of 47 /47
Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 1 Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia: Czy obliczenie musi koniecznie przebiegać w jakichś krokach ? Model obliczeń sekwencyjnych, Maszyna Turinga, Hipoteza Churcha- Turinga, Analogowa i cyfrowa reprezentacja informacji, Obliczenia analogowe i cyfrowe. Jeżeli już istotnie przebiega ‘krokowo’, to jakie elementarne kroki są dopuszczalne?

Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analogowa i cyfrowa reprezentacja informacji, Obliczenia analogowe i cyfrowe. Model obliczeń sekwencyjnych, Maszyna Turinga, Hipoteza Churcha-Turinga,. Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:. Czy obliczenie musi koniecznie przebiegać w jakichś krokach ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Page 1: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 1

Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

• Czy obliczenie musi koniecznie przebiegać w jakichś krokach ?

Model obliczeń sekwencyjnych,

Maszyna Turinga, Hipoteza Churcha-Turinga,

Analogowa i cyfrowa reprezentacja informacji,

Obliczenia analogowe i cyfrowe.

• Jeżeli już istotnie przebiega ‘krokowo’, to jakie elementarne kroki są dopuszczalne?

Page 2: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Wstęp do Informatyki, część 3

Dr inż. Jerzy MieścickiInstytut Informatyki PW

Analogowa i cyfrowa reprezentacja informacji

Page 3: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 3

Informatyka

Reprezentowanie informacji

Potrzeby:

• Zapisywanie, przechowywanie, wyszukiwanie, odtwarzanie,

• Przesyłanie, rozpowszechnianie,

• Przetwarzanie.

Stąd:

• Metody,

• Nośniki, kanały,

• Urządzenia.

Analogowe (ciągłe, proporcjonalne)

Cyfrowe(nieciągłe, dyskretne)

Page 4: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 4

Reprezentacja analogowa (ciągła, proporcjonalna)

Mierzalna wielkość fizyczna

Inna wielkość fizyczna

Inna wielkość fizyczna

Oryginał Analog Liniowe

odwzorowanie

Przechowywanie,przetwarzanie,przesyłanie itd.

Przechowywanie,przetwarzanie,przesyłanie itd.

Wynikowawielkośćfizyczna

Wynik (analogowy

Wynik (analogowy

proporcjonalność

Odwzorowanieodwrotne

odtwarzanie

Page 5: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 5

‘Nie-elektroniczne’ obliczenia analogowe w życiu codziennym

• Domowe pomiary i obliczenia przy użyciu sznurka,

• Szkolne techniki typu ‘cyrkiel + linijka’,

• Mapa, globus,

• Waga uchylna (lub szalkowa bez odważników),

• Różne wykresy i nomogramy,

• Pantograf (powiększanie rysunków),

• Suwak logarytmiczny,

• ....

Page 6: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 6

Wynalazek Edisona jako reprezentacja analogowa

Zmienne w czasie ciśnienie akustyczne

Głębokość rowka

Postulowana proporcjonalnoś

ć (liniowość)

...ideał osiągalny w praktyce jedynie w przybliżeniu

Oryginał

Analog

Page 7: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 7

Analogowe przesyłanie dźwięku (Alexander G. Bell)

Sygnał akustyczn

y

Sygnał elektryczny

Sygnał akustyczn

y

Wzmacniacz Wzmacniacz

• Te same typowe problemy Jakie fizyczne zasady przekształcania ? Jak zapewnić dokładność przekształcania (czułość, szum) ? Jak zapewnić liniowość odwzorowania ?

Page 8: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 8

Analogowy pomiar prędkości obrotowej

min

maxWał obrotowy

maszyny parowej

Page 9: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 9

Analogowa regulacja prędkości obrotowej (James Watt)

min

max

Dopływ pary

Silnik parowySilnik

parowy

Sprzężenie zwrotne, zagadnienie stabilności

Page 10: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 10

Sygnały i analogowa elektronika

Nieelektryczne: Prędkość, Masa, Temperatura, Wilgotność, Ciśnienie, Stężenie (pewnej

substancji) Itd.

Sygnały: zmienne w czasie wielkości fizyczne:

• Elektryczne: Napięcie, natężenie

prądu, Oporność,

pojemność, ... Natężenie pola

elektromagn. itd. Sygnały biomedyczne, radarowe,

geo- i astrofizyczne, itd.

Czujniki(sensory)

Napięcie,Natężenie prądu,Natężenie polaIndukcja magn. Itd.

Analogowe wielkości elektryczne:

Elementy wykonawcze

Page 11: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 11

Sygnały i analogowa elektronika

Nieelektryczne: Prędkość, Masa, Temperatura, Wilgotność, Ciśnienie, Stężenie (pewnej

substancji) Itd.

Sygnały: zmienne w czasie wielkości fizyczne:

• Elektryczne: Napięcie, natężenie

prądu, Oporność,

pojemność, ... Natężenie pola

elektromagn. itd.

Czujniki(sensory)

Napięcie,Natężenie prądu,Natężenie polaIndukcja magn. Itd.

Analogowe wielkości elektryczne:

Elementy wykonawcze

Wspólna baza koncepcyjna i

technologiczna

Page 12: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 12

Analogowa elektronika

Uniwersalne metody i układy do celów:

• Rejestracji (zapamiętywanie i odtwarzanie),

• Przesyłania,

• Wizualizacji,

• Przetwarzania: Wzmacnianie Sumowanie Całkowanie Różniczkowanie Modulacja i demodulacja Automatyczna regulacja ....

Typowe, wspólne problemy:

•dokładność,•szum,•liniowość,•stabilność, a także: •szybkość, •niezawodność, •pobór mocy

Page 13: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 13

Reprezentacja cyfrowa (nieciągła, dyskretna)

• Określony jest alfabet danego sposobu reprezentacji, Alfabet ::= co najmniej dwuelementowy, skończony zbiór

symboli, Symbole – atomowe (elementarne, niepodzielne),

• Wszelkie informacje (dane, wyrażenia, instrukcje, ...) są ciągami (sekwencjami) złożonymi z symboli tego alfabetu,

• Przetwarzanie ::= przekształcanie sekwencji symboli w nowe sekwencje symboli. Ponieważ dane są ciągami – przetwarzanie również ma

postać ciągu kroków.

Page 14: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 14

Przykłady alfabetów

• {0, 1, 2, ...., 9, + -, .} – trzynastoelementowy alfabet do reprezentowania liczb arabskich,

• {I, V, X, L, C, D, M} – do liczb rzymskich,

• 26 – literowy alfabet łaciński (antiqua, duże litery),

• (2 x 35) – literowe ‘abecadło’ polskie (litery duże i małe),

• 123 – znakowy (wliczając spację, ale nie znaki sterujące) alfabet polskiej klawiatury PC,

• Alfabet pisma klinowego, hieroglificznego egipskiego, cyrylica, alfabet hebrajski, gruziński, tajski ... i zapewne parę tysięcy innych,

Page 15: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 15

Przykłady alfabetów

• Ale także pełnoprawnymi alfabetami są:

{ |, >, * } – alfabet do przedstawiania stopni podoficerskich i oficerskich w polskim wojskach lądowych, np.

| | - kapral, > - sierżant, * * * | | - pułkownik, itd.

{czerwone, żółte, zielone} – do sygnalizacji ulicznej, np.

‘wyrazy’ poprawne ‘wyrazy’ niepoprawne

Page 16: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 16

.... I oczywiście reprezentacja dwójkowa (binarna)

• Najprostszy alfabet np. {0, 1}, {L, H}, {tak, nie}, {+, -},

• Najmniejsza niepewność przy zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji,

• Najprostsza realizacja techniczna (elementarne układy dwustanowe, a nie wielo-stanowe),

• Gotowe i czekające od stuleci koncepcyjne narzędzie do opisu, analizy i syntezy: logika dwuwartościowa. Arystoteles – V wiek p.n.e, W średniowieczu i czasach nowożytnych – nauka o

zasadach poprawnego formułowania myśli i poprawnego wnioskowania,

George Boole: 1856 – algebra Boole’a Claude Shannon: 1938 – o zastosowaniu algebry Boole’a do

syntezy układów przekaźnikowych, (Później, w 1948 r., wspólnie z Christopherem Weaverem – matematyczna ‘teoria komunikacji’).

Page 17: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 17

Alfabet, składnia, semantyka

• Oprócz alfabetu muszą być określone są: Składnia (reguły rządzące budową poprawnych sekwencji), Semantyka (reguły określające znaczenie poprawnych

sekwencji).

• Np.

• A – alfabet łaciński (ze spacją), ‘Ala ma kota’ – ciąg składniowo poprawny (w języku polskim), ‘Ala ma kota’ – ciąg składniowo niepoprawny (w języku angielskim), ‘Ala am kota’ – ciąg niepoprawny (w języku polskim),

(Względy leksykalne) ‘Ala ma siedzi’ – ciąg niepoprawny (w języku polskim),

(Względy składniowe)

Page 18: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 18

Dalsze przykłady

leksykalnie poprawne leksykalnie niepoprawne

Poprawna ‘wypowiedź’ świateł ulicznych

cykl cykl

‘wypowiedź’ składniowo niepoprawna

Page 19: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 19

Zbiór A*, język, gramatyka

• Dany pewien alfabet A,

• A* - zbiór nad alfabetem A,

• A* jest zbiorem wszystkich możliwych (skończonych) ciągów, które dają się utworzyć z symboli należących do A,

• A* jest zbiorem nieskończonym, przeliczalnym,

A*

L

• Każdy podzbiór L A*, jest językiem,

• ... być może nieskończonym,

Jak przy pomocy skończonej liczby reguł opisać zasady• generowania poprawnych sekwencji,• rozpoznawania, czy dana sekwencja jest poprawna.

gramatyka

Lingwistyka matematyczna

Page 20: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 20

Sygnały i analogowa elektronika

Nieelektryczne: Prędkość, Masa, Temperatura, Wilgotność, Ciśnienie, Stężenie (pewnej

substancji) Itd.

Sygnały: zmienne w czasie wielkości fizyczne:

• Elektryczne: Napięcie, natężenie

prądu, Oporność,

pojemność, ... Natężenie pola

elektromagn. itd.

Czujniki(sensory)

Napięcie,Natężenie prądu,Natężenie polaIndukcja magn. Itd.

Analogowe wielkości elektryczne:

Elementy wykonawcze

Wspólna baza koncepcyjna i

technologiczna

Page 21: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 21

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Nieelektryczne

Sygnały: zmienne w czasie, ciągłe wielkości

fizyczne:

Elektryczne

Czujniki(sensory)

Elementy wykonawcze

Analogowe wielkości

elektryczne

Konwersja AC

Konwersja AC

Konwersja CA

Konwersja CA

Cyfrowe przetwarzanie

sygnałów

Cyfrowe przetwarzanie

sygnałów

Page 22: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 22

Konwersja A-C (ang. A-D, Analog to Digital)

• Konieczna dyskretyzacja: w czasie = próbkowanie

(sampling), co stały czas , na osi wartości – z założoną

dokładnością.

• Tutaj – sekwencja:

5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 3, 3,....

z dokładnością ±10%

t

u(t)

9876543210

umin

umax

Page 23: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 23

Potencjalne zniekształcenie konwersji

• Odtworzony z powrotem sygnał

5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 3, 3,....

• Trzeba zapewnić właściwą dyskretyzację zarówno ‘w pionie’, jak ‘w poziomie’.

t

u(t)

9876543210

umin

umax

Page 24: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 24

Dyskretyzacja ‘w pionie’ i ‘w poziomie’

• ‘W pionie’: zejść poniżej progu dokładności źródła sygnału lub czułości odbiorcy sygnału, Podział na 1000 poziomów – dokładność 0.1%, Konwersja 8 - bitowa – dokładność 1/256 = ok. 0.4%, Konwersja 16–bitowa – dokładność 2-16 = ok. 0.0015 % , Itd.

• ‘W poziomie’ – próbkowanie – okazuje się, że

Przy odpowiednio małym czasie próbkowania można nie ponieść dokładnie żadnej straty informacji.

Twierdzenie o próbkowaniu (Shannona – Kotielnikowa)

Page 25: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 25

Sinusoida

y(t) = a*sin(2*f*t + )

Czas [s], zmienna niezależna

Amplituda

Częstotliwość [1/s], [Hz]Okres T=1/f [s]

Przesunięcie fazy [stopnie]

Page 26: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 26

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

czas w milisekundach

Dwie sinusoidy

Chw

ilow

a w

ielk

osc

sygn

alu

Sumowanie sinusoid

1

2

1

a f

[Hz]

[stop]

1 0.5 1000 0

2 0.2 5000 0

Page 27: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 27

Sumowanie dwóch sinusoid

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

czas w milisekundach

Chw

ilow

a w

ielk

osc

sygn

alu

Suma dwoch sinusoid

Page 28: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 28

Sumowanie sinusoid, c.d.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

czas w milisekundach

Szesc sinusoid

Page 29: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 29

Suma sześciu sinusoid

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

czas w milisekundach

Chw

ilow

a w

ielk

osc

sygn

alu

Suma szesciu sinusoid

Page 30: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 30

Przekształcenie Fouriera (J. B. Joseph Fourier, 1768 -- 1830)

• Każdy przebieg okresowy da się przedstawić jako suma (być może nieskończona) przebiegów sinusoidalnych),

Przebieg okresowy

Przekształcenie(Transformata)

Fouriera

‘Wykaz’‘uczestniczących’

sinusoid

• FFT - Fast Fourier Transform,

• DFT – Discrete Fourier Transform, Widmo (spectrum)

Page 31: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 31

Widmo modułu i fazy (zasada)

Częstotliwość f

Częstotliwość f

Moduł a

Przesunięcie fazy

aJedna

sinusoida

f

a

y(t) = a*sin(2*f*t + )

-1800

+1800

log

log f

log f

Page 32: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 32

Twierdzenie o próbkowaniu (Shannon – Kotielnikow)

• Jeśli najszybciej zmienna sinusoidalna składowa sygnału ma

częstotliwość fmax,

• To przy próbkowaniu z częstotliwością nie mniejszą niż 2fmax

nie ponosi się straty informacji (na skutek próbkowania),

• Inaczej: czas próbkowania

1/(2fmax)

• Np. ludzkie ucho słyszy dźwięki z zakresu częstotliwości

20 – 20 000 Hz,

Przyjmuje się częstotliwość próbkowania 46000 Hz.

Page 33: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 33

Przykładowy przebieg prostokątny

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-3

-2

-1

0

1

2

3

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Przykladowy przebieg prostokatny

Page 34: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 34

Widmo modułu (liniowa skala częstotliwości !)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4Widmo modulu przebiegu prostokatnego

numery kolejnych harmonicznych

Page 35: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 35

Widmo modułu w skali loglog

100

101

102

10-2

10-1

100

101

Widmo modulu przebiegu prostokatnego (skala loglog)

czestotliwosc [Hz]

Page 36: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 36

Widmo modułu i fazy

100

101

102

10-2

10-1

100

101

Widmo modulu przebiegu prostokatnego (skala loglog)

ampl

ituda

100

101

102

180

182

184

186

188

190Widmo fazy przebiegu prostokatnego (skala semilog)

czestotliwosc [Hz]

prze

suni

ecie

faz

y w

sto

pnia

ch

Page 37: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 37

Pierwsza składowa sinusoida przebiegu prostokątnego

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Odtwarzanie przebiegu prostokatnego

Page 38: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 38

Suma pierwszych dwóch składowych

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Odtwarzanie przebiegu prostokatnego

Page 39: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 39

... Pierwszych pięciu składowych

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Odtwarzanie przebiegu prostokatnego

Page 40: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 40

... Pierwszych dziesięciu składowych itd.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Odtwarzanie przebiegu prostokatnego

Page 41: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 41

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4-3

-2

-1

0

1

2

3

czas [s]

wie

lkos

c sy

gnal

u

Przykladowy przebieg prostokatny

Sygnał w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości

2048 próbek

1024 1024

FFT

Widmo sygnału:‘wykaz’

amplitud i faz1024 sinusoid

Time domain Frequency domain

Dyskretna, ‘szybka’

Page 42: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 42

Dyskretyzacja sygnału

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

czas w milisekundach

Chw

ilow

a w

ielk

osc s

ygnalu

Suma szesciu sinusoid

• Była to suma sześciu sinusoid,

• fmax= 15 000 Hz, stąd częstość próbkowania > 30 000 razy na sekundę,

33 s,

• Przyjmijmy, że dyskretyzacja ‘w pionie’ jest 12-bitowa (212 = 4096 wartości, dokładność 0.024%,

Page 43: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 43

Dyskretyzacja sygnału

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

czas w milisekundach

Chw

ilow

a w

ielk

osc s

ygnalu

Suma szesciu sinusoid

Okres T=1 ms 30 s

110....101 101....011 110....101

Ponad 30 liczb 12-bitowych na jeden okres T

Strumień bitów do rejestracji i przetwarzania

.... ....

Page 44: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 44

High = 5 V

Low = 0 V

u(t)

t

Np.

Pewien paradoks cyfrowej reprezentacji sygnału ciągłego

....1 1 0 1 0 1.....Ciąg bitów, np. ..... ... też musi mieć jakąś fizyczną reprezentację

1 okres zegara

Pomiędzy sąsiednimi próbkami musi się zmieścić

co najmniej 12 okresów zegara

Page 45: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 45

Inne formy fizycznej reprezentacji sygnałów dwójkowych

‘0’‘1’ Modulacja amplitudy

u(t)

t

‘0’ ‘1’

Modulacja częstotliwości

u(t)

t

‘0’

‘0’ ‘1’

Modulacja fazy

u(t)

t

‘0’

Page 46: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 46

Paradoks cyfrowej reprezentacji sygnału

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

czas w milisekundach

Chw

ilow

a w

ielk

osc s

ygnalu

Suma szesciu sinusoid

Równie ‘fizyczny’ przebieg, dodatkowo o znacznie większej częstotliwości zmian

Konwersja AC

?

Page 47: Dwie sprawy wymagające wyjaśnienia:

Jerzy Mieścicki, Wstęp do Informatyki, część 3 47

... w zamian – korzyści:

• Większa odporność na szum i zakłócenia,

• Możliwość wykorzystania gotowych metod i algorytmów, opracowanych wcześniej dla potrzeb telekomunikacji i informatyki (np. detekcja i korekcja błędów, złożone struktury danych, itd.)

• Ogromne możliwości algorytmicznego (nie zaś ‘układowego’) przetwarzania, np.: Filtrowanie, Kompresja, Wizualizacja i edycja, Rozpoznawanie, ....

Warunek: odpowiednia szybkość konwersji i

przetwarzania.

• Specjalizowane układy i systemy: Karty graficzne, Karty dźwiękowe, Procesory sygnałowe, ...