masalah tingkah laku murid

Embed Size (px)

Text of masalah tingkah laku murid

 • 8/7/2019 masalah tingkah laku murid

  1/10

  Ahad, 22 Februari 2009Tingkah Laku BermasalahPENGENALAN

  Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normaldan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan

  bermasyarakat atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan

  tingkah laku yang lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan yang

  pada kebiasaanya dialami oleh banyak orang dalam sesebuah masyarakat sama ada di

  kawasan pedalaman mahupun bandar.

  Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku

  bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam prosesmengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam

  persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan

  individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.

  Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah

  laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan

  pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah

  ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positifdan negatif.

  Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat

  belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif

  pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah

  laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.

  PRINSIP ASAS DISIPLIN

  Bagi melaksanakan disiplin yang baik dan berkesan, setiap sekolah hendaklah

 • 8/7/2019 masalah tingkah laku murid

  2/10

  berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut:

  Keadilan dan layanan yang sama rata.

  Pertimbangan minat dan keperluan murid.

  Kebebasan yang berdasarkan undang-undang.

  Amalan menghormati seseorang individu.

  Perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan berharmonis.

  Perpaduan masyarakat dan negara.

  Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif,

  ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di

  dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera

  merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah

  laku yang negatif itu.

  Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang

  kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

  Esei ini akan cuba menerangkan jenis-jenis tingkah laku bermasalah dengan memberi

  contoh keadaan yang bersesuaian. Perbincangan terhadap teknik mengenal pasti atau

  metodologi mengenal pasti serta strategi untuk memodifikasi tingkah laku tersebut di

  sebuah sekolah yang dikaji akan di tunjukkan.

  MASALAH TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS (PKBP)

  Guru sering menghadapi masalah untuk melaksanakan proses pengajaran dan

  pembelajaran pengurusan tingkah laku. Secara umumnya masalah tingkah laku atau

  disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara

  ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan

  yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung

  kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar,

 • 8/7/2019 masalah tingkah laku murid

  3/10

  motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan

  negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan

  hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.

  Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara

  faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti

  kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja,

  kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan

  mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang

  dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar.

  Guru hendaklah peka di dalam penyediaan bahan yang bersesuaian dengan murid-

  murid keperluan khas ini. Terdapat sesetengah guru menggunakan muzik latar semasa

  membuat aktiviti. Hal ini menyebabkan kebisingan di dalam kelas, tindakan agresif,

  mengada-ngada dan sebagainya. Sekiranya mempelbagaikan suasana tempat belajar

  iaitu di luar bilik darjah. Oleh kerana mereka mudah tertarik kepada persekitaran,

  mereka akan hilang tumpuan untuk belajar di luar bilik darjah dan mereka lebih banyak

  bermain.

  TINGKAH LAKU BERMASALAH

  Sudah menjadi lumrah duniawi setiap menusia mengalami pertumbuhan dan

  perkembangan sehingga ke peringkat matang. Perkembangan manusia merujuk

  perubahan dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Hampir semua

  perkembangan tersebut berkaitan dengan faktor baka dan persekitaran. Berikut adalah

  berdasarkan pengalaman saya sepanjang mengikuti program Pengalaman Berasaskan

  Sekolah (PBS) di sebuah sekolah yang terlatak di sebuah bandaraya yang terkenal.

  Sekolah ini mempunyai kelas untuk murid masalah pembelajaran (PKBP) di dapati

  terdapat pelbagai tingkah laku di kalangan murid di sekolah tersebut. Walaupun secara

  puratanya tingkah laku normal murid-murid adalah lebih ketara di sekolah tersebut,

  namun tingkah laku bermasalah juga wujud sehingga menyukarkan proses pengajaran

  dan pembelajaran berlangsung dengan teratur. Supaya lebih mudah difahami, saya

  akan menerangkan dahulu tingkah laku bermasalah dan kemudian akan

 • 8/7/2019 masalah tingkah laku murid

  4/10

  menerangkannya di dalam perenggan tersebut beserta contoh agar dapat memahami

  dengan baik.

  Sepertimana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah

  diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan

  negatif. Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan

  pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan,

  cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil

  hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah sangat

  baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia

  mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku.

  Sebagai contoh kes yang berlaku di sekolah, murid A yang berperilaku ingin tahu yang

  keterlaluan akan menyebabkan murid A itu suka bertanya tidak pututs - putus sehingga

  mengganggu proses penerangan sesuatu topik yang dipelajari semasa proses

  pembelajaran dan pengajaran berlaku . Begitu juga perilaku proaktif akan menyebabkan

  murid lain yang sedang cuba memahami atau memberi fokus terhadap sesuatu topik

  pembelajaran dan memerlukan kosentrasi serta suasana yang kondusif turut mengalami

  gangguan dari murid A.

  Selain itu, tingkah laku bermasalah positif cepat belajar dan pintar cerdas juga akan

  menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran yang sedang

  berlangsung. Pemerhatian yang dapat dilihat ialah, apabila berlaku perlakuan murid

  seperti ini akan menyebabkan gangguan emosi bukan sahaja kepada murid dalam kelas

  itu sendiri, malah guru juga turut akan menerima kesannya. Perkara yang dapat dilihat

  ialah, murid yang bermasalah ini akan cuba untuk memperkatakan perkara yang

  mereka fahami dalam topik yang sedang diajar oleh guru. Hal ini menyebabkan murid-

  murid lain yang sama kelas kehilangan minat untuk belajar kerana berasa rendah diri

  melihat rakan sekelas telah mempunyai pengetahuan yang lebih dalam topik itu selain

  lebih berminat bertanya murid tersebut berbanding guru yang sedang mengajar.

  Dalam pada itu, tindak-tanduk pelajar yang mempunyai kelebihan positif pintar cerdas

  juga menyebabkan guru tidak selesa untuk mengajar. Hal ini dapat dilihat sekiranya

  guru tersebut kurang bijak mengawal murid-murid dan tidak tegas dalam mengawal

  murid-murid. Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid yang hiperaktif positif, ini

 • 8/7/2019 masalah tingkah laku murid

  5/10

  apabila diberi sesuatu tugasan yang perlu disiapkan akan mengganggu pelajar lain yang

  masih sedang menyiapkan tugasan yang diberi kerana dia mampu menyiapkannya

  dengan lebih awal.

  Murid pintar cerdas ini, bukan sahaja ada di sekolah aliran perdana namun ianya juga

  ada di aliran PKBP. Walaupun majoriti murid PKBP adalah murid yang berkeperluan

  khas namun ada sebahagian daripada murid-murid ini yang pintar cerdas. Pertanyaan,

  mengganggu,dan menjawab soalan sering berlaku sehingga menganggu proses

  pembelajaran dan pengajaran seperti aliran perdana. Murid yang menjadi pintar cerdas

  ini adalah murid yang mengalami masalah lembam kerana di dalam kalangan murid

  PKBP ini merekalah yang lebih berpengetahuan sikit, cuma kurang daya ingatan.

  Murid-murid ini bersifat demikian adalah kerana inginkan perhatian yang lebih

  daripada guru yang mengajar, malah murid ini juga cuba mengganggu rakan mereka

  dan menyebabkan rakan terasa terpinggir dan malu untuk menonjolkan diri ketika di

  dalam kelas.

  Penyelesaiannya, guru seharusnya lebih tegas agar murid lebih menghormati , dapat

  mengelak daripada murid lebih aktif dalam proses pe