MEKANISM PERSALINAN

 • Upload
  kiky

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  1/31

  MEKANISMEPERSALINAN

  NORMAL

  DYAH EKA KARTIKA

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  2/31

  MEKANISME PERSALINAN DANKEMAJUAN PERSALINAN

  Persalinan / Partus Adalah suatu prses pen!eluaran hasil "nsepsi #an! dapat

  hidup$ dari dala% uterus %elalui &a!ina atau 'alan lain "e

  dunia luar

  Partus Nr%al

  (a#i lahir %elalui &a!ina den!an leta" )ela"an! "epala /UUK$ tanpa %e%a"ai alat / pertln!an isti%e*a$ serta

  tida" %elu"ai i)u %aupun )a#i +"e,uali episit%i-

  )erlan!sun! dala% *a"tu "uran! dari . 'a%0

  Partus A)nr%al

  (a#i lahir %elalui &a!ina den!an )antuan tinada"an atau

  alat seperti &ersi / e"stra"si ,una%$ &a"u%$ e%)rit%i dan

  se)a!ain#a$

  atau lahir pera)d%inal den!an S10

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  3/31

  SE(A( TERJADINYA PROSES PERSALINAN

  20 Penurunan 3un!si plasenta 4 "adar pr!estern dan

  estr!en turun %endada"$ nutrisi 'anin dari plasenta)er"uran!

  .0 Te"anan pada !an!lin ser&i"ale dari 5e"sus 3ran"en

  hauser %en'adi sti%ulasi )a!i "ntra"si tt pls

  uterus0

  60 Is"e%ia tt uterus "arena pen!aruh hr%nal$

  %eran!san! ter'adin#a "ntra"si0

  0 Penin!"atan )e)an / stress pada %aternal %aupun

  7etal %en!a"i)at"an peni!"atan a"ti8tas "rtisn$

  prsta!laudin$ "sitsin %en,etus ran!san!an

  prses persalinan0

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  4/31

  PERSALINAN DITENTUKAN OLEH 6 7AKTOR 9P:UTAMA

  P*er

  ; His +"ntra"si < uterus-

  ; Ke"uatan %en!e'an I)u

  Passa!e

  ;Keadaan 'anin lahir

  Passan!er

  ; Keadaan 'anin +leta"$ presentasi$ u"uran )erat$ ada /

  tida" "elainan %a#r-

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  5/31

  Persalinan di%ulai +inpartu- pada saat uterus

  )er"ntra"si dan %en#e)a)"an peru)ahan

  pada ser&i"s +dilatasi dan %enipis- dan

  )era"hir den!an lahirn#a plasenta se,ara

  len!"ap

  I)u )elu% inpartu 'i"a "ntra"si uterus tida"

  %en!a"i)at"an peru)ahan pada ser&i"s0

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  6/31

  TANDA DAN =EJALA INPARTU

  TERMASUK 4

  > Pe%)u"aan dan penipisan ser&i"s

  > Kntra"si uterus #an! %en!a"i)at"an

  peru)ahan pada ser&i"s +3re"*ensi %ini%al .?

  dala% 2@ %enit-

  > Keluarn#a lendir )er,a%pur darah +sh*-

  %elalui &a!ina

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  7/31

  PENURUNAN KEPALA

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  8/31

  PEM(A=IAN 7ASE / KALA PERSALINAN

  Kala IPe%atan!an dan pe%)u"aan ser&i"s sa%pailen!"ap +"ala pe%)u"aan-

  Kala II

  Pen!eluaran )a#i +"ala pen!eluaran-

  Kala III

  Pen!eluaran plasenta +"ala uri-Kala I

  Masa 2 'a% setelah partus$ teruta%a untu")ser&asi

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  9/31

  PENDATARAN 1ERIKS

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  10/31

  His adalah !el%)an! "ntra"si rit%is tt

  pls dindin! uterus #an! di%ulai dari daerah

  3undus den!an 9Pa,e%a"er: pada daerah

  tu)a 3allpii %e%asu"i dindin! uterus0

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  11/31

  PEN=ELUARAN KEPALA

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  12/31

  HIS YAN= (AIK DAN IDEAL ADALAH 4

  20 Kntra"si si%ultan si%etris diseluruh uterus0

  .0 Ke"uatan ter)esar +d%inasi- didaerah 3undus

  60 Terdapat pride rela"sasi diantara . pride

  "ntra"si0 Terdapat retra"si tt < tt "rpus uteri setiap

  sesudah his

  B0 Ser&i"s uteri #an! )an#a" %en!andun! "l!endan sedi"it sera)ut tt a"an tertari" "eatas leh

  retra"si tt "rpus$ "e%udian ter)u"a se,ara

  pasi3 %endatar OUI dan OUE a"an ter)u"a0

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  13/31

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  14/31

  SI7AT HIS PADA (ER(A=AI 7ASE PERSALINAN

  Kala I a*al +3ase laten-Ti%)ul tiap 2@ %enit den!an a%plitud @

  %%H!$ la%a .@;6@ deti"$ ser&i" ter)u"a sa%pai

  6 ,%$ 3re"*ensi dan a%plitud terus %enin!"at0

  C Kala I lan'ut +3ase a"ti3- sa%pai "ala I a"hir

  penin!"atan rasa n#eri$ a%plitud %a"in "uat

  sa%pai @ %%H!$ 3re"*ensi .;?/2@%enit$ la%a

  @;@$ ser&i"s ter)u"a sa%pai len!"ap +F 2@

  ,%-

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  15/31

  G Kala II

  A%plitud @ %%H!$ 3re"*ensi 6;?/2@ %enit0 Re5e"s

  %en!e'an$ ter'adi 'u!a a"i)at sti%ulasi dari te"anan)a!ian ter)a*ah 'anin +pada persalinan nr%al atas

  indi"asi "epala- #an! %ene"an anus dan re"tu%0

  Ta%)ahan tena!a %eneran dari i)u$ den!an "ntra"si

  tt < tt dindin! a)d%en dan dia3ra!%a )erusaha

  untu" %en!eluar"an )a#i0

  Kala III

  A%plitud @;@ %%H!$ 3re"*ensi "ntra"si

  )er"uran!$ a"ti8tas uterus %enurun$ plasenta tt

  lepas spntan dari a"ti8tas uterus ini

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  16/31

  7ASE < 7ASE DALAM KALA I PERSALINAN

  Kala I persalinan di%ulai se'a" ter'adin#a

  "ntra"si uterus dan pe%)u"aan ser&i"s hin!!a

  %en,apai pe%)u"aan len!"ap +2@ ,%-0 Persalinan

  "ala I di)a!i %en'adi dua 3ase #aitu 4

  ; 7ase laten

  ; 7ase A"ti3

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  17/31

  7ASE LATEN PERSALINAN

  Di%ulai se'a" a*al "ntra"si #an!

  %en#e)a)"an penipisan dan pe%)u"aan

  ser&i"s se,ara )ertahap

  Pe%)u"aan ser&i"s ,%

  (iasan#a )erlan!sun! 'a%

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  18/31

  7ASE AKTI7 PERSALINAN

  7re"*ensi dan la%a "ntra"si uterusu%u%n#a %enin!"at +6? atau le)ih dala% 2@

  %enit dan )erlan!sun! sela%a @ deti" atau

  le)ih-

  ser&i"s %e%)u"a dari ,% "e 2@ ,%$

  )iasan#a den!an "e,epatan 2 ,% atau le)ih

  per 'a% hin!!a pe%)u"aan len!"ap +2@ ,%-

  Ter'adi penurunan )a!ian ter)a*ah 'anin

 • 7/25/2019 MEKANISM PERSALINAN

  19/31

  MENYIAPKAN KELAHIRAN

  Men#iap"an ruan!an untu" persalinan dan "elahiran

  )a#i0

  Men#iap"an perlen!"apan$ )ahan < )ahan dan )at