51
Nervno tkivo grade nervne ćelije (neuroni) i potporne ćelije Neuroni imaju tijelo i produžetke (dendrite i aksone) Potporne ćelije (neuroglija) okružuju nervne ćelije i daju im

NERVNI SISTEM

  • Upload
    fayre

  • View
    278

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NERVNI SISTEM. N ervno tkivo grade nervne ćelije (neuroni) i potporne ćelije Neuroni imaju tijelo i produžetke (dendrite i aksone) Potporne ćelije (neuroglija) okružuju nervne ćelije i daju im potporu. Podjela nervnog sistema. Funkcionalna podjela nervnog sistema: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NERVNI SISTEM

• Nervno tkivo grade nervne ćelije

(neuroni) i potporne ćelije• Neuroni imaju tijelo i produžetke

(dendrite i aksone)•Potporne ćelije (neuroglija)

okružuju nervne ćelije i daju im potporu

Page 2: NERVNI SISTEM
Page 3: NERVNI SISTEM
Page 4: NERVNI SISTEM
Page 5: NERVNI SISTEM
Page 6: NERVNI SISTEM

Podjela nervnog sistema Funkcionalna podjela nervnog sistema:

1. Somatski ili cerebrospinalni nervni sistem (pod uticajem volje)

2. Vegetativni ili autonomni nervni sistem (van uticaja volje)

- simpatikus - parasimpatikus

Page 7: NERVNI SISTEM

Morfološka podjela nervnog sistema:

1.Centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina)2.Periferni nervni sistem (živci i živčani čvorovi)

Page 8: NERVNI SISTEM

Građa centralnog nervnog sistema•Siva masa(substantia grisea)•Bijela masa (substantia alba)

Page 9: NERVNI SISTEM

Kičmena moždina (medulla spinalis)• smještena u kičmenom kanalu•Ispunjava samo gornje 2/3 kičmenog kanala•Rostralno se nastavlja u produženu moždinu a kaudalno se pruža do drugog lumbalnog pršljena• vratno proširenje (intumescentia cervicalis)•Slabinsko ispupčenje (intumescentia lumbosacralis)

Page 10: NERVNI SISTEM

Kičmena moždina (medulla spinalis)

• Kičmena moždina ima 31 par kičmenih živaca•Prema dijelu iz kojeg izlaze kičmeni živci se mogu podijeliti na:8 vratnih (nn.cervicales)12 grudnih (nn.thoracales)5 slabinskih (nn.lumbales)5 krsnih (nn.sacrales)

Page 11: NERVNI SISTEM

Lumbalna punkcija

Page 12: NERVNI SISTEM

Građa kičmene moždine•Siva masa (substantia grisea) i bijela masa (substantia alba)•Siva masa je sistematizovana u tri para uzdužnih stubova: prednji (columnae anteriores)Zadnji stubovi (columnae posteriores)Bočni stubovi (columnae laterales)

Page 13: NERVNI SISTEM

Građa kičmene moždine•Bijela masa kičmene moždine podijeljena je u tri vrpce:

Prednju (funiculus anterior)Spoljašnju (funiculus lateralis)Zadnju (funiculus posterior)

Page 14: NERVNI SISTEM
Page 15: NERVNI SISTEM
Page 16: NERVNI SISTEM

Kičmeni živci (nn. spinales)• kičmeni živac nastaje spajanjem dva korijena: prednjeg i zadnjeg.•Prednji korijen sadrži motorna vlakna koja napuštaju kičmenu moždinu a zadnji korijen sadrži senzitivna vlakna koja ulaze u kičmenu moždinu.•Zadnjem korijenu je pridodat senzitivni kičmeni ganglion•Oba korijena se spajaju i grade stablo kičmenog živca koje se podijeli na 4 grane:Prednju (ramus anterior)Zadnju (ramus posterior)Moždaničnu (ramus meningeus)Spojnične (rami comunicantes)

Page 17: NERVNI SISTEM

Moždani živci (nn.cerebrales)1. n. olfactorius

2. n. opticus3. n. oculomotorius4. n. trochlearis5. n. trigeminus6. n. abducens7. n. facialis 8. n.

vestibulocochlearis

9. n. glossoparyngeus

10. n. vagus 11. n. accesorius 12. n. hypoglossus

Page 18: NERVNI SISTEM

Produžena moždina (medulla oblongata)

• Nastavlja se na produženu moždinu•Naviše prelazi u moždani most•Iza produžene moždine nalazi se 4. moždana komora i mali mozak•Izgrađuju je siva i bijela masa•U produženoj moždini se nalaze centri za disanje, rad srca, za regulisanje krvnog pritiska, kašalj i kihanje

Page 19: NERVNI SISTEM

Moždani most (pons)• nastavlja se na produženu moždinu•Iznad njega nalazi se srednji mozak•Iza mosta se nalaze četvrta moždana komora i mali mozak•Građen od sive i bijele mase

Page 20: NERVNI SISTEM

Srednji mozak (mesencephalon)• nalazi se između moždanog mosta i međumozga•Izgrađuju ga tri dijela:

Prednji - moždani kraci (crura cerebri)Srednji – tegmentum mesencephalicumZadnji dio – tectum mesencephalicum• aqueductus cerebralis

Page 21: NERVNI SISTEM

Mali mozak (cerebellum)• smješten u zadnjoj lobanjskoj jami• Gradi ga siva i bijela masa•Sivu masu čini kora (cortex cerebelli) i jedra (nuclei) malog mozga• Kora se nalazi na površini malog mozga a jedra su smještena unutar tkiva malog mozga• Siva masa je odgovorna za regulaciju mišićnog tonusa, ravnotežu i za automatsku kontrolu pokreta

Page 22: NERVNI SISTEM

Međumozak (diencephalon)• nalazi se između srednjeg i velikog mozga•U njegov sastav ulaze:

1.Thalamus2.Metethalamus3.Hypothalamus4.Subthalamus5.Epithalamus6.Treća moždana komora

Page 23: NERVNI SISTEM

Veliki mozak (telencephalon)• Građen od dvije hemisfere, desne i lijeve.•Svaka hemisfera ima tri pola (polus frontalis, temporalis et occipitalis)• Svaka hemisfera ima režnjeve: čeoni – lobus frontalistjemeni - lobus parietalispotiljačni - lobus occipitalissljepoočni - lobus temporalisostrvo - insula

Page 24: NERVNI SISTEM

Moždane opne ili moždanice (meninges)• Moždane opne obavijaju mozak i kičmenu moždinu.• Postoje tri moždane ovojnice:1.Tvrda moždana ovojnica (dura mater)2.Paučinasta moždana ovojnica (arachnoidea mater)3.Meka moždana ovojnica (pia mater)

•Između ovojnica nalaze se prostori od kojih je najvažniji onaj između meke i paučinaste ovojnice i naziva se subarahnoidalni prostor (spatium subarachnoideum)•Njega ispunjava likvor – cerebrospinalna tečnost

Page 25: NERVNI SISTEM
Page 26: NERVNI SISTEM

Komorni sistem mozga

Page 27: NERVNI SISTEM
Page 28: NERVNI SISTEM

Krvni sudovi mozga• mozak vaskularizuju sljedeći krvni sudovi:1.Unutrašnje karotidne arterije (a. carotis interna dex st sin)2.Vertebralne arterije (a. vertebralis dextra et sinistra)

Page 29: NERVNI SISTEM

Willis-ov arterijski krug (circulus arteriosus cerebri)

Page 30: NERVNI SISTEM

•Postoji 5 osnovnih čula:1.Čulo vido

2.Čulo sluha i ravnoteže3.Čulo mirisa4.Čulo ukusa5.Čulo dodira

Page 31: NERVNI SISTEM

Organ vida ili oko (organum visus s. oculi)

• U sastav oka ulaze:

1.Očna jabučica (bulbus oculi)2.Vidni živac (nervus opticus)3.Pomoćni organi oka (organa oculi accessoria)

Page 32: NERVNI SISTEM

Očna jabučica (bulbus oculi)• očna jabučica ima tri omotača ili opna: 1. Vanjski omotač (vezivni)2.Srednji omotač (sudovni)3.Unutrašnji omotač

• u sastav očne jabučice ulazi i sadržaj očne jabučice

Page 33: NERVNI SISTEM

Vanjska ili vezivna opna očne jabučice• daje oblik očnoj jabučici, štiti njen sadržaj i opire se pritisku koji vlada u njoj•Sastoji se od prednjeg providnog dijela – rožnjače (cornea) i zadnjeg, neprovidnog dijela (sclera)

Page 34: NERVNI SISTEM

Srednja ili sudovna opna očne jabučice• sastoji se od tri dijela:

1.Prednjeg – dužice (iris)2.Srednjeg – cilijarnog (corpus ciliare)3.Zadnjeg – sudovnjače (choroidea)

Page 35: NERVNI SISTEM
Page 36: NERVNI SISTEM

Unutrašnja opna očne jabučice

Page 37: NERVNI SISTEM

Pomoćni organi oka• pomoćni organi oka su:

1.Mišići pokretači očne jabučice2.Fascije očne jabučice3.Masno tijelo očne jabučice4.Vežnjača (conjuctiva)5.Očni kapci6.Obrve7.Suzni pribor

Page 38: NERVNI SISTEM
Page 39: NERVNI SISTEM

MI[I]I POKRETA^I O^NE JABU^ICE:

Page 40: NERVNI SISTEM

Organ sluha i ravnoteže

• Organ sluha i ravnoteže sastoji se od unutrašnjeg uva i 8. moždanog živca •Spoljašnje i srednje uvo služe za prihvatanje i sprovođenje zvučnih talasa do unutrašnjeg uva

Page 41: NERVNI SISTEM

Spoljašnje uvo (Auris externa)

• Spoljašnje uvo sastoji se od ušne školjke (auricula), spoljašnjeg ušnog kanala (meatus acusticus externus) i bubne opne (membrana tympani)

Page 42: NERVNI SISTEM

Srednje uvo (auris media)• sastoji se od bubne duplje (cavitas tympanica), mastoidne pećine (antrum mastoideum) i slušne trube (tuba auditiva)• u bubnoj duplji se nalaze tri koščice:1.Čekić (malleus)2.Nakovanj (incus)3.Uzengija (stapes)

Page 43: NERVNI SISTEM
Page 44: NERVNI SISTEM

Unutrašnje uvo (Auris interna)

• smješteno u piramidi sljepočne kosti•Sastoji se od koštanog labirinta (labyrintus osseus) i opnastog labirinta (labyrintus membranaceus)

Page 45: NERVNI SISTEM
Page 46: NERVNI SISTEM

• U endokrine žlijezde se ubrajaju:hipofiza, epifiza, štitasta žlijezda, paratireoidne žlijezde, nadbubrežne žlijezde, polne žlijezde – sjemenik (testis) i jajnik (ovarium), endokrini dio gušterače.

Page 47: NERVNI SISTEM

Hipofiza (glandula pituitaria)

• sastoji se od dva režnja: prednjeg (adenohipofiza) i zadnjeg (neurohipofiza)• Adenohipofiza luči hormona :Hormon rasta, adrenokortikotropni hormon, tireotropni hormon, prolaktin, folikostimulirajući hormon, luteinizirajući hormono• Neurohipofiza ne stvara hormone već je mjesto odlaganja hormona koje stvara hipotalamus (antidiuretski hormon i oksitocin)

Page 48: NERVNI SISTEM

Epifiza (corpus pineale)• dio međumozga• oblika šišarke•Zajedno sa hipotalamusom reguliše dvadesetčetveročasovni ratam (dnevno-noćni ritam)•Luči hormon, melatonin koji reguliše lučenje polnih hormona

Page 49: NERVNI SISTEM

Štitasta žlijezda (glandula thyroidea)

Page 50: NERVNI SISTEM

Paratireoidne žlijezde(glandulae parathyroideae)

Page 51: NERVNI SISTEM

Nadbubrežne žlijezde (glandulae suprarenales) • parne žlijezde smještene na gornjim polovim bubrega•Na presjeku razlikujemo dva morfološki i funkcionalno različita dijela, periferni i centralni•Perfferni dio čini koru koja luči tri vrste hormona (mineralokortikoide, glikokortikoide i androgene hormone)•Centralni dio čini srž koja stvara i luči adrenalin i noradraenalin