25
MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng mahinang pag-awit ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog. II. Paksang-Aralin: Mahinang Pag-awit Mga Kagamitan: Iskor ng awit na “Ili-Ili Tulog Anay” III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1.Magbigay ng pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. ltanong: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo sa banda? Magbigay ng mga halimbawa ng instrumentong perkusyon at ilarawan ang nalilikhanitong tunog. Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong dikuwerdas. Paano sila tinutugtog? Anong uri ng tunog ang nalilikha nila? Magbigay ng halimbaawa ng mga instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilangtunog Soon ginagamit ang banda? C. Panlinang na Gawain:

Musika vi 4th rating lesson plan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Musika vi 4th rating lesson plan

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika.

 Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng mahinang pag-awit ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog.

II. Paksang-Aralin:

Mahinang Pag-awit

Mga Kagamitan:

Iskor ng awit na “Ili-Ili Tulog Anay”

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Magbigay ng pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral:

1. ltanong:

Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo sa banda?

Magbigay ng mga halimbawa ng instrumentong perkusyon at ilarawan ang nalilikhanitong tunog.

Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong dikuwerdas.

Paano sila tinutugtog? Anong uri ng tunog ang nalilikha nila?

Magbigay ng halimbaawa ng mga instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilangtunog

Soon ginagamit ang banda?

C. Panlinang na Gawain:

1.Paghahandaa.Magbigay ng pagsasanay sa tinig. b.Magbigay ng pagsasanay sa himig.2.Ituro ang awit na "Ili-Ili Tulog Anay" sa pamamaraang "sight reading", TX p. 663.Pag-usapan ang nilalaman ng awit at ang mungkahing pamamaraan ng pag-awit nito.4.Itanong: I

Ano ang isinasaad ng awit?

Paano dapat awitin ito? Bakit?

Page 2: Musika vi 4th rating lesson plan

Anong panandang pandaynamiks ang iminumungkahi sa pag-awit nang mahina?

Anu-anong mga panandang pandaynamiks ang inilalagay sa iskor ng mga awit na dapatawitin nang mahina?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog Anay" nang may angkop na damdamin at sinusunodang wastong antas ng daynamiks.

V. Takdang Aralin:

Paano napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng maykatamtamang lakas ng pag-awit ng isang masiglang himig

II. Paksang-Aralin:

Katamtamang Lakas ng Pag-awit, TX p. 65

Mga Kagamitan:

Iskor ng ng awit na “Pamulinawen"

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Magbigay ng pagsasanay sa tinig sa mga pantig na i-ya-iya-o at himig na do-re-do-re-do

B. Pagbabalik-aral:

1.Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog Anay".2.Pag-usapan -kung paano ito dapat awitin at kung anong simbolong pandaynaniiks ang dapatiangkop dito.

C. Panglinang na Gawain:

Page 3: Musika vi 4th rating lesson plan

1.Ituro ang awit na "Pamulinawen", TX pp. 66-67, sa pamamaraang pagagad.2.Pag-usapan ang nilalaman ng awit.3.Ang "Pamulinawen" ay isang katutubong awiting Ilocano. Ito ay isang awit ng panunuyo saisang dilag mi matigas ang puso. Ang binata ay nagsusumamo na sana ay pansinin dahil siyaay labis na nagmamahal at humahanga sa kariktan at kagandahan ng kanyang nililiyag.4.Itanong:

Ano ang isinasaad ng awit?

Paano dapat awitin ito? Bakit?

Anong simbolong pandaynamiks ang iminumungkahi sa awit na"Pumalinawen"?

D.Paglalahat:

1. Itanong:

Anu-anong uri ng awit ang inaawit nang may katamtamang lakas?

Anong panandang pandaynamiks ang inilalagay sa iskor ng mga awit na dapatawitin nang may katamtamang lakas?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Pamulinawen" nang may angkop na damdamin at wastong antas ngdaynamiks.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Pamulinawen” ng may angkop na damdamin at wastong antasng daynamiks.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSIKA VI

Date: _____________ I. Mga Layunin:

 Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng malakasna pag-awit sa mga bahaging binigyan ng diin

II. Paksang-Aralin:

Malakas na Pag-awit ng mga Bahaging Binibigyan ng Diin, TX p.65

Mga Kagamitan:

Iskor ng ng awit na “Bayan Ko"

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

Page 4: Musika vi 4th rating lesson plan

1.Magbigay ng pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Ipaawit sa mga bata ang “Ili-iIi Tulog Anay” at “Pamulinawen” at pag-usapan ang antas ngdaynamiks ng mga ito.

C. Panlinang na Gawain:

1.Ituro ang awit na "Bayan Ko", TXp. 67-68.2.Pag-usapan ang nilalaman ng awit.3.ltanong:

Paano inilalarawan ang Bayang Pilipinas sa awit?

Saan inihalintulad ang Pilipinas?

Ano ang minimithi ng may likha ng awit sa Bayang Pilipinas?

Anong bahagi ng awit ang dapat awitin nang mahina? ... nang malakas?

Anong bahagi ang binibigyang diin?

D. Paglalahat:

1.Itanong:

 Paano mo dapat awitin ang mga bahagi ng awit na binibigyang diin?

Anong mga simbolong pandaynamiks ang inilalagay sa mga bahaging binibigyang diin?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Bayan Ko" nang may damdamin. Ipaawit sa mga mag-aaral angmga simbolong pandaynamiks sa pag-awit.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Bayan Ko” nang may angkop na damdamin at wastong antas ngdaynamiks.

 Remarks:

Page 5: Musika vi 4th rating lesson plan

MUSIKA VI

Date: _____________ I. Mga Layunin:

 Naaawit ang isang himig nang may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan(climax)

II. Paksang-Aralin:

Madamdaming Pag-awit, TX p.70

Mga Kagamitan:

Iskor ng mga awit na "Pilipinas Kong Mahal" TX p. 17

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig2.Ipaawit sa mga bata ang "Hi-Hi Tulog Anay", "Pamulinawen" at "Bayan Ko" .3.Ipasunod sa kanila ang mga simbolong pandaynamiks.

B. Panlinang na Gawain:

1.Pag-usapan ang mga tunog na naririnig sa paligid, tulad ng "echo" o mahinangalingawngaw, ang tigatik ng ulan, ang malakas na dagundong ng kulog, ang lagaslas ngtubig at ibapa.2.Sabihin:

Sa paligid ay mapapansin mo na may mga bagay na sad yang malakas ang tunog atmayroong sad yang mahina ang tunog. Ang tawag dito ay "tindi" o “intensity" na madarama sa ibangmga awit.

C. Paglalahat:

1. Itanong:

Paano ka makaaawit nang may damdamin?

Kailan mo masasabi naang isang bahagi ng awit ay nasa kasukdulan?

Ano ang kahulugan ng bawat simbolong nagpapahiwatig ng antas ngdaynamiks?

IV. Pagtataya:

Ganyakin ang mga bata na awitin ang awit na “Pilipinas Kong Mahal” na may kaukulanglakas sa bahaging nasa kasukdulan. Tiyakin na hindi humihiyaw ang mga bata sa bahagingkasukdulan. Laging ipaalala sa kanila ang wastong gamit ng “headtone”.

V. Takdang Aralin:

Paano mo nadadama ang iba’t ibang antas ng daynamiks sa isang awit

Page 6: Musika vi 4th rating lesson plan

 Remarks:

 ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

MUSIKA VI

Date: ____________

I. Mga Layunin:

 Nadarama ang iba't ibang antas ng daynamiks sa isang awitin/ tugtuging naririnig

II. Paksang-Aralin:

Madamdaming Pag-awit

Mga Kagamitan:

Iskor ng mga awit na "Maria Clara's Lullaby"

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig2.Ipaawit sa mga bata ang awit na “Pilipinas Kong Mahal”3.Ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pandaynamiks.4.Itanong kung ano ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika.

B. Panlinang na Gawain:

1.Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal" at ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pandaynamiks. Kumpasan ang mga bata upang maibigay nila ang angkop nadamdaming hinihingi ng iskor ng awit.2.Itanong:

Anu-anong bahagi ng awit ang binibigyan ng karagdagang bigat o pagpapahalaga?

Page 7: Musika vi 4th rating lesson plan

Anu-anong mga simbolo ang nagbibigay ng iba't ibang antas ng daynamiks?

Anong bahagi ng awit ang nasa kasukdulan?

C. Paglalahat:

1. Itanong:

Paano ka makaaawit nang may damdamin?

Kailan mo masasabi naang isang bahagi ng awit ay nasa kasukdulan?

Ano ang kahulugan ng bawat simbolong nagpapahiwatig ng antas ngdaynamiks?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Maria Clara's Lullaby" na may kaukulang lakas sa bahagingnasa kasukdulan. Tiyakin na hindi humihiyaw ang mga bata sa bahaging kasukdulan.Laging ipaalala sa kanila ang wastong gamit ng "headtone".

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Maria Clara’s Lullaby” na may kaukulang lakas sa bahagingnasa kasukdulan.

 Remarks:

 ______________________________________________________________________  

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nakatutugon sa damdarning ipinahihiwatig ng iba't ibang uri ng tempo mula sa pinakamabagalhanggang sa pinakarnabilis na tempo

 Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng lento.

II. Paksang-Aralin:

Page 8: Musika vi 4th rating lesson plan

Lento, TXp. 73Awit: "Daniw", TX p. 74

Mga Kagamitan:

Iskor ng awit na "Daniw" na nasa tsartLarawan ng mga bagay na kumikilos

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig (1 minuto)2.Pagsasanay sa himig (3 minuto )

B. Pagbabalik-aral:

1.Magbalik-awit sa mga awiting "Pilipinas kong Mahal" at "Maria Clara's Lullaby"2.lpasunod sa mga bata ang daynamiks upang makaawit nang may damdamin.3.ltanong:

Paano mo nagawa ang pag-awit nang may damdamin?

Anu-anong daynamiks ang iyong sinunod? Magbigay ng halimbawa.

C. Panlinang na Gawain:

1.Ipakita sa mga mag-aaral ang sumusunod na mga larawan- tumatakbong kuneho - orasan - bagyo at hangin- tumatakbong pagong - "electric fan"2.Pag-usapan ang kilos ng bawat nakalarawan at iugnay sa tempo ng mga awit.3.Ituro ang awit na "Daniw" sa pamamaraang "sight reading". Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Daniw" sa tempong "lento"4.ltanong:

Paano mo inaawit ang "Daniw"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? Bakitkailangangawitin ito nang mabagal?

D. Paglalahat:

1.Itanong:

Ano ang tempong "lento"? Paano inaawit ang komposisyong may tempong "lento"?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Daniw" sa wastong tempo ng lento .

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Daniw” na nasusunod ang wastong tempo ng lento.

Page 9: Musika vi 4th rating lesson plan

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng andante.

II. Paksang-Aralin:

Andante, TX p. 73

Awit: "Dandansoy" , TX p. 75

Mga Kagamitan:

Iskor ng awit na "Dandansoy" na nasa tsart

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig (l minuto)2.Pagsasanay sa himig (3 minuto)

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang tempong lento.2.Ipaawit ang "Daniw".

C. Panlinang na Gawain:

1.Ituro ang awit na "Dandansoy" sa pamamaraang "sight reading".2.Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Dandansoy" sa tempong "andante".3.ltanong:

Paano mo inaawit ang "Dandansoy"?

Ano ang nilalaman ng awit na ito?

4.Linangin ang salitang "andante".

D. Paglalahat:

1.Itanong:

Ano ang tempong "andante"?

Paano inaawit ang komposisyong may tempong "andante"?

Page 10: Musika vi 4th rating lesson plan

Ano ang pagkakaiba ng tempong “lento" sa tempong "andante"

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga mag-aaral ang “Daniw”, “Dandansoy” sa wastong tempo.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang awitin ang awit na “Dandansoy” na nasusunod ang wastong tempo ng andante.

 Remarks:

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng allegro

II. Paksang-Aralin:

Moderato, TX p. 73

Awit: "Rock-a-Bye. Baby" , TX pp. 75 - 76

Mga Kagamitan:

Iskor ng awit na "Rock-a-Bye, Baby'' na nasa tsart

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig (l minuto)2.Pagsasanay sa himig (3 minuto)mi - so - mi - re - do - mifa - mi . re - do - la - sola- so - do - fa - mi

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang mga tempong lento at andante.2.Ipaawit ang "Daniw" at "Dandansoy".

Page 11: Musika vi 4th rating lesson plan

C. Panlinang na Gawain:

1.Ituro ang awit na "Rock-a-Bye, Baby" sa pamamaraang "sight reading".2.Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Rock-a-Bye, Baby" sa tempong moderato.3.ltanong:

Paano mo inaawit ang "Rock.-a-Bye, Baby"?

Ano ang nilalaman ng awit na ito?

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Angkop ba ang tempong moderato sa awit? Bakit?

Ano ang tempong moderato?

Paano inaawit ang komposisyong may tempong moderato?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga mag-aaral ang "Daniw", "Dandansoy" at "Rock-a-Bye, Baby" sa kani-kaniyang tempo.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang awitin ang awit na “Rock-a-Bye, Babay” na nasusunod ang wastong tempo ngmoderato.

 Remarks:

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng allegro

II. Paksang-Aralin:

Page 12: Musika vi 4th rating lesson plan

Allegro, TX p. 73

Awit: "Rikiting-kiting", TX p. 76

Mga Kagamitan:

Iskor ng "Rikiting-kiting"

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig (1 minuto)2.Pagsasanay sa himig (3 minuto)

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang pagkakaiba-iba ng tempong lento, andante at moderato2.Ipaawit ang "Daniw", "Dandansoy" at "Rock -a- Bye, Baby" .

C. Panlinang na Gawain:

1.Ituro ang awit na "Rikiting-kiting" sa pamamaraang "sight reading".2.Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Rikiting-kiting" sa tempong "allegro".3.ltanong:

Paano mo inawit ang "Rikiting-kiting"?

Ano ang nilalaman ng awit na ito?

4.Linangin ang katagang "allegro".5.Ipaawit na muli ang "Rikiting-kiting" sa tempong "allegro".

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Anu-ano ang iba't ibang tempo ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa.

Ano ang pagkakaiba ng bawat isa?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang mga alam na nila at ipasuri ang tempo ng bawat awit.

V. Takdang Aralin:

Gumawa ng paglalagom sa mga natutunang aralin.

 Remarks:

Page 13: Musika vi 4th rating lesson plan

 

MUSIKA VI

Date: ____________

I. Mga Layunin:

1.Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba't ibang tekstura2.Naaawit nang wasto ang "rounds" na may tatlong bahagi3.Naaawit nang maayos at wasto ang "Music Alone Shall Live" at "Dona Nobis Pacem"

II. Paksang-Aralin:

Armonya sa Tatlong Bahaging Round, TX p. 77

Mga Kagamitan:

Iskor ng mga sUIilusunod na awit na nasa tsart:"Music Alone Shall Live", F : do TX p. 78"Dona Nobis Pacem". F : do TX p. 79 .

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasana sa Tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-uusap tungkol sa kasukdulan ng isang awit.2.Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal" at "Maria Clara's Lullaby" nang maydamdamin at may kaukulang lakas sa kasukdulan.3.ltanong:4.Paano mo nagagawa ang madamdaming pag-awit?

C. Panlinanag na Gawain:

1.Ituro ang awit na, "Music Alone Shall Live" sa pamaraang pagagad.2.Pag-usapan ang nilalaman ng awit at ihanda ang mga bata sa pag-awit ng round.3.Sabihin/ltanong:

Page 14: Musika vi 4th rating lesson plan

Ano ang nilalaman ng awit tungkol sa musika?

Totoo ba ang isinasaad ng mga titik ng awit? Bakit?

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Ano ang tatlong bahaging "round"?

Paano inaawit ang tatlong bahaging "round"?

IV. Pagtataya:

Hatiin ang mga bata sa tatlong pangkat at ibigay sa kanila ang kaukulang kumpas ng pagsisimula.Paawitin ang mga bata ng tatlong magkakasunod na ulit upang marinig nila ang armonya.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralan ang awit na "Dona Nobis Pacem" at awitin sa pamamaraang "round"

 Remarks:

 ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

MUSIKA VI

Date: _____________ I. Mga Layunin:

 Nasasabi ang tekstura ng mga himig na naririnig tulad ng monoponya.

 Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong monoponya.

II. Paksang-Aralin:

Monoponya

Page 15: Musika vi 4th rating lesson plan

Mga Kagamitan:

Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong monoponya

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang tatlong bahaging “round”2.Itanong:Paano inaawit ang tatlong bahaging “round”?Ano ang nangyayari kapag ang isang awit ay inaawit mo sa pamamaraang round?

C. Panlinang na Gawain:

1.Ilahad ang mga iskor ng "Music Alone Shall Live" na may komposisyongmonoponya.2.Ipaawit sa mga bata ang tuluy-tuloy na himig nito. Ipakilala ang salitang"monoponya".3.Sabihin/Itanong:

Ang pagkakaayos na ito ng himig ng "Music Alone Shall Live" ay tinatawag namonoponya. Ito ang pangunahing melodiya ng awit.

Ilang himig ang dumadaloy sa kabuuan ng awit?

Ito ba ay may kasaliw o kasabay na iba pang tunog o himig?

Ilang tunog o himig ang naririnig mo sa isang pagkakataon?

Ang pinakapayak o simpleng kaayusan ng mga himig ay monoponya. Angtekstura nito ay payak din at manipis.

D.Paglalahat

1. Itanong:

Ano ang monoponya?

Saan mo maririnig ang armonya - sa monoponya?

Ano ang tekstura ng monoponya?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Music Alone Shall Live” sa teksturang monoponya.

Page 16: Musika vi 4th rating lesson plan

 MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nasasabi ang tekstura ng himig na naririnig tulad ng poliponya.

 Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong poliponya.

II. Paksang-Aralin:

Poliponya

Mga Kagamitan:

Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong poliponya

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang ang teksturang monoponya.2.Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa tatlong bahaging "round".

C. Panlinang na Gawain:

1.Ilahad ang mga iskor ng "Music Alone Shall Live" na may komposisyong

monoponya

.2.Ipaawit sa mga bata ang tuluy-tuloy na himig nito.

3.Ilahad naman ang iskor na nasa kaayusang poliponya at ipakilala ang salitang poliponya5.Sabihin/Itanong

Awitin natin ang "Music Alone Shall Live" sa tatlong bahaging "round".

Ganito ang iskor ng tatlong bahaging"round".

Ilang mga himig ang dumadaloy at sabay-sabay na naririnig.

Ganito ang pagsasalarawan ng poliponya sa mga linya.

Maganda ba sa pandinig kapag inawit natin ng "round" ang "Music Alone Shall Live"?

Page 17: Musika vi 4th rating lesson plan

D.Paglalahat

1. Itanong:

Ano ang poliponya?

Ano ang pagkakaiba ng monoponya sa poliponya ?

Saan mo maririnig ang armonya - sa monoponya o sa poliponya?

Ano ang tekstura ng poliponya?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya at poliponya.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Music Alone Shall Live” sa teksturang

monoponya at poliponya.

 Remarks:

 

 MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nasasabi ang tekstura ng himig na naririnig tulad ng homoponya.

 Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong homoponya.

II. Paksang-Aralin:

Homoponya

Page 18: Musika vi 4th rating lesson plan

Mga Kagamitan:

Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong homoponya

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Pagsasanay sa tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usapan ang mga teksturang monoponya at poliponya.2.Itanong/Sabihin:

Ano ang pagkakaiba ng teksturang monoponya at teksturang poliponya?

Magbigay ng halimbawa.3.Ipaawit ang “Music Alone Shall Live” sa teksturang monoponya at poliponya.

C. Panlinang na Gawain:

1.Ilahad ang iskor ng "Music Alone Shall Live" na may teksturang homoponya. Ipakilalaang salitang "homoponya”.

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Ano ang homoponya?

Ano ang maaaring sumaliw sa monoponya para maging poliponya?

Ano ang pagkakaiba ng monoponya sa homoponya?

Ano ang pagkakaiba ng poliponya sa homoponya?

Ano ang armonya?

Ano ang tekstura?

IV. Pagtataya:

Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya, poliponya athomoponya.

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang awit na “Music Alone Shall Live” sa teksturang

monoponya, poliponyaat homoponya.

 Remarks:

Page 19: Musika vi 4th rating lesson plan

MUSIKA VI

Date: _____________

I. Mga Layunin:

 Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang pansaliw sa awit

II. Paksang-Aralin:

Monoponya at Poliponya, TX p. 80 – 81

Mga Kagamitan:

Ilustrasyon ng mga sumusunod sa tsart:- melodiya- akorde- "dyad"- "triad"Mga larawan ng "keyboard" na may mga nota ng akorde Iskor ng "Music Alone Shall Live" sateksturang homoponya TXp.82

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig

B. Pagbabalik-aral:

1.Pag-usap,an ang pagkakaiba ng mga teksturang monoponya, poliponya at hompponya.2.Ipaawit ang mga halimbawa ng mga tekstura sa awit na "Music Alone Shall Live".

C. Panlinang na Gawain:

1.Mula sa pag-awit ng "Music Alone Shall Live" na may teksturang homoponya ay unti-untinglinangin ang akorde2.Ilahad ang mga sumusunod nang may kasamang ilustrasyon at mga halimbawa:a.Pagkakaiba ng melodiya at akorde b."dyad" at "triad"c.akordeng tonic, dominant at sub-dominant

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Page 20: Musika vi 4th rating lesson plan

Ano ang akorde?

Paano nabuo ang akorde?

IV. Pagtataya:

Pangkatin ang mga bata nang tatlu-tatlo at ipaawit sa kanila ang mga akordeng I, IV at V.

V. Takdang Aralin:

Ganyakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa natutunang aralin.

 Remarks:

 

MUSIKA VI

Date: ____________

_ I. Mga Layunin:

 Nagagamit ang notang ugat ng mga akordeng I, IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw saisang payak na awit.

II. Paksang-Aralin:

Mga Akordeng Pansaliw sa Isang Payak na Awit?

Mga Kagamitan:

Ilustrasyon ng sumusunod na tsart.-mga akorde sa iskala-mga akordeng I, IV at V-mga akorde sa iba’t ibang ayosIskor ng “Bahay Kubo” na may Akorde

III.Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain:

1.Magbigay ng pagsasanay sa tinig.

B. Pagbabalik-aral:

Page 21: Musika vi 4th rating lesson plan

1.Pag-uusap tungkol sa mga akordeng pansaliw2.Itanong/Sabihin:

Ano ang melodiya?

Ano ang akorde?

Paano nagkaiba ang melodiya at akorde? Paano sila magkatulad?

Ano ang "dyad"? .... ang"triad"?

C. Panlinang na Gawain:

1.Sabihin sa mga bata na ang mga akordeng pansaliw ay nakikilala sa romanong pamilangna 1 hanggang VII. (Ipakita ang halimbawa sa limguhit.)2.Ipakita sa "keyboard" kung paano tinutugtog ang tatlong akorde.3.Ipatugtog sa mga bata ang mga akordeng pansaliw.4.Ipaawit ang "Bahay Kubo" at pasaliwan ng akorde. Sundan ang nasa iskor ng "BahayKubo".

D. Paglalahat:

1. Itanong:

Anu-anong mga akorde ang ginamit mong pansaliw sa "Bahay Kubo"?

Anu-anong mga nota ang bumubuo ng bawat akorde?

IV. Pagtataya:

Pasaliwan sa mga bata ang mga awit na nasa TX pp. 15-17

 

V. Takdang Aralin:

Pag-aralang mabuti ang mga natutunan sa mga aralin at humanda sa isang pagsusulit.

 Remarks: