Odlozena Poreska Sredstva i Obaveze

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objašnjenje vezano za odložena poreska sredstva i obaveze

Text of Odlozena Poreska Sredstva i Obaveze

 • TEMATEMA

  BranislavManojlovi

  OBELODANJIVANJE ODLOENI POREZOBELODANJIVANJEODLOENIPOREZ

  Seminar:Seminar:

  ObelodanjivanjaufinansijskimizvetajimaB d 29 30 b 2012Beograd,29. 30.novembar2012.

  WWW.IEF.RS

 • Sadraj prezentacijeSadraj prezentacije

  1 1. NASTANAKODLOENOGPOREZA

  OSNOVPRIZNAVANJAODLOENOGPOREZA2.

  PREZENTACIJAODLOENOGPOREZA(PREBIJANJE)3.

  OBELODANJIVANJEODLOENOGPOREZAUNAPOMENAMA4.

  NAJEE GREKE VEZANE ZA ODLOENI POREZ5 NAJEEGREKEVEZANEZAODLOENIPOREZ5.

  WWW.IEF.RS

 • Nastanak odloenog porezag p

  MRS12Poreznadobitakpropisujeraunovodstvenop p jobuhvatanjeiobelodanjivanjeporezanadobit

  Poreskirashod Poreznadobitza

  TEKUITEKUI

  o es as odplaanjePDP prijavaBilansuspehaAOP225

  POREZNADOBIT

  Poreskiprihod NijemoguuRS

  Poreskirashod Korigujunetorezultatpoosnovuizvesnihporeskih posledica u

  ODLOENI

  Poreski prihod

  poreskihposledicaunarednomperiodu

  BilansuspehaAOP226i227

  WWW.IEF.RS

  Poreskiprihod

 • Nastanak odloenog porezag p

  RAUNOVODSTVENIREZULTATBilans uspehaBilansuspeha

  Svoenjeprihodairashodanaporeskipriznateiznose

  Stalnerazlike

  Privremenerazlike

  Umanjenjezaporeskegubitkeizranijihperioda

  PORESKAOSNOVICAPoreskibilans(obrazacPB1)

  Poreski

  Poreskaosloboenjaodnosnoumanjenja

  Ulaganjauosnovnasredstva

  Meukompanijskihdividendi

  kredit

  OBRAUNATIPOREZPoreskaprijava(obrazacPDP)

  WWW.IEF.RS

 • Nastanak odloenog porezag p

  RAUNOVODSTVENIPROPISI PORESKIPROPISIZakonoraunovodstvuirevizijii

  MRS/MSFIZakonoporezunadobit

  R d i l T k i ki h dRaunovodstvenirezultat Tekuiporeskirashod

  OdloeniporeskirashodMRS12PoreznadobitakOdloeniporeskiprihod

  NETO DOBITAK/GUBITAKNETO DOBITAK/GUBITAK

  WWW.IEF.RS

 • Osnov priznavanja odloenog porezap j g p

  Odloena poreska sredstvaOdloenaporeskasredstva StalnihsredstavakojapodleuamortizacijikadajeKV

 • Osnov priznavanja odloenog porezap j g p

  Odloenaporeskaobaveza StalnihsredstavakojapodleuamortizacijikadajeKV >PO(TAporaunovodstvenimpropisimamanjiodTApoporeskimpropisima); Pozitivnihefekatanastalihpoosnovusvoenjanafervrednostnekretnina,postrojenjaiopremeifinansijskihsredstavaraspoloivihzaprodaju(HoV kojeseiskazujuuokvirudugoronihfinansijskih plasmana)finansijskihplasmana).

  ODLOENEPORESKEOBAVEZEsepriznajuzasveoporeziveprivremenerazlikek b k l d f osimunekimbaretkimsluajevimanavedenimuparagrafu15.MRS12Porez

  nadobitak

  WWW.IEF.RS

 • Prezentacija odloenog poreza - Prebijanjej g p j j

  PrebijanjeodloenihporeskihsredstavaiodloenihporeskihobavezaproizilaziizzahtevaMRS12Poreznadobitak

  BilansstanjaOdloena poreska sredstva Odloene poreske obaveze

  Bilans uspeha

  (AOP021) (AOP123)

  BilansuspehaOdloeni poreski rashod perioda

  (AOP226)Odloeni poreski prihod perioda

  (AOP227)ili( ) ( )

  WWW.IEF.RS

 • Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p

  ObelodanjivanjekomponentiporezanadobitRedni broj KOMPONENTE POREZA NA DOBIT

  Tekua godina

  Prethodna godina

  1 TEKUI PORESKI RASHOD1. TEKUI PORESKI RASHOD2. ODLOENI PORESKI RASHOD

  Oporezive privremene razlike knjigovodstvene vrednosti i poreske osnovice stalnih sredstavaUkid j dl ih kih d ( i k jih)Ukidanje odloenih poreskih sredstava (navesti kojih)

  3. ODLOENI PORESKI PRIHODOdbitne privremene razlike knjigovodstvene vrednosti i poreske osnovice stalnih sredstavaosnovice stalnih sredstavaOdbitne privremene razlike kod rezervisanja za otpremnineOstale odbitne privremene razlikeNeiskorienog poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna

  dsredstvaPoreskih gubitaka ranijih godinaUkidanje odloenih poreskih obaveza (navesti kojih)

  4. PORESKI RASHOD (PRIHOD) PERIODA (1+2-3)

  WWW.IEF.RS

  ( ) ( )

 • Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p

  Obelodanjivanjestanjaipromenenaodloenimporeskimsredstvima i obavezamasredstvimaiobavezama

  KRETANJE PROMENA NA ODLOENIM PORESKIM SREDSTVIMA I OBAVEZAMA

  Tekua godina Prethodna godinaSredstvo Obaveza Sredstvo Obaveza

  Stanje na poetk godineStanje na poetku godine

  Poveanje odloenih poreskih sredstava u korist odloenih poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)Smanjenje odloenih poreskih sredstava na teretSmanjenje odloenih poreskih sredstava na teret odloenih poreskih rashoda (navesti po kom osnovu)Poveanje odloenih poreskih obaveza na teret odloenih poreskih rashoda (navesti po kom osnovu)Poveanje odloenih poreskih obaveza na teret kapitala (navesti po kom osnovu)Smanjenje odloenih poreskih obaveza u korist odloenih poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)poreskih prihoda (navesti po kom osnovu)Prebijanje odloenih poreskih sredstava i obaveza

  Stanje na kraju godine

  WWW.IEF.RS

 • Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p

  Procenaoporezivedobitninaosnovukojesevripriznavanjedl ih kih d todloenihporeskihsredstava

  OPIS/GODINA 2013. 2014. 20xx.1. Planirana oporeziva dobit2. Poreska stopa3. Obraunat porez na dobit (1x2)4. Iznos poreskog kredita koji se moe iskoristiti5. Odloena poreska sredstva koja se mogu priznati

  Obelodanjivanjeneiskorienihporeskihkreditaiprenetihporeskihgubitaka

  GODINA NASTANKAPORESKOG KREDITA/PORESKOG GUBITKA Godina isteka Iznos u RSD

  2020xx.2010.2011.Ukupno:

  WWW.IEF.RS

 • Obelodanjivanje odloenog poreza - Napomenej j g p p

  Obelodanjivanjeodnosaizmeuraunovodstvenogdobitkaiporeskograshoda

  Rednibroj Efektivna poreska stopa

  Tekua godina

  Prethodna godinabroj godina godina

  1. Dobit pre oporezivanja2. Usklaivanje rashoda3. Usklaivanje prihoda4. Poreski gubici iz ranijih godina iskorieni za umanjenje oporezive dobiti5. Korekcija po osnovu kapitalnih dobitaka (gubitaka)6. Oporeziva dobit (poreska osnovica)7 Obraunati porez na dobit po stopi od 10%7. Obraunati porez na dobit po stopi od 10%8. Ukupno poresko oslobaanje9. Tekui poreski rashod10. Odloeni poreski rashod11. Odloeni poreski prihod12. Ukupni poreski rashod 13. Efektivna poreska stopa (12/1x100)

  WWW.IEF.RS

 • Nepravilnosti iz prakse vezane za odloene porezep p p

  NIJE VREN OBRAUN ODLOENOG POREZANIJEVRENOBRAUNODLOENOGPOREZA

  NIJEIZVRENOPREBIJANJE

  POGRENOUTVRENARAUNOVODSTVENAOSNOVICA

  NISUOBELODANJENIDOKAZIZAPRIZNAVANJEODLOENIHPORESKIHSREDSTAVA

  PRIZNAVANJEODLOENIHPORESKIHSREDSTAVANAOSNOVUGUBITAKAIZBILANSAUSPEHA

  NISUPRIZNATEODLOENEPORESKEOBAVEZENATERETKAPITALA

  WWW.IEF.RS

 • Hvala na panjiHvalanapanji

  IEF d o oIEF d.o.o.CorrespondentFirmoftheRSM InternationalNetwork

  Bul.MihailaPupina10b/II11000BeogradSrbija

  Tel:011/2053550Fax:011/2053590

  email:office@ief.rswww.ief.rs