25
MUSIKA V Date: ______________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika II. Paksang-Aralin PAKSA : Piano (''p'') at Forte ("f "), TX p. 61 Mga Kagamitan: Tsart ng mga iskor ng "Tulog Na" at "Hurrah! We Won The Game" III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Pag-usapan kung paano mapagaganda ang timbre ng tinig. B. Panlinang na Gawain: 1. Awitan ang mga bata a. "Tulog Na" " P " (piano) b. "Hurrah! We Won The Game" "f" (forte) 2. Sikaping maipahayag ang damdamin sa pamamagitaq ng pagsunod sa daynamiks. C. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paglakas at paghina ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa. D. Paglalapat: Ipaawit sa mga bata ang "Tulog Na" at "Hurrah! We Won the Game". Kumpasan ang mga bata upang masunod ang daynamiks. E. Pagpapahalaga: Itanong: . Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa daynainiks? IV. Pagtataya:

Musika v 4th grading

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika

II. Paksang-AralinPAKSA : Piano (''p'') at Forte ("f "), TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng mga iskor ng "Tulog Na" at "Hurrah! We Won The Game"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Pag-usapan kung paano mapagaganda ang timbre ng tinig.

B. Panlinang na Gawain:1. Awitan ang mga bata

a. "Tulog Na" " P " (piano) b. "Hurrah! We Won The Game" "f" (forte)

2. Sikaping maipahayag ang damdamin sa pamamagitaq ng pagsunod sa daynamiks.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paglakas at paghina ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa.

D. Paglalapat:Ipaawit sa mga bata ang "Tulog Na" at "Hurrah! We Won the Game". Kumpasan

ang mga bata upang masunod ang daynamiks.

E. Pagpapahalaga:Itanong: .

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa daynainiks?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the

Game”. Sikaping maipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagsunod sa daynamiks.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the Game”.

Page 2: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakatutugon sa angkop na paglakas at paghina ng awit ayon sa sagisag na "p"

(piano) at "f" (forte)

II. Paksang-AralinPAKSA : Piano (''p'') at Forte ("f "), TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng mga iskor ng "Tulog Na" at "Hurrah! We Won The Game"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Pag-usapan kung paano mapagaganda ang timbre ng tinig.

B. Panlinang na Gawain:1. Awitan ang mga bata

a. "Tulog Na" " P " (piano) b. "Hurrah! We Won The Game" "f" (forte)

2. Pag-usapan ang mga awit na narinig. 3. Itanong:

Paano nagkaiba ang dalawang awit? Anong simbolo ang taglay ng bawat isa?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang ginagamit sa paglakas at paghina ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa.

Ano ang daynamiks? .

D. Paglalapat:Ipaawit sa mga bata ang "Tulog Na" at "Hurrah! We Won the Game” na

sinusunod ang nakasaad na daynamiks.

E. Pagpapahalaga:Itanong: .

Paano ginagamit ang daynamiks?Bakit kailangang makasunod sa mga simbolo ng daynamiks?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa apat at ipaawit sa mga bata ang “Tulog Na” at “Hurrah! We Won the

Game”na sinusunod ang nakasaad na daynamiks.

V. Takdang Aralin:Ibigay ang iba’t ibang antas ng daynamiks at ang mga kaukulang senyas ng kamay.

Page 3: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakasusunod sa unti-unting paglakas (crescendo) at paghina (decrescendo) ng

tono sa isang awit

II. Paksang-Aralin"Crescendo" at "Decrescendo", TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng "Pilipinas Kong Mahal" na may mga simbolong pandaynamiks

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Pag-usapan ang mga napag-aralan tungkol sa daynamiks. 2. Itanong:

Paano ginagamit ang daynamiks? Anu-anong mga simbolo ang kumakatawan sa mga ito? Bakit mahalaga ang daynamiks?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita sa mga bata ang iskor ng "Pilipinas Kong Mahal". 2. Pag-usapan ang isinasaad ng awit. 3. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal". 4. Sabihin:

Ipaaawit ko sa inyo ngayon ang "Pilipinas Kong Mahal". Lahat kayo ay titingin sa akin, habang ako ay kumukumpas at sundin ninyo ang lahat

ng aking senyas.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang.kahulugan ng "crescendo"? Ano ang kahulugan ng "decrescendo"?

D. Pagpapahalaga:Itanong:

Ano ang bahagi ng daynamiks sa pag-awit nang madamdamin?

IV. Pagtataya:Paawitin nang wasto ang mga bata ng awit na “Pilipinas Kong Mahal”tiyakin na

nakasusunod sila sa mga senyas

V. Takdang Aralin: Ganyakin ang mga bata na gumawa ng isang paglalagom sa natutunang aralin.

Page 4: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Natutukoy ang mga bahagi ng himig/tugtugin na ginagamitan ng crescendo at

decrescendo.

II. Paksang-Aralin"Crescendo" at "Decrescendo", TX p. 61

Mga Kagamitan:Tsart ng "Pilipinas Kong Mahal" na may mga simbolong pandaynamiks

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magkaroon ng pagsasanay sa himig.2. Pag-usapan ang mga napag-aralan tungkol sa daynamiks. sinusunod ang nakasaad

na daynamiks.

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita sa mga bata ang iskor ng "Pilipinas Kong Mahal". 2. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal". 3. Ipaliwanag sa mga bata ang gagawing mga senyas.

a. mahina c. papalakas b. malakas d. papahina

4. Paawitin ang mga bata. Tiyakin na nakasusunod sila sa mga senyas mo. 5. Pag-usapan ang ginawa nilang pag-awit. 6. Itanong:

Naibigan ba ninyo ang ginawa ninyong pag-awit,? Anu-anong simbolo ang nakikita ninyo sa iskor? Paano inaawit ang mga bahagi na may crescendo at decrescendo?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Anu-anong simbolo ang kumakatawan sa daynamiks?

D. Pagpapahalaga:Itanong:

Ano ang kahalagahan ng daynamiks?

IV. Pagtataya:Paawitin nang wasto ang mga bata ng awit na “Pilipinas Kong Mahal”tiyakin na

nakasusunod sila sa mga senyas

V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang iba’t ibang antas ng daynamiks at ang mga kaukulang senyas ng

kamay.

Page 5: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naipahihiwatig ang damdamin ng awit sa pamamagitan ng tempo

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Tulog Na", "Hurrah! We Won The Game" at "Pilipinas kong

Mahal". Ipasunod ang daynamiks at pag-usapan ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Ano ang kahulugan ng daynamiks? Ano ang magagawa ng daynamiks sa isang komposisyon?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa magulang. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 4.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng dalawang awit?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko

Babayaanan”

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan”

Page 6: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at

moderato (katamtaman ang bilis)

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Mga Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan", "Paruparong Bukid"

Mga Kagamitan:Tsart ng dalawang awit:

"Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan "Paruparong Bukid" .

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan. Ipasunod ang daynamiks at pag-

usapan ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at ano ang ibig sabihin ng bawat isa?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Sabihin:

Ito ay isang awit sa Bicol. Sino ang naka-uunawa sa nilalaman ng awit? Ano ang isinasaad ng awit? Kung walang naka-uunawa ay ipaliwanag ang nilalaman ng awit.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano inaawit ang awit na may tempong andante? ... ang may tempong "allegro"?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko

Babayaanan” at “Paruparong Bukid”.

V. Takdang Aralin: Ano ang kahulugan ng "andante”? Ano ang kahulugan ng "allegro"?

Page 7: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin:1. Naipahihiwatig ang damdamin ng awit sa pamamagitan ng tempo 2. Naibibigay ang kahulugan ng tempong allegro (mabilis), andante (mabagal) at

moderato (katamtaman ang bilis) 3. Nakasusunod sa tempong allegro, andante, at moderato sa pagpapahayag ng

pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit4. Naaawit nang wasto ang mga awit na "Si Nanay, Si Tatay D-i Ko Babayaan,"

"Paruparong Bukid" at "I'm Riding on an Elephant"

II. Paksang-AralinAndante at Allegro, TX pp. 64 - 65 Mga Awit : "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan",

"Paruparong Bukid"

Mga Kagamitan:Tsart ng tatlong awit:

"Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan "Paruparong Bukid" . "Riding on an Elephant Pitch pipe

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig.2. Ipaawit ang "Tulog Na", "Hurrah! We Won The Game" at "Pilipinas kong

Mahal". Ipasunod ang daynamiks at pag-usapan ang tungkol sa daynamiks. 3. Itanong:

Ano ang kahulugan ng daynamiks? Ano ang magagawa ng daynamiks sa isang komposisyon? Anu-ano ang mga simbolo ng daynamiks at ano ang ibig sabihin ng bawat

isa? Isulat ang mga simbolo ng daynamiks. Paano malalagyan ng daynamilis ang isang awit?

B. Panlinang na Gawain:1. Ipakita ang iskor ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" 2. Pag-usapan kung paano maipakikita ang pagmamahal sa magulang. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 4. Sabihin:

Ito ay isang awit sa Bicol. Sino ang naka-uunawa sa nilalaman ng awit? Ano ang isinasaad ng awit? Kung walang naka-uunawa ay ipaliwanag ang nilalaman ng awit.

5. Ituro ang awit sa pamamaraang pagagad at ipasunod ang mungkahing tempo.6. Itanong:

Paano inaawit ang "Bi Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan"? Ano ang tempo ng awit?

7. Ipaawit sa mga bata ang "Paruparong Bukid". Pag-usapan ang tempo ng awit.

Page 8: Musika v 4th grading

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang pagkakaiba ng dalawang awit? Paano inaawit ang awit na may tempong andante? ... ang may tempong "allegro"? Ano ang "andante”? Ano ang "allegro"?

IV. Pagtataya:Pangkatin ang klase sa dalawa muling ipaawit ang “Si Nanay, Si Tatay Di Ko

Babayaanan” at “Paruparong Bukid”.

V. Takdang Aralin: Kabisaduhing mabuti ang awit na “Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaanan” at

“Paruparong Bukid”.

Page 9: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakasusunod sa tempong allegro, andante, at moderato sa pagpapahayag ng

pagbabago ng bilis o dalang ng isang awit

II. Paksang-AralinModerato, TX p. 65 Awit: "Riding on an Elephant"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na “Riding on an Elephant”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Pagsasanay sa tinig. Pag-akyat, pagbaba at pagbabalik-balik sa mga nota sa iskala habang itinuturo

ng guro. 2. Pagbabalik-awit sa "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Riding on an Elephant". 2. Pag-usapan ang tandang tunugan.

C. Paglalahat:1. Pag-usapan ang tungkol sa tempo ng awit. 2. Itanong:

Paano mo inawit ang "Riding on an Elephant"? Ano ang pagkakaibg ng tempo nito sa tempo ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko

Babayaan" at "Paruparong Bukid"?

IV. Pagtataya:1. Paawitin ang mga bata ng mga awit na natutunan nila. 2. Itanong kung ano ang tempo ng kanilang mga inawit.

V. Takdang Aralin: Ganyakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa natutunang aralin.

Page 10: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naaawit nang wasto ang mga awit na "Si Nanay, Si Tatay D-i Ko Babayaan,"

"Paruparong Bukid" at "I'm Riding on an Elephant"

II. Paksang-AralinModerato, TX p. 65 Awit: "Riding on an Elephant"

Mga Kagamitan:Tsart ng awit na “Riding on an Elephant”

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magsanay sa himig. Pag-akyat, pagbaba at pagbabalik-balik sa mga nota sa iskala habang itinuturo

ng guro. 3. Pagbabalik-awit sa "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid". 4. Pag-uusap tUligkol sa tempo ng dalawang awit, at ang pagkakaiba ng "Andante"

at "Allegro".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Riding on an Elephant". 3. Ituro ang awit na "Riding on an Elephant" sa pamamaraang "sight reading" o

pagbasa ng so-fa silaba. 4. Ipaawit sa mga bata ang titik ng buong awit .

C. Paglalahat:1. Pag-usapan ang tungkol sa tempo ng awit. 2. Itanong:

Ano ang pagkakaibg ng tempo ng Riding on an Elephant sa tempo ng "Si Nanay, Si Tatay, Di Ko Babayaan" at "Paruparong Bukid"?

Ibigay ang pagkakaiba ng tempong "Allegro" "Andante" at "Moderato" Ano ang tempo?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na lumikha ng maikling awit ayon sa tempong nais nila.

V. Takdang Aralin: Humanda sa isang pagsusulit

Page 11: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit

II. Paksang-AralinArmonya sa Dalawang Bahaging "Round"

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng “Singing Birds”.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Pagsanayin ang mga bata sa himig- paakyat, pababa, pabalik-balik sa iskala

mula mababang "do" hanggang mataas na "do". 3. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Hurrah! We Won The

Game".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang iskor ng "Singing Birds" at ituro ang awit sa pamamaraang "sight

reading" o pagbasa ng so-fa silaba. 2. Pagsanayang awitin ang awit. 3. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat upang maawit ang "Singing Birds" sa

pamamaraang "round" o paikot. Paunahin ng pag-awit ang unang pangkat at kapag nasa pangalawang bahagi na ito ay paawitin na ang pangalawang pangkat. Parehong magsisimula ang dalawang pangkat sa unang himig. Sa ganitong paraan ay magkakasalikop ang una at pangalawang bahagi ng awit kaya't maririnig ang harmonya.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "round"? Paano nagkakaroon ng armonya? Ano ang armonya?

IV. Pagtataya:Ipaawit sa mga bata ang “Row Your Boat” sa pamamaraang “round”.

V. Takdang Aralin: Paano napahahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit?

Page 12: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Nakaaawit ng dalawang bahaging "round" Naaawit nang wasto ang "Singing Birds"

II. Paksang-AralinArmonya sa Dalawang Bahaging "Round"

Mga Kagamitan:Tsart ng iskor ng “Singing Birds”.

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Ipaawit ang "Si Nanay, Si Tatay Di Ko Babayaan" at "Hurrah! We Won The

Game". 3. Pag-usapan ang tempo.

B. Panlinang na Gawain:1. Pagsanayang awitin ang awit na “Singing Birds” at “Row Your Boats”.2. Ipasuri sa mga bata ang iskor ng awit na “Row Your Boats”.3. Itanong:

Sa ilang bahagi nahahati ang awit? Ilang pangkat ang kailangang umawit ng "round" na ito? Anong bahagi ang unang inaawit? Kailan nagsisimulang umawit ang pangalawang pangkat? Saang bahagi ng awit nagkq,karoon ng armonya?Bakit? Ano ang nangyayari sa tekstura sa pag-awit ng dalawang bahaging "round"?

4. Sabihin: Ulit-ulitin ang pag-awit upang marinig ang armonya ng mga himig. Maging maingat kayo sa pag-awit upang hindi lumihis ang inyong tono.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Paano nagkakaroon ng armanya? Ano ang armonya? Ano ang tinutukoy ng tekstura?

IV. Pagtataya:Ipaawit sa mga bata ang “Singing Birds” at Row your Boat sa sa pamamaraang “round”.

V. Takdang Aralin: Paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng “round”.

Page 13: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang tekstura at armonya ng isang awit

II. Paksang-AralinDalawahang Himig (Partner Songs) Awit : "AcoKini Si Anggi" at "Leron,Leron Sinta"

Mga Kagamitan:Mga Iskor ng "Aco Kini Si Anggi" at "Leron, Leron Sinta"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. 2. Magsanay sa himig.

Gamitin ang scale ng pamamaraang ward. 3. Ipaawit ang "Singing Birds" at "Row Your Boat" sa pamamaraang "round".

Pag-usapan kung paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng "round".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang mga iskor ng "Leron, Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi". 2. Ituro ang "Aco Kini Si Anggi" sa pamamaraang pagagad. 3. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ipaawit sa unang pangkat ang

"Leron,Leron Sinta" at sa pangalawang pangkat ang "Aco Kini Si Anggi". Pangunahan ang pag-awit upang magsabay-sabay ang mga bata at magkaugnay arig mga himig upang lumabas ang armonya.

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "partner songs"? Kailan maaaring pagtambalin ang dalawang awit?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na muling awitin ang "Leron,Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi".

V. Takdang Aralin: Bakit maaaring gawing "partner songs" ang "Tinikling" at "Aringkindinghinding"?

Page 14: Musika v 4th grading

MUSIKA V

Date: ______________

I. Mga Layunin: Naaawit nang sabayan ang dalawang himig (partner songs)

II. Paksang-AralinDalawahang Himig (Partner Songs) Awit : "AcoKini Si Anggi" at "Leron,Leron Sinta"

Mga Kagamitan:Mga Iskor ng "Aco Kini Si Anggi" at "Leron, Leron Sinta"

III. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain:

1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig/himig. Gamitin ang scale ng pamamaraang ward.

3. Ipaawit ang "Singing Birds" at "Row Your Boat" sa pamamaraang "round". Pag-usapan kung paano nagkakaroon ng tekstura at armonya sa pag-awit ng "round".

B. Panlinang na Gawain:1. Ilahad ang mga iskor ng "Leron, Leron Sinta" at "Aco Kini Si Anggi". 2. Ituro ang "Aco Kini Si Anggi" sa pamamaraang pagagad. 3. Suriin ang dalawang iskor. 4. Sabihin/Itanong:

Hindi lahat ng awit ay maaaring gawing partner songs. Paghambingin ang dalawang awit. Ano ang palakumpasan ng dalawang awit? Magkatulad ba sila ng tunugan? Suriin ang bilang ng mga sukat. Ano ang masasabi mo?

C. Paglalahat:1. Itanong:

Ano ang "partner songs"? Kailan maaaring pagtambalin ang dalawang awit? Paano dapat awitin ang "partner songs"?

IV. Pagtataya:Ganyakin ang mga bata na awitin ang iba pang "partner songs" tulad ng "Tinikling"

at "Aringkindingkinding".

V. Takdang Aralin: Humanda sa isang pagsusulit