of 12 /12
Informator Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej nr 25/2016 NASZ KĄT I NFORMATOR BEZPŁATNY S M SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA – to najlepsza wspólnota! Sprawozdanie Rady Nadzorczej - Sprawozdanie Zarządu - Zaległości czynszowe w poszczególnych budynkach - Ważne adresy i telefony

NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

Embed Size (px)

Text of NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami...

Page 1: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

Informator Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej nr 25/2016

NASZ KĄTInformator Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku Kamiennej nr 21/2011

Strona internetowa SMZapraszamy do odwiedzin pod adresem

www.smskarzysko.plAdres poczty internetowej: [email protected]

INFORMATOR BEZPŁATNY

Plan remontówna 2011 rok

Zaległości na poszczególnych

budynkach

SprawozdanieRady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej

NASZ KĄTNASZ KĄT� � S M

Sprawozdanie Zarząduza 2010 rok

Rady Nieruchomości

Działalność KlubuMieszkańców

SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA – to najlepsza wspólnota!

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Zaległości czynszowe

w poszczególnych

budynkach

-

Ważne adresy i telefony

Page 2: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

Zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza sprawowała funkcje kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni. Stosownie do postanowień Statutu pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium, a jego prace wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej trzy Komisje Problemowe opracowujące i opiniujące materiały, które następ-nie były przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych Rady.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie:

Leon Gójski – przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Orlikowski – zastępca przewodniczącego

Ewelina Wzorek – zastępca przewodniczącego

Janusz Osóbka – zastępca przewodniczącego

Krystyna Zbroja – sekretarz

Ryszard Orlikowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach Komisji: Elżbieta Bor-kowska, Zofia Zarzycka, Krystyna Zbroja, Leon Gójski.

Janusz Osóbka – przewodniczący Komisji Inwestycyjno – Remontowej

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach Komisji: Katarzyna Brzezińska-Woźniak, Paulina Grzelka, Aneta Grzebała, Artur Sokołowski.

Ewelina Wzorek – przewodniczący Komisji Samorządowo-Mieszkaniowej

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach Komisji: Julita Karli-kowska, Edyta Sadłowska, Walentyna Wyrzykowska, Paweł Hartwich.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obecnej kadencji obejmuje okres od maja 2015 do czerwca 2016 roku. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ra-mowym planem pracy na rok 2015 oraz na I półrocze 2016r. poszerzonym o sprawy wynikające z aktualnych potrzeb, stosownie do wymogów Regulami-nu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni.

Komisje problemowe zajmowały się w okresie sprawozdawczym następują-cymi sprawami:

Komisja Rewizyjna w trakcie minionego roku odbyła 11 posiedzeń, na których zajmowała się następującą tematyką:

• oceną dynamiki i strukturą zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,

• analizą planu gospodarczo-finansowego,

• omówieniem wyników finansowych za półrocze i kwartały,

• analizą finansowo-rzeczowową rozliczenia remontów za 2015r.

• rozpatrywaniem wniosków dotyczących zmian stawek opłat będących w kompetencji Rady Nadzorczej,

• analizą i opinią sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,

• opiniowaniem zatwierdzanych regulaminów Spółdzielni,

• analizą zaległości czynszowych na koniec 2015r,

• oceną sytuacji ekonomicznej w kontekście zobowiązań wobec kontra-hentów,

• opiniowaniem pism mieszkańców.

Komisja Inwestycyjno-Remontowa odbyła 7 posiedzeń na którym zaj-mowała się następującą tematyką:

• omówieniem procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych,

• wykonania suchych pionów w wieżowcu,

• oceniła wykonanie remontów za 2015r,

• omówiła oferty przetargowe na termomodernizację budynków,

• przygotowania zasobów do sezonu zimowego,

• uczestniczyła w odbiorach robót remontowych,

• analizowała wnioski Rad Nieruchomości,

• analizowała fundusz remontowy.

Komisja Samorządowo-Mieszkaniowa odbyła 5 posiedzeń, na których zajmowała się następującą tematyką:

• okresowymi działaniami kontrolnymi przestrzegania zasad i procedur windykacyjnych wobec osób zalegających z czynszem i innymi opłatami w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

• zaopiniowaniem zmiany regulaminu Rad Nieruchomości,

• uczestnictwem w przetargach na zbycie lokali spółdzielczych w roli ob-serwatorów,

• uczestnictwem w spotkaniach z lokatorami posiadającymi zadłużenia czynszowe,

• opiniowaniem pism dotyczących umorzenia odsetek.

Na podstawie wniosków komisji problemowych oraz Zarządu SM rozpatrze-nie każdego tematu przez Radę Nadzorczą, kończyło przyjęcie wniosków i wy-danie zaleceń lub podjęcie stosownych uchwał, bądź zajęcie stanowiska wobec omawianych spraw. W trakcie okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza od-była 12 posiedzeń tematycznych dotyczących:

• przyjmowania sprawozdań z prac Zarządu,

• systematycznej analizy stanu zaległości oraz podejmowanych działań windykacyjnych,

• oceny sytuacji ekonomicznej Spółdzielni,

• zatwierdzenia Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkanio-wej na rok 2016,

• przygotowania zasobów mieszkaniowych do sezonów grzewczych,

• zatwierdzenia opłat czynszowych oraz odpisów na fundusze remontowe i centralne ogrzewanie dla poszczególnych nieruchomości,

• zatwierdzania zmiany stawek czynszowych dla lokali użytkowych,

• analizy działań Zarządu zmierzających do realizacji planowanych termo-modernizacji budynków,

• zatwierdzania wysokości odpisów na fundusze remontowe dla budynków ubiegających się o kredyty termomodernizacyjne,

• zatwierdzania wysokości comiesięcznych zaliczek płaconych z lokali spół-dzielczych będących udziałem Spółdzielni we Wspólnotach Mieszkanio-wych,

• rozpatrywania ofert firm do badania sprawozdania finansowego i wybór najkorzystniejszej oferty,

• szczegółowej analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni za poszczegól-ne kwartały i na koniec roku obrachunkowego i przyjęcie sprawozdania finansowego,

• rozpatrywania indywidualnych wniosków, pism kierowanych do Rady Nadzorczej przez członków Spółdzielni,

• wykluczeń i wykreśleń z rejestru członków,

• przeprowadzenia rozmów z osobami posiadającymi zadłużenie czynszo-we,

• zmian regulaminów.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz komisji odbywały się cyklicznie, na podsta-wie ustalonego porządku obrad, zgodnie z kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie regulaminami oraz statutem. Kluczowym problemem w naszej spółdzielni jest zadłużenie czynszowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w spotkaniach z osobami zadłużo-nymi, którym przedstawiano sposób rozwiązywania zaistniałej sytuacji.

W maju 2015 r. zadłużenie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne wynosiło 4 149 275,78 zł, a za lokale użytkowe, dzierżawy i inne 312 979,59 zł. Natomiast na koniec kwietnia 2016 r. zadłużenie za lokale mieszkalne wy-nosiło 3 998 919,21 zł, a za lokale użytkowe, dzierżawy i inne 257 087,28 zł.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie pracę i staranność Za-rządu Spółdzielni Mieszkaniowej w działaniach odzyskiwania długów od osób i najemców zalegających z płatnościami czynszowymi.

Od maja 2015 r. do marca 2016 r. w pełni ocieplono 4 budynki, 2 budynki są w trakcie realizacji, natomiast kolejne 2 przygotowano do realizacji w tym roku. Za te działania Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie i wysiłek Za-rządu Spółdzielni, który aktywnie przekonuje mieszkańców do ocieplania bu-dynków, co przynosi wymierne korzyści finansowe wynikające z oszczędności w kosztach ogrzewania budynków oraz zadowolenie z estetyki miejsca swego zamieszkania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółdzielni, który prawidłowo i racjonalnie gospodarował środkami finansowymi uzysku-jąc pozytywne wyniki ekonomiczne, potwierdzone opinią i raportem biegłych rewidentów, po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego Spół-dzielni za 2015r.

Rada Nadzorcza po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok.

NASZ KĄT Listopad 2016

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowejw Skarżysku – Kamiennej od dnia 01.04.2015 r. do nadal

str. 2

Page 3: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄTListopad 2016 str. 3

II. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok

Bilans Spółdzielni sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r. po stronie ak-tywów i pasywów zamknął się kwotą: 52 129 669,62 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, sześćdziesiąt dwa grosze). W stosunku do roku ubiegłego suma bi-lansowa zmalała o 864 880,91zł, co spowodowane było głównie umorzeniem środków trwałych oraz przekształceniem prawa do lokalu w odrębną własność. Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali całej Spółdzielni obejmujące: koszty bieżącej eksploatacji, koszty dostawy centralnego ogrze-wania i podgrzania wody, koszty wywozu nieczystości oraz koszty remontów konserwacji wyniosły ogółem 25 719 352,42zł, natomiast przychody ogółem wyniosły 26 195 250,44zł. Powyższe wskazuje, że roczne wpływy przewyższa-ły poniesione koszty i były wyższe o 475 898,02zł.

Należy wyjaśnić, że wielkość wpływów jest zgodnie z obowiązującymi prze-pisami w gospodarce spółdzielczej podawana w wielkościach naliczonych, a nie rzeczywiście uzyskanych (w rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych mają zastosowanie zasady rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej), co oznacza, iż po stronie wpływów nie uwzględnia się występujących w opłatach za lokale zaległości i niedopłat.

W procentowym ujęciu koszty Spółdzielni za 2015 rok przedstawiają się na-stępująco:

• koszty eksploatacji - 68,51 %

• koszty ccw i centralnego ogrzewania - 31,31 %

• koszty eksploatacji dźwigów - 0,15 %

• koszty usług niematerialnych - 0,03 %

Rozliczenie wyniku działalności Spółdzielni za 2015 rok przedstawia się na-stępująco:

wynik na eksploatacji zasobów mieszkaniowych - 230 595,63 zł

w tym dźwigi - 50 213,16 zł

pożytki - 94 897,01 zł

zysk netto - 126 645,81 zł

wynik do pokrycia - 2 464 409,97 zł

Wyniki na działalności eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i dźwigów oraz działalności gospodarczej zostaną zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych rozliczone na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgro-madzenie Członków Spółdzielni.

W roku obrotowym średni stan zatrudnienia wynosił 30 osób.

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych zadań planowanych, jak i płynność finansową Spółdzielni ogranicza niestety występujące zjawisko zadłużeń fi-nansowych mieszkańców wynikające z niezachowania statutowych terminów wnoszenia opłat. Kapitałochłonne koszty konserwacji i remontów wynikają z faktu, że budynki w Spółdzielni pozostają na ogół zdekapitalizowane.

2. CZŁONKOWIE I KANDYDACI

3. GOSPODARKA FINANSAMI SPÓŁDZIELNI

1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej na dzień 31.12.2015 r. było zarejestrowanych ogółem 5229 członków, w tym:

• zamieszkałych - 4799• oczekujących - 430• oraz kandydatów - 154W 2015 roku zawarto 9 umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu z tytułu:• przepisania prawa do lokalu - 4• ponownego przyjęcia w poczet członków - 5dokonano 40 zmian właściciela lokalu z uregulowanym członkowstwem

w Spółdzielni z tytułu:• umowy kupna - 17• umowy darowizny - 9• spadek - 9• zamiany wzajemnej - 2• przetargu - 3

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz postanowień Statutu Zarząd Spółdzielni w 2015 roku działał w następującym składzie osobowym:

1. inż. Lubosław Langer – Prezes Zarządu nadzorujący i koordynujący pracę członków Zarządu w toku bieżącej działalności Spółdzielni, repre-zentujący Spółdzielnię na zewnątrz, bezpośrednio zarządzający Spół-dzielnią w ramach prowadzenia polityki kadrowej, płacowej, finansowej i gospodarczej koordynujący i kontrolujący podległe działy w Spółdzielni.

2. mgr Marek Ciepiński – Członek Zarządu Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, bezpośrednio nadzorujący całokształt spraw techniczno – eksploatacyjnych w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszka-niowymi, nadzorujący pracę Kierownictwa Administracji Osiedli w ra-mach obowiązującej struktury organizacyjnej.

3. mgr Marzena Puwał – Członek Zarządu Główny Księgowy nadzoru-jąca całokształt spraw finansowo – księgowych działalności Spółdzielni, bezpośrednio nadzorująca pracą pracowników Działu Windykacji, Działu Członkowsko-Organizacyjnego i Klubem Mieszkańców w ramach obowią-zującej struktury organizacyjnej.

W 2015 roku Zarząd odbył 30 protokółowanych posiedzeń i podjął ogółem 223 uchwały. Stałym porządkiem obrad były następujące zagadnienia rozpa-trywane przez Zarząd: sprawy członkowsko – mieszkaniowe, sprawy finan-sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-du były podejmowane uchwały w zakresie bieżących spraw, przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Spółdzielni oraz dokumentacji dla Rad Nieruchomości. Członkowie Zarządu uczestniczyli w 12 posiedzeniach Rady Nadzorczej, a nadto każdorazowo na zaproszenie Rad Nieruchomości uczestniczyli w organizowanych zebraniach z mieszkańca-mi poszczególnych nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej zgodnie z obo-wiązkiem statutowym, przedstawia Członkom informację sprawozdawczą z działalności Spółdzielni za 2013 rok oraz informację o sytuacji ekonomicznej naszej spółdzielczej jednostki organizacyjnej.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej stanowiły:

7

II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za

2015 rokZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej zgodnie

z obowiązkiem statutowym, przedstawia Członkom informację sprawozdawczą

z działalności Spółdzielni za 2015 rok oraz informację o sytuacji ekonomicznej naszej

spółdzielczej jednostki organizacyjnej.

1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

Według stanu na dzień 31.12.2015r. zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej

w Skarżysku – Kamiennej stanowiły:

L.p. Wyszczególnienie Jednostkamiary

Stan na31.12.2015r

1Ilość budynków ogółem,w tym:- mieszkalne- użytkowe- własne- budynki z garażami

szt.

szt.szt.szt.szt.

138

83123

40

2Liczba lokali w tym:- mieszkalne- użytkowe- własne- garaże

szt.

szt.szt.szt.szt.

5 891

5 375101

7408

3

Powierzchnia użytkowaogółem:w tym:- mieszkalne- użytkowe- własne- garaże

m2

m2

m2

m2

m2

278 575,53

259 881,8610 270,401 785,976 637,30

oraz zawarto 132 porozumienia w sprawie zasad użytkowania lokalu miesz-kalnego bez członkostwa w Spółdzielni:

• z tytułu kupna - 80• z tytułu darowizny - 20• z tytułu nabytego spadku - 30• z tytułu wzajemnej zamiany - 1• podziału majątku dorobkowego - 1w 2015 roku zostało podpisanych 120 aktów notarialnych związanych z usta-

nowieniem odrębnej własności lokali:• akty notarialne dotyczące przekształcenia mieszkań spółdzielczych loka-

torskich - 21• akty notarialne dotyczące przekształcenia mieszkań spółdzielczych wła-

snościowych - 99

4. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

W roku 2015 prace remontowe wykonywane były w oparciu o potrzeby da-

nego budynku w odniesieniu do środków finansowych, jakie dany budynek

zgromadził na funduszu remontowym.

W budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię wykonano następujące prace

remontowe:

1. Blacharsko – dekarskie, remont dachu: Kosmonautów 3

2. Docieplenie ścian zewnętrznych: Pułaskiego 6

Page 4: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄT str. 4 Listopad 2016

3. Malowanie klatek schodowych: Konopnickiej 16, Konopnickiej 4, Ko-smonautów 3, Kossaka 4, Sokola 18, Spółdzielcza 4, Spółdzielcza 7, Szy-dłowiecka 15, Szydłowiecka 9, Tysiąclecia 2

4. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej: Piłsudskiego 42

5. Remont altan śmietnikowych: Konopnickiej 19, Konopnickiej 25, Ty-siąclecia 14, Tysiąclecia 16, Tysiąclecia 18

6. Remont wiatrołapów: Piłsudskiego 42, Plac Floriański 6

7. Termomodernizacja bloków: Krasińskiego 8, Lotnicza 9, Pułaskiego 12, Spółdzielcza 4

8. Wymiana drzwi do klatek schodowych: Spółdzielcza 4

9. Wymiana okien na klatkach schodowych: Spółdzielcza 4

10. Wykonanie audytu energetycznego: Górnicza 2, Lotnicza 3, Lotni-cza 4, Lotnicza 5, Lotnicza 7, Moniuszki 3, Pułaskiego 12, Pułaskiego 6, Sokola 20, Sokola 22, Sokola 24, Spółdzielcza 89, Szydłowiecka 19, Żeromskiego 29

11. Wykonanie ekspertyz, orzeczeń, opinii technicznych: Plac Floriań-ski 6, Plac Floriański 4, Szydłowiecka 3, Tysiąclecia 16

12. Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji: Krasińskiego 12, Piłsudskiego 42, Spółdzielcza 7, Szydłowiecka 19

13. Remont chodników: Szydłowiecka 7, Szydłowiecka 9

14. Remont parkingów: Krasińskiego 31, Mickiewicza 1, Słowackiego 33, Tysiąclecia 18

15. Naprawa dróg międzyosiedlowych: Mickiewicza 14, Mickiewicza 16

16. Wymiana domofonów: Konarskiego 24, Konopnickiej 18, Kossaka 4, Niepodległości 127, Niepodległości 71, Niepodległości 73, Oseta Wasi-lewskiego 12, Plac Floriański 6, Południowa 9, Powstańców Warszawy 2, Pułaskiego 8, Rejowska 79, Spółdzielcza 11, Szydłowiecka 17, Szydło-wiecka 7, Szydłowiecka 9.

Ponadto w ramach drobnych robót remontowych, elektrycznych, instalacyj-nych i remontów kominiarskich wykonano pilne, niezbędne prace zgłoszone przez mieszkańców budynków Spółdzielni do Administracji osiedlowych.

Wykonano między innymi: wymianę parapetów zewnętrznych, naprawy bal-konów i dachów, wymianę samozamykaczy do drzwi, wymieniono uszkodzony osprzęt na klatkach i piwnicach, naprawiano domofony, przepychano i udraż-niano kanalizację wodno-sanitarną, wymieniono piony i poziomy wodno – ka-nalizacyjne lub ich odcinki, wymieniono odcinki rur wodnych, gazu i PCV, usu-wano uloty gazu oraz systematycznie wywożono pozostawione pod altanami śmietnikowymi odpady remontowe i gabaryty.

Remonty kominiarskie polegały na: montażu dek/przepon, montażu nasad kominowych izolowanych na wylot przewodów kominowych, montażu nawiew-ników okiennych, rozet uszczelniających łączniki siatek ochronnych na wylot przewodów kominowych, ociepleniu kominów kuchennych, oczyszczaniu prze-wodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzeniu przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń.

W roku 2015 wykonano również roczne przeglądy kominiarskie, roczne prze-glądy budynków, roczne przeglądy instalacji gazowej, a także:

• pięcioletni przegląd instalacji gazowej w budynkach: Kossaka 6, Kossaka 8, Małowicza 9, Niepodległości 131, 133, Sokola 28 i Tysiąclecia 14,

• pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w budynkach: Kossaka 4, Kos-saka 6, Lotnicza 10, Lotnicza 9, Małowicza 9, Oseta Wasilewskiego 12, Spółdzielcza 83, Spółdzielcza 87, Szydłowiecka 3, Szydłowiecka 7 i Szy-dłowiecka 9.

5. ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE NA LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Zaległości lokatorów z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne na koniec grudnia 2015 roku wynosiły 3 941 717,18 zł.

W 2015 r. Dział Windykacji wykonał niżej wymienione czynności windykacyj-ne:

• wysłał do dłużników 2880 wezwań do zapłaty różnej treści,

• do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej skierował 134 pozwy o zapłatę, 4 pozwy o eksmisję, 122 wnioski o nadanie klauzuli wykonal-ności do tytułów egzekucyjnych,

• do Kancelarii Komorniczej złożył 2 wnioski o licytację z nieruchomości i 46 wniosków o wszczęcie egzekucji należności z zasądzonych nakazów zapłaty.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej zasądził 94 nakazy zapłaty i 5 wyroków eksmisyjnych.

W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółdzielni rozmów z dłużnikami zostały zawarte 34 ugody na spłatę zaległości czynszowych w ratach.

W 2015 roku zrealizowano 6 wyroków eksmisyjnych, w wyniku których odzy-skano kwotę 161 900,80zł.

W w/w okresie pobrano 90 769,90 zł tytułem odsetek od zaległości czynszo-wych.

Struktura zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. Osiedli Odrodzenia i Żeromskiego

Lp. Zadłużenie Liczba osób Kwota zaległości1. do 2 miesięcy 704 253 656,89 zł2. od 2 do 4 miesięcy 108 145 686,00 zł3. od 4 do 6 miesięcy 68 174 013,54 zł4. powyżej 6 m-cy 166 1 789 632,56 zł

Razem 1046 2 362 988,99 złStruktura zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. Osiedle 50-lecia

Lp. Zadłużenie Liczba osób Kwota zaległości1. do 2 miesięcy 598 145 557,35 zł2. od 2 do 4 miesięcy 114 127 666,62 zł3. od 4 do 6 miesięcy 51 101 109,65 zł4. powyżej 6 m-cy 137 1 204,394,57 zł

Razem 900 1 578 728,19 złW rozbiciu na osiedla zaległości kształtują się następująco:

• Osiedle Odrodzenia – 30 budynków na kwotę 1 654 518,36 zł, wzrosło o 38 627,09 zł w stosunku do końca roku 2014 r.

• Osiedle 50-cio lecia – 44 budynki na kwotę 1 578 728,19 zł, zmalało o 159 810,13 zł w stosunku do końca roku 2014 r.

• Osiedle Żeromskiego – 15 budynków na kwotę 708 470,63 zł, zmalało o 105 823,47 zł w stosunku do końca roku 2014 r.

Zaległości na lokalach użytkowych na dzień 31.12.2015 r.

Zaległości w lokalach użytkowych o profilu handlowo – usługowym na ko-niec 2015 r. wynosiły 166 797,21 zł. W stosunku do miesiąca grudnia 2014 r. (stan na 31.12.2014 r. – 268 849,23zł) zadłużenie zmalało o 102 052,02 zł. Zaległości dotyczące dzierżawy terenu, najmu pomieszczeń piwnicznych i po-mieszczeń na XI kondygnacjach na koniec miesiąca grudnia 2015 r. wynosiły 45 525,37 zł. W stosunku do miesiąca grudnia 2014 r. (stan na 31.12.2014 r. – 44 272,35 zł) zadłużenie wzrosło o 1 253,02 zł.

W 2015 r. pobrano 8 458,67zł tytułem odsetek od zaległości czynszowych z lokali użytkowych i 931,15zł tytułem odsetek od zaległości z tytułu dzierżaw.

Lokale użytkowe. Struktura zadłużenia na 31 grudnia 2015 r.

Lp. Zadłużenie Liczba osób Kwota zaległości1. do 2 miesięcy 30 52 156,61 zł2. od 2 do 4 miesięcy 12 68 167,43 zł3. od 4 do 6 miesięcy 4 25 013,66 zł4. powyżej 6 m-cy 3 21 459,51 zł

Razem 49 166 797,21 zł

Piwnice i inne. Struktura zadłużenia na 31 grudnia 2015 r.

Lp. Zadłużenie Liczba osób Kwota zaległości1. do 2 miesięcy 46 25 459,74 zł2. od 2 do 4 miesięcy 10 2 237,80 zł3. od 4 do 6 miesięcy 3 1 033,64 zł4. powyżej 6 m-cy 11 16 794,19 zł

Razem 86 45 525,37 złW 2015 r. przekazano do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej 6 po-

zwów o zapłatę, 2 pozwy o eksmisję, zasądzono 2 nakazy zapłaty, przekazano do komornika 1 wniosek o egzekucję zasądzonych należności. W wyniku pod-jętych działań komorniczych przeprowadzono licytację ruchomości, zajętych w postępowaniu egzekucyjnym.

Zarząd Spółdzielni zawarł z najemcami lokali użytkowych, zalegających z za-płatą czynszu 4 ugody na spłatę ratalną zaległości.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wysłano do najemców i dzier-żawców 475 wezwań do zapłaty powstałych zaległości.

W Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej windykacja należ-ności odbywa się z zachowaniem wszystkich możliwych procedur, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Page 5: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄTstr. 5

8. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU MIESZKAŃCÓW

9. PODSUMOWANIE

W 2015 roku Klub Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej kontynuował swoją działalność określoną w Statucie. Działalność merytoryczna placówki była adresowana wyłącznie do członków naszej Spółdzielni i ich rodzin za-mieszkałych na terenie trzech osiedli należących do Spółdzielni i była całkowi-cie bezpłatna.

Mieszkańcy mogli skorzystać z kawiarenki internetowej, siłowni oraz z teni-sa stołowego. Ponadto w każdy wtorek mieszkańcy korzystali z porad w trak-cie odbywających się dyżurów dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji.

W ciągu roku funkcjonował Klub Seniora, w którym odbywały się cotygo-dniowe spotkania oraz obchodzono uroczyście z udziałem władz Spółdzielni następujące imprezy: Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, uroczystą Wigilię Bożego Narodzenia.

Pomieszczenia Klubu Mieszkańców były wynajmowane na pokazy i prezen-tacje. Cyklicznie odbywały się zebrania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej z Radami Nieruchomości i mieszkańcami.

W Klubie Mieszkańców przy ul. Zielnej do czerwca 2015r. kontynuowane były zajęcia na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów – reali-zowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Polski Cyfrowej Równych Szans. Zajęcia prowadzone były przez lokalnych animatorów Latarników Pol-ski Cyfrowej na rzecz włączenia pokolenia 50+ w cyfrowy świat. Edukacja

Rok 2015 w bieżącej działalności naszej Spółdzielni nie był rokiem łatwym, wymagał od wszystkich służb Spółdzielni wzmożonej pracy i zaangażowania. Duże znaczenie miała pogłębiająca się trudna sytuacja gospodarcza i finanso-wa wielu rodzin i przedsiębiorstw.

Zarząd koncentrował się na realizacji zadań wynikających z bieżących po-trzeb mieszkańców Spółdzielni, kontynuował działania zmierzające do utrzy-mania dobrego poziomu wskaźnika płynności finansowej, jak również dalszej poprawy wskaźników dotyczących zaległości czynszowych na lokalach miesz-kalnych, użytkowych i innych.

Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu za 2015r. jest poddane badaniu przez biegłych rewidentów wybranych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Oce-na wystosowana przez biegłych, znajdzie potwierdzenie wydaniem stosownej, wymaganej przepisami ustawy o rachunkowości opinii wraz z raportem po zakończeniu przeprowadzonego badania.

Zarząd składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, szczególnie tym, którzy dzielili się z nami cennymi uwagami, opiniami i wspomagali nas swo-ją wiedzą, a także doświadczeniami w naszej codziennej pracy. Dziękujemy przedstawicielom mieszkańców wchodzących w skład Rad Nieruchomości za wkład pracy na rzecz mieszkańców swoich nieruchomości i całej Spółdzielni. Składamy również podziękowanie członkom Rady Nadzorczej, którzy poprzez prace w komisjach i na posiedzeniach plenarnych realizowali statutowe funk-cje nadzorczo – kontrolne. W dalszej perspektywie współpracy będziemy roz-wijać komunikację z mieszkańcami zasobów Spółdzielni. Realizacja Państwa oczekiwań powiązana z poprawą jakości obsługi, podnoszenie umiejętności zawodowych służb oraz szeroka komunikacja będą priorytetami w naszym co-dziennym działaniu.

Listopad 2016

6. TERMOMODERNIZACJA

W roku 2015 wykonano termomodernizację budynków: Krasińskiego 8, Lotnicza 9, Pułaskiego 12, Spółdzielcza 4.

Rozpoczęto termomodernizację budynku Pułaskiego 8, Krasińskiego 14.W ramach termomodernizacji, poprzedzonej audytem energetycznym

i dokumentacją techniczną wykonano: wypełnienie granulatem stropodachu, obłożenie styropianem ścian szczytowych i osłonowych, wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach, oraz wymianę drzwi wejściowych do kla-tek schodowych. Ponadto wykonano nową opaskę chodnikową, wymieniono rury spustowe i obróbki blacharskie. W każdym termomodernizowanym bu-dynku przeprowadzona została regulacja sieci ciepłowniczej wraz z montażem zaworów podpionowych. Dodatkowym elementem lepszej skuteczności rozli-czenia mediów była wymiana wodomierzy i podzielników kosztów centralnego ogrzewania, na urządzenia nowej generacji z odczytem radiowym.

7. INFORMACJA O ZMIANACH SKŁADNIKÓW OPŁAT CZYNSZOWYCH

Od dnia 01 stycznia 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-nalizacji Sp. z o.o. wprowadziło nowe taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, w związku z czym cena wody i ścieków dla gospo-darstwa domowego wynosiła 8,48 zł/m3.

cyfrowa przeznaczona była nie tylko dla seniorów, ale dla wszystkich którzy chcieli poznać środowisko komputerowe i skorzystać z Internetu. W roku 2015 skorzystało z zajęć około 100 osób.

Ponadto w dniu 11.06.2015r. w Klubie zorganizowany został na wniosek Zarządu Spółdzielni mobilny punkt wydawania kart ZIP (Zintegrowany Infor-mator Pacjenta) oraz wydawane było przez pracownika ZUS hasło i login do-stępu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W trakcie spotkań mieszkańcy zapoznali się z ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-nej) – systemem informatycznym, dzięki któremu mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. Z tego działania skorzystało około 150 mieszkańców.

Od grudnia prowadzone były nieodpłatne działania polegające na doradz-twie i pomocy dla stowarzyszeń i fundacji z terenu miasta przez Fundację Roz-woju Społeczeństwa Informatycznego. Celem przedsięwzięcia było podnosze-nie wiedzy i umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie skutecznego użytkowania nowych technologii.

III. ZALEGŁOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH Z PODZIAŁEMNA KLATKI WEDŁUG STANU NA KONIEC MIESIĄCA SIERPNIA 2016 ROKU.

OSIEDLE ŻEROMSKIEGO( b e z k o s z t ó w s ą d o w y ch , z a s t ę p s t w p ro c e s o w y ch i   a dw o k a cki ch

o ra z k o s z t ó w e g z eku c y jny ch )

19

III. Zaległości na poszczególnych budynkach z podziałem na klatki wg

stanu na koniec miesiąca sierpnia 2016 roku.

OSIEDLE ŻEROMSKIEGO

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

GÓRNICZA 2

1 18 921,58 10 52 13 043,40 10 53 67 949,66 10 44 3 076,26 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 102 990,90 40 19

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MONIUSZKI 3 1 9 971,43 10 72 20 099,87 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 071,30 20 13

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻEROMSKIEGO 29

1 4 596,61 10 32 899,86 10 43 6 104,17 10 64 5 605,82 10 55 61 653,82 10 46 15 744,19 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 94 604,47 60 28

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 4

1 2 938,04 12 72 3 158,81 12 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 096,85 24 11

19

III. Zaległości na poszczególnych budynkach z podziałem na klatki wg

stanu na koniec miesiąca sierpnia 2016 roku.

OSIEDLE ŻEROMSKIEGO

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

GÓRNICZA 2

1 18 921,58 10 52 13 043,40 10 53 67 949,66 10 44 3 076,26 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 102 990,90 40 19

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MONIUSZKI 3 1 9 971,43 10 72 20 099,87 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 071,30 20 13

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻEROMSKIEGO 29

1 4 596,61 10 32 899,86 10 43 6 104,17 10 64 5 605,82 10 55 61 653,82 10 46 15 744,19 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 94 604,47 60 28

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 4

1 2 938,04 12 72 3 158,81 12 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 096,85 24 11

19

III. Zaległości na poszczególnych budynkach z podziałem na klatki wg

stanu na koniec miesiąca sierpnia 2016 roku.

OSIEDLE ŻEROMSKIEGO

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

GÓRNICZA 2

1 18 921,58 10 52 13 043,40 10 53 67 949,66 10 44 3 076,26 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 102 990,90 40 19

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MONIUSZKI 3 1 9 971,43 10 72 20 099,87 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 071,30 20 13

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻEROMSKIEGO 29

1 4 596,61 10 32 899,86 10 43 6 104,17 10 64 5 605,82 10 55 61 653,82 10 46 15 744,19 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 94 604,47 60 28

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 4

1 2 938,04 12 72 3 158,81 12 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 096,85 24 11

19

III. Zaległości na poszczególnych budynkach z podziałem na klatki wg

stanu na koniec miesiąca sierpnia 2016 roku.

OSIEDLE ŻEROMSKIEGO

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

GÓRNICZA 2

1 18 921,58 10 52 13 043,40 10 53 67 949,66 10 44 3 076,26 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 102 990,90 40 19

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MONIUSZKI 3 1 9 971,43 10 72 20 099,87 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 071,30 20 13

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻEROMSKIEGO 29

1 4 596,61 10 32 899,86 10 43 6 104,17 10 64 5 605,82 10 55 61 653,82 10 46 15 744,19 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 94 604,47 60 28

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 4

1 2 938,04 12 72 3 158,81 12 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 096,85 24 11

Page 6: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄT str. 6 Listopad 2016

20

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 6

1 16 086,33 8 42 2 732,44 12 33 0,00 8 04 907,65 12 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 726,42 40 9

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONARSKIEGO 24

1 4 419,82 10 42 8 717,28 15 53 15 683,86 10 54 2 071,23 10 25 21 689,28 15 66 1 853,21 10 57 943,56 10 68 11 185,06 10 79 2 328,83 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 68 892,13 100 42

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

POWSTAŃCÓW W – WY 2

1 6 756,34 10 42 784,31 10 23 26 905,82 10 64 5 366,20 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 812,67 40 16

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 21 5 846,14 6 52 0,00 6 03 447,17 6 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 293,31 18 8

20

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 6

1 16 086,33 8 42 2 732,44 12 33 0,00 8 04 907,65 12 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 726,42 40 9

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONARSKIEGO 24

1 4 419,82 10 42 8 717,28 15 53 15 683,86 10 54 2 071,23 10 25 21 689,28 15 66 1 853,21 10 57 943,56 10 68 11 185,06 10 79 2 328,83 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 68 892,13 100 42

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

POWSTAŃCÓW W – WY 2

1 6 756,34 10 42 784,31 10 23 26 905,82 10 64 5 366,20 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 812,67 40 16

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 21 5 846,14 6 52 0,00 6 03 447,17 6 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 293,31 18 8

20

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 6

1 16 086,33 8 42 2 732,44 12 33 0,00 8 04 907,65 12 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 726,42 40 9

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONARSKIEGO 24

1 4 419,82 10 42 8 717,28 15 53 15 683,86 10 54 2 071,23 10 25 21 689,28 15 66 1 853,21 10 57 943,56 10 68 11 185,06 10 79 2 328,83 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 68 892,13 100 42

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

POWSTAŃCÓW W – WY 2

1 6 756,34 10 42 784,31 10 23 26 905,82 10 64 5 366,20 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 812,67 40 16

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 21 5 846,14 6 52 0,00 6 03 447,17 6 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 293,31 18 820

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PLAC FLORIAŃSKI 6

1 16 086,33 8 42 2 732,44 12 33 0,00 8 04 907,65 12 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 726,42 40 9

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONARSKIEGO 24

1 4 419,82 10 42 8 717,28 15 53 15 683,86 10 54 2 071,23 10 25 21 689,28 15 66 1 853,21 10 57 943,56 10 68 11 185,06 10 79 2 328,83 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 68 892,13 100 42

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

POWSTAŃCÓW W – WY 2

1 6 756,34 10 42 784,31 10 23 26 905,82 10 64 5 366,20 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 812,67 40 16

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 21 5 846,14 6 52 0,00 6 03 447,17 6 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 293,31 18 8

21

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 4

1 11 507,47 15 62 8 868,71 10 53 8 089,07 10 54 4 396,90 10 45 748,65 10 36 8 008,99 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 41 619,79 65 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 7

1 1 243,87 6 22 16 673,20 6 53 3 310,14 6 54 297,68 6 25 11 044,56 6 46 24 546,54 6 27 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 115,99 42 20

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 11

1 12 475,01 6 22 2 726,48 6 33 1 560,98 6 24 138,98 6 25 18 715,02 6 36 874,76 6 17 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 491,23 42 13

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 6

1 4 387,42 10 42 5 973,90 10 43 13 563,17 10 34 5 657,34 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 581,83 40 14

21

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 4

1 11 507,47 15 62 8 868,71 10 53 8 089,07 10 54 4 396,90 10 45 748,65 10 36 8 008,99 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 41 619,79 65 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 7

1 1 243,87 6 22 16 673,20 6 53 3 310,14 6 54 297,68 6 25 11 044,56 6 46 24 546,54 6 27 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 115,99 42 20

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 11

1 12 475,01 6 22 2 726,48 6 33 1 560,98 6 24 138,98 6 25 18 715,02 6 36 874,76 6 17 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 491,23 42 13

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 6

1 4 387,42 10 42 5 973,90 10 43 13 563,17 10 34 5 657,34 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 581,83 40 14

21

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 4

1 11 507,47 15 62 8 868,71 10 53 8 089,07 10 54 4 396,90 10 45 748,65 10 36 8 008,99 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 41 619,79 65 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 7

1 1 243,87 6 22 16 673,20 6 53 3 310,14 6 54 297,68 6 25 11 044,56 6 46 24 546,54 6 27 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 115,99 42 20

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 11

1 12 475,01 6 22 2 726,48 6 33 1 560,98 6 24 138,98 6 25 18 715,02 6 36 874,76 6 17 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 491,23 42 13

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 6

1 4 387,42 10 42 5 973,90 10 43 13 563,17 10 34 5 657,34 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 581,83 40 1421

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 4

1 11 507,47 15 62 8 868,71 10 53 8 089,07 10 54 4 396,90 10 45 748,65 10 36 8 008,99 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 41 619,79 65 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 7

1 1 243,87 6 22 16 673,20 6 53 3 310,14 6 54 297,68 6 25 11 044,56 6 46 24 546,54 6 27 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 115,99 42 20

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SPÓŁDZIELCZA 11

1 12 475,01 6 22 2 726,48 6 33 1 560,98 6 24 138,98 6 25 18 715,02 6 36 874,76 6 17 0,00 6 0

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 491,23 42 13

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 6

1 4 387,42 10 42 5 973,90 10 43 13 563,17 10 34 5 657,34 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 581,83 40 14

22

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 8

1 7 240,71 15 32 15 364,82 10 43 479,49 10 14 1 269,20 10 35 1 617,08 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 25 971,30 55 13

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 12

1 52 292,04 10 42 2 213,81 10 43 6 456,26 10 44 2 997,26 10 25 14 852,59 10 46 2 624,27 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 81 436,23 60 22

OSIEDLE 50-LECIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 1

1 7 530,28 12 42 2 177,76 8 23 5 382,48 12 14 101,59 8 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 15 192,11 40 8

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 3

1 1 616,78 25 72 13 209,80 20 43 6 719,71 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 546,29 70 1822

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 8

1 7 240,71 15 32 15 364,82 10 43 479,49 10 14 1 269,20 10 35 1 617,08 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 25 971,30 55 13

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 12

1 52 292,04 10 42 2 213,81 10 43 6 456,26 10 44 2 997,26 10 25 14 852,59 10 46 2 624,27 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 81 436,23 60 22

OSIEDLE 50-LECIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 1

1 7 530,28 12 42 2 177,76 8 23 5 382,48 12 14 101,59 8 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 15 192,11 40 8

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 3

1 1 616,78 25 72 13 209,80 20 43 6 719,71 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 546,29 70 1822

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 8

1 7 240,71 15 32 15 364,82 10 43 479,49 10 14 1 269,20 10 35 1 617,08 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 25 971,30 55 13

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 12

1 52 292,04 10 42 2 213,81 10 43 6 456,26 10 44 2 997,26 10 25 14 852,59 10 46 2 624,27 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 81 436,23 60 22

OSIEDLE 50-LECIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 1

1 7 530,28 12 42 2 177,76 8 23 5 382,48 12 14 101,59 8 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 15 192,11 40 8

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 3

1 1 616,78 25 72 13 209,80 20 43 6 719,71 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 546,29 70 1822

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 8

1 7 240,71 15 32 15 364,82 10 43 479,49 10 14 1 269,20 10 35 1 617,08 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 25 971,30 55 13

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PUŁASKIEGO 12

1 52 292,04 10 42 2 213,81 10 43 6 456,26 10 44 2 997,26 10 25 14 852,59 10 46 2 624,27 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 81 436,23 60 22

OSIEDLE 50-LECIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 1

1 7 530,28 12 42 2 177,76 8 23 5 382,48 12 14 101,59 8 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 15 192,11 40 8

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSMONAUTÓW 3

1 1 616,78 25 72 13 209,80 20 43 6 719,71 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 546,29 70 18

23

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 4

1 2 530,34 10 32 5 662,15 10 63 9 021,96 15 64 1 631,95 10 45 61,06 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 18 907,46 60 22

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 61 1 478,17 10 52 1 915,74 15 63 1 108,98 10 34 1 696,23 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 199,12 50 17

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 8

1 1 549,60 10 22 446,67 10 23 26 660,67 15 84 13 356,04 15 55 952,64 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 42 965,62 65 19

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 3

1 3 072,53 25 122 19 926,98 20 63 3 821,67 20 84 2 414,09 20 55 8 079,49 25 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 684,76 110 36

23

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 4

1 2 530,34 10 32 5 662,15 10 63 9 021,96 15 64 1 631,95 10 45 61,06 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 18 907,46 60 22

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 61 1 478,17 10 52 1 915,74 15 63 1 108,98 10 34 1 696,23 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 199,12 50 17

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 8

1 1 549,60 10 22 446,67 10 23 26 660,67 15 84 13 356,04 15 55 952,64 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 42 965,62 65 19

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 3

1 3 072,53 25 122 19 926,98 20 63 3 821,67 20 84 2 414,09 20 55 8 079,49 25 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 684,76 110 36

23

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 4

1 2 530,34 10 32 5 662,15 10 63 9 021,96 15 64 1 631,95 10 45 61,06 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 18 907,46 60 22

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 61 1 478,17 10 52 1 915,74 15 63 1 108,98 10 34 1 696,23 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 199,12 50 17

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 8

1 1 549,60 10 22 446,67 10 23 26 660,67 15 84 13 356,04 15 55 952,64 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 42 965,62 65 19

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 3

1 3 072,53 25 122 19 926,98 20 63 3 821,67 20 84 2 414,09 20 55 8 079,49 25 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 684,76 110 36

23

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 4

1 2 530,34 10 32 5 662,15 10 63 9 021,96 15 64 1 631,95 10 45 61,06 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 18 907,46 60 22

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 61 1 478,17 10 52 1 915,74 15 63 1 108,98 10 34 1 696,23 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 199,12 50 17

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KOSSAKA 8

1 1 549,60 10 22 446,67 10 23 26 660,67 15 84 13 356,04 15 55 952,64 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 42 965,62 65 19

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 3

1 3 072,53 25 122 19 926,98 20 63 3 821,67 20 84 2 414,09 20 55 8 079,49 25 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 36 684,76 110 36

OSIEDLE 50-LECIA

Page 7: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄTstr. 7Listopad 2016

24

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 41 13 926,06 15 32 4 367,54 10 43 1 525,80 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 819,40 40 12

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 51 3 892,17 20 42 6 714,48 20 93 41 382,95 20 64 11 101,24 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 63 090,84 85 26

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 61 4 915,47 20 62 6 290,82 20 63 5 917,93 20 64 10 275,06 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 27 399,28 85 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 71 15 750,23 25 82 3 959,52 20 33 16 040,32 25 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 750,07 70 17

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 81 8 113,12 20 82 7 830,96 20 53 9 993,23 20 84 48 994,55 25 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 74 931,86 85 29

24

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 41 13 926,06 15 32 4 367,54 10 43 1 525,80 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 819,40 40 12

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 51 3 892,17 20 42 6 714,48 20 93 41 382,95 20 64 11 101,24 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 63 090,84 85 26

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 61 4 915,47 20 62 6 290,82 20 63 5 917,93 20 64 10 275,06 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 27 399,28 85 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 71 15 750,23 25 82 3 959,52 20 33 16 040,32 25 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 750,07 70 17

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 81 8 113,12 20 82 7 830,96 20 53 9 993,23 20 84 48 994,55 25 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 74 931,86 85 29

24

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 41 13 926,06 15 32 4 367,54 10 43 1 525,80 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 819,40 40 12

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 51 3 892,17 20 42 6 714,48 20 93 41 382,95 20 64 11 101,24 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 63 090,84 85 26

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 61 4 915,47 20 62 6 290,82 20 63 5 917,93 20 64 10 275,06 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 27 399,28 85 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 71 15 750,23 25 82 3 959,52 20 33 16 040,32 25 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 750,07 70 17

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 81 8 113,12 20 82 7 830,96 20 53 9 993,23 20 84 48 994,55 25 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 74 931,86 85 2924

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 41 13 926,06 15 32 4 367,54 10 43 1 525,80 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 819,40 40 12

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 51 3 892,17 20 42 6 714,48 20 93 41 382,95 20 64 11 101,24 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 63 090,84 85 26

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 61 4 915,47 20 62 6 290,82 20 63 5 917,93 20 64 10 275,06 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 27 399,28 85 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 71 15 750,23 25 82 3 959,52 20 33 16 040,32 25 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 750,07 70 17

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 81 8 113,12 20 82 7 830,96 20 53 9 993,23 20 84 48 994,55 25 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 74 931,86 85 2924

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 41 13 926,06 15 32 4 367,54 10 43 1 525,80 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 19 819,40 40 12

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 51 3 892,17 20 42 6 714,48 20 93 41 382,95 20 64 11 101,24 25 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 63 090,84 85 26

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 61 4 915,47 20 62 6 290,82 20 63 5 917,93 20 64 10 275,06 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 27 399,28 85 28

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 71 15 750,23 25 82 3 959,52 20 33 16 040,32 25 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 750,07 70 17

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 81 8 113,12 20 82 7 830,96 20 53 9 993,23 20 84 48 994,55 25 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 74 931,86 85 29

25

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 91 8 801,52 20 102 12 879,44 20 93 3 788,19 20 54 11 930,10 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 37 399,25 85 34

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 101 30 683,75 15 52 4 176,61 10 53 16 729,34 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 589,70 40 15

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 125

1 5 681,06 10 72 1 346,80 10 53 7 999,99 10 54 8 339,85 10 65 4 148,65 10 46 1 364,68 10 77 472,06 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 535,09 70 40

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 127

1 3 310,87 10 42 5 117,72 10 53 2 127,42 15 64 777,59 10 55 9 582,70 15 46 29 563,03 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 50 479,15 70 2925

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 91 8 801,52 20 102 12 879,44 20 93 3 788,19 20 54 11 930,10 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 37 399,25 85 34

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 101 30 683,75 15 52 4 176,61 10 53 16 729,34 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 589,70 40 15

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 125

1 5 681,06 10 72 1 346,80 10 53 7 999,99 10 54 8 339,85 10 65 4 148,65 10 46 1 364,68 10 77 472,06 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 535,09 70 40

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 127

1 3 310,87 10 42 5 117,72 10 53 2 127,42 15 64 777,59 10 55 9 582,70 15 46 29 563,03 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 50 479,15 70 2925

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 91 8 801,52 20 102 12 879,44 20 93 3 788,19 20 54 11 930,10 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 37 399,25 85 34

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 101 30 683,75 15 52 4 176,61 10 53 16 729,34 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 589,70 40 15

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 125

1 5 681,06 10 72 1 346,80 10 53 7 999,99 10 54 8 339,85 10 65 4 148,65 10 46 1 364,68 10 77 472,06 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 535,09 70 40

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 127

1 3 310,87 10 42 5 117,72 10 53 2 127,42 15 64 777,59 10 55 9 582,70 15 46 29 563,03 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 50 479,15 70 2925

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 91 8 801,52 20 102 12 879,44 20 93 3 788,19 20 54 11 930,10 25 10

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 37 399,25 85 34

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

LOTNICZA 101 30 683,75 15 52 4 176,61 10 53 16 729,34 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 589,70 40 15

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 125

1 5 681,06 10 72 1 346,80 10 53 7 999,99 10 54 8 339,85 10 65 4 148,65 10 46 1 364,68 10 77 472,06 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 535,09 70 40

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 127

1 3 310,87 10 42 5 117,72 10 53 2 127,42 15 64 777,59 10 55 9 582,70 15 46 29 563,03 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 50 479,15 70 29

26

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 131

1 4 083,46 15 42 601,42 15 23 5 285,38 15 44 365,66 10 15 27 263,68 10 26 11 348,25 10 47 12 975,51 15 78 11 363,62 15 59 6 541,98 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 828,96 120 32

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 133

1 17 118,81 15 32 12 409,35 15 73 46 854,00 15 74 9 037,31 15 75 5 553,00 15 66 14 689,40 15 57 7 075,37 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 112 737,24 105 37

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

OSETA WASILEWSKIEGO

12

1 25 619,24 15 62 0,00 10 03 2 166,98 10 44 1 184,15 10 25 11 989,76 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 960,13 60 18

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 321 6 900,01 20 52 8 105,63 20 73 16 235,73 20 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 31 241,37 60 1726

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 131

1 4 083,46 15 42 601,42 15 23 5 285,38 15 44 365,66 10 15 27 263,68 10 26 11 348,25 10 47 12 975,51 15 78 11 363,62 15 59 6 541,98 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 828,96 120 32

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 133

1 17 118,81 15 32 12 409,35 15 73 46 854,00 15 74 9 037,31 15 75 5 553,00 15 66 14 689,40 15 57 7 075,37 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 112 737,24 105 37

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

OSETA WASILEWSKIEGO

12

1 25 619,24 15 62 0,00 10 03 2 166,98 10 44 1 184,15 10 25 11 989,76 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 960,13 60 18

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 321 6 900,01 20 52 8 105,63 20 73 16 235,73 20 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 31 241,37 60 1726

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 131

1 4 083,46 15 42 601,42 15 23 5 285,38 15 44 365,66 10 15 27 263,68 10 26 11 348,25 10 47 12 975,51 15 78 11 363,62 15 59 6 541,98 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 828,96 120 32

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 133

1 17 118,81 15 32 12 409,35 15 73 46 854,00 15 74 9 037,31 15 75 5 553,00 15 66 14 689,40 15 57 7 075,37 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 112 737,24 105 37

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

OSETA WASILEWSKIEGO

12

1 25 619,24 15 62 0,00 10 03 2 166,98 10 44 1 184,15 10 25 11 989,76 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 960,13 60 18

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 321 6 900,01 20 52 8 105,63 20 73 16 235,73 20 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 31 241,37 60 1726

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 131

1 4 083,46 15 42 601,42 15 23 5 285,38 15 44 365,66 10 15 27 263,68 10 26 11 348,25 10 47 12 975,51 15 78 11 363,62 15 59 6 541,98 15 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 828,96 120 32

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 133

1 17 118,81 15 32 12 409,35 15 73 46 854,00 15 74 9 037,31 15 75 5 553,00 15 66 14 689,40 15 57 7 075,37 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 112 737,24 105 37

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

OSETA WASILEWSKIEGO

12

1 25 619,24 15 62 0,00 10 03 2 166,98 10 44 1 184,15 10 25 11 989,76 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 960,13 60 18

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 321 6 900,01 20 52 8 105,63 20 73 16 235,73 20 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 31 241,37 60 17

27

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 791 504,05 15 32 6 802,78 10 43 493,84 10 24 1 432,49 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 9 233,16 50 14

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 6

1 2 586,58 10 42 959,94 10 23 1 739,60 10 34 1 008,84 10 25 18 807,40 10 56 7 908,32 10 57 10 820,09 10 38 3 589,35 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 47 420,12 80 27

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 161 2 692,15 15 82 4 301,19 10 43 3 103,14 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 096,48 40 14

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 181 8 633,70 12 52 27 991,93 8 53 1 184,51 8 14 518,13 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 38 328,27 40 1427

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 791 504,05 15 32 6 802,78 10 43 493,84 10 24 1 432,49 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 9 233,16 50 14

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 6

1 2 586,58 10 42 959,94 10 23 1 739,60 10 34 1 008,84 10 25 18 807,40 10 56 7 908,32 10 57 10 820,09 10 38 3 589,35 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 47 420,12 80 27

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 161 2 692,15 15 82 4 301,19 10 43 3 103,14 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 096,48 40 14

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 181 8 633,70 12 52 27 991,93 8 53 1 184,51 8 14 518,13 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 38 328,27 40 1427

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 791 504,05 15 32 6 802,78 10 43 493,84 10 24 1 432,49 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 9 233,16 50 14

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 6

1 2 586,58 10 42 959,94 10 23 1 739,60 10 34 1 008,84 10 25 18 807,40 10 56 7 908,32 10 57 10 820,09 10 38 3 589,35 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 47 420,12 80 27

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 161 2 692,15 15 82 4 301,19 10 43 3 103,14 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 096,48 40 14

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 181 8 633,70 12 52 27 991,93 8 53 1 184,51 8 14 518,13 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 38 328,27 40 1427

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

REJOWSKA 791 504,05 15 32 6 802,78 10 43 493,84 10 24 1 432,49 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 9 233,16 50 14

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 6

1 2 586,58 10 42 959,94 10 23 1 739,60 10 34 1 008,84 10 25 18 807,40 10 56 7 908,32 10 57 10 820,09 10 38 3 589,35 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 47 420,12 80 27

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 161 2 692,15 15 82 4 301,19 10 43 3 103,14 15 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 096,48 40 14

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 181 8 633,70 12 52 27 991,93 8 53 1 184,51 8 14 518,13 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 38 328,27 40 14

28

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 201 2 167,22 10 22 2 052,64 10 33 2 414,15 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 634,01 30 8

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 221 474,17 10 22 5 455,03 10 43 483,71 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 412,91 30 8

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 241 26 878,11 10 72 5 326,85 10 43 28 416,22 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 60 621,18 30 17

Lp.

27.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 281 27 738,01 20 82 62 164,40 20 83 5 890,78 20 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 95 793,19 60 24

Lp.

28.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 3

1 21 922,48 15 62 3 403,70 10 43 1 673,10 10 44 258,71 10 15 32 088,10 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 59 346,09 60 20

Page 8: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄT str. 8 Listopad 2016

28

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 201 2 167,22 10 22 2 052,64 10 33 2 414,15 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 634,01 30 8

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 221 474,17 10 22 5 455,03 10 43 483,71 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 412,91 30 8

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 241 26 878,11 10 72 5 326,85 10 43 28 416,22 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 60 621,18 30 17

Lp.

27.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 281 27 738,01 20 82 62 164,40 20 83 5 890,78 20 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 95 793,19 60 24

Lp.

28.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 3

1 21 922,48 15 62 3 403,70 10 43 1 673,10 10 44 258,71 10 15 32 088,10 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 59 346,09 60 20

28

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 201 2 167,22 10 22 2 052,64 10 33 2 414,15 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 634,01 30 8

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 221 474,17 10 22 5 455,03 10 43 483,71 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 412,91 30 8

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 241 26 878,11 10 72 5 326,85 10 43 28 416,22 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 60 621,18 30 17

Lp.

27.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 281 27 738,01 20 82 62 164,40 20 83 5 890,78 20 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 95 793,19 60 24

Lp.

28.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 3

1 21 922,48 15 62 3 403,70 10 43 1 673,10 10 44 258,71 10 15 32 088,10 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 59 346,09 60 2028

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 201 2 167,22 10 22 2 052,64 10 33 2 414,15 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 634,01 30 8

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 221 474,17 10 22 5 455,03 10 43 483,71 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 412,91 30 8

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 241 26 878,11 10 72 5 326,85 10 43 28 416,22 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 60 621,18 30 17

Lp.

27.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 281 27 738,01 20 82 62 164,40 20 83 5 890,78 20 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 95 793,19 60 24

Lp.

28.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 3

1 21 922,48 15 62 3 403,70 10 43 1 673,10 10 44 258,71 10 15 32 088,10 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 59 346,09 60 20

28

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 201 2 167,22 10 22 2 052,64 10 33 2 414,15 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 634,01 30 8

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 221 474,17 10 22 5 455,03 10 43 483,71 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 412,91 30 8

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 241 26 878,11 10 72 5 326,85 10 43 28 416,22 10 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 60 621,18 30 17

Lp.

27.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SOKOLA 281 27 738,01 20 82 62 164,40 20 83 5 890,78 20 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 95 793,19 60 24

Lp.

28.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 3

1 21 922,48 15 62 3 403,70 10 43 1 673,10 10 44 258,71 10 15 32 088,10 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 59 346,09 60 20

29

Lp.

29.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 71 18 450,74 15 52 1 225,97 10 23 7 026,29 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 26 703,00 40 13

Lp.

30.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 91 401,45 15 12 2 102,62 10 23 2 638,57 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 5 142,64 40 8

Lp.

31.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 15

1 7 689,51 15 62 2 985,56 10 53 1 384,56 10 24 777,07 10 35 0,00 10 06 2 486,49 10 57 6 705,18 10 58 35 494,86 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 523,23 90 34

Lp.

32.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 1

1 1 866,16 10 32 0,00 10 03 2 974,10 15 44 858,24 15 35 1 473,12 10 16 362,20 10 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 533,82 70 12

29

Lp.

29.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 71 18 450,74 15 52 1 225,97 10 23 7 026,29 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 26 703,00 40 13

Lp.

30.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 91 401,45 15 12 2 102,62 10 23 2 638,57 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 5 142,64 40 8

Lp.

31.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 15

1 7 689,51 15 62 2 985,56 10 53 1 384,56 10 24 777,07 10 35 0,00 10 06 2 486,49 10 57 6 705,18 10 58 35 494,86 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 523,23 90 34

Lp.

32.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 1

1 1 866,16 10 32 0,00 10 03 2 974,10 15 44 858,24 15 35 1 473,12 10 16 362,20 10 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 533,82 70 12

29

Lp.

29.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 71 18 450,74 15 52 1 225,97 10 23 7 026,29 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 26 703,00 40 13

Lp.

30.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 91 401,45 15 12 2 102,62 10 23 2 638,57 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 5 142,64 40 8

Lp.

31.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 15

1 7 689,51 15 62 2 985,56 10 53 1 384,56 10 24 777,07 10 35 0,00 10 06 2 486,49 10 57 6 705,18 10 58 35 494,86 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 523,23 90 34

Lp.

32.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 1

1 1 866,16 10 32 0,00 10 03 2 974,10 15 44 858,24 15 35 1 473,12 10 16 362,20 10 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 533,82 70 12

29

Lp.

29.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 71 18 450,74 15 52 1 225,97 10 23 7 026,29 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 26 703,00 40 13

Lp.

30.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 91 401,45 15 12 2 102,62 10 23 2 638,57 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 5 142,64 40 8

Lp.

31.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SZYDŁOWIECKA 15

1 7 689,51 15 62 2 985,56 10 53 1 384,56 10 24 777,07 10 35 0,00 10 06 2 486,49 10 57 6 705,18 10 58 35 494,86 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 57 523,23 90 34

Lp.

32.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 1

1 1 866,16 10 32 0,00 10 03 2 974,10 15 44 858,24 15 35 1 473,12 10 16 362,20 10 1

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 533,82 70 12

30

Lp.

33.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 3

1 118,01 10 12 6 411,21 10 43 9 935,01 15 14 472,78 15 15 7 542,13 10 76 95,42 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24574,56 70 16

Lp.

34.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 9

1 16 019,71 15 22 4 584,89 10 53 3 936,10 15 44 4 143,77 10 65 736,13 15 36 1 516,27 10 27 797,81 15 38 1 249,33 10 29 4 806,33 15 3

10 2 633,03 10 5ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 423,37 125 35

Lp.

35.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 13

1 1 120,17 10 42 3 052,94 10 33 3 356,08 15 34 953,96 15 65 4 469,86 10 46 1 563,24 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 516,25 70 24

Lp.

36.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻWIRKI I WIGURY 5

1 6 534,19 10 42 0,00 10 03 1 334,98 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 869,17 30 7

30

Lp.

33.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 3

1 118,01 10 12 6 411,21 10 43 9 935,01 15 14 472,78 15 15 7 542,13 10 76 95,42 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24574,56 70 16

Lp.

34.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 9

1 16 019,71 15 22 4 584,89 10 53 3 936,10 15 44 4 143,77 10 65 736,13 15 36 1 516,27 10 27 797,81 15 38 1 249,33 10 29 4 806,33 15 3

10 2 633,03 10 5ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 423,37 125 35

Lp.

35.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 13

1 1 120,17 10 42 3 052,94 10 33 3 356,08 15 34 953,96 15 65 4 469,86 10 46 1 563,24 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 516,25 70 24

Lp.

36.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻWIRKI I WIGURY 5

1 6 534,19 10 42 0,00 10 03 1 334,98 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 869,17 30 730

Lp.

33.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 3

1 118,01 10 12 6 411,21 10 43 9 935,01 15 14 472,78 15 15 7 542,13 10 76 95,42 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24574,56 70 16

Lp.

34.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 9

1 16 019,71 15 22 4 584,89 10 53 3 936,10 15 44 4 143,77 10 65 736,13 15 36 1 516,27 10 27 797,81 15 38 1 249,33 10 29 4 806,33 15 3

10 2 633,03 10 5ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 423,37 125 35

Lp.

35.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 13

1 1 120,17 10 42 3 052,94 10 33 3 356,08 15 34 953,96 15 65 4 469,86 10 46 1 563,24 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 516,25 70 24

Lp.

36.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻWIRKI I WIGURY 5

1 6 534,19 10 42 0,00 10 03 1 334,98 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 869,17 30 730

Lp.

33.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 3

1 118,01 10 12 6 411,21 10 43 9 935,01 15 14 472,78 15 15 7 542,13 10 76 95,42 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24574,56 70 16

Lp.

34.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 9

1 16 019,71 15 22 4 584,89 10 53 3 936,10 15 44 4 143,77 10 65 736,13 15 36 1 516,27 10 27 797,81 15 38 1 249,33 10 29 4 806,33 15 3

10 2 633,03 10 5ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 423,37 125 35

Lp.

35.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ZIELNA 13

1 1 120,17 10 42 3 052,94 10 33 3 356,08 15 34 953,96 15 65 4 469,86 10 46 1 563,24 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 516,25 70 24

Lp.

36.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

ŻWIRKI I WIGURY 5

1 6 534,19 10 42 0,00 10 03 1 334,98 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 7 869,17 30 7

31

OSIEDLE ODRODZENIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 4

1 2 330,30 10 22 1 874,19 10 63 2 002,13 10 34 26 628,03 10 55 2 850,05 10 46 4 168,92 10 57 11 214,10 10 68 1 406,12 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 473,84 80 35

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 12

1 9 242,48 15 62 8 325,49 10 43 19 293,00 15 54 2 848,36 15 65 0,00 10 06 11 497,28 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 206,61 80 26

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 16

1 1 269,27 15 52 959,51 10 23 40 281,44 15 64 22 138,53 15 65 9 010,10 10 56 5 595,62 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 254,47 80 32

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 17

1 1 914,30 10 22 18 057,11 10 43 1 508,01 10 44 1 798,56 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 23 277,98 40 1331

OSIEDLE ODRODZENIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 4

1 2 330,30 10 22 1 874,19 10 63 2 002,13 10 34 26 628,03 10 55 2 850,05 10 46 4 168,92 10 57 11 214,10 10 68 1 406,12 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 473,84 80 35

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 12

1 9 242,48 15 62 8 325,49 10 43 19 293,00 15 54 2 848,36 15 65 0,00 10 06 11 497,28 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 206,61 80 26

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 16

1 1 269,27 15 52 959,51 10 23 40 281,44 15 64 22 138,53 15 65 9 010,10 10 56 5 595,62 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 254,47 80 32

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 17

1 1 914,30 10 22 18 057,11 10 43 1 508,01 10 44 1 798,56 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 23 277,98 40 1331

OSIEDLE ODRODZENIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 4

1 2 330,30 10 22 1 874,19 10 63 2 002,13 10 34 26 628,03 10 55 2 850,05 10 46 4 168,92 10 57 11 214,10 10 68 1 406,12 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 473,84 80 35

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 12

1 9 242,48 15 62 8 325,49 10 43 19 293,00 15 54 2 848,36 15 65 0,00 10 06 11 497,28 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 206,61 80 26

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 16

1 1 269,27 15 52 959,51 10 23 40 281,44 15 64 22 138,53 15 65 9 010,10 10 56 5 595,62 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 254,47 80 32

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 17

1 1 914,30 10 22 18 057,11 10 43 1 508,01 10 44 1 798,56 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 23 277,98 40 1331

OSIEDLE ODRODZENIA

Lp.

1.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 4

1 2 330,30 10 22 1 874,19 10 63 2 002,13 10 34 26 628,03 10 55 2 850,05 10 46 4 168,92 10 57 11 214,10 10 68 1 406,12 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 473,84 80 35

Lp.

2.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 12

1 9 242,48 15 62 8 325,49 10 43 19 293,00 15 54 2 848,36 15 65 0,00 10 06 11 497,28 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 51 206,61 80 26

Lp.

3.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 16

1 1 269,27 15 52 959,51 10 23 40 281,44 15 64 22 138,53 15 65 9 010,10 10 56 5 595,62 15 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 79 254,47 80 32

Lp.

4.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 17

1 1 914,30 10 22 18 057,11 10 43 1 508,01 10 44 1 798,56 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 23 277,98 40 13

32

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 18

1 1 039,91 15 42 2 127,34 15 43 13 269,62 15 64 3 862,82 15 75 2 160,64 15 36 2 152,60 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 612,93 90 30

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 251 3 236,77 10 42 467,86 10 13 1 204,98 10 14 1 185,38 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 094,99 40 11

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 8

1 2 333,93 15 72 4 567,50 15 53 2 255,99 15 54 6 542,83 15 45 3 968,73 15 36 10 906,04 15 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 575,02 90 31

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 12

1 10 196,11 10 62 3 134,15 10 43 0,00 10 04 22,15 10 15 15 021,02 10 46 9 651,53 10 57 2 258,52 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 283,48 70 22

OSIEDLE ODRODZENIA

Page 9: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄTstr. 9Listopad 2016

32

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 18

1 1 039,91 15 42 2 127,34 15 43 13 269,62 15 64 3 862,82 15 75 2 160,64 15 36 2 152,60 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 612,93 90 30

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 251 3 236,77 10 42 467,86 10 13 1 204,98 10 14 1 185,38 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 094,99 40 11

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 8

1 2 333,93 15 72 4 567,50 15 53 2 255,99 15 54 6 542,83 15 45 3 968,73 15 36 10 906,04 15 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 575,02 90 31

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 12

1 10 196,11 10 62 3 134,15 10 43 0,00 10 04 22,15 10 15 15 021,02 10 46 9 651,53 10 57 2 258,52 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 283,48 70 2232

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 18

1 1 039,91 15 42 2 127,34 15 43 13 269,62 15 64 3 862,82 15 75 2 160,64 15 36 2 152,60 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 612,93 90 30

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 251 3 236,77 10 42 467,86 10 13 1 204,98 10 14 1 185,38 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 094,99 40 11

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 8

1 2 333,93 15 72 4 567,50 15 53 2 255,99 15 54 6 542,83 15 45 3 968,73 15 36 10 906,04 15 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 575,02 90 31

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 12

1 10 196,11 10 62 3 134,15 10 43 0,00 10 04 22,15 10 15 15 021,02 10 46 9 651,53 10 57 2 258,52 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 283,48 70 2232

Lp.

5.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 18

1 1 039,91 15 42 2 127,34 15 43 13 269,62 15 64 3 862,82 15 75 2 160,64 15 36 2 152,60 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 612,93 90 30

Lp.

6.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KONOPNICKIEJ 251 3 236,77 10 42 467,86 10 13 1 204,98 10 14 1 185,38 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 6 094,99 40 11

Lp.

7.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 8

1 2 333,93 15 72 4 567,50 15 53 2 255,99 15 54 6 542,83 15 45 3 968,73 15 36 10 906,04 15 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 30 575,02 90 31

Lp.

8.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 12

1 10 196,11 10 62 3 134,15 10 43 0,00 10 04 22,15 10 15 15 021,02 10 46 9 651,53 10 57 2 258,52 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 40 283,48 70 22

33

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 14

1 6 817,02 10 42 19 772,62 10 33 4 303,89 10 54 1 262,52 10 55 209,62 10 16 1 028,13 10 27 2 478,89 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 872,69 70 23

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 31 1 1 405,19 8 22 11 777,34 9 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 13 182,53 17 6

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 21 36 847,46 10 42 14 092,42 10 43 1 936,60 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 876,48 30 10

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 81 2 378,89 10 32 1 280,70 10 23 4 401,21 10 34 2 697,65 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 758,45 40 13

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 141 65 901,19 35 122 12 781,81 35 123 56 163,32 35 19

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 134 846,32 105 4333

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 14

1 6 817,02 10 42 19 772,62 10 33 4 303,89 10 54 1 262,52 10 55 209,62 10 16 1 028,13 10 27 2 478,89 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 872,69 70 23

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 31 1 1 405,19 8 22 11 777,34 9 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 13 182,53 17 6

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 21 36 847,46 10 42 14 092,42 10 43 1 936,60 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 876,48 30 10

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 81 2 378,89 10 32 1 280,70 10 23 4 401,21 10 34 2 697,65 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 758,45 40 13

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 141 65 901,19 35 122 12 781,81 35 123 56 163,32 35 19

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 134 846,32 105 4333

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 14

1 6 817,02 10 42 19 772,62 10 33 4 303,89 10 54 1 262,52 10 55 209,62 10 16 1 028,13 10 27 2 478,89 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 872,69 70 23

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 31 1 1 405,19 8 22 11 777,34 9 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 13 182,53 17 6

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 21 36 847,46 10 42 14 092,42 10 43 1 936,60 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 876,48 30 10

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 81 2 378,89 10 32 1 280,70 10 23 4 401,21 10 34 2 697,65 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 758,45 40 13

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 141 65 901,19 35 122 12 781,81 35 123 56 163,32 35 19

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 134 846,32 105 43

33

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 14

1 6 817,02 10 42 19 772,62 10 33 4 303,89 10 54 1 262,52 10 55 209,62 10 16 1 028,13 10 27 2 478,89 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 872,69 70 23

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 31 1 1 405,19 8 22 11 777,34 9 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 13 182,53 17 6

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 21 36 847,46 10 42 14 092,42 10 43 1 936,60 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 876,48 30 10

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 81 2 378,89 10 32 1 280,70 10 23 4 401,21 10 34 2 697,65 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 758,45 40 13

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 141 65 901,19 35 122 12 781,81 35 123 56 163,32 35 19

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 134 846,32 105 4333

Lp.

9.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 14

1 6 817,02 10 42 19 772,62 10 33 4 303,89 10 54 1 262,52 10 55 209,62 10 16 1 028,13 10 27 2 478,89 10 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 35 872,69 70 23

Lp.

10.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

KRASIŃSKIEGO 31 1 1 405,19 8 22 11 777,34 9 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 13 182,53 17 6

Lp.

11.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 21 36 847,46 10 42 14 092,42 10 43 1 936,60 10 2

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 52 876,48 30 10

Lp.

12.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 81 2 378,89 10 32 1 280,70 10 23 4 401,21 10 34 2 697,65 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 10 758,45 40 13

Lp.

13.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 141 65 901,19 35 122 12 781,81 35 123 56 163,32 35 19

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 134 846,32 105 43

34

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 16

1 18 752,83 35 132 30 081,71 35 123 52 847,27 35 134 75 032,48 35 85 12 095,35 35 116 17 916,48 35 157 24 110,44 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 230 836,56 245 85

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 71

1 1 593,16 10 22 29 202,33 10 33 2 984,95 10 54 1 215,94 10 45 1 578,67 10 16 2 757,36 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 332,41 60 19

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 73

1 1 645,34 12 32 4 199,47 15 63 3 389,41 15 84 1 873,14 15 55 4 953,08 15 66 13 500,91 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 561,35 87 34

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 75

1 8 909,77 15 52 16 427,11 15 63 3 106,75 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 28 443,63 45 16

34

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 16

1 18 752,83 35 132 30 081,71 35 123 52 847,27 35 134 75 032,48 35 85 12 095,35 35 116 17 916,48 35 157 24 110,44 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 230 836,56 245 85

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 71

1 1 593,16 10 22 29 202,33 10 33 2 984,95 10 54 1 215,94 10 45 1 578,67 10 16 2 757,36 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 332,41 60 19

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 73

1 1 645,34 12 32 4 199,47 15 63 3 389,41 15 84 1 873,14 15 55 4 953,08 15 66 13 500,91 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 561,35 87 34

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 75

1 8 909,77 15 52 16 427,11 15 63 3 106,75 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 28 443,63 45 1634

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 16

1 18 752,83 35 132 30 081,71 35 123 52 847,27 35 134 75 032,48 35 85 12 095,35 35 116 17 916,48 35 157 24 110,44 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 230 836,56 245 85

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 71

1 1 593,16 10 22 29 202,33 10 33 2 984,95 10 54 1 215,94 10 45 1 578,67 10 16 2 757,36 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 332,41 60 19

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 73

1 1 645,34 12 32 4 199,47 15 63 3 389,41 15 84 1 873,14 15 55 4 953,08 15 66 13 500,91 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 561,35 87 34

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 75

1 8 909,77 15 52 16 427,11 15 63 3 106,75 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 28 443,63 45 1634

Lp.

14.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

MICKIEWICZA 16

1 18 752,83 35 132 30 081,71 35 123 52 847,27 35 134 75 032,48 35 85 12 095,35 35 116 17 916,48 35 157 24 110,44 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 230 836,56 245 85

Lp.

15.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 71

1 1 593,16 10 22 29 202,33 10 33 2 984,95 10 54 1 215,94 10 45 1 578,67 10 16 2 757,36 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 39 332,41 60 19

Lp.

16.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 73

1 1 645,34 12 32 4 199,47 15 63 3 389,41 15 84 1 873,14 15 55 4 953,08 15 66 13 500,91 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 29 561,35 87 34

Lp.

17.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

NIEPODLEGŁOŚCI 75

1 8 909,77 15 52 16 427,11 15 63 3 106,75 15 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 28 443,63 45 16

35

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 40

1 20 535,24 35 92 17 423,65 35 143 46 329,15 35 194 32 868,00 35 165 40 200,30 35 146 12 910,82 35 107 25 805,27 35 16

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 196 072,43 245 98

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 421 21 894,42 35 172 24 204,72 35 103 38 705,40 35 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 84 804,54 105 35

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 441 67 789,93 35 182 108 676,64 35 113 39 893,37 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 216 359,94 105 42

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 331 6 120,98 15 42 73,07 10 13 1 871,26 15 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 8 065,31 40 9

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 351 1 105,88 15 32 4 823,02 10 33 8 252,47 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 181,37 40 1235

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 40

1 20 535,24 35 92 17 423,65 35 143 46 329,15 35 194 32 868,00 35 165 40 200,30 35 146 12 910,82 35 107 25 805,27 35 16

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 196 072,43 245 98

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 421 21 894,42 35 172 24 204,72 35 103 38 705,40 35 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 84 804,54 105 35

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 441 67 789,93 35 182 108 676,64 35 113 39 893,37 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 216 359,94 105 42

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 331 6 120,98 15 42 73,07 10 13 1 871,26 15 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 8 065,31 40 9

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 351 1 105,88 15 32 4 823,02 10 33 8 252,47 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 181,37 40 1235

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 40

1 20 535,24 35 92 17 423,65 35 143 46 329,15 35 194 32 868,00 35 165 40 200,30 35 146 12 910,82 35 107 25 805,27 35 16

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 196 072,43 245 98

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 421 21 894,42 35 172 24 204,72 35 103 38 705,40 35 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 84 804,54 105 35

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 441 67 789,93 35 182 108 676,64 35 113 39 893,37 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 216 359,94 105 42

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 331 6 120,98 15 42 73,07 10 13 1 871,26 15 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 8 065,31 40 9

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 351 1 105,88 15 32 4 823,02 10 33 8 252,47 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 181,37 40 1235

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 40

1 20 535,24 35 92 17 423,65 35 143 46 329,15 35 194 32 868,00 35 165 40 200,30 35 146 12 910,82 35 107 25 805,27 35 16

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 196 072,43 245 98

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 421 21 894,42 35 172 24 204,72 35 103 38 705,40 35 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 84 804,54 105 35

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 441 67 789,93 35 182 108 676,64 35 113 39 893,37 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 216 359,94 105 42

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 331 6 120,98 15 42 73,07 10 13 1 871,26 15 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 8 065,31 40 9

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 351 1 105,88 15 32 4 823,02 10 33 8 252,47 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 181,37 40 1235

Lp.

18.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 40

1 20 535,24 35 92 17 423,65 35 143 46 329,15 35 194 32 868,00 35 165 40 200,30 35 146 12 910,82 35 107 25 805,27 35 16

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 196 072,43 245 98

Lp.

19.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 421 21 894,42 35 172 24 204,72 35 103 38 705,40 35 8

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 84 804,54 105 35

Lp.

20.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

PIŁSUDSKIEGO 441 67 789,93 35 182 108 676,64 35 113 39 893,37 35 13

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 216 359,94 105 42

Lp.

21.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 331 6 120,98 15 42 73,07 10 13 1 871,26 15 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 8 065,31 40 9

Lp.

22.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

SŁOWACKIEGO 351 1 105,88 15 32 4 823,02 10 33 8 252,47 15 6

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 14 181,37 40 12

36

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 2

1 24 695,53 10 32 5 390,17 10 43 5 858,52 10 64 1 114,35 10 35 9 340,84 10 56 3 815,40 10 67 20 287,98 10 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 70 502,79 70 34

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 14

1 550,61 10 12 4 476,20 10 53 2 732,11 10 24 1 344,50 10 35 14 255,23 10 46 31 420,84 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 54 779,49 60 20

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 16

1 6 372,92 10 32 389,29 10 23 5 230,18 10 44 7 023,95 10 45 845,89 10 26 4 170,84 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 033,07 60 19

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 18

1 17 353,92 12 22 19,81 8 23 273,80 12 14 3 811,10 8 35 209,15 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 667,78 52 1136

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 2

1 24 695,53 10 32 5 390,17 10 43 5 858,52 10 64 1 114,35 10 35 9 340,84 10 56 3 815,40 10 67 20 287,98 10 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 70 502,79 70 34

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 14

1 550,61 10 12 4 476,20 10 53 2 732,11 10 24 1 344,50 10 35 14 255,23 10 46 31 420,84 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 54 779,49 60 20

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 16

1 6 372,92 10 32 389,29 10 23 5 230,18 10 44 7 023,95 10 45 845,89 10 26 4 170,84 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 033,07 60 19

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 18

1 17 353,92 12 22 19,81 8 23 273,80 12 14 3 811,10 8 35 209,15 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 667,78 52 11

Page 10: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄT str. 10 Listopad 2016

36

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 2

1 24 695,53 10 32 5 390,17 10 43 5 858,52 10 64 1 114,35 10 35 9 340,84 10 56 3 815,40 10 67 20 287,98 10 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 70 502,79 70 34

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 14

1 550,61 10 12 4 476,20 10 53 2 732,11 10 24 1 344,50 10 35 14 255,23 10 46 31 420,84 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 54 779,49 60 20

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 16

1 6 372,92 10 32 389,29 10 23 5 230,18 10 44 7 023,95 10 45 845,89 10 26 4 170,84 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 033,07 60 19

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 18

1 17 353,92 12 22 19,81 8 23 273,80 12 14 3 811,10 8 35 209,15 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 667,78 52 11

36

Lp.

23.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 2

1 24 695,53 10 32 5 390,17 10 43 5 858,52 10 64 1 114,35 10 35 9 340,84 10 56 3 815,40 10 67 20 287,98 10 7

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 70 502,79 70 34

Lp.

24.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 14

1 550,61 10 12 4 476,20 10 53 2 732,11 10 24 1 344,50 10 35 14 255,23 10 46 31 420,84 10 5

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 54 779,49 60 20

Lp.

25.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 16

1 6 372,92 10 32 389,29 10 23 5 230,18 10 44 7 023,95 10 45 845,89 10 26 4 170,84 10 4

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 24 033,07 60 19

Lp.

26.

Adres budynkuNumer klatki

Kwota zadłużenia

Ilość mieszkań na klatce

Ilość mieszkań zalegających

TYSIĄCLECIA 18

1 17 353,92 12 22 19,81 8 23 273,80 12 14 3 811,10 8 35 209,15 12 3

ZADŁUŻENIE ŁĄCZNE 21 667,78 52 11

ZGŁOSZENIA I AWARIEZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje miesz-

kańców zasobów spółdzielni, że zgłoszenia oraz awarie po godzi-nach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 600 354 923WAŻNE ADRESY I TELEFONY

NIE DLA CZADU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skarżysku Kamiennejul. Tysiąclecia 10, 26-110 Skarżysko-KamiennaNIP: 663-000-20-67, REGON:000485256WYKAZ KONT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:97 1020 2629 0000 9502 0010 787071 8493 0004 0220 0068 5962 0001E-mail: [email protected] do Spółdzielni MieszkaniowejCentrala / sekretariat:41 252 53 9341 252 53 97 ( fax)41 252 53 8141 252 53 9141 252 53 90 – Administracja przy ul. Tysiąclecia 1041 251 20 30, 41 251 38 38 (fax) – Administracja przy ul. Zielnej 741 251 30 51 – Klub MieszkańcówWEWNĘTRZNE NUMERY TELEFONÓW do Spółdzielni30 – CENTRALA/ SEKRETARIAT33 – SekretariatZarząd Spółdzielni:42 – PREZES Zarządu43 – Członek Zarządu – sprawy techniczne, administracji osiedlowych45 – Członek Zarządu, Główny Księgowy – sprawy: finansowe, członkowskie, windykacji, Klub MieszkańcówDział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi NT:37 – Z-ca Kierownika Działu GZM52 – Administrator Osiedli Odrodzenia, Żeromskiego i 50-lecia38 – rozliczenia wody c.o., wymiana okien39 – Inspektorzy Nadzoru44,53 – umowy najmu, lokali uzytkowych, dzierżaw, naliczenia i wydruki czynszu32,62 – Administracja osiedli Odrodzenia, ŻeromskiegoDział Księgowości NF46 – Z-ca Głównego Księgowego, Kierownik Działu Księgowości35 – Faktury VAT, koszty49, 59 – Czynsze50 – Rachuba56 – Kasa

Dział Członkowsko – Organizacyjny NCO41 – NCO – sprawy członkowskie, wkłady mieszkaniowe48 – NW – Windykacja – lokale mieszkalne Os. Odrodzenia i Żeromskiego36 – NW – Windykacja – lokale użytkowe, dzierżawy55 – NW – Windykacja – lokale mieszkalne Os. 50-lecia51, 61 – NCO – sprawy organizacyjno – samorządowe Sp-ni, Radca Prawny54 – KadryAdministracja ul. Zielna 741 251 20 30, 41 251 38 38 (fax) – zgłoszeniaAdministracja osiedli Odrodzenia, Żeromskiego i 50-lecia czynna jest:Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godzinach od 700 – 1500

przy ul. Tysiąclecia 10 – wtorek w godzinach 700 – 1700

przy ul. Zielnej 7 – czwartek w godzinach 700 – 1700

Przyjęcia interesantów przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej odby-wają się w każdy wtorek w godzinach 900 – 1530

Kasy czynne:Kasa – Al. Tysiąclecia 10Wtorek 10:30 do 16:30 przerwa od 14:30 do 15:00Środa 7:30 do 14:00 przerwa od 12:00 do 12:30Piątek 7:30 do 14:00 przerwa od 12:00 do 12:30Kasa – ul. Zielna 7Poniedziałek 7:30 do 14:00 przerwa od 12:00 do 12:30Czwartek 10:30 do 16:30 przerwa od 14:30 do 15:00Dział Techniczny:Poniedziałek – piątek 700 – 1500

Wtorek 700 – 1700

Dział Księgowości:Rozliczenia wkładów, wykup mieszkań, wydawanie zaświadczeń do Biura Notarialnego:Poniedziałek – piątek 700 – 1500

Wtorek 1000 – 1600

czynsze: wtorek 1000 – 1600

środa, czwartek, piątek 700 – 1500

Dział NCO i NW – sprawy członkowskie, windykacjaPoniedziałek – piątek 700 – 1500

Wtorek 900 – 1700

CZYM JEST WENTYLACJA? Najprościej mówiąc, wentylacja to zorganizowany proces wymiany po-

wietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze dostaje się do pomiesz-czeń (pokoje) przez przegrodę zewnętrzną (ściana, okno), nasyca się zanieczyszczeniami i przepływa do pomieszczeń, w których znajdują się kratki wentylacyjne (najczęściej są to kuchnia, łazienka i WC) a stamtąd jest odprowadzane na zewnątrz. Generalnie można wyróżnić dwa rodzaje instalacji wentylacyjnych: naturalne i mechaniczne. W instalacjach na-turalnych siłami napędowymi w procesie wymiany powietrza są: różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym a powietrzem w mieszka-niu oraz siła wiatru. Cechą charakterystyczną tego rodzaju instalacji jest zmienny w czasie ciąg. W budownictwie mieszkaniowym przeważa insta-lacja wentylacji naturalnej (powyżej 90 proc.). W procesie termomo-dernizacji budynków starszych ocieplenie ścian połączone z wy-mianą okien redukuje ilości napływającego powietrza praktycznie do zera.

SKUTKI BRAKU ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI Brak wymiany powietrza powoduje nagromadzenie zanieczyszczeń

w ilościach uniemożliwiających przebywanie w pomieszczeniu. W większo-ści użytkownicy nie zdają sobie sprawy, jak wiele szkodliwych substancji znajduje się w otaczającym ich powietrzu. Najbardziej szkodliwymi związ-kami, których nadmiar wpływa negatywnie na samopoczucie użytkownika, są para wodna i dwutlenek węgla. Każda z wykonywanych przez człowieka czynności w mniejszym bądź większym stopniu wiąże się z wydzieleniem pary wodnej do otoczenia. Wartym podkreślenia jest fakt, że nawet sama obecność w pomieszczeniu związana jest ze wzrostem wilgotności. Zbyt duża zawartość pary wodnej w powietrzu to zaparowane szyby, wilgotne ściany, zagrzybienie konstrukcji budynku oraz np. nie dające się wysu-

szyć pranie. Najistotniejszy jest wpływ na zdrowie samych użytkowników. Występujące bóle głowy, uczucie zmęczenia, choroby dróg oddechowych, to tylko niektóre objawy, że w naszym otoczeniu dzieje się coś niedo-

Page 11: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

NASZ KĄTstr. 11Listopad 2016

brego. Mieszkańcy budynków wyposażonych w starego typu gazo-we urządzenia do podgrzania wody lub kuchenki gazowe codzien-nie ryzykują własnym życiem. Brak dopływu świeżego powietrza może spowodować wydzielanie tlenku węgla (jako efekt niepełne-go spalania) już w małych stężeniach bardzo niebezpiecznego dla człowieka. Podgrzewacze gazowe wody starego typu nie są wyposażone w urządzenia pozwalające na odcięcie dopływu gazu w momencie, kiedy ciąg kominowy jest zbyt mały. W efekcie nawet, jeżeli płomień palnika zgaśnie, gaz nadal będzie się ulatniał do pomieszczeń.

JAKIE SĄ TEGO PRZYCZYNY? Głównym problemem nękającym instalacje wentylacyjne jest zahamo-

wanie wymiany powietrza na skutek uszczelnienia przegród i uniemożli-wienia napływu powietrza do pomieszczeń. W pogoni za oszczędnością energii próbujemy ocieplić i uszczelnić nasze mieszkanie tak dokładnie, jak jest to możliwe. Pierwszym krokiem podejmowanym w tym kierunku jest wymiana okien. Stare, nieszczelne okna do tej pory dostarczały powietrze w nadmiarze, nie zastanawiano się więc nigdy nad problemem jego dopro-wadzenia. Przeciwnie – naturalnym wydawało się wymienić okno, by za-pewnić sobie ciszę i nie być zmuszonym do uszczelniania go na zimę. Nic bardziej mylnego. Ocieplenie budynków połączone z wymianą okien daje rezultat nie do końca zgodny z oczekiwaniami. Ograniczenie wentylacji powoduje problemy z zaparowanymi oknami, mokrymi ścianami, a w późniejszym etapie z pleśnią na ścianach i z grzybem. Zmniej-szenie dopływu powietrza może stwarzać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla użytkowników. Zainstalowane w mieszkaniach kuchenki gazowe, pie-cyki kąpielowe czerpią powietrze do spalania wprost z otoczenia. W przy-padku zbyt małych ilości powietrza dochodzi do niepełnego spalania gazu, którego efektem jest śmiertelnie groźny tlenek węgla. Niedopuszczal-nym rozwiązaniem jest montaż wyciągów kuchennych oraz wen-tylatorów łazienkowych do kanałów wentylacyjnych. Praca tych urządzeń powoduje nawiewanie powietrza sąsiadom na wyższych kondygnacjach. Sytuacja ta związana jest z zastosowaniem zbiorczych kanałów wentylacyjnych. W naszej rzeczywistości, gdy niemal każdy ma zamontowany okap kuchenny, to jego wydajność i wytwarzane podciśnie-nie decydują, kogo „poinformujemy o naszym jadłospisie”.

JAK ROZWIĄZAĆ TE PROBLEMY SAMODZIELNIE?Prawidłowa wentylacja mieszkania powinna wyglądać następująco: na-

wiew powietrza do pomieszczeń relatywnie najmniej zanieczyszczonych (pokoje), usuwanie powietrza z pomieszczeń o największym zanieczysz-czeniu (kuchnie, łazienki oraz WC). W takim systemie nawiew powietrza odbywa się do każdego pokoju, powietrze nasyca się wszelkimi zanie-czyszczeniami, przepływa do przedpokoju, a stamtąd odprowadzane jest do pomieszczeń, w których znajdują się kanały wentylacyjne. Każdy użyt-kownik może bardzo łatwo sprawdzić, czy niedziałająca wentyla-cja jest skutkiem braku dopływu powietrza z zewnątrz. Wystarczy przyłożyć kawałek kratki papieru do kratki wentylacyjnej i spraw-dzić siłę ciągu przy otwartym i przy zamkniętym oknie. Jeżeli przy zamkniętym oknie kartka nie trzyma się kratki a po otwarciu okien przylega szczelnie oznacza to, że wentylacja nie działa gdyż nie ma wystarczającego nawiewu powietrza do pomieszczenia. Na-leży rozszczelnić okna, wietrzyć mieszkania lub zamontować na-wiewniki w oknach. Jeżeli mieszkanie jest wyposażone w nawiewniki, są wybudowane kanały wentylacyjne a ciąg jest bardzo słaby, to warto sprawdzić czy drzwi wejściowe do pokoi oraz do kuchni i łazienki posia-dają odpowiednie otwory. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do pokoi powinny być podcięte o ok. 1 cm, a drzwi do kuchni i łazienki o ok. 2-3 cm. W przypadku, gdy wentylacja dalej nie działa, należy zgłosić fakt do służb technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w celu sprawdzenia drożności kanałów wentylacyjnych. Tu nieodzowna jest pomoc zakładu kominiarskiego. Częstym przypadkiem jest instalacja kotła w mieszkaniu, np. w kuchni. Brak dopływającego powietrza do podgrzewacza wody może spowodować m.in. odwrócenie ciągu w kanałach wentylacyjnych i w efek-cie nawiew powietrza do pomieszczeń co w przypadku np. łazienki i tem-peratury zewnętrznej na poziomie (-20oC) nie spotka się z przychylnym przyjęciem ze strony mieszkańców.

W przypadku instalacji podgrzewacza wody nie dopuszcza się stosowania w mieszkaniu okapów kuchennych oraz wentylatorów łazienkowych podłączonych do instalacji wentylacyjnej. Takie urzą-dzenia mogłyby spowodować np. odwrócenie ciągu w przewodzie spali-nowym. Jeżeli w mieszkaniu nie ma podgrzewacza wody i tak nie wolno instalować okapów i wentylatorów bezpośrednio przyłączonych do przewo-dów wentylacyjnych. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. W budynkach wielorodzinnych wyposażonych w wentylacje grawitacyjną, lecz wznie-sionych przed rokiem 2000 stosowano zbiorcze przewody wentylacyjne. Oznacza to tyle, że do jednego przewodu wentylacyjnego podłączone jest co drugie mieszkanie w jednym pionie – np. z parteru, drugiego, czwar-tego i szóstego piętra. Jeżeli mieszkaniec parteru włączy okap podłączony do instalacji wentylacyjnej, to zapachy z jego kuchni przedostaną się na inne kondygnacje. Czasami warto jest również sprawdzić, czy kratki wen-tylacyjne nie są zabrudzone. Wbrew pozorom, oczyszczenie takiej kratki też może poprawić działanie wentylacji. Dodatkowo w instalacji wentylacji grawitacyjnej można ograniczyć straty ciepła wiązane z podgrzaniem po-wietrza wentylacyjnego. Wraz z higrosterowanymi nawiewnikami stosuje się również higrosterowane kratki. Oszczędność wyniknie w momencie, gdy łazienka nie będzie użytkowana i nie ma potrzeby by wentylować to pomieszczenie z tą samą intensywnością co np. pomieszczenie kuch-ni. Brak aktywności jest jednocześnie związany ze zmniejszeniem emi-

sji pary wodnej do pomieszczenia. Kratka będzie w takim pomieszczeniu przymknięta, ograniczy więc wymianę powietrza, a co za tym idzie straty cieplne. Jeżeli w kuchni jest zainstalowana kuchenka gazowa możemy tam zainstalować jedynie kratkę o stałym, nieregularnym przepływie. Instala-cja kratki higrosterowanej jest więc tam niemożliwa.

Straż Pożarna apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.1. W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

• nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,

• używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczo-no moc instalacji elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włą-czenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,

• nie używaj urządzeń uszkodzonych,• zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych

wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,• nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowa-

nych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi mate-riałami palnymi – przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zaku-rzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,

• nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,• używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe ate-

sty i dopuszczenia,• nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu mate-

riałów palnych (mebli, firanek, itp.) – zachowaj odległość mini-mum 50 cm.

2. W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:• w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urzą-

dzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,

• nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,

• nie zatykaj przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazo-wych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),

• zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyj-nych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlen-kiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażo-nych w gazowe ogrzewacze wody,

• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową – takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,

• używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,3. Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

• nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach – krata utrud-ni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które moż-na otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,

• nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

4. W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:• dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotech-

nicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,

• nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,

• nie pal papierosów w łóżku – ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

• nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,• nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru – odparowanie

wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, za-palenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebez-piecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,

• przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w po-mieszczeniach,

• przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,• przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania

wyrobów pirotechnicznych,

Page 12: NASZ KĄT - smskarzysko.pl · sowo-gospodarcze spółdzielni, sprawy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprawy windykacyjne i sprawy pracownicze. Efektem kolegialnej pracy Zarzą-

WYDAWCA:Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dział Członkowsko-OrganizacyjnySkarżysko-Kamienna, ul. Tysiąclecia 10,

tel. (41) 25-25-393 wew. 51Informator Bezpłatny

Strona internetowa SMAdres poczty internetowej:

[email protected]

Zapraszamy

do odwiedzin pod adresem

www.smskarzysko.pl

• wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogra-mową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,

• wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmu-jącą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

5. Gdy opuszczasz mieszkanie:• sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,• przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prą-

dem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,• u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

6. Gdy powstanie pożar:• zadzwoń do straży pożarnej pod numer – 998 lub z telefonu ko-

mórkowego 112• staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub

wyjść na zewnątrz budynku – pamiętaj – dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,

• jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowa-dzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wy-konuj polecenia strażaków,

• nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prą-dem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,

• powiadom o zagrożeniu sąsiadów,• nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe

– zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z na-turalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

7. Gdy poczujesz gaz:• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,• powiadom sąsiadów,• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,• zamknij zawór gazu w mieszkaniu,• otwórz szeroko okno,• wyjdź na zewnątrz budynku.