of 25 /25
NR EMER ATESI MBIEMER 1 SINAN HALIT MARA 2 AGIM QAMIL DAJA 3 REXHEP TOFIK SHEHI 4 ALBERT GANI ALIU 5 SHPETIM HYSEN HOXHA 6 EDMONT MURAT TARAGJINI 7 BAJRAM,REXHEP PICARI 8 ALBERT VATH KASA 9 AGIM ALI KURSELI 10 SKENDER MILAIM ZHUBI 11 IDRIZ ARIF NDREU 12 BESNIK SELIM SHATELI 13 BUJAR TAHIR HASRAMA 14 ARBEN MUHARREM DODA 15 BASHKIM ASLLAN KONI 16 ASTRIT QAZIM KAZIU 17 SABAH QAZIM KAZIU 18 ABDYL JEMIN KASTRATI 19 VLASH NIKOLL BUSHPEPA 20 ISLAM MUSTAFA CAKA 21 BESIM GANI SHEHU 22 URIM,ARJAN NAZMI DOMI 23 FRAN FRROK GJOCI 24 BESNIK FERIZ ALLARAJ 25 NDUE NIKOLL BUSHPEPA 26 FIQIRI SEIT KONI 27 SELMAN DERVISH LOCI 28 ADHURIM IMERR BALLIU 29 ARTAN NUH HYSAJ 30 ASTRIT MEHMET DERVISHI 31 ILMI RAMADAN DOGJANI 32 SHYQYRI ALI KUCI 33 FILLIM AGRON SHKURTI 34 ASLLAN HALIT SHIBA 35 NAIM HAMDI FARRUKU 36 BEHAR NUREDIN QEHALLIU 37 PETRIT JAKUP SUBASHI 38 SUZAN SHAQIR ALVORA 39 GANI OSMAN HYKA 40 KUJTIM OSMAN SUBASHI 41 ASQERI NESHAT BRAKO 42 SHAQIR ISMAIL SIPRI 43 SHPETIM ISMAIL ABAZI REXHEP,MARIGLEN,GEN TIAN

Legalizimet, 250 banorët që marrin tapitë e shtëpive në Vorë

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drejtoria e ALUIZNI-t ka bërë publike listën e emrave, të cilët kanë marrë certifikatën e pronësisë ditën e djeshme. “Shekulli” publikon 250 banorët, të cilët kanë marrë lejet e legalizimit, ku në shpërndarjen e të cilave asistoi edhe kryetari i Parlamentit, Ilir Meta. Duke folur gjatë aktivitetit, Ilir Meta vuri në dukje se të gjithë janë dëshmitarë të angazhimit të jashtëzakonshëm të qeverisë për të ecur me shpejtësi sa i takon procesit të legalizimeve. “Gati në më pak se 10 ditë angazhimi, mobilizimi të ALUIZNI­-t, të drejtorisë së Përgjithshme të Hipotekave, ne sot kemi rreth 300 legalizime dhe ky proces do të vijojë në ditët dhe në javët që vijnë edhe në Domje e Bërxull, edhe në Prezë, edhe në Gërdec, sepse interesi i ynë është që t’i japim njerëzve zgjidhje sa më të shpejtë të këtij problemi”, tha Meta. Ndërsa, ministri i Bujqësisë, Edmond Panariti, i pranishëm në aktivitet tha se pjesë e legalizimeve janë dhe certifikatat e pronësisë mbi tokën.“Ne jemi të vendosur që të gjitha tapitë të cilat mbahen të bllokuara në komunë padrejtësisht dhe për interesat klienteliste të shkojnë në mënyrë të pa ndalur drejt certifikimit duke u kthyer në certifikata pronësie. Kjo do të jetë një arritje tjetër dhe një obligim i joni që krahas procesit të legalizimit, shumë shpejt, do të fillojë në mënyrë masive dhe procesi i certifikimit të tokave. Pra të tapitë do të kthehen në certifikata të mirëfillta pronësie duke çliruar shumë potenciale të ndrydhura, duke hapur tregun e tokës, mund të blesh, mund ta shesësh, mund ta vendosësh si kolateral për të marrë kredi”, deklaroi Panariti.

Text of Legalizimet, 250 banorët që marrin tapitë e shtëpive në Vorë

Sheet1NREMERATESIMBIEMERNJESIA1SINANHALITMARA2AGIMQAMILDAJA3REXHEPTOFIKSHEHI4ALBERTGANIALIU5SHPETIMHYSENHOXHA6EDMONTMURATTARAGJINI7REXHEP,MARIGLEN,GENTIANBAJRAM,REXHEPPICARI8ALBERTVATHKASA9AGIMALIKURSELI10SKENDERMILAIMZHUBI11IDRIZARIFNDREU12BESNIKSELIMSHATELI13BUJARTAHIRHASRAMA14ARBENMUHARREMDODA15BASHKIMASLLANKONI16ASTRITQAZIMKAZIU17SABAHQAZIMKAZIU18ABDYLJEMINKASTRATI19VLASHNIKOLLBUSHPEPA20ISLAMMUSTAFACAKA21BESIMGANISHEHU22URIM,ARJANNAZMIDOMI23FRANFRROKGJOCI24BESNIKFERIZALLARAJ25NDUENIKOLLBUSHPEPA26FIQIRISEITKONI27SELMANDERVISHLOCI28ADHURIMIMERRBALLIU29ARTANNUHHYSAJ30ASTRITMEHMETDERVISHI31ILMIRAMADANDOGJANI32SHYQYRIALIKUCI33FILLIMAGRONSHKURTI34ASLLANHALITSHIBA35NAIMHAMDIFARRUKU36BEHARNUREDINQEHALLIU37PETRITJAKUPSUBASHI38SUZANSHAQIRALVORA39GANIOSMANHYKA40KUJTIMOSMANSUBASHI41ASQERINESHATBRAKO42SHAQIRISMAILSIPRI43SHPETIMISMAILABAZI44SAMIGANIZENELI45LIMANISMAILHAKA46FATBARDHISMAILLALA47ASLLANHAJDARSOKOLI48MEDIASLLANZAIMI49BAJRAMSHABANDEDEJ50DILAVERJAKUPKASTRATI51URIMNAZMIKURTI52KUJTIMMUSTAFAMURATI53ETHEMHAJDARSOKOLI54GEZIMOSMANALVORA55HYSENHAMDIALVORA56SHERIFXHEALIGARIPI57REFATREXHEPSHEHI58MUSLIFEJZIHALILI59GEZIMHASANQEHAJAJ60KUJTIMRAMAZANMUCA61HAMIT,LEONARDRAMAZAN,HAMITKURTI62ETLEVA,ARTURSEFER,ALIMULLAJ63RAMAZANHAJDARKORRIKU64SHEFQETFADILKUCI65HAKIISUFSTOJKU66SALIOSMANMUCA67GANISHABANVRANA68KUJTIMZENELZIKA69QEMALSULEJMANBERBERI70HALITLIMANLENA71RAMAZANAVDIIDRIZI72ILIRZEKFRROKA73ARIFHALITKASTRATI74LAVDIMISLAMALIU75BESIMKALOSHPUCI76REXHEPRESHITBULKU77FITIMAQIFVOJKA78SHABANXHEMALBRETI79BILALHAKIHASRAMA80ZAMIRSADIKHOXHA81SHERIFXHEMALBRETI82XHELALHAMDIKASA83XHEVATMURATTARAGJINI84VLADIMIRNIKOLLBUSHPEPA85SALIISMAILHAKA86LULZIMHYSENDERJAI87MUSAMUHARREMPICARI88LULZIMSPAHIKODRA89VAITGANIZENELI90REFIKQZIMPUCI91MUHARREMSULBULICA92DALIPSHABANBILLA93RIFATADEMFISNIKU94TEFIKMAHMUTCOTA95ESHREFHYSENKOTARJA96RAKIPMUHARREMGJATA97ADEMFASLLIJATA98MUSAMUHARREMPICARI99NEVRUZHYSENDOCI100XHEMALIMUHARREMDELIU101MUSAMUHARREMPICARI102ISMENISLAMLIKA103HAXHIIBRAHIMZYLFO104RAKIPMUHARREMGJATA105XHEMALSHABANBILLA106BUJARABDULLAPICARI107PETRITDINETAROGJINI108NAIMGANIZENELI109HAXHIMEXHITSPAHIU110ISLAMKAJNAKGONGO111GURALIREFATSUBASHI112ARBENREXHEPGORDI113NAIMGANIZENELI114NAILERAMAZANDODA115BARIISMAILPICARI116BAKIDAUTZYLFO117ALEKSANDRASOTIRKONOMI118FATOSISUFSHEHI119QAZIMNEBITUSKU120ZYBERFETAHGJIKA121NAIMXHEMALPICARI122BESIMEMINGJONI123FERITISMAILHASMUJAJ124GANISULEJMANSHAMKU125MUHAMEDFADILMERJA126ARBENGANIALLMETA127LUANSEFERALVORA128XHEMALHAXHIMUKA129GANIISMAILMUZHAQI130PETRITHAXHIHALLA131KUJTIM,ETHEMBEKTASH,NOVRUZCELA,RUKA132SADIKAHMETMANA133HAXHIAHMETMANA134MINUSHEREXHEPZYLFO135MINUSHEREXHEPZYLFO136ELMAZHYSENKALAJ137URIM,ARJANNAZMIDOMI138KADRIRIZASHIBA139MUHARREMSHABANBARZIU140SHPETIMBEQIRQYRA141DYLAVERHYSENSHPATI142MYRTEZASEIDGJIKA143VERAJONUZMUKA144ASLLANBAJRAMMUCA145GEZIMADEMKUCI146ASTRITFADILISMAILI147BUJARFADILISMAILI148SKENDERXHEMAISMAILI149GEZIMZYBERDERVISHI150SKENDERHAZISHASA151RAMAZANHAZISHASA152DALIPXHEMALSHERA153SELMANVATHSHETELI154XHELILRUSHITSHKURTI155OSMANMURATALIA156SPIROSHEFITGUDI157MYSLYMHAMZAMARA158ZENELHAMIDLIMANAJ159AHMETSHABANKURTI160XHEMALIZENELPUPA161AGRONHAJDARHALLA162REXHEPRAMAZANZELA163SEFEDINHAMZARRAPI164EDMONDBAKIHASANAJ165FERITDANKURTALIJA166VALTERMERSINALBRAHIMI167ISLAMSULEJMANBURAJ168IMERALLAMANCANI169BESIMVESELFARUKU170MAHMUTRIZASHIBA171NAIMRAMADANBRAKA172GEZIMJAHIRCUBI173EMILJANMUHAMEDKONI174EMELINDRRAHMANPICARI175FERIKKALEMLEBA176ENVERSALIGERDECI177BESIMHAXHIPRINI178BASHKIMMAKSUTBRETI179GANIBAJRAMHOXHA180EDMONDAVDULLASHEHI181ERALDNAZMIPICARI182VANGJELBEQIRKODRALIU183SABRIMUSTAFAMERJA184SEFEDINJAKUPMUKJA185XHEVITHAMZAKURTI186XHEMILEISLAMMUCA187RAMIZHAXHIHAJDARI188LADIMIRABEDINSADIKLLARI189MUHAMETSHABANKONI190MUHARREMZYBERPALUSHI191ZENELHAMIDLIMANAJ192IBRAHIMGANIGOCI193NAZMISHERIFPICARI194ALTIN,ISLAMISLAM,AHMETALIU195PERPARIMDILAVERKURTI196LULZIMXHEMALIISMAILI197BUJARQAZIMDEMIRXHIU198LUANALIMERJA199QAMILYMERZELA200KUJTIMSULEJMANMEMA201GEZIMARIFSALLAKU202AGIMHASANKOCI203BEDRIHAXHIBUDLLA204ELMAZHYSENKOTARJA205HAKIHASANMICI206SUTKIHASANMATRANXHI207CLIRIMMAHMUTMALOKU208PELLUMBSINANMARA209XHEMALGANIZENELI210SKENDERALISHAQE211ANDREAXHAFERRKAMBERI212PETRITHAJREDINHASRAMA213BASHKIMABDULLABUDLLA214HAJREDINASLLANHASRAMA215TASIMHASANDOMI216FATMIRRUSHITBRIKA217BAJRAMSHEMSIZYBERAJ218ZABITRUSHITBRIKA219QAMILSALIMATRANXHI220BESIMSHEFQETLIKA221HIDERHAMZAKONI222QETSORHAKIRAKIPAJ223ELMAZSKENDERQEMALI224YLLIKAMECARGU225ASTRITBESNIKRAMALLARI226FADILASLLANGJIKOLA227ILIRJANFERIKKUCI228ARTANBESIMBULKU229REMZIESATGURI230PERPARIMVELITUSHA231DAUTBEQIRKOLONJARI232AVZISHEFKICEJKU233MYFITAHMETTAIPLLARI234SHAHINOSMANRAMALLARI235ILIRADEMKONI236FLORINESATFERHATI237XHAFERRSHABANKONI238AVDIRAMADANRAMA239BAJRAMJUSUFKONI240HAMITSHEFKICEJKU241RIZASAIDKONI242PELLUMBPELIVANBRAHIMAJ243GEZIMZENELHOXHA244SAJMIRRIZVANLAMA245RAMADANASLLANLITA246ARIFMURATMUKA247ISMETHALILKOKA248HAMITXHELALUKLALA249EDMONDHALITBODINI250DRITANISLAMLAMA

Sheet2NREMERATESIMBIEMERNJESIA1SINANHALITMARABERXULLEok12AGIMQAMILDAJAVOREok23REXHEPTOFIKSHEHIVOREok4ALBERTGANIALIUVOREok1SINANHALITMARABERXULLEok5SHPETIMHYSENHOXHAVOREok2AGIMQAMILDAJAVOREok6EDMONTMURATTARAGJINIVOREok3REXHEPTOFIKSHEHIVOREok7REXHEP,MARIGLEN,GENTIANBAJRAM,REXHEPPICARIVOREok4ALBERTGANIALIUVOREok8ALBERTVATHKASAVOREok5SHPETIMHYSENHOXHAVOREok9AGIMALIKURSELIVOREok6EDMONTMURATTARAGJINIVOREok10SKENDERMILAIMZHUBIBERXULLEok7REXHEP,MARIGLEN,GENTIANBAJRAM,REXHEPPICARIVOREok11IDRIZARIFNDREUBERXULLEok8ALBERTVATHKASAVOREok12BESNIKSELIMSHATELIVOREok8AGIMALIKURSELIVOREok13BUJARTAHIRHASRAMAVOREok8SKENDERMILAIMZHUBIBERXULLEok14ARBENMUHARREMDODAPREZEok8IDRIZARIFNDREUBERXULLEok15BASHKIMASLLANKONIBERXULLEok8BESNIKSELIMSHATELIVOREok16ASTRITQAZIMKAZIUPREZEok8BUJARTAHIRHASRAMAVOREok17SABAHQAZIMKAZIUPREZEok8ARBENMUHARREMDODAPREZEok18ABDYLJEMINKASTRATIBERXULLEok8BASHKIMASLLANKONIBERXULLEok19VLASHNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok8ASTRITQAZIMKAZIUPREZEok20ISLAMMUSTAFACAKABERXULLEok8SABAHQAZIMKAZIUPREZEok21BESIMGANISHEHUBERXULLEok8ABDYLJEMINKASTRATIBERXULLEok22URIM,ARJANNAZMIDOMIBERXULLEok8VLASHNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok23FRANFRROKGJOCIBERXULLEok8ISLAMMUSTAFACAKABERXULLEok24BESNIKFERIZALLARAJBERXULLEok8BESIMGANISHEHUBERXULLEok25NDUENIKOLLBUSHPEPABERXULLEok8URIM,ARJANNAZMIDOMIBERXULLEok26FIQIRISEITKONIBERXULLEok8FRANFRROKGJOCIBERXULLEok27SELMANDERVISHLOCIBERXULLEok8BESNIKFERIZALLARAJBERXULLEok28ADHURIMIMERRBALLIUVOREok8NDUENIKOLLBUSHPEPABERXULLEok29ARTANNUHHYSAJVOREok8FIQIRISEITKONIBERXULLEok30ASTRITMEHMETDERVISHIVOREok8SELMANDERVISHLOCIBERXULLEok31ILMIRAMADANDOGJANIBERXULLEok8ADHURIMIMERRBALLIUVOREok32SHYQYRIALIKUCIVOREok8ARTANNUHHYSAJVOREok33FILLIMAGRONSHKURTIBERXULLEok8ASTRITMEHMETDERVISHIVOREok34ASLLANHALITSHIBAVOREok8ILMIRAMADANDOGJANIBERXULLEok35NAIMHAMDIFARRUKUVOREok8SHYQYRIALIKUCIVOREok36BEHARNUREDINQEHALLIUVOREok8FILLIMAGRONSHKURTIBERXULLEok37PETRITJAKUPSUBASHIVOREok8ASLLANHALITSHIBAVOREok38SUZANSHAQIRALVORAVOREok8NAIMHAMDIFARRUKUVOREok39GANIOSMANHYKAVOREok8BEHARNUREDINQEHALLIUVOREok40KUJTIMOSMANSUBASHIVOREok8PETRITJAKUPSUBASHIVOREok41ASQERINESHATBRAKOVOREok8SUZANSHAQIRALVORAVOREok42SHAQIRISMAILSIPRIVOREok8GANIOSMANHYKAVOREok43SHPETIMISMAILABAZIVOREok8KUJTIMOSMANSUBASHIVOREok44SAMIGANIZENELIVOREok8ASQERINESHATBRAKOVOREok45LIMANISMAILHAKAVOREok8SHAQIRISMAILSIPRIVOREok46FATBARDHISMAILLALAVOREok8SHPETIMISMAILABAZIVOREok47ASLLANHAJDARSOKOLIVOREok8SAMIGANIZENELIVOREok48MEDIASLLANZAIMIVOREok8LIMANISMAILHAKAVOREok49BAJRAMSHABANDEDEJVOREok8FATBARDHISMAILLALAVOREok50DILAVERJAKUPKASTRATIBERXULLEok8ASLLANHAJDARSOKOLIVOREok51URIMNAZMIKURTIVOREok8MEDIASLLANZAIMIVOREok52KUJTIMMUSTAFAMURATIVOREok8BAJRAMSHABANDEDEJVOREok53ETHEMHAJDARSOKOLIVOREok8DILAVERJAKUPKASTRATIBERXULLEok54GEZIMOSMANALVORAVOREok8URIMNAZMIKURTIVOREok55HYSENHAMDIALVORAVOREok8KUJTIMMUSTAFAMURATIVOREok56SHERIFXHEALIGARIPIVOREok8ETHEMHAJDARSOKOLIVOREok57REFATREXHEPSHEHIVOREok8GEZIMOSMANALVORAVOREok58MUSLIFEJZIHALILIVOREok8HYSENHAMDIALVORAVOREok59GEZIMHASANQEHAJAJVOREok8SHERIFXHEALIGARIPIVOREok60KUJTIMRAMAZANMUCAVOREok8REFATREXHEPSHEHIVOREok61HAMIT,LEONARDRAMAZAN,HAMITKURTIVOREok8MUSLIFEJZIHALILIVOREok62ETLEVA,ARTURSEFER,ALIMULLAJVOREok8GEZIMHASANQEHAJAJVOREok63RAMAZANHAJDARKORRIKUVOREok8KUJTIMRAMAZANMUCAVOREok64SHEFQETFADILKUCIVOREok8HAMIT,LEONARDRAMAZAN,HAMITKURTIVOREok65HAKIISUFSTOJKUVOREok8ETLEVA,ARTURSEFER,ALIMULLAJVOREok66SALIOSMANMUCAVOREok8RAMAZANHAJDARKORRIKUVOREok67GANISHABANVRANAPREZEok8SHEFQETFADILKUCIVOREok68KUJTIMZENELZIKAVOREok8HAKIISUFSTOJKUVOREok69QEMALSULEJMANBERBERIVOREok8SALIOSMANMUCAVOREok70HALITLIMANLENAVOREok8GANISHABANVRANAPREZEok71RAMAZANAVDIIDRIZIVOREok8KUJTIMZENELZIKAVOREok72ILIRZEKFRROKAVOREok8QEMALSULEJMANBERBERIVOREok73ARIFHALITKASTRATIVOREok8HALITLIMANLENAVOREok74LAVDIMISLAMALIUVOREok8RAMAZANAVDIIDRIZIVOREok75BESIMKALOSHPUCIVOREok8ILIRZEKFRROKAVOREok76REXHEPRESHITBULKUBERXULLEok8ARIFHALITKASTRATIVOREok77FITIMAQIFVOJKAVOREok8LAVDIMISLAMALIUVOREok78SHABANXHEMALBRETIVOREok8BESIMKALOSHPUCIVOREok79BILALHAKIHASRAMAVOREok8REXHEPRESHITBULKUBERXULLEok80ZAMIRSADIKHOXHABERXULLEok8FITIMAQIFVOJKAVOREok81SHERIFXHEMALBRETIVOREok8SHABANXHEMALBRETIVOREok82XHELALHAMDIKASAVOREok8BILALHAKIHASRAMAVOREok83XHEVATMURATTARAGJINIVOREok8ZAMIRSADIKHOXHABERXULLEok84VLADIMIRNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok8SHERIFXHEMALBRETIVOREok85SALIISMAILHAKABERXULLEok8XHELALHAMDIKASAVOREok86LULZIMHYSENDERJAIVOREok8XHEVATMURATTARAGJINIVOREok87MUSAMUHARREMPICARIVOREok8VLADIMIRNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok88LULZIMSPAHIKODRAVOREok8SALIISMAILHAKABERXULLEok89VAITGANIZENELIVOREok8LULZIMHYSENDERJAIVOREok90REFIKQZIMPUCIVOREok8MUSAMUHARREMPICARIVOREok91MUHARREMSULBULICABERXULLEok8LULZIMSPAHIKODRAVOREok92DALIPSHABANBILLABERXULLEok8VAITGANIZENELIVOREok93RIFATADEMFISNIKUVOREok8REFIKQZIMPUCIVOREok94TEFIKMAHMUTCOTAVOREok8MUHARREMSULBULICABERXULLEok95ESHREFHYSENKOTARJAVOREok8DALIPSHABANBILLABERXULLEok96RAKIPMUHARREMGJATAVOREok8RIFATADEMFISNIKUVOREok97ADEMFASLLIJATABERXULLEok8TEFIKMAHMUTCOTAVOREok98MUSAMUHARREMPICARIVOREok8ESHREFHYSENKOTARJAVOREok99NEVRUZHYSENDOCIVOREok8RAKIPMUHARREMGJATAVOREok100XHEMALIMUHARREMDELIUPREZEok8ADEMFASLLIJATABERXULLEok101MUSAMUHARREMPICARIVOREok8MUSAMUHARREMPICARIVOREok102ISMENISLAMLIKABERXULLEok8NEVRUZHYSENDOCIVOREok103HAXHIIBRAHIMZYLFOVOREok8XHEMALIMUHARREMDELIUPREZEok104RAKIPMUHARREMGJATAVOREok8MUSAMUHARREMPICARIVOREok105XHEMALSHABANBILLABERXULLEok8ISMENISLAMLIKABERXULLEok106BUJARABDULLAPICARIVOREok8HAXHIIBRAHIMZYLFOVOREok107PETRITDINETAROGJINIVOREok8RAKIPMUHARREMGJATAVOREok108NAIMGANIZENELIVOREok8XHEMALSHABANBILLABERXULLEok109HAXHIMEXHITSPAHIUVOREok8BUJARABDULLAPICARIVOREok110ISLAMKAJNAKGONGOVOREok8PETRITDINETAROGJINIVOREok111GURALIREFATSUBASHIVOREok8NAIMGANIZENELIVOREok112ARBENREXHEPGORDIPREZEok8HAXHIMEXHITSPAHIUVOREok114NAILERAMAZANDODAVOREok8ISLAMKAJNAKGONGOVOREok115BARIISMAILPICARIVOREok8GURALIREFATSUBASHIVOREok116BAKIDAUTZYLFOPREZEok8ARBENREXHEPGORDIPREZEok117ALEKSANDRASOTIRKONOMIVOREok8NAILERAMAZANDODAVOREok118FATOSISUFSHEHIVOREok8BARIISMAILPICARIVOREok119QAZIMNEBITUSKUVOREok8BAKIDAUTZYLFOPREZEok120ZYBERFETAHGJIKABERXULLEok8ALEKSANDRASOTIRKONOMIVOREok121NAIMXHEMALPICARIVOREok8FATOSISUFSHEHIVOREok122BESIMEMINGJONIVOREok8QAZIMNEBITUSKUVOREok123FERITISMAILHASMUJAJVOREok8ZYBERFETAHGJIKABERXULLEok124GANISULEJMANSHAMKUPREZEok8NAIMXHEMALPICARIVOREok125MUHAMEDFADILMERJAVOREok8BESIMEMINGJONIVOREok126ARBENGANIALLMETABERXULLEok8FERITISMAILHASMUJAJVOREok127LUANSEFERALVORAVOREok8GANISULEJMANSHAMKUPREZEok129GANIISMAILMUZHAQIBERXULLEok8MUHAMEDFADILMERJAVOREok130PETRITHAXHIHALLAPREZEok8ARBENGANIALLMETABERXULLEok131KUJTIM,ETHEMBEKTASH,NOVRUZCELA,RUKAVOREOK8LUANSEFERALVORAVOREok132SADIKAHMETMANAPREZEok8GANIISMAILMUZHAQIBERXULLEok133HAXHIAHMETMANAPREZEok8PETRITHAXHIHALLAPREZEok134MINUSHEREXHEPZYLFOVOREok8KUJTIM,ETHEMBEKTASH,NOVRUZCELA,RUKAVOREOK135MINUSHEREXHEPZYLFOVOREok8SADIKAHMETMANAPREZEok136ELMAZHYSENKALAJBERXULLE133HAXHIAHMETMANAPREZEok137URIM,ARJANNAZMIDOMIBERXULLE134MINUSHEREXHEPZYLFOVOREok138KADRIRIZASHIBAVORE135MINUSHEREXHEPZYLFOVOREok139MUHARREMSHABANBARZIUVORE201GEZIMARIFSALLAKUVOREok140SHPETIMBEQIRQYRAVORE203BEDRIHAXHIBUDLLAPREZEok141DYLAVERHYSENSHPATIVORE204ELMAZHYSENKOTARJABERXULLEok142MYRTEZASEIDGJIKAVORE205HAKIHASANMICIBERXULLEok143VERAJONUZMUKAPREZE206SUTKIHASANMATRANXHIVOREOK144ASLLANBAJRAMMUCAVORE207CLIRIMMAHMUTMALOKUVOREOK145GEZIMADEMKUCIVORE208PELLUMBSINANMARAVOREok146ASTRITFADILISMAILIVORE209XHEMALGANIZENELIVOREok147BUJARFADILISMAILIVORE148SKENDERXHEMAISMAILIVORE149GEZIMZYBERDERVISHIBERXULLE150SKENDERHAZISHASABERXULLE151RAMAZANHAZISHASABERXULLE152DALIPXHEMALSHERABERXULLE153SELMANVATHSHETELIVORE154XHELILRUSHITSHKURTIBERXULLE155OSMANMURATALIAVORE156SPIROSHEFITGUDIVORE157MYSLYMHAMZAMARAVORE158ZENELHAMIDLIMANAJPREZE159AHMETSHABANKURTIPREZE160XHEMALIZENELPUPAPREZE161AGRONHAJDARHALLAPREZE162REXHEPRAMAZANZELAPREZE163SEFEDINHAMZARRAPIVORE164EDMONDBAKIHASANAJVORE165FERITDANKURTALIJABERXULLE166VALTERMERSINALBRAHIMIVORE167ISLAMSULEJMANBURAJVORE168IMERALLAMANCANIVORE169BESIMVESELFARUKUVORE170MAHMUTRIZASHIBAVORE171NAIMRAMADANBRAKAVORE172GEZIMJAHIRCUBIVORE173EMILJANMUHAMEDKONIVORE174EMELINDRRAHMANPICARIVORE175FERIKKALEMLEBAVORE176ENVERSALIGERDECIVORE177BESIMHAXHIPRINIVORE178BASHKIMMAKSUTBRETIVORE179GANIBAJRAMHOXHABERXULLE180EDMONDAVDULLASHEHIBERXULLE181ERALDNAZMIPICARIVORE182VANGJELBEQIRKODRALIUVORE183SABRIMUSTAFAMERJAVORE184SEFEDINJAKUPMUKJAVORE185XHEVITHAMZAKURTIVORE186XHEMILEISLAMMUCAVORE187RAMIZHAXHIHAJDARIVORE188LADIMIRABEDINSADIKLLARIVORE189MUHAMETSHABANKONIVORE190MUHARREMZYBERPALUSHIVORE191ZENELHAMIDLIMANAJPREZE192IBRAHIMGANIGOCIVORE193NAZMISHERIFPICARIVORE194ALTIN,ISLAMISLAM,AHMETALIUVORE195PERPARIMDILAVERKURTIVORE196LULZIMXHEMALIISMAILIVORE197BUJARQAZIMDEMIRXHIUPREZE198LUANALIMERJAVORE199QAMILYMERZELAPREZE200KUJTIMSULEJMANMEMAVORE201GEZIMARIFSALLAKUVOREok202AGIMHASANKOCIVORE203BEDRIHAXHIBUDLLAPREZEok204ELMAZHYSENKOTARJABERXULLEok205HAKIHASANMICIBERXULLEok206SUTKIHASANMATRANXHIVOREOK207CLIRIMMAHMUTMALOKUVOREOK208PELLUMBSINANMARAVOREok209XHEMALGANIZENELIVOREok

Sheet31SINANHALITMARABERXULLEok12AGIMQAMILDAJAVOREok23REXHEPTOFIKSHEHIVOREok34ALBERTGANIALIUVOREok45SHPETIMHYSENHOXHAVOREok56EDMONTMURATTARAGJINIVOREok67REXHEP,MARIGLEN,GENTIANBAJRAM,REXHEPPICARIVOREok78ALBERTVATHKASAVOREok88AGIMALIKURSELIVOREok98SKENDERMILAIMZHUBIBERXULLEok108IDRIZARIFNDREUBERXULLEok118BESNIKSELIMSHATELIVOREok128BUJARTAHIRHASRAMAVOREok138ARBENMUHARREMDODAPREZEok148BASHKIMASLLANKONIBERXULLEok158ASTRITQAZIMKAZIUPREZEok168SABAHQAZIMKAZIUPREZEok178ABDYLJEMINKASTRATIBERXULLEok188VLASHNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok198ISLAMMUSTAFACAKABERXULLEok208BESIMGANISHEHUBERXULLEok218URIM,ARJANNAZMIDOMIBERXULLEok228FRANFRROKGJOCIBERXULLEok238BESNIKFERIZALLARAJBERXULLEok248NDUENIKOLLBUSHPEPABERXULLEok258FIQIRISEITKONIBERXULLEok268SELMANDERVISHLOCIBERXULLEok278ADHURIMIMERRBALLIUVOREok288ARTANNUHHYSAJVOREok298ASTRITMEHMETDERVISHIVOREok308ILMIRAMADANDOGJANIBERXULLEok318SHYQYRIALIKUCIVOREok328FILLIMAGRONSHKURTIBERXULLEok338ASLLANHALITSHIBAVOREok348NAIMHAMDIFARRUKUVOREok358BEHARNUREDINQEHALLIUVOREok368PETRITJAKUPSUBASHIVOREok378SUZANSHAQIRALVORAVOREok388GANIOSMANHYKAVOREok398KUJTIMOSMANSUBASHIVOREok408ASQERINESHATBRAKOVOREok418SHAQIRISMAILSIPRIVOREok428SHPETIMISMAILABAZIVOREok438SAMIGANIZENELIVOREok448LIMANISMAILHAKAVOREok458FATBARDHISMAILLALAVOREok468ASLLANHAJDARSOKOLIVOREok478MEDIASLLANZAIMIVOREok488BAJRAMSHABANDEDEJVOREok498DILAVERJAKUPKASTRATIBERXULLEok508URIMNAZMIKURTIVOREok518KUJTIMMUSTAFAMURATIVOREok528ETHEMHAJDARSOKOLIVOREok538GEZIMOSMANALVORAVOREok548HYSENHAMDIALVORAVOREok558SHERIFXHEALIGARIPIVOREok568REFATREXHEPSHEHIVOREok578MUSLIFEJZIHALILIVOREok588GEZIMHASANQEHAJAJVOREok598KUJTIMRAMAZANMUCAVOREok608HAMIT,LEONARDRAMAZAN,HAMITKURTIVOREok618ETLEVA,ARTURSEFER,ALIMULLAJVOREok628RAMAZANHAJDARKORRIKUVOREok638SHEFQETFADILKUCIVOREok648HAKIISUFSTOJKUVOREok658SALIOSMANMUCAVOREok668GANISHABANVRANAPREZEok678KUJTIMZENELZIKAVOREok688QEMALSULEJMANBERBERIVOREok698HALITLIMANLENAVOREok708RAMAZANAVDIIDRIZIVOREok718ILIRZEKFRROKAVOREok728ARIFHALITKASTRATIVOREok738LAVDIMISLAMALIUVOREok748BESIMKALOSHPUCIVOREok758REXHEPRESHITBULKUBERXULLEok768FITIMAQIFVOJKAVOREok778SHABANXHEMALBRETIVOREok788BILALHAKIHASRAMAVOREok798ZAMIRSADIKHOXHABERXULLEok808SHERIFXHEMALBRETIVOREok818XHELALHAMDIKASAVOREok828XHEVATMURATTARAGJINIVOREok838VLADIMIRNIKOLLBUSHPEPABERXULLEok848SALIISMAILHAKABERXULLEok858LULZIMHYSENDERJAIVOREok868MUSAMUHARREMPICARIVOREok878LULZIMSPAHIKODRAVOREok888VAITGANIZENELIVOREok898REFIKQZIMPUCIVOREok908MUHARREMSULBULICABERXULLEok918DALIPSHABANBILLABERXULLEok928RIFATADEMFISNIKUVOREok938TEFIKMAHMUTCOTAVOREok948ESHREFHYSENKOTARJAVOREok958RAKIPMUHARREMGJATAVOREok968ADEMFASLLIJATABERXULLEok978MUSAMUHARREMPICARIVOREok988NEVRUZHYSENDOCIVOREok998XHEMALIMUHARREMDELIUPREZEok1008MUSAMUHARREMPICARIVOREok1018ISMENISLAMLIKABERXULLEok1028HAXHIIBRAHIMZYLFOVOREok1038RAKIPMUHARREMGJATAVOREok1048XHEMALSHABANBILLABERXULLEok1058BUJARABDULLAPICARIVOREok1068PETRITDINETAROGJINIVOREok1078NAIMGANIZENELIVOREok1088HAXHIMEXHITSPAHIUVOREok1098ISLAMKAJNAKGONGOVOREok1108GURALIREFATSUBASHIVOREok1118ARBENREXHEPGORDIPREZEok1128NAILERAMAZANDODAVOREok1138BARIISMAILPICARIVOREok1148BAKIDAUTZYLFOPREZEok1158ALEKSANDRASOTIRKONOMIVOREok1168FATOSISUFSHEHIVOREok1178QAZIMNEBITUSKUVOREok1188ZYBERFETAHGJIKABERXULLEok1198NAIMXHEMALPICARIVOREok1208BESIMEMINGJONIVOREok1218FERITISMAILHASMUJAJVOREok1228GANISULEJMANSHAMKUPREZEok1238MUHAMEDFADILMERJAVOREok1248ARBENGANIALLMETABERXULLEok1258LUANSEFERALVORAVOREok1268GANIISMAILMUZHAQIBERXULLEok1278PETRITHAXHIHALLAPREZEok1288KUJTIM,ETHEMBEKTASH,NOVRUZCELA,RUKAVOREOK1298SADIKAHMETMANAPREZEok130113NAIMGANIZENELIVORE1128XHEMALHAXHIMUKAVORE2136ELMAZHYSENKALAJBERXULLE3137URIM,ARJANNAZMIDOMIBERXULLE4138KADRIRIZASHIBAVORE5139MUHARREMSHABANBARZIUVORE6140SHPETIMBEQIRQYRAVORE7141DYLAVERHYSENSHPATIVORE8142MYRTEZASEIDGJIKAVORE9143VERAJONUZMUKAPREZE10144ASLLANBAJRAMMUCAVORE11145GEZIMADEMKUCIVORE12146ASTRITFADILISMAILIVORE13147BUJARFADILISMAILIVORE14148SKENDERXHEMAISMAILIVORE15149GEZIMZYBERDERVISHIBERXULLE16150SKENDERHAZISHASABERXULLE17151RAMAZANHAZISHASABERXULLE18152DALIPXHEMALSHERABERXULLE19153SELMANVATHSHETELIVORE20154XHELILRUSHITSHKURTIBERXULLE21155OSMANMURATALIAVORE22156SPIROSHEFITGUDIVORE23157MYSLYMHAMZAMARAVORE24158ZENELHAMIDLIMANAJPREZE25159AHMETSHABANKURTIPREZE26160XHEMALIZENELPUPAPREZE27161AGRONHAJDARHALLAPREZE28162REXHEPRAMAZANZELAPREZE29163SEFEDINHAMZARRAPIVORE30164EDMONDBAKIHASANAJVORE31165FERITDANKURTALIJABERXULLE32166VALTERMERSINALBRAHIMIVORE33167ISLAMSULEJMANBURAJVORE34168IMERALLAMANCANIVORE35169BESIMVESELFARUKUVORE36170MAHMUTRIZASHIBAVORE37171NAIMRAMADANBRAKAVORE38172GEZIMJAHIRCUBIVORE39173EMILJANMUHAMEDKONIVORE40174EMELINDRRAHMANPICARIVORE41175FERIKKALEMLEBAVORE42176ENVERSALIGERDECIVORE43177BESIMHAXHIPRINIVORE44178BASHKIMMAKSUTBRETIVORE45179GANIBAJRAMHOXHABERXULLE46180EDMONDAVDULLASHEHIBERXULLE47181ERALDNAZMIPICARIVORE48182VANGJELBEQIRKODRALIUVORE49183SABRIMUSTAFAMERJAVORE50184SEFEDINJAKUPMUKJAVORE51185XHEVITHAMZAKURTIVORE52186XHEMILEISLAMMUCAVORE53187RAMIZHAXHIHAJDARIVORE54188LADIMIRABEDINSADIKLLARIVORE55189MUHAMETSHABANKONIVORE56190MUHARREMZYBERPALUSHIVORE57191ZENELHAMIDLIMANAJPREZE58192IBRAHIMGANIGOCIVORE59193NAZMISHERIFPICARIVORE60194ALTIN,ISLAMISLAM,AHMETALIUVORE61195PERPARIMDILAVERKURTIVORE62196LULZIMXHEMALIISMAILIVORE63197BUJARQAZIMDEMIRXHIUPREZE64198LUANALIMERJAVORE65199QAMILYMERZELAPREZE66200KUJTIMSULEJMANMEMAVORE67202AGIMHASANKOCIVORE68