of 26 /26
Finansowanie badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w Narodowym Centrum Nauki perspektywa krajowa i europejska

Narodowym Centrum Nauki perspektywa krajowa i europejska fileNarodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza powołana do finansowania badań podstawowych realizowanych

Embed Size (px)

Text of Narodowym Centrum Nauki perspektywa krajowa i europejska fileNarodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum...

Finansowanie bada w obszarze nauk

humanistycznych i spoecznych w

Narodowym Centrum Nauki

perspektywa krajowa i europejska

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powoana do

finansowania bada podstawowych realizowanych w formie projektw

badawczych, stypendiw doktorskich i stay po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora

BADANIA PODSTAWOWE to prace eksperymentalne lub teoretyczne

podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach

zjawisk i obserwowalnych faktw, bez nastawienia na bezporednie

zastosowanie komercyjne.

Wnioski w oczywisty sposb aplikacyjne, nie mog by finansowane przez

NCN.

2

brak priorytetw tematycznych, kryterium

nadrzdne wysoka jako naukowa wnioskw

3

Panele dyscyplin NCN

4

HS Nauki Humanistyczne,

Spoeczne i o Sztuce

HS1

Fundamentalne pytania o natur

czowieka i otaczajcej go

rzeczywistoci

HS2 Kultura i twrczo kulturowa

HS3 Wiedza o przeszoci

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

HS5 Prawo, nauki o polityce, polityki

publiczne

HS6 Czowiek i ycie spoeczne

ST Nauki cise i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

ST2 Podstawowe skadniki materii

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

ST4 Chemia analityczna i fizyczna

ST5 Synteza i materiay

ST6 Informatyka i technologie

informacyjne

ST7 Inynieria systemw i

telekomunikacji

ST8 Inynieria procesw i produkcji

ST9 Astronomia i badania

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

NZ Nauki o yciu

NZ1 Podstawowe procesy yciowe na

poziomie molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3 Biologia na poziomie komrki

NZ4 Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt

NZ6 Immunologia i choroby zakane

ludzi i zwierzt

NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne

NZ8 Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o yciu

5

HS1_1 Historia filozofii (staroytnej, redniowiecznej, nowoytnej i wspczesnej) i historia idei

HS1_2 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegowe

HS1_3 Epistemologia (w tym: rda poznania, kryteria prawdy, filozofia jzyka)

HS1_4 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki

HS1_5 Filozofia czowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia spoeczna

HS1_6 Natura ludzkiego umysu (w tym: ewolucja umysu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

HS1_7 Etyka normatywna i opisowa, teoria moralnoci, bioetyka, etyka zawodowa

HS1_8 Estetyka (w tym: teorie pikna, jzyk sztuki)

HS1_9 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

HS1_10 Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

HS1_11 Jzyk religii, sacrum, mit, symbolika religijna

HS1_12 Religie wiata

HS1_13 Teologia fundamentalna

HS1_14 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka

HS1_15 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika

PROGRAMY

3

POST-DOC

PRELUDIUM

ETIUDA

SONATA

SONATA BIS

SONATINA

MAESTRO

UWERTURA

OPUS

HARMONIA

TANGO

PRE-DOC

ADVANCED

Otwarte dla wszystkich

stypendium doktorskie,

obowizkowy sta zagraniczny

2-7 lat po doktoracie 5-12 lat po doktoraciel Do trzech lat po doktoracie,

obowizkowy sta zagraniczny

dowiadczeni naukowcy,

pionierskie badania

fellowship w zespoach

prowadzcych projekty ERC

wsppraca midzynarodowa

naukowcy pragncy

komercjalizowa wyniki projektw

MINIATURA capacity building

POLONEZ Marie Skodowska Curie Actions - COFUND

CELE

finansowanie pobytw badawczych w Polsce przez okres 12- or 24 miesicy dla naukowcw z zagranicy, bez wzgldu na ich narodowo

rozwijanie innych kompetencji wrd naukowcw poprzez rozwinit ofert szkole i wizyt studyjnych

15 POLONEZ has received funding from the EU H2020 Programme Marie Skodowska-Curie Actions COFUND-2014 grant agreement No 665778

3 rozstrzygnite konkursy

(2016-2017)

1151 wnioskw

110 naukowcw z

27 krajw

finansowanie w obszarze HS w latach 2011-2017

4464 finansowanych projektw

1 020 723 408 PLN

8

9

KONKURS Wnioski zoone Wnioski zakwalifikowane Liczbowy wskanik sukcesu

OPUS 7997 1679 21%

PRELUDIUM 5242 1013 19%

SONATA 3124 569 18%

FUGA 658 138 21%

SONATA BIS 597 85 14%

ETIUDA 490 140 29%

HARMONIA 468 94 20%

MAESTRO 290 29 10%

POLONEZ 231 17 7%

BEETHOVEN 96 17 18%

10

11

wsppraca midzynarodowa

konkursy w ramach umw bilateralnych

Beethoven (PL-DE)

Daina (PL-LT)

12

wsppraca midzynarodowa

uczestnictwo w sieciach wsppracy typu ERA-Net

projekty typu ERA-NET zostay zapocztkowane w 2002 r. w 6. Programie Ramowym UE, celem realizacji decyzji UE dotyczcej budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA European Reseach Area) - obszaru wolnego przepywu wiedzy, mobilnoci naukowcw, optymalnego wykorzystania punktw stycznych midzy narodowymi programami badawczymi poszczeglnych krajw i zacienienie wsppracy naukowo-badawczej na terenie Europy.

W 6. PR (2002-2007) powstao 71 projektw ERA-NET, a budet UE na ten cel wynis 183 milionw EUR.

7. PR (2007-2013) kontynuowa finansowanie tego typu projektw, dodano rwnie nowy modu ERA-NETw: ERA-NET+.

13

Uczestnicy

Instytucje realizujce programy finansowania bada naukowych w poszczeglnych pastwach europejskich, np. ministerstwa, agencje badawcze i technologiczne, rady ds. nauki.

Cel

Systematyczna wymiana informacji i dowiadcze pomidzy krajami czonkowskimi Unii Europejskiej, identyfikacja i analiza wsplnych tematw strategicznych,opracowanie moliwoci wsplnych dziaa midzy programami narodowymi i regionalnymi w celu transnarodowego otwarcia infrastruktury,

wypracowanie i realizacja wsplnie finansowanych ponadnarodowych instrumentw wspierajcych badania naukowe (np. konkursw lub programw)

14

15

NORFACE New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe sie wspierajca badania w obszarze nauk spoecznych poprzez finansowanie midzynarodowych projektw badawczych oraz organizowanie seminariw i konferencji

Narodowe Centrum Nauki przystpio do sieci NORFACE w 2012 r., wczajc si w organizacj konkursu Welfare State Futures jeden projekt finansowany

16

JPI CH Joint Programming Initiative on Cultural Heritage - jest sieci wspierajc badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. Jej misj jest finansowanie projektw badawczych, ktrych cel stanowi ochrona dziedzictwa, oraz inspirowanie prac pozwalajcych na wypracowanie narzdzi i metodologii sucych zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Ponadto do zada sieci naley rwnie opracowanie strategicznych i naukowych priorytetw w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wsplnych projektw badawczych oraz rozpowszechnianie wynikw bada wrd szerokiego grona odbiorcw.

W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki wczyo si w organizacj konkursu Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage) - 1 polski zesp finansowany

17

EQUIP EU-India Platform for Social Sciences and Humanities to inicjatywa, ktrej misj jest wspieranie wsppracy z Indiami w zakresie humanistyki i nauk spoecznych; do celw EqUIP nale monitorowanie europejsko-indyjskich inicjatyw w tym obszarze nauk, a take inspirowanie nowych przedsiwzi badawczych prowadzonych przez naukowcw z Europy i Indii.

Kraje uczestniczce w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Sowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

18

ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatyw sieci JPI Urban Europe, zrzeszajc 25 organizacji z 18 krajw europejskich, ktrej celem jest finansowanie midzynarodowych, interdyscyplinarnych projektw badawczych odpowiadajcych na wyzwania wspczesnych miast i obszarw zurbanizowanych. Sie wspiera badania angaujce naukowcw, a take przedstawicieli spoeczestwa obywatelskiego, organizacji pozarzdowych, gmin, wadz miejskich, przedsibiorstw uytecznoci publicznej itd.

NCN przystpio do ENSUF w 2015 r., wczajc si w organizacj konkursu Smart Urban Futures oraz Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus

19

http://jpi-urbaneurope.eu/

HERA Humanities in the European Research Area to sie europejskich instytucji partnerskich wspierajcych badania naukowe z dziedziny humanistyki.

od 2009 konsorcjum realizuje program, ktrego misj jest inicjowanie wsppracy naukowcw z rnych europejskich orodkw badawczych oraz zwrcenie uwagi na spoeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania wspczesnej Europy.

dotychczas zostay ogoszone cztery konkursy na midzynarodowe projekty badawcze realizowane wsplnie przez zespoy skadajce si z naukowcw pochodzcych z co najmniej 3 lub 4 krajw nalecych do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystpio do konsorcjum w 2011 r., wczajc si w organizacj konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).

20

JRP 2 Cultural Encounters

budet NCN przeznaczony na konkurs: 430 tys. Euro

finansowanie w sumie: 750 tys. Euro

JRP3 Uses of the Past

budet NCN przeznaczony na konkurs 805 tys. Euro

finansowanie w sumie: 1,2 mln Euro

21

HERA Humanities in European Research Area

- 9 polskich zespow finansowanych

22

Polskie projekty nagrodzone w konkursie:

Uses of the Past

CRUSEV: Cruising the 1970s: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures

Kierownik polskiego zespou: dr hab. Tomasz Basiuk, Uniwersytet Warszawski

EUROPACH: Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health

Kierownik polskiego zespou: dr Agata Dziuban, Uniwersytet Jagielloski

HERILIGION: The heritagazation of religion and the sacralization of heritage in the contemporary Europe

Kierownik polskiego zespou: dr Anna Maria Niedwied, Uniwersytet Jagielloski

MELA: Memory Laws in European and Comparative Perspectives

Kierownik polskiego zespou: dr Aleksandra Gliszczyska Grabias, Instytut Nauk Prawnych PAN

SoundMe: Sound memories: the musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe

Kierownik polskiego zespou: dr hab. Pawe Gancarczyk, Instytut Sztuki PAN

23

problemy

- SSH w FP9 a tzw. missions (Lamy report)

- konsolidacja finansowania, odejcie od modelu

ERA-Netowego

- wsppraca midzy ERA-Netami, HERA +

Norface (wsplny JRP w ramach SCh. 6 WP

2018-2020) Transformations

- brak priorytetw i wytyczonej strategii na

poziomie krajowym, co znacznie utrudnia

rozmowy na temat przyszych inicjatyw

24

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

The aim of the call is to address the challenges linked to the compounded socioeconomic and cultural origins and effects in Europe of the fourth industrial revolution in a context of globalisation and digitisation and to provide alternative policy options. R&I activities will provide new evidence and policy options in order to mitigate or support these transformations with a view to enhancing the diversity of cultures and social bonds, the existing or nascent social and cultural strengths of Europe, as well as reinforcing the social, cultural and economic benefits of the fourth industrial revolution where relevant. They will thus contribute to fostering equitable and sustainable prosperity and culture in the broad sense through objective scientific evaluations, social, cultural and technological innovation, co-creation and bottom-up solutions. The call's activities will also contribute to the objectives and the legacy of the European Year of Cultural Heritage 2018 and to the UN's Sustainable Development Goals (SDGs).

25

Dzikuj za uwag.