59 42 56Bemötande och tillgänglighet 55 56 58 55 64 50 60Förskolan 54 64 71 66 69 70 68Grundskolan 63 60 65 64 63 57 63Gymnasieskolan 52 59 61 59 60 55 59Äldreomsorgen 63 52 54 53 57 52 55Stöd för utsatta personer 54 52 52 57 53 34 52Räddningstjänsten 40 81 80 71 78 70 78Gång- och cykelvägar 32 52 54 46 56 37 53Gator och vägar 31 50 50 48 53 43 51Idrotts- och motionsanläggningar 50 61 61 55 63 60 61Kultur 45 62 64 58 61 52 62Miljöarbete 46 55 53 57 53 29 53Renhållning och sophämtning 58 70 71 68 70 62 70Vatten och avlopp 52 80 82 80 83 84 81ANTAL SVARANDE 15 129 95 32 295 10 560

TABELL 2B.6 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av äldreomsorgen

Har du haft erfarenhet av äldreomsorgen under de senaste två åren? Samtliga

60

Page 64: Laholms kommun

Ja, egen erfarenhet

Ja, genom nära anhörig

Ja, genom vänner/ bekanta

Arbetar inom socialtjänsten

Nej, ingen sådan erfarenhet under de senaste 2 åren

Uppgift saknas

NMI 46 55 53 51 58 55 56Bemötande och tillgänglighet 48 54 57 58 61 62 60Förskolan 55 64 66 62 69 76 68Grundskolan 55 56 59 47 64 66 63Gymnasieskolan 57 60 57 53 60 63 59Äldreomsorgen 58 45 51 42 56 57 55Stöd för utsatta personer 47 39 51 42 54 43 52Räddningstjänsten 61 74 81 74 79 85 78Gång- och cykelvägar 41 48 49 48 55 46 53Gator och vägar 41 50 45 51 53 41 51Idrotts- och motionsanläggningar 55 55 61 51 62 71 61Kultur 51 63 61 60 62 71 62Miljöarbete 46 54 50 47 54 40 53Renhållning och sophämtning 64 68 69 70 71 66 70Vatten och avlopp 78 82 85 80 81 83 81ANTAL SVARANDE 20 32 48 10 440 18 560

TABELL 2B.7 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av socialtjänsten

Har du haft erfarenhet av socialtjänsten under de senaste två åren? Samtliga

61

Page 65: Laholms kommun

Ja Nej Är själv/har varit anställd av kommunen

Minns ej Uppgift saknas

NMI 56 57 58 54 56Bemötande och tillgänglighet 60 57 63 57 60Förskolan 67 67 67 73 68Grundskolan 61 67 60 68 63Gymnasieskolan 59 59 61 64 59Äldreomsorgen 55 55 57 52 55Stöd för utsatta personer 53 49 50 55 52Räddningstjänsten 78 81 80 81 78Gång- och cykelvägar 53 52 51 54 53Gator och vägar 51 48 50 56 51Idrotts- och motionsanläggningar 61 63 61 64 61Kultur 62 60 65 61 62Miljöarbete 53 52 56 55 53Renhållning och sophämtning 69 70 71 70 70Vatten och avlopp 82 82 84 84 81ANTAL SVARANDE 315 174 62 33 5 560

TABELL 2B.8 Verksamheternas betygsindex och NMI efter kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen

Har du haft kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen under de senaste 12 månaderna?

Samtliga

62

Page 66: Laholms kommun

Kommunens centralort

Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknas

NMI 61 53 55 56Bemötande och tillgänglighet 63 59 57 60Förskolan 69 68 65 68Grundskolan 64 64 59 63Gymnasieskolan 61 56 61 59Äldreomsorgen 58 54 54 55Stöd för utsatta personer 53 51 54 52Räddningstjänsten 81 78 73 78Gång- och cykelvägar 57 49 53 53Gator och vägar 54 48 51 51Idrotts- och motionsanläggningar 63 61 59 61Kultur 64 61 58 62Miljöarbete 55 51 54 53Renhållning och sophämtning 72 68 68 70Vatten och avlopp 85 80 76 81ANTAL SVARANDE 181 190 185 4 560

Var bor du? Samtliga

TABELL 2B.9 Verksamheternas betygsindex och NMI efter ortstyp

63

Page 67: Laholms kommun

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre Uppgift saknas

NMI 66 60 61 56 56Bemötande och tillgänglighet 75 66 65 59 60Förskolan 74 75 78 66 68Grundskolan 60 60 68 63 63Gymnasieskolan 52 56 57 60 59Äldreomsorgen 65 62 58 55 55Stöd för utsatta personer 60 61 55 52 52Räddningstjänsten 71 85 81 78 78Gång- och cykelvägar 61 55 58 52 53Gator och vägar 56 56 59 50 51Idrotts- och motionsanläggningar 56 65 64 61 61Kultur 66 65 66 61 62Miljöarbete 52 63 51 53 53Renhållning och sophämtning 73 74 72 69 70Vatten och avlopp 89 89 83 80 81ANTAL SVARANDE 31 41 40 445 3 560

TABELL 2B.10 Verksamheternas betygsindex och NMI efter boendetid i kommunen

Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga

64

Page 68: Laholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tabeller och diagram

C. Medborgarna om inflytandet i kommunen

(Nöjd-Inflytande-Index)

TABELLER OCH DIAGRAM

65

Page 69: Laholms kommun

1381

Nöjd-Inflytande-Index (NII) C1: 1

50 ±2,4 0,1

C2: 1 - 4

Del C 55 ±2,4 0,9 41 ± 2,6C3: 1 - 4

Laholms kommun 42 ±2,5 2,6 *Våren 2013 C4: 1 - 4

45 ±2,7 1,2

Antal svarande 560

Andel svarande (%) 56

Medelindex 48

Medeleffekt 1,2

Tolkning av effektmått:

* Effektmåttet 2,6 innebär att om

betygsindexet för faktorn Påverkan

ökar med 5 enheter från 42 till 47

förväntas helhetsbetyget (NII) öka

med 2,6 enheter från 41 till 43,6.

Medborgarna om inflytandet i kommunen

NIIInformation

Påverkan

Fråga C5: 1 - 3

0,4 - 1,4

Förtroende 2,1 - 3,1

0,7 - 1,7

Kontakt

0,0 - 0,5

Felmarginal för effektmått

Diagram 1C: Modellbild

Frågor Betygsindex Felmarginal Effektmått

66

Page 70: Laholms kommun

1381

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Del C

Laholms kommunVåren 2013

NII 41

Antal svarande 560 47

Andel svarande (%) 56 34

Medelindex 48 62

Medeleffekt 1,2

FaktorBetygs-

indexEffekt-

måttKontakt 50 0,1Informaton 55 0,9Påverkan 42 2,6Förtroende 45 1,2

Medborgarna om inflytandet i kommunen

= kommunens medelindex och medeleffekt

= medelindex för samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013

= lägsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

= högsta kommunmedelindex hösten 2012 och våren 2013

Kontakt

Information

Påverkan Förtroende

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Betygsindex

Effektmått

Laholms kommun

Bevara Förbättra om möjligt

Lägre prioritet Prioritera

Diagram 2C: Prioriteringsmatris

67

Page 71: Laholms kommun

Tabell 1C: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 1381

LAHOLMS KOMMUN

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Medborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del C C5: 1 - 3 41 41 39 27 56C1: 1 50 50 49 37 64C2: 1 - 4 55 54 54 41 66

Laholms kommun C3: 1 - 4 42 40 39 26 56Våren 2013 C4: 1 - 4 45 45 44 29 63

48 47 46

Antal svarande 560Andel svarande (%) 56Medelindex 48

KONTAKTINFORMATIONPÅVERKANFÖRTROENDEMEDELINDEX

I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013

FAKTORNII, HELHETEN

68

Page 72: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NII, HELHETEN 41 41 39 27 56Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande

invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 4,8 4,8 4,8 3,6 5,9 39 52 9 100 0 3

Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar påinvånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,8 4,9 4,7 3,5 5,9 40 51 9 100 0 4

Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

4,7 4,8 4,6 3,5 5,8 41 51 8 100 0 4

KONTAKT 50 50 49 37 64

Fr C1:1Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker?

5,7 5,5 5,4 4,3 6,6 32 41 27 100 53 1

INFORMATION 55 54 54 41 66

Fr C2:1Hur nöjd är du med ……tillgången till information om kommunen och dessverksamheter? 6,3 6,1 6,1 4,8 7,1 18 51 31 100 21 1

Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 6,1 5,9 6,0 4,7 7,1 21 50 29 100 22 2Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar om

viktiga frågor? 5,9 5,7 5,7 4,6 6,8 27 48 26 100 34 2Fr C2:4 …kommunens webbplats? 6,2 6,2 6,2 5,2 7,2 24 42 34 100 41 3

Andel Ej svar (%)

BetygsindexJämförelse med samtliga

kommuner hösten 2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

69

Page 73: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

BetygsindexJämförelse med samtliga

kommuner hösten 2012 och våren 2013Andel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

PÅVERKAN 42 40 39 26 56

Fr C3:1Hur nöjd är du med ……hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 4,9 4,7 4,5 3,3 6,0 41 47 12 100 40 1

Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,6 4,3 4,2 3,1 5,7 46 44 10 100 40 2

Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 4,5 4,3 4,2 3,1 5,6 47 44 9 100 40 2

Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland kommunens partier? 5,0 4,8 4,9 3,7 6,4 36 51 13 100 47 2

FÖRTROENDE 45 45 44 29 63

Fr C4:1Vad tror eller tycker du om……hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 5,5 5,3 5,3 3,7 6,8 32 46 22 100 25 1

Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är? 5,1 5,0 5,0 3,5 6,6 38 46 16 100 27 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens

bästa? 5,3 5,0 5,2 3,9 6,6 36 44 20 100 31 1Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 5,0 4,8 4,9 3,4 6,3 41 42 17 100 35 170

Page 74: Laholms kommun

-100 0 100

Fr C5:1

Fr C5:2

Fr C5:3

Fr C1:1

Fr C2:1

Fr C2:2

Fr C2:3

Fr C2:4

Fr C3:1

Fr C3:2

Fr C3:3

Fr C3:4

Fr C4:1

Fr C4:2

Fr C4:3

Fr C4:4

LAHOLMS KOMMUN

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

71

Page 75: Laholms kommun

Tabell 1C_Kvinnor: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar 1381 Identitetskod

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Medborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del C C5: 1 - 3 41 42 40 26 53C1: 1 48 50 50 35 66C2: 1 - 4 55 56 55 42 66

Laholms kommun C3: 1 - 4 39 39 39 25 54Våren 2013 C4: 1 - 4 43 44 45 29 60Kvinnor 46 47 47

Antal svarande 278Andel svarande (%) 58Medelindex 46

I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013 för kvinnor

FAKTORNII, HELHETENKONTAKTINFORMATIONPÅVERKANFÖRTROENDEMEDELINDEX

72

Page 76: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NII, HELHETEN 41 42 40 26 53Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande

invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

4,8 4,8 4,8 3,5 6 41 48 11 100 0 4

Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,8 4,9 4,8 3,5 6 42 49 9 100 0 4

Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunensverksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

4,7 4,8 4,7 3,4 6 42 50 8 100 0 4

KONTAKT 48 50 50 35 66

Fr C1:1Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker?

5,5 5,5 5,5 4,2 7 32 44 24 100 55 2

INFORMATION 55 56 55 42 66

Fr C2:1Hur nöjd är du med ……tillgången till information om kommunen och dessverksamheter? 6,3 6,3 6,2 4,8 7 18 49 33 100 23 2

Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 6,1 6,1 6,1 4,9 7 20 49 32 100 24 2Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar om

viktiga frågor?5,9 5,8 5,8 4,5 7 28 44 29 100 36 2

Fr C2:4 …kommunens webbplats? 6,4 6,4 6,3 4,8 7 19 46 35 100 41 5

Andel Ej svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

AndelIngen

åsikt (%)

73

Page 77: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för kvinnor

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren 2013 för kvinnor

Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%)

AndelIngen

åsikt (%)

PÅVERKAN 39 39 39 25 54

Fr C3:1Hur nöjd är du med ……hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 4,8 4,6 4,5 3,3 6 41 47 12 100 41 2

Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,4 4,3 4,2 3,1 6 45 48 7 100 42 2

Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 4,4 4,3 4,2 2,9 6 47 46 7 100 42 2

Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland kommunens partier? 4,8 4,6 4,9 3,5 6 38 52 10 100 52 2

FÖRTROENDE 43 44 45 29 60

Fr C4:1Vad tror eller tycker du om……hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 5,4 5,2 5,3 3,6 7 35 44 21 100 29 2

Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är 5,0 5,0 5,1 3,4 6 40 45 15 100 29 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänsteKvinnor arbetar för

kommunens bästa? 5,1 5,0 5,2 3,9 7 38 46 16 100 33 1Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 4,9 4,9 4,9 3,4 6 43 40 17 100 39 274

Page 78: Laholms kommun

-100 0 100

Fr C5:1

Fr C5:2

Fr C5:3

Fr C1:1

Fr C2:1

Fr C2:2

Fr C2:3

Fr C2:4

Fr C3:1

Fr C3:2

Fr C3:3

Fr C3:4

Fr C4:1

Fr C4:2

Fr C4:3

Fr C4:4

LAHOLMS KOMMUN - Kvinnor

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

75

Page 79: Laholms kommun

Tabell1C_Män: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning 1381

LAHOLMS KOMMUN - Män

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Medborgarna om inflytandet i kommunen FRÅGA Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Del C C5: 1 - 3 41 40 39 27 59C1: 1 52 50 49 34 67C2: 1 - 4 55 52 53 41 68

Laholms kommun C3: 1 - 4 44 40 39 27 58Våren 2013 C4: 1 - 4 47 45 44 29 66Män 49 47 46

Antal svarande 282Andel svarande (%) 55Medelindex 49

KONTAKTINFORMATIONPÅVERKANFÖRTROENDEMEDELINDEX

I denna tabell redovisas betygsindex för NII och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "Ingen åsikt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen.

Betygsindex för män

Jämförelse med samtliga kommuner hösten 2012 och våren

2013 för män

FAKTORNII, HELHETEN

76

Page 80: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa

NII, HELHETEN 41 40 39 27 59Fr C5:1 Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande

invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

4,9 4,9 4,7 3,7 6,1 36 56 8 100 0 3

Fr C5:2 Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande? 4,8 4,9 4,7 3,6 6,2 38 54 8 100 0 4

Fr C5:3 Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunensverksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

4,8 4,8 4,6 3,6 5,9 40 53 7 100 0 3

KONTAKT 52 50 49 34 67

Fr C1:1Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker?

5,8 5,4 5,4 4,2 7,2 32 38 30 100 50 1

INFORMATION 55 52 53 41 68

Fr C2:1Hur nöjd är du med ……tillgången till information om kommunen och dessverksamheter? 6,3 5,9 6,0 4,7 7,3 18 53 29 100 19 1

Fr C2:2 …tydligheten i kommunens information? 6,1 5,7 5,9 4,5 7,2 22 52 26 100 20 1Fr C2:3 …i hur god tid kommunen informerar om

viktiga frågor?5,8 5,6 5,6 4,4 7,0 26 51 23 100 32 1

Fr C2:4 …kommunens webbplats? 6,0 6,0 6,0 4,8 7 29 39 33 100 41 1

Andel Ej svar (%)

Betygsindex för mänJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013 för mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

77

Page 81: Laholms kommun

LAHOLMS KOMMUN - Män

FRÅGA FAKTOR Våren2013

Våren2011

Betygs-index

Lägstabetygs-index

Högstabetygs-index

Lågabetyg(1 - 4)

Mellan- betyg(5 - 7)

Höga betyg

(8 - 10)Summa Andel Ej

svar (%)

Betygsindex för mänJämförelse med samtliga kommuner hösten

2012 och våren 2013 för mänAndel svar uppdelat på låga, mellan och

höga betyg för kommunen (%) AndelIngen

åsikt (%)

PÅVERKAN 44 40 39 27 58

Fr C3:1Hur nöjd är du med ……hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? 4,9 4,8 4,5 3,3 6,3 40 47 13 100 39 1

Fr C3:2 …invånarnas möjligheter att påverka politiskabeslut? 4,7 4,4 4,2 3,1 6,0 47 41 13 100 38 2

Fr C3:3 …invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? 4,7 4,3 4,2 3,2 5,8 46 43 11 100 37 2

Fr C3:4 …i vilken utsträckning dina åsikter i stort finns representerade bland kommunens partier? 5,1 5,0 4,9 3,8 6,7 34 51 16 100 42 2

FÖRTROENDE 47 45 44 29 66

Fr C4:1Vad tror eller tycker du om……hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? 5,5 5,4 5,2 3,8 6,8 30 47 23 100 22 1

Fr C4:2 …hur ansvarstagande kommunens politiker är? 5,2 5,0 4,9 3,4 6,7 36 46 18 100 24 1Fr C4:3 …hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens

bästa? 5,4 5,1 5,1 3,7 6,8 34 41 25 100 28 2Fr C4:4 …hur väl politiska beslut genomförs? 5,0 4,8 4,8 3,3 6,4 38 44 18 100 31 178

Page 82: Laholms kommun

-100 0 100

Fr C5:1

Fr C5:2

Fr C5:3

Fr C1:1

Fr C2:1

Fr C2:2

Fr C2:3

Fr C2:4

Fr C3:1

Fr C3:2

Fr C3:3

Fr C3:4

Fr C4:1

Fr C4:2

Fr C4:3

Fr C4:4

LAHOLMS KOMMUN - Män

Lågt Högt

Diagram 3 Andel som givit högt respektive lågt betyg

79

Page 83: Laholms kommun

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NII 41 ±3,7 41 ±3,6 41 ±2,6Kontakt 52 ±3,6 48 ±3,3 50 ±2,4Informaton 55 ±3,5 55 ±3,2 55 ±2,4Påverkan 44 ±3,5 39 ±3,5 42 ±2,5Förtroende 47 ±3,6 43 ±3,9 45 ±2,7ANTAL SVARANDE 282 278 560

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

Betygs-index

Fel-marg.

NII 45 ±11,4 36 ±9,0 38 ±7,4 42 ±6,9 43 ±5,4 40 ±6,0 42 ±10,3 41 ±2,6Kontakt 48 ±11,9 41 ±6,8 45 ±7,0 54 ±6,6 53 ±5,4 54 ±5,8 52 ±9,7 50 ±2,4Informaton 56 ±10,0 51 ±9,0 54 ±7,3 55 ±6,2 56 ±5,4 55 ±5,4 59 ±8,9 55 ±2,4Påverkan 43 ±11,4 39 ±7,7 38 ±7,0 42 ±7,2 44 ±5,4 42 ±5,3 41 ±10,4 42 ±2,5Förtroende 52 ±11,4 42 ±7,3 40 ±7,2 41 ±7,6 48 ±6,3 46 ±6,1 50 ±11,2 45 ±2,7ANTAL SVARANDE 41 43 79 81 135 126 55 560

65-74 år

Laholms kommun. Våren 2013

TABELL 2C.1 Faktorernas betygsindex och NII efter könKön

SamtligaMan Kvinna

75 år eller äldre

TABELL 2C.2 Faktorernas betygsindex och NII efter ålderÅlder

Samtliga18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år

80

Page 84: Laholms kommun

Ja Nej Är själv/har varit politiker

Minns ej Uppgift saknas

NII 41 41 34 41Kontakt 54 48 37 50Information 56 55 50 55Påverkan 43 41 37 42Förtroende 45 46 38 45ANTAL SVARANDE 157 371 6 27 4 560

Laholms kommun. Våren 2013

TABELL 2C.3 Faktorernas betygsindex och NII efter kontakt med någon politiker i kommunen

Har du haft kontakt med någon politiker i kommunen under de senaste två åren?

Samtliga

81

Page 85: Laholms kommun

Kommunens centralort

Annan tätort Utanför tätort Uppgift saknas

NII 45 38 38 41Kontakt 52 50 48 50Information 58 54 52 55Påverkan 45 41 38 42Förtroende 51 43 41 45ANTAL SVARANDE 181 190 185 4 560

TABELL 2C.4 Faktorernas betygsindex och NII efter ortstyp

Var bor du? Samtliga

82

Page 86: Laholms kommun

0-2 år 3-5 år 6-10 år 11 år eller längre

Uppgift saknas

NII 40 39 45 41 41Kontakt 42 47 50 51 50Information 56 55 58 55 55Påverkan 39 42 45 41 42Förtroende 42 44 48 45 45ANTAL SVARANDE 31 41 40 445 3 560

TABELL 2C.5 Faktorernas betygsindex och NII efter boendetid i kommunen

Hur länge har du bott i kommunen? Samtliga

83