Click here to load reader

Nasyonalismong Indian

  • View
    211

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Nasyonalismong Indian

  • 1. NASYONALIS MO (NATIONALISM)

2. Kahulugan: Galing sa salitang Latin na natio na ang ibig sabihin ay: -pagpapangkat ng mga taong may iisang lahi na mas mataas kaysa pamilya ngunit mas maliit kaysa sambayanan - pangkat ng mga indibidwal na nagkaroon ng magkakatulad na katangian dahil sa palagian nilang interaksyon sa isat isa 3. Itinuturing na pananaw ng isang indibidwal bilang kasapi ng isang bansa o kaya ay pagnanasa ng isang indibidwal na paunlarin at palakasin ang isang bansa. Mapapahayag sa pamamagitan ng Pagmamahal sa bayan at Pagiging Makabayan 4. Nagmula sa salitang nasyon - Isang katawagan sa samahan o pangkat ng mga taong may iisang mithiin at layunin sa buhay at pinagbubuklod ng iisang lahi, wika, relihiyon, kaugalian at tradisyon. 5. Isang damdaming makabansa ng mga taong nagpapakita ng katapatan sa kanilang bayan, hindi sa pangulo o sa ilang pinuno lamang. Higit na binibigyang-diin dito ang pagkakaisa ng mga taong naniniwala na kabilang sila sa iisang bansa at handang ipagtanggol at pangalagaan ito. 6. NASYONALISMO NG INDIAN 7. Nalinang ang Nasyonalismong Indian nang makapag-aral ang mga maykayang Indian sa mga paaralang British at nagkaroon ng kaalaman tungkol sa nasyonalismo at demokrasya. Naging bunga nito ang pagkatatag ng Indian National Congress (1885) at Muslim League (1906). 8. Government of the Indian Act ng 1919 - nagbigay ng kaunting karapatan lamang sa mga Indian Rowlatt Act - ang pamahalaang British ay pinagkalooban ng karapatang supilin at ikulong ng dalawang taon ng walang paglilitis ang sinumang tututol sa patakarang British 9. MOHANDAS MAHATMA GANDHI - Mahatma- nangangahulugang Dakilang Kaluluwa (Great Soul) - nagpasimula ng prinsipyong satyagraha (walang karahasang pagtutol ng mamamayan sa anumang hindi makatarungang batas o civil disobedience) 10. MOHANDAS MAHATMA GANDHI - naging pinuno ng Indian National Congress - nagsagawa ng patakarang non-cooperation o hindi pakikiisa sa pamahalaang British 11. Naisasagawa ang civil disobedience sa pamamagitan ng mga sumusunod: Iwasang bumili ng anumang gawa sa Britain Iwasan ang pagpasok sa mga paaralang pampubliko Tutulan ang pagbabayad ng buwis Iwasan ang pakikiisa sa halalan Iboycott ang kasuotang yaring Britain 12. AMRITSAR MASSACRE - Ang mga Muslim at Hindu ay natipon sa Amritsar, Punjab - layon sana ng mga Indian sa pagtitipong ito na mag-ayuno, manalangin at makinig sa mga talumpating pampolitikal ng kanilang mga nasyonalistang lider 13. HENERAL REGINALD DYER - naniniwalang lantarang sinalungat ng mga Indian ang pag- uutos ng pamahalaang British - pinagbabaril ng riple ang mga Indian sa Amritsar 14. SALT ACT - sa pamahalaan lamang maaaring bumili ng asin ang mga Indian at kinakailangang magbayad sila ng kaukulang buwis sa pagbili nito 15. SALT MARCH - demonstrasyong inilunsad ni Gandhi bilang pagsaway sa Salt Act na ipinatupad ng mga British 16. GOVERNMENT OF INDIA ACT - pinasimulan ang tuwirang halalan na nilahukan ng 35 milyong Indian - sa batas na ito inaasahan ng mga Indian na matamo ang kasarinlan - ilan sa mga nakasaad sa batas na ito ay hindi napagkasunduan ng mga Muslim at Hindu