Natura 2000 - Gorzów

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja PDF dotycząca Natura 2000 w Gorzowie

Text of Natura 2000 - Gorzów

 • NIETOPEREK

  OBSZARY NATURA 2000 W POLSCE:

  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH080003 Nietoperek zosta powoany 13 listopada 2007 roku. Wedug podziau administracyjnego SOOS Nietoperek ley w rodkowo-wschodniej czci wojewdztwa lubuskiego na obszarze czterech gmin: Midzyrzecz, Sulcin, Lubrza i wiebodzin. Cakowity obszar SOOS Nietoperek liczy 7377 ha, przy czym w gminie Midzyrzecz znajduje si ok. 83% caego obszaru. W granicy SOOS Nietoperek wystpuje rezerwaty przyrody Nietoperek o cznej powierzchni 50,77ha, obejmujcy zarwno czci podziemne fortyfikacji Midzyrzeckiego Rejonu Umocnionego jak i zlokalizowane na powierzchni. tzw. dziaki forteczne. Przedmiotem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc zimowania i rozrodu najwikszej w Europie wielogatunkowej kolonii nietoperzy.

  Obszar SOOS Nietoperek naley do urozmaiconych morfologicznie terenw Ziemi Lubuskiej. Na niewielkich przestrzeniach ssiaduj ze sob strefy wysoczyznowe oraz obnienia rynien i dolin rzecznych. W zachodniej czci podoe stanowi obszar moreny czoowej z kulminacj 145,7 m n.p.m. w okolicach Boryszyna. W tej czci ostoi spotykamy take gbokie glacjalne rynny. Najniej pooone tereny ostoi, ok. 50 m n.p.m. pooone s w rejonie Jeziora Trzebisz. W rejonie wsi Wysoka wystpuj zoa wgla brunatnego. Najmodsze, holoceskie procesy morfotwrcze uformoway gboko wcite dolinki, oraz niskie terasy piaszczyste i torfowiska w dolinach rzek. Gwnym naturalnym ciekiem wodnym przepywajcym przez obszar ostoi Nietoperek jest Struga Jeziorna, uchodzca do Obry. W granicach SOOS Nietoperek znajduje si 7 jezior, z ktrych najwiksze to jezioro Paklicko Mae o powierzchni okoo 47ha. Istotn rol w rodowisku przyrodniczym ostoi speniaj liczne stawy rybne, spord ktrych najwikszym jest Staw Kszyca. Interesujcym zjawiskiem jest tworzenie si w podziemiach MRU szaty naciekowej podobnej do spotykanej w jaskiniach. Procesy krasowe tworz stalaktyty, stalagmity, grzebienie, makarony i inne formy. Cz korytarzy jest zalana wod, w wielu miejscach cieka ona po cianach tworzc rozmaite nacieki. Wszystkie te miejsca oraz rne szczeliny i pknicia wykorzystywane s przez nietoperze jako kryjwki.

  Najwiksze iloci nietoperzy spotyka si w okresie jesienno-zimowym. Latem spotyka si pojedyncze nietoperze, cho w jednej z komr stwierdzono koloni letni nocka duego. Koloni zimow stanowi cao podziemi. Zarwno skupiska jak i pojedyncze nietoperze wystpuj w korytarzach mniej lub bardziej rwnomiernie. W okresie hibernacji, w zalenoci od zmieniajcych si warunkw, nietoperze mog przemieszcza si w inne miejsca. Niewiele jest odcinkw, na ktrych nie obserwuje si nietoperzy lub spotyka si je sporadycznie

  Wanymi trasami migracyjnymi nietoperzy s liniowe struktury krajobrazu rolniczego jak szpalery drzew czy aleje i inne cigi ekologiczne. Ich sie powinna zosta zachowania a w pewnych miejscach odtworzona. Niewtpliwie gwarantem trwaoci takiego ukadu w obszarze Natura 2000 Nietoperek mogyby by dopaty dla rolnikw do zachowywanych miedz. Zapewnienie bazy pokarmowej dla chronionych nietoperzy stwarza szanse dla prowadzonego tutaj rolnictwa. Zachowanie rdpolnych zadrzewie i oczek wodnych a take suchych muraw moliwe jest poprzez dopaty z programw rolnorodowiskowych. Mechanizm ten zmierza do zagospodarowania terenw rolniczych z duym udziaem elementw naturalnych, co stwarza moliwoci utrwalenia sprzyjajcej dla nietoperzy struktury krajobrazu obszaru Natura 2000 "Nietoperek. Promowanie turystyki jest wpisane w strategie rozwoju wszystkich czterech gmin, na terenie ktrych wyznaczono obszar Natura 2000 "Nietoperek. Gwn atrakcja turystyczn jest zesp umocnie MRU. W celu udostpnienia jego walorw na obszarze Natura 2000 "Nietoperek dziaaj trasy turystyczne w podziemiach MRU: w gminie Midzyrzecz trasa turystyczna w Pniewie a w gminie Lubrza trasa turystyczna w Boryszynie. Naziemne walory tej ostoi mona podziwia poruszajc si wyznaczonymi szlakami turystycznymi: midzynarodowy szlak pieszy E11 (ty), biegncy od Gocikowa (gm. wiebodzin) przez Pniewo, Kszyc, Kszyc Len do Kurska i dalej, midzynarodowy szlak rowerowy R1, biegncy na terenie SOOS po drodze wojewdzkiej nr 137, szlak rowerowy wok Midzyrzecza (niebieski) na terenie ostoi biegnie na trasie: Nietoperek Kszyca Kszyca Lena Pieski jez. Krzewie droga wojewdzka nr 137 i dalej do Grzycy. W wietle bada populacji chronionych nietoperzy, penetracja podziemi MRU niesie ze sob istotne zagroenia dla celu ochrony tej ostoi, w szczeglnoci z planowanym ich caorocznym udostpnianiem. W celu zachowania waciwego stanu ochrony nietoperzy konieczne jest jego ograniczenie w okresie hibernacji nietoperzy oraz w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w miejscach posiadajcych kluczowe znaczenie dla funkcjonowania populacji tych ssakw. Nie istniej przeciwwskazania uniemoliwiajce rozwj turystyki w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym (tj. w okresie od 15 kwietnia do 15 padziernika), co umoliwia otwieranie nowych tras turystycznych i zwikszanie intensywnoci ruchu turystycznego w tym okresie, a take rozbudow towarzyszcej infrastruktury edukacyjnej. W celu uniknicia konfliktu z przepisami prawnymi dotyczcymi ochrony nietoperzy nowe trasy turystyczne powinny omija letnie i jesienne kolonie tych ssakw znajdujce si w podziemiach. W okresie hibernacji nietoperzy proponuje si budow dwch obserwatoriw nietoperzy za pomoc kamer pracujcych w podczerwieni, z ktrych obraz bdzie przekazywany na powierzchni, do obserwatoriw zbudowanych specjalnie w tym celu.

  PLH080003

  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

  RDO w Gorzowie Wielkopolskimul. Jagielloczyka 8, 66-400 Gorzw Wielkopolski

  tel. (95) 7115 338fax (95) 7115 524

  gorzow.rdos.gov.pl

  OPIS OBSZARUMOLIWO ROZWOJU ROLNICTWA I TURYSTYKI

  Sfinansowano ze rodkw Narodowego Funduszu

  Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

  Wydano przez RDO w Szczecinie na podstawie danych dostarczonych przez RDO w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu Oswoi Natur oglnopolska kampania na rzecz dialoguo Naturze 2000

 • Podziemia Midzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wraz z naziemnymi obiektami wolnostojcymi s najwikszym zimowiskiem nietoperzy w rodkowej Europie. W 2009 roku zostao w nim policzonych ponad 34 tys. zimujcych nietoperzy, nalecych do 13 gatunkw. W podziemiach wystpuj: nocek duy (Myotis myotis), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek Natterera (Myotis nattereri), mopek (Barbastella barbastellus), gacek brunatny (Plecotus auritus), gacek szary (Plecotus austriacus), nocek wsatek (Myotis mystacinus), nocek Brandta (Myotis brandtii), nocek ydkowosy (Myotis dasycneme), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), mroczek pny (Eptesicus serotinus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus). W 14 wolnostojcych obiektach naziemnych niepoczonych z gwnym systemem podziemnym stwierdzono dodatkowo zimowanie mroczka pozocistego (Eptesicus nilssonii). Gatunkami dominujcymi s nocek duy (Myotis myotis) nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek Natterera (Myotis nattereri). W obiekcie naziemnym A2 (Boryszyn, gmina Lubrza) znajduje si kolonia rozrodcza nocka duego skadajca si z ok. 1 400 osobnikw - samic z modymi. W podziemiach MRU i w obiektach wolnostojcych stwierdzono rojenie (swarming) nietoperzy. Gwnym celem ochrony Specjalnego Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH080003 Nietoperek jest zachowanie wystpujcych w tej ostoi populacji czterech gatunkw nietoperzy wymienionych w Zaczniku II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duy (Myotis myotis), mopek (Barbastella barbastellus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) i nocek ydkowosy (Myotis dasycneme) oraz ich siedlisk.

  Obecny stan ochrony wielogatunkowego zgrupowania nietoperzy na obszarze Natura 2000 Nietoperek mona uzna za waciwy. Szeroki zakres temperatur i wzgldnej wilgotnoci powietrza oraz dostateczna ilo dogodnych ukry (szczelin, nisz i wnk, zamknitych kominw wentylacyjnych) w podziemiach i w obiektach wolnostojcych (0-10,3oC) umoliwia przebywajcym tam nietoperzom wybr optymalnych temperatur zimowania, w caym okresie hibernacji (listopad-marzec). Dua powierzchnia lasw, zbiornikw wodnych, k i pastwisk, oraz terenw rolniczych z duym udziaem elementw naturalnych (cznie ok. 53% powierzchni obszaru Natura 2000 "Nietoperek") stwarzaj moliwo erowania i jesiennej akumulacji tuszczu gatunkom nietoperzy zimujcym w podziemiach i w obiektach wolnostojcych w tym gatunkw podlegajcych ochronie w tej ostoi.

  Istniejce zagroenia nietoperzy (przedmiotu ochrony) w siedliskach podziemnych to:- pogorszenie jakoci siedlisk nietoperzy, w szczeglnoci warunkw mikroklimatycznych,

  polegajce na wzrocie temperatury, zmniejszeniu wzgldnej wilgotnoci i zaburzeniu cyrkulacji powietrza, spowodowane: osuszaniem, uszczelnianiem w celu zahamowania dostawania si wody z powierzchni, wysychaniem podziemi spowodowanym spadkiem poziomu wd gruntowych w wyniku czynnikw naturalnych i antropogenicznych, owietlaniem i obecnoci zbyt duej liczby turystw; zmniejszenie powierzchni otwartych luster wody w podziemiach MRU, bdcych wodopojami nietoperzy, zanieczyszczenie wd w podziemiach oraz utrudnianie korzystania z nich przez nietoperze; zmniejszenie powierzchni siedlisk nietoperzy poprzez: malowanie cian podziemi (na trasach turystycznych), instalacje elektryczne (kable, lampy na trasach turystycznych), uywanie farb w aerozolu do pisania na cianach (poza trasami turystycznymi); zmniejszenie liczby mikrosiedlisk nietoperzy (szczelin i pustych przestrzeni w cegach) w wyniku ich zamurowywania i wypeniania materiaami uszczelniajcymi; uniemoliwianie i utrudnianie wlotu nietoperzy do zimowisk i miejsc rojenia oraz utrudnianie naturalnych migracji tych ssakw wewntrz podziemi poprzez: uszczelnianie i zamurowywanie otworw wlotowych, instalowanie metalowych drzwi i krat o niewaciwej konstrukcji, nadmierne zarastanie otworw wlotowych w wyniku naturalnej sukcesji; osabienie konstrukcji podziemnych schronie nietoperzy poprzez: wycinanie metalowych elementw konstrukcyjnych, niszczenie cian korytarzy; wandali