of 23 /23
Matemaatika õppevara HEV õpilastele Mari Tõnisson Tartu Hiie Kool

Matemaatika õppevara HEV lastele

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Matemaatika õppevara HEV lastele

Matemaatika õppevara HEV õpilastele

Mari TõnissonTartu Hiie Kool

Page 2: Matemaatika õppevara HEV lastele

HEV – hariduslik erivajadus

HEV - keha-, kõne-, meele- või vaimupuudega, tervisehäiretega ja/või õpiraskustega lapsed

HEV - erinevatel põhjustel tingitud õppija vajadus eritingimiste või terviklikult kohandatud õppekeskkonna järele elukohajärgses üldhariduskoolis või õppija erivajadusele spetsiaalselt kohandatud erikoolis

Page 3: Matemaatika õppevara HEV lastele

HEV õpilased arvudes

• Üle 25 700 haridusliku erivajadusega õpilase • 46 erivajadustega laste kooli• Erivajadustega laste klasse 69 tavakoolis

Page 4: Matemaatika õppevara HEV lastele

HEV õpilased arvudes

Page 5: Matemaatika õppevara HEV lastele

HEV meie mõttes

Nii riikliku õppekava (RÕK) kui lihtsustatud riikliku õppekava (LÕK) järgi õppivad lapsed, kellel on kerge või mõõdukas mahajäämus, lugemis- ja kirjutamisraskused.

Page 6: Matemaatika õppevara HEV lastele

Õppekavad HEV lastele

• RÕK• LÕK – kerge vaimupuue• TÕK – mõõdukas vaimu- või/ja liitpuue• HÕK – raske või sügav vaimu- või/ja liitpuue

IÕK

Page 7: Matemaatika õppevara HEV lastele

LÕK

• LÕK – õppekava kerge vaimupuudega õpilastele, põhineb RÕKile

LÕK 9 klassi ≈ RÕK 6 klassi

Eesmärgiks on elementaarse akadeemilise baashariduse andmine, valmistumine kutseõppeks ja toimetulekuks tööturul

Page 8: Matemaatika õppevara HEV lastele

IÕK

HEV õpilaste jaoks koostatud õppekava (mistahes klassis õppivate rühmast oluliselt erinevatele lastele – võimed, oskused, terviseprobleemid, isiksuseomadused, eemal viibimine) pikemaks või lühemaks ajaks

Klassi ainekavast erinev sisu, tingimused teatud aine teema/oskuse osas (sageli õpioskuse kujundamisel)

Page 9: Matemaatika õppevara HEV lastele

Õppevara olukord

• Riigi poolt koordineerimata ja hetkel väga halvas seisus

• LÕKile vastavaid õpikuid ja tööraamatuid põhikooli vanemas astmes ei ole peaaegu üheski aines

• Vajaminevast 60-st õpikust on saadaval vaid 3. Kõige „uuemad“ matemaatikaõpikud on välja antud aastatel 1988 (5. ja 6. klassile) ja 1977 (7. klassile).

Page 10: Matemaatika õppevara HEV lastele

Lahendus

• Teha ise (peamiselt töölehti) ja ainult endale• Saada tuttavatelt, internetist jms• Mugandada• Luua ja avaldada

– Projekt Hariduslike  erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus (2005-2007)

• 10+12 liiget (tava-, eri-, kutse-, ülikoolist)• õppevara matemaatikas ja loodusõpetuses

Page 11: Matemaatika õppevara HEV lastele

Eesmärk

• iseseisev tervik (LÕK), lisamaterjal (RÕK)• nii õpiku kui töövihiku roll

Anda teema esituse ja näidisülesannete kaudu metoodiline süsteem, mille abil õpetaja saab ise koostada lisatöölehti vm materjale– tunnis uue materjali õppimiseks– iseseisvaks tööks, kinnistamiseks või

koduseks ülesandeks

Page 12: Matemaatika õppevara HEV lastele

Järgiti

• LÕKi üldosa• LÕKi matemaatika ja loodusõpetuse ainekava• Matemaatika ja loodusõpetuse erimetoodikaid

Page 13: Matemaatika õppevara HEV lastele

Töölehe koostamise põhimõtteid 1

• Vajalike eelteadmiste aktiveerimine (kordamine)

• Samm-sammuline edasi liikumine (osaoskuste kaupa)

• Umbes pooled ülesannetest on tekstülesanded

• Vajalikul määral illustratsioone, skeeme, tabeleid– näitab piltlikult objekte/situatsiooni – abistab tekstülesande analüüsimisel

Page 14: Matemaatika õppevara HEV lastele

Töölehe koostamise põhimõtteid 2

• Õpitava materjali integreerimine nii teiste teemadega aine sees kui teiste ainetega

• Praktilise tegevuse toomine õppeprotsessi• Kõne aktiivne toomine õppeprotsessi• Tekstide sisu reaalne• Uus tuua eraldi välja (ise ei pruugi leida)• Taju suunavad vahendid: kirja suurus, šrift,

teksti liigendatus, illustratsioonide sisu, kujundus, otstarbekas paigutus

Page 15: Matemaatika õppevara HEV lastele

Töölehe koostamise põhimõtteid 3

• Tööjuhised arusaadavaks (sõnavara, eelteadmised, situatsiooni mittemõistmine)

• Kõik ei pea mahtuma ühte tööjuhisesse (kasuta erinevaid etappe)

• Tekstülesannete sisu ja sõnastus (lühike ei tähenda lihtne!)

• Kasutatud lihtsustatud keele reegleid

Page 16: Matemaatika õppevara HEV lastele

Pilt

• Ühtigu tekstiga• Lihtne, erilise omapärata• Ühemõtteline, eksitavate detailideta• Õigete proportsioonidega• Vältida sümboleid

Page 17: Matemaatika õppevara HEV lastele

Lihtsustatud tekst• Uued mõisted seletada tuntud ja enamlevinud

sõnade abil• Vältida keerulisi grammatilisi vorme• Ei poolitata• Vältida lühendeid• 1 lause 1 reale• Loetava fondiga • Suurem • Suurem reavahe • Parem äär joondamata

Page 18: Matemaatika õppevara HEV lastele

Kujundus 1• Piisavalt ruumi – teksti hulk ja tihedus• Lühikesed lõigud, suurem reavahe, laiemad ääred,

lühemad tekstiread• Selge liigendus – loetelud, tabelid, piisavalt

kirjutamisruumi, suurem vahe/abijooned eri ülesannete/lõikude/tulpade vahel

• Tekstid ja pildid selgelt eristada, pilt on lause/lõigu lõpus, mitte keskel

• Tähe suurus alates 14 pt

Page 19: Matemaatika õppevara HEV lastele

Kujundus 2

• Vältida suurtäht- ja kaldkirja• Rõhutamiseks Bold, tekstikastid, jutumullid• Ülesanded nummerdada• Vältida teksti pealetrükkimist pildile• Tihedalt seotud tekst ja pilt asetada lähestikku• Pilt (joonis, skeem) peab olema selge ja kergesti

tõlgendatav• Pildi allkiri selgitab pildi sisu

Page 20: Matemaatika õppevara HEV lastele

Töölehe ülesehitus

• Pealkiri (+ täpsustav info töölehe päises)• Praktilise tegevuse, piltmaterjali või näidise abil

luuakse kujutlus probleemist (töömahukas ettevalmistus)

• Varemõpitu kordamine • Minimaalne vajalik teoreetiline osa + näited,

• Ülesanded, viimased ülesanded valdavalt tekstülesanded (seos reaalse eluga, rakendusvõimalused)

Page 21: Matemaatika õppevara HEV lastele

Teemad

Murdude aritmeetika. Protsendid

Problemaatiline nii LÕKi kui RÕKi järgi õppijate puhul nii eri- kui tavakoolis

Page 22: Matemaatika õppevara HEV lastele

Koduleht

http://hev.edu.ee

Page 23: Matemaatika õppevara HEV lastele

Tänan tähelepanu eest!