Nastanek Alp

 • View
  47

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tudijsko gradivo - Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

Transcript

 • 4.NastanekAlp: Alpesopreko1200kmdolgagorskaveriga,kisegaodLigurijskeobalevFrancijidoPanonskeniine delmnogodaljegasistemaALPIDOV(Atlas,Betijske Kordiljere,Pireneji,Alpe,Apenini,Kantabrijskogorstvo,Dinaridi,Karpati,Helenidi,Tauridi,Pamir,Zagros,Karakorum,Himalaja,Burmanskogorstvo) Alpska/AlpidskaorogenezasejezaelaskolizijoKimerije,AfrikeinIndijskeploezEvrazijskoploo;zaetekkolizijejeponekodevstarejikredi,glavnafazapajepotekalaodpaleocenadoeocena;danessedvigajoshitrostjo1mm 1cm/leto

 • SstaliageografijeAlpedelimonaZahodne,Centralne,VzhodneinJuneAlpe JuneAlpesoloeneodpreostankaAlpsPeriadriatskim prelomnimsistemom taje

  pomembnageografskaintudistrukturnalonica

  ZgeolokegastaliaAlpesestavljajonaslednjikompleksikamnin: Nekdanjavaristina podlaga(delomametamorfozirana,tudiglobonine) Nekdanjikrovnisedimentivaristine podlage(permmezozoikterciar):v

  glavnemsedimentneinnekajvulkanskihkamnin Mezozojskiofioliti Sedimentnekamninenekdanjegamezozojskegaoceanskegadna Terciarniintruzivi (tonalit,granodiorit) Posttektonskisedimenti,vmanjimerivulkanskekamnine(veinomaterciarne

  starosti)

  SstrukturnegastaliaAlpedelimovstrukturneenoteHELVETIK,PENINIK,AVSTROALPINinJUNEALPE

 • Helvetik: JunakontinentalnapolicainproksimalnidelrobaEvropskeploe

  Peninik: NekdanjeoceanskodnoValaisinPiemontLigurijskega(AlpskaTetida)oceanaindeli

  kontinentalneskorje(distalni robEvropskeploe,mikrokontinenti)

  Avstroalpin: Najvijaenota;kontinentalnirobJadranskemikroploe (sinonimjeAdrija alitudi

  Apulijavirempomenubesede)(njenboljsevernidel)

  JuneAlpe: KontinentalnaskorjaJadranskemikroploe (njenboljjunidelAdrije) VnasprotjuzAvstroalpinom nikredneganarivanjainskorajnialpskega

  metamorfizma;reverzni prelomiinnarivisousmerjeniprotijuguinsoterciarnestarosti

  LonicajePeriadriatski prelomnisistem

 • Orogenetski cikelsejezaelvpermuzrazpadommegacelinePangee (hkratnoodprtjeoceanaNeotetida)

  VstarejijurisezaneodpiranjeCentralnegaAtlantikainAlpskeTetide Pangea razpadenaLavrazijo inGondvano takontinentapostopomarazpadetanadananjekontinente

  Zrobovkontinentovseodcepivemanjihtektonskihplo

  Voceanihmedkontinentinastajaoceanskaskorja,nanjejinnarobovihkontinentovsevrikarbonatnainklastina,plitvo inglobokovodnasedimentacija

 • Zaraditaljenjaskorjevozadjusubdukcije seodpirajonovi,manjizaloni oceani(npr.Valaisocean,kiloimikrokontinent Brianconnais of Evrazije)

  Konecjuresezanetektonskainverzija:konaserazpiranjeAlpskeTetide,zanesesubdukcijaoceanskeskorje

  Ponekodekonecstarejekredepridedokolizije:kontinentalnaskorjasenemoresubducirati,zatoseguba,debeli,kamninesevosrednjemdelumetamorfozirajo,vnajglobjihdelihcelotalijo

 • MonemustiskanjuinhitremudviguvisokihgoraslediKOLAPSOROGENAinzmanjanjepritiska nekateraobmojasepogreznejotakogloboko,daudorinepreplaviplitvomorje(npr.gosauski razvojvStranicah)

 • Znadaljnjimzblievanjemsegubepretrgajo,pretrganidelisenarivajodrugezdrugega

  Hitrodviganjeinsoasnaerozijastapredgorske morskejarkeoskrbovalassedimentom,kisejevbazenproilsturbiditnimi tokovi fliinmolasa

 • OdmlajekrededoeocenaseprostormedEvrazijoinAfrikozmanjaza200km Veocenujeskrkaeza200km

  Kolizijanipotekalapoenostavnemsistemu;vrazlinemasovnemobdobjuvrazlinihdelihorogena potekasubdukcija vtejalionismeri,kolizija,odpiranjezalonihoceanov rezultatjezapletenastrukturnaslika,kotjoopazujemodanes

  Nekateridelioceanskeskorjeseevednosubducirajo,nakarkaetudiaktivenvulkanizemotonihlokov(Liparski otoki,Eolskiotoki)