18
Boris Rutar Militarizem – druga stran globalizacije

Militarizem – druga stran globalizacije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rutar v svojem delu obravnava vprašanje militarizma v globaliziranem svetu. Razume ga kot prepričanje, da je mogoče z vojaškimi odgovori rešiti vprašanja socialnih in ekonomskih problemov, kar odkriva globlje probleme družbe, ki zadevajo specifične kulturne prakse in se ne nanašajo izključno na ravnanja institucij državnega aparata. Globalizacija je analizirana z vidika zagotavljanja varnosti, pri tem pa avtor opozori na njeno temno stran v obliki novih neenakosti, izkoriščanja in prevlade, ki se na področju varnostnih zadev bolj približuje konceptu imperializma. Tako kot ima klasični militarizem nastavke v razvoju posebnih kulturnih praks in ideologije nacionalne države, tako ima sodobni (neo)militarizem svoje nastavke v ideologiji globalizacije.

Citation preview

Page 1: Militarizem – druga stran globalizacije

Boris Rutar (1965) je diplomiral iz zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani, kjer je leta 2002 magistral (Sociološki pogledi na zagotavljanje varnosti družbe v pogojih militarizma; mentor: prof. dr. Avgust Lešnik) in leta 2008 dosegel doktorat znanosti s področja socioloških znanosti (Problemi militarizma v času globalizacije; mentor: prof. ddr. Rudi Rizman, somentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič).

Zaposlen je na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Poklicno in strokovno se je šolal in izobraževal na ameriških vojaških institucijah: Command and General Staff College (Ft. Leavenworth, 1999), Joint Special Operation University (Hurlburt Field, 2001), Naval Postgraduate School (Monterey, 2001), Peace Operation Institute (Newport, ZDA 2010).

Osrednji predmet njegovega znanstvenega zanimanja je raziskovanje civilno vojaških razmerij v (avtoritarni, totalitarni in demokratični) družbi, v navezavi s sociolo-gijo vojske, vojaško industrijskim kompleksom, kot tudi z globalizacijo, civilno družbo in ideologijo. Rezultate svojih raziskav objavlja v internih (vojaških) publikacijah ter v revijah Anthropos, Družboslovne razprave, Evropski forum (Beograd), Sodobni vojaški izzivi idr.

Boris Rutar

Militarizem – drugastran globalizacije

13 EUR

9 789612 375492

ISBN 978-961-237-549-2

Bori

s Rut

arM

ilita

rize

m ‒

dru

ga st

ran

glob

aliz

acije

Zb

irka

DE

LA

ISBN 978-961-237-549-2

Page 2: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 3: Militarizem – druga stran globalizacije

Boris Rutar

Militarizem – drugastran globalizacije

Znanstvena založba

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Oddelek za sociologijo

Katedra za občo sociologijo

Ljubljana, 2012

Page 4: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 5: Militarizem – druga stran globalizacije

3

7 — Spremna beseda Rudi Rizman

11 — Predgovor

15 — 1. Uvod

21 — 2. Problematika militarizma v času globalizacije

24 2.1. Kako raziskovati militarizem in globalizacijo27 2.2. Predstavitev pojmov

31 — 3. Družbeni koncepti zagotavljanja varnosti – pogled v zgodovino

39 3.1. Ideal miru, svobode in proste trgovine40 Liberalni pogled na državo42 Mir in varnost v okviru liberalizma43 Vojaški liberalizem44 3.2. Ideal države in nacije45 Nacionalistični pogled na državo46 Vojna in država v okviru nacionalizma48 Vojaški konservativizem

51 — 4. Razprave o militarizmu

56 4.1. Do druge svetovne vojne60 4.2. Po drugi svetovni vojni63 4.3. Antropološki značaj militarizma64 4.4. Kulturni kompleks kot sestavni del militarizma

69 — 5. Klasični militarizem – kritična analiza

72 5.1. Vojna kot sredstvo v mednarodnih odnosih74 5.2. Moč vojske znotraj družbenih razmerij75 5.3. Zloraba družbenih resursov77 5.4. Vpliv vojaškega duha na družbo79 5.5. Sociološki pogoji militarizma81 5.6. Sklep

Page 6: Militarizem – druga stran globalizacije

4

87 — 6. Čas globalizacije in njene posledice

93 6.1. Vzpon nenadzorovanega kapitalizma95 6.2. Globalna družba tveganja100 6.3. Nove identitete101 6.4. Nove oblike vojaških groženj102 6.5. Spremenjena vloga države107 6.6. Spremenjen pogled na varnost

111 — 7. Globalizacija in mir

114 7.1. Približevanje Vzhoda in Zahoda117 7.2. Teorija modernizacije119 7.3. Vloga vojske pri modernizaciji122 7.4. Teorija o demokratičnem miru (Democratic Peace Theory)124 Politična struktura125 Politična kultura126 Mednarodna skupnost126 Ekonomija127 7.5. Kritika teorije o demokratičnem miru

133 — 8. Temna stran globalizacije

136 8.1. Najprej kapitalizem, potem demokracija138 8.2. Etnonacionalizem140 8.3. »Free Trade« imperializem

145 — 9. Globalizacija in militarizem

147 9.1. Spremenjene okoliščine ‒ nove vojne149 9.2. Nova vloga vojaške organizacije v mednarodnih odnosih153 Legitimnost vojaške organizacije156 Nove naloge vojaške organizacije161 9.3. Nove možnosti vpliva vojaške organizacije164 9.4. Pomen vojaško-industrijskega kompleksa168 9.5. »Esprit de corp« po novem173 9.6. Družbeni pogoji novega militarizma175 Asimetričnost sodobnega nasprotnika kot nova ideologija179 Zveza ali koalicija? Pomen nove podporne strukture182 Spektakel vojne kot sodobna medijska podpora184 9.7. Novi militarizem (vojaki brez lastne države)

Page 7: Militarizem – druga stran globalizacije

5

189 — 10. Postmilitarizem

193 10.1. Mirovni projekti195 10.2. Nova moralna drža – kozmopolitizem197 10.3. Multituda – nova družbena pogodba198 10.4. Velikodušnost kot protiutež negativnim učinkom

globalizacije

203 — 11. Sklepne misli

209 — Abstract

213 — Literatura

221 — Imensko in pojmovno kazalo

Page 8: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 9: Militarizem – druga stran globalizacije

7

Spremna beseda

Delo dr. Borisa Rutarja obravnava nadvse družbeno aktualno (tako v globalnem kot tudi v nacionalnem pomenu) in teoretično relevantno vprašanje. V njem se ne posveča le nizanju definicij družbenega pojava militarizma ali kritični analizi dosedanjih raziskovalnih naporov na tem področju, temveč izpostavljeno obravnava vprašanje militarizma v globaliziranem svetu, pri čemer se opira na njegove najbolj prepričljive obravnave v sodobni literaturi s tega področja. Kontekst raziskovanja je avtor navezal na najnovejši čas, ko je z nastopom konca hladne vojne nemajhno število sicer uglednih družboslovcev napovedalo nastajanje postmilitariziranega sveta. Za razliko od utopičnih in ne realnih pričakovanj je dr. Boris Rutar prepoznal zgodovinsko prilagodljivost militarizma, predvsem dejstvo, da ta v novih geopolitičnih razmerah spreminja svojo dosedanjo pojavno obliko, pri čemer so mu bili v zadnjem času v oporo intenzivni procesi globalizacije ter še posebej po 11. septembru leta 2001 vodena »ameriška vojna proti terorizmu«.

Avtorjeva izhodiščna trditev se opira na razliko med klasičnim in kompleksnim oziroma »globalizacijsko« (in)formiranim sodobnim militarizmom. Ker pa je globalizacija sprožila tudi optimistična pričako-vanja v civilni družbi, ne presenečajo tudi tehtni alternativni premisleki o možnostih, da dobijo v prihodnosti priložnost tudi postmilitaristične alternative. V obzorju take obravnave militarizma je pisec glede na spre-menjeno naravo vojne in vojskovanja v razmerah globalizacije postavil hipotezo, da ima današnji pojav militarizma več skupnega s klasičnim imperializmom, kot s klasičnim nacionalizmom. Pri tem dodajmo, da v metodološkem pogledu delo zavzame kritično stališče do tistih opredelitev militarizma, ki so preveč splošne in zaradi tega bolehajo na primanjkljaju konkretne uporabnosti. Tu pisec z dobrim razlogom opozarja na prednosti interdisciplinarnega pristopa, ki lahko prispeva k večji analitični in z njo spoznavni vrednosti raziskovanja na tako obču-tljivem področju, kot je to militarizem.

Page 10: Militarizem – druga stran globalizacije

8

Delo razčlenjuje glavne družbene procese v času vladavine klasičnega militarizma, pri čemer je težišče na predstavitvi temeljnih družbenih konceptov z varnostnega področja. Pri tem je govora o idealu liberalizma, ki izhaja na eni strani iz individualne svobode ter proste trgovine, in na drugi strani iz republikanskega ideala avtoritarne države v funkciji interesov oblastnih elit. V ta začrtani okvir se nazadnje uvršča tudi podrobno osvetljevanje družbenih in političnih okvirov, ki spre-mljajo razprave o militarizmu. Poseben poudarek je namenjen obravnavi posledic, ki jih za družbo in politiko predstavljajo aktualni globalni procesi. Tu so si posebno omembo zaslužila sistematična razmišljanja v zvezi s teorijo o demokratičnem miru, kot tudi prepričljive kritike, ki so bile naslovljene nanjo. Posebej je treba opozoriti na avtorjev pregleden oris teoretičnih osvetlitev postmilitarizma, ki ga avtor naveže na širšo globalizacijsko paradigmo, vendar kot taka ne napoveduje samodejnega kvalitativnega preskoka v novo varnostno paradigmo.

Posebno vrednost v zvezi s potencialnimi mirovnimi procesi ima oris naslednjih socioloških scenarijev: (1) mirovni projekti; (2) kozmopoli-tizem kot nova moralna drža; (3) multituda kot nova družbena pogodba; in (4) velikodušnost kot protiutež negativnim učinkom globalizacije. Mirovni procesi so seveda povezani z dolgotrajnimi procesi, ki zahtevajo od njihovih protagonistov strukturne družbene spremembe. Avtor upravičeno izpostavlja kozmopolitizem, ki za razliko od mirovniških projektov predstavlja realno alternativo »novim vojnam«, ki kot take niso zmožne zagotavljati stanovitne varnosti. Med bolj prepričljivimi opcijami kozmopolitizma avtor omenja predvsem tisto, ki zagotavlja proizvajanje politične sinergije, črpajoče iz globalne civilne družbe, mreže medna-rodnih nevladnih organizacij (NGO) ter množičnega angažiranja na strani univerzalnih človekovih pravic. Tako opredeljena kozmopolitska paradigma v navezavi na multikulturalizem zagotavlja »neodvisno, univerzalno, individualno in egalitarno« delovanje in kot taka napoveduje globalni civilizacijski proces, v katerem so svetovni centri moči prisiljeni sklepati nove družbene pogodbe z globalno civilno družbo.

Med ključne oziroma najbolj relevantne ugotovitve dela dr. Borisa Rutarja uvrščamo njegovo konfrontacijo koncepta nacionalne varnosti s konceptom kompleksne družbene varnosti. Za razliko od prve, ki koncentrira svoje zagotavljanje okoli vojaške moči države, organizira-nega nasilja in ideologije zunanjega sovražnika, je družbena varnost namenjena zaščiti in dobrobiti državljanov ter družbenemu dobremu. V kontekstu prevladujoče neoliberalistične korporativnosti je bila država prikrajšana pri urejanju kritičnih ekonomskih problemov, kar je imelo za posledico tudi povečevanje nacionalne varnosti kot take na račun družbene varnosti.

Page 11: Militarizem – druga stran globalizacije

9

Avtor je prepričljivo umestil in analiziral vprašanje militarizma v tako zarisani kontekst, pri čemer pa se še zdaleč ni zanesel na poenostavljene ideološke vzorce razumevanja varnosti v obstoječem mednarodnem sistemu nacionalnih držav. Za to se mu je zdelo potrebno opozoriti na tveganost umeščanja transformacijskih procesov državnih varnostnih struktur v polje odvijajoče se globalizacije. V tem primeru je zagotavljanje varnosti prepuščeno agensu države, medtem ko postane gospodarska logika ujetnik nadnacionalnih struktur. Vendar je, glede na ambivalentno naravo globalizacije, avtor obravnavanega dela v nada-ljevanju uzrl tudi tiste pozitivne učinke globalizacije na militarizem, ki krepijo upanje, da ta ni večna usoda človeštva in njegovih posamičnih državnih sistemov.

Na koncu je mogoče samo pritrditi oceni, da gre za izvirno delo ne le zaradi družbene relevantnosti in aktualnosti obravnavanega problema, temveč tudi zaradi korektno izpeljanih postopkov dokazovanja in dejstva, da se avtor ni izogibal obsežnemu dokazovanju v primerih, ko je to zahtevala kompleksnost posameznega problema ali teoretske argu-mentacije. Pri tem je potrebno podčrtati ugotovitev mojega univerzite-tnega kolega profesorja Avgusta Lešnika, da obravnavano delo potrjuje dejstvo, da je dr. Boris Rutar pri svojih teoretskih izvajanjih koristno uporabil znanja, pridobljena na usposabljanjih ter poklicnem delu na domačih in tujih vojaških ustanovah. Prav tako pa je potrebno omeniti interdisciplinarno (sociologija, politologija, civilno-vojaška spoznanja idr.) razsežnost, ki vsebuje tisto izvirnost, ki dokazuje njegovo odličnost tudi v mednarodnem prostoru ter mu odpira pot do številnih teoretičnih in aplikativnih spoznanj, ki prispevajo k nadaljnji akumulaciji znanja s področja sociologije militarizma.

prof. ddr. Rudi Rizman

Page 12: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 13: Militarizem – druga stran globalizacije

11

Predgovor

Page 14: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 15: Militarizem – druga stran globalizacije

13

Militarizem – druga stran globalizacije

Militarizem je pojem, ki se v javnem diskurzu pojavlja občasno in se z njim običajno označuje stanje v družbi, v kateri prevladuje vojaška organizacija oziroma vse, kar je povezano z njo; ustroj, razmišljanje, obnašanje ipd. V najbolj blagi različici je mišljena vsakršna uniformi-ranost dejanj in ravnanj ljudi, v skrajni različici pa se militarizem zelo približa, če ne celo zlije s političnim totalitarizmom. Vmes se porajajo vprašanja o relevantnosti in upravičenosti uporabe pojma v določenem obdobju, argumentacije v prid uporabe, oziroma zakaj se v določenih obdobjih pojem pogosteje uporablja, v drugih pa sploh ne. Eno takšnih obdobij, ko se pojem militarizma za etiketiranje ravnanj oblasti in insti-tucij ali za raziskovanje globljih družbenih vzrokov ne uporablja, je prav čas globalizacije, v katerem živimo. Kljub temu, da se v obdobju globa-lizacije, kot ga pojmujemo, torej od padca berlinskega zidu do danes, dogajajo številne vojne, da se vlaganje v vojaški (in paravojaški) aparat stopnjuje ter je komercializacija vojaških tem in retorike na vrhuncu, se o militarizmu v javnem diskurzu tako rekoč ne govori. Vprašanje je, ali gre pri tem za pojmovanje militarizma kot arhetipa, ki je za razumevanje sodobnih globalizacijskih trendov neprimeren, oziroma ali ima globali-zacija svojevrsten ekvivalent militarizma, ki ga je treba šele podrobneje raziskati?

Tematika te knjige je bila predmet mojega raziskovanja tako na magistrskem kot doktorskem študiju na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V magistrskem delu sem se osredotočil na zgodovinske okoliščine obravnavanja militarizma, natančneje od vpeljave pojma v javni diskurz (do obdobja hladne vojne), v doktorskem pa sem se posvetil obravnavi militarizma v času globaliza-cije. Spodbudo za znanstveno raziskovanje sem dobil najprej od svojih mentorjev, prof. A. Lešnika in prof. R. Rizmana, sam pa sem bil tudi poklicno zainteresiran za raziskovanje tovrstne problematike. Čeprav se je na prvi pogled zdelo, da je militarizem povsem preživet pojem, sem v letih raziskovanja ugotovil njegovo relevantnost tudi v sodobnem času. Zgodovinske okoliščine so namreč pogojevale uveljavitev t. i. klasičnega militarizma, tj. znanstveno obravnavo družbenega pojava tudi na podlagi empirično merljivih kazalnikov (npr. količina orožja), vprašanje pa je, ali ti mehanizmi še veljajo v času globalizacije. Z drugimi besedami, ta knjiga se ukvarja s problematiko politično vojaškega vidika globalizacije, ki je v sodobnem javnem diskurzu zanemarjen, saj se globalizacija v najslabšem primeru prikazuje kot benevolenten proces, v najboljšem pa kot povsem pozitiven trend, ki bo izničil antagonizme preteklosti. Vendar ima globalizacija tudi nekatere temne strani in ena takih je tudi možnost militarizacije družbe. Kot bomo ugotovili v nada-ljevanju, je temeljna razlika pri obravnavi klasičnega in globalizacijskega

Page 16: Militarizem – druga stran globalizacije

Boris Rutar

14

militarizma v nosilcu identitete družbenega dogajanja. Tako je klasični militarizem vezan na nacionalno državo, vpeto v mednarodni sistem nacionalnih držav in njihov antagonizem, globalizacijski pa je ločen od nacionalne države in njene moči. Akterji globalizacije namreč niso naci-onalne države, prej obratno, teritorialna moč in suvereno odločanje (še posebej na področju gospodarske politike) nacionalne države postane žrtev globalizacijskih procesov. Tudi, ali predvsem, vojaška organizacija kot eden glavnih stebrov nacionalne države in generator klasičnega militarizma v času globalizacije spremeni svojo vlogo in se, namesto da bi bila branilec teritorialne suverenosti, prelevi v branilca interesov, predvsem interesov ekonomske globalizacije.

O tem bo govora v tej knjigi, nastali na podlagi doktorske disertacije, ki sem jo zagovarjal na Oddelku za sociologijo aprila 2008. Istega leta septembra se je začela t. i. dolžniška kriza, ki je predvsem v evropskih državah postala glavna medijska, politična in siceršnja preokupacija. Vzroke za nastanek dolžniške krize gre iskati v procesih, ki so se zgodili pred njo in ki so države in družbe pripeljali vanjo. Upam, da bo naključnemu bralcu knjiga pomagala osvetliti procese, ki zaznamujejo čas globalizacije.

Seveda ta knjiga, še manj pa predhodno študijsko raziskovanje, ne bi moglo obroditi sadov, če ne bi bil ves ta čas deležen izdatne podpore svojih učiteljev in mentorjev. Posebno zahvalo bi rad izkazal svojemu mentorju na doktorskem študiju prof. ddr. Rudiju Rizmanu ter somen-torici prof. dr. Ljubici Jelušič ter mentorju na magistrskem študiju prof. dr. Avgustu Lešniku. Zahvala gre tudi Katedri za občo sociologijo na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete in še mnogim drugim, ki so mi pomagali pri študiju in raziskovanju. Vsaka akademska pot študenta je dokaj dolga in polna strmin in brez pomoči prof. ddr. R. Rizmana in prof. dr. A. Lešnika bi bila moja akademska pot videti še posebej dolga in precej strma. Z njuno pomočjo sem lažje premagoval vse daljave in strmine, ob tem pa sta mi z lastnim zgledom tudi pomagala absorbirati bistveno sestavino akademskega poslanstva – nesebično in odgovorno širiti polje znanja in razumevanja.

Boris RutarV Divači, oktobra 2012

Page 17: Militarizem – druga stran globalizacije
Page 18: Militarizem – druga stran globalizacije

Boris Rutar (1965) je diplomiral iz zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani, kjer je leta 2002 magistral (Sociološki pogledi na zagotavljanje varnosti družbe v pogojih militarizma; mentor: prof. dr. Avgust Lešnik) in leta 2008 dosegel doktorat znanosti s področja socioloških znanosti (Problemi militarizma v času globalizacije; mentor: prof. ddr. Rudi Rizman, somentorica: prof. dr. Ljubica Jelušič).

Zaposlen je na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Poklicno in strokovno se je šolal in izobraževal na ameriških vojaških institucijah: Command and General Staff College (Ft. Leavenworth, 1999), Joint Special Operation University (Hurlburt Field, 2001), Naval Postgraduate School (Monterey, 2001), Peace Operation Institute (Newport, ZDA 2010).

Osrednji predmet njegovega znanstvenega zanimanja je raziskovanje civilno vojaških razmerij v (avtoritarni, totalitarni in demokratični) družbi, v navezavi s sociolo-gijo vojske, vojaško industrijskim kompleksom, kot tudi z globalizacijo, civilno družbo in ideologijo. Rezultate svojih raziskav objavlja v internih (vojaških) publikacijah ter v revijah Anthropos, Družboslovne razprave, Evropski forum (Beograd), Sodobni vojaški izzivi idr.

Boris Rutar

Militarizem – drugastran globalizacije

13 EUR

9 789612 375492

ISBN 978-961-237-549-2

Bori

s Rut

arM

ilita

rize

m ‒

dru

ga st

ran

glob

aliz

acije

Zb

irka

DE

LA

ISBN 978-961-237-549-2