Održavanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

Embed Size (px)

Text of Održavanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

 • 7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  1/16

  1. Posebni vidovi periodinog odrzavanja

  Pored svakodnevnih pregleda vozila (osnovno odrzavanje) i servisa ( periodinog preventivnogodrzavanja vieg nivoa) u praksi postoje i drugi vidovi preventivnog odrzavanja. Vina posebnihvidova preventivnih odrzavanja takodje ima periodini kareina (priprema za prelaz iz jednog

  perioda u drugi, redovni tehniki pregledi). Klendarsko vreme predstavlja pravilo a de!inisanjeperiodinosti kod tih vidova odrzavanja.

  1.1 Priprema vozila za prelazak iz jednog rezima eksploalacije u drugi

  "slovi okoline ili klimatski uslovi (temperatura i vlaznost vazduha, atmos!erski pritisak,padavine i dr.) veoma utiu na samo vozilo, ali i na druge !aktore koji odre#uju njegovooptereenje. $akvi !aktori su% stanje tla po kome se vozilo kree, posebno u pogledu mikro&relje!a, otpori kretanju, uslovi prijanjanja i sl.

  Klimatski uslovi, a naroito promena temperature utiu na pomenu svojstva goriva, maziva idrugih tehnikih tenosti. $o naroito dolazi do izra'aja pri niskim temperaturama, kada sesmanjuje isparljivost to izaziva ote'ano pokretanje motora, a javljaju se i problemi u tokunjegovog zagrevanja. a druge strane, pri visokim spoljnim temperaturama se tako#e mogupojaviti problemi. Kada je temperatura okoline ekstremno visoka, dolazi do ubrzanogisparavanja lakih komponenata benzina jos u rezervoaru, odnosno u vodovima za napajanjemotora gorivom. vo izaziva pojavu **parnih epova** zbog ega se motor snabdeva manjomkoliinom goriva od potrebne. $o dovodi do njegovog otezanog rada, pa ak i gaenja, usledpotpunog isparenja goriva iz karburatora (**presisao** motor). Ponovo pokretanje motora je obinomogue tek nakon izvesnog vremena hla#enja.

  Problemi na niskim temperaturma vezani su za istou goriva. +ko se ima u vidu da neistogorivo vrlo esto sadr'i vodu, onda je jasno da pri niskim spoljanjim temperaturama mo'e dado#e do smrzavanja rezervoara, vodova za napajanje motora gorivom, karburatora, pumpe zagorivo i sl. $ada mo'e da do#e do zapuavanja i oteenja elemenata pumpe za gorivo, preistaagoriva, ventila, brizgaljki i sl.

  Kod motora sa tzv. Vodenim hla#enjem moze da do#e do zamrzavanja na niskim i ubrzanogisparavanja na visokim temperaturama okoline. Kod pneumatinih konih sistema esto se javljakondenzovana voda u evovodima, revima, rezervoarima i drugim komponentama prenosa. Pri

  niskim temperaturama dolazi do njenog zamrzavanja, to mo'e da ima negativne e!ekte kao i usluaju sistema za napajanje motora gorivom.

  -a niske temperature nepovoljno reaguje i akumulaor. olazi do sni'avanja temperatureelektrolita. /to izaziva smanjenje napona i kapaiteta akumulatora. " krajnjem sluaju, mo'e dado#e do zamrzavanja elektrolita. 0asno je da je smanjenje kapaiteta akumulatora stalnospregnuto sa ostalim problemima ote'anog pokretanja i rada motora, to dovodi do ubrzanogpra'njenja akumulatora.

 • 7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  2/16

  Posebno je izra'en utiaj temperature na stanje maziva. ni'avanjem temperature poveava seviskozitet maziva to dovodi do poveanja trenja na vozilu. $o se negativno odra'ava napokretanje motora, okretanja obrtnih elemenata menjaa, pokretanje svih kliznih spojeva kodraznih komandi i poluga u sistemu za oslanjanje, upravljanje i sl.

  1ere koje preduzima proizvo#a vozila radi spreavanja negativnog utiaja promene klimatskihuslova na osobine i stanje vozila odnose se na%

  pei!iiranje kvaliteta goriva, maziva i drugih tehnikih tenosti u skladu sa oekivanim

  uslovima rada s obzirom na klimatske uiaje (primena miltigradnih ulja za motor, tenostiza zatvorene sisteme za hla#enje koje sadr'e aditive protiv zamrzavanja, speijalnih mastikoje su otporne na dejstvo niskih temperatura i sl2

  Propisivanje posebnih zahteva za pojedine komponente vozila u pogledu obezbe#enja

  tra'enih izlaznih karakteristika za propisane temperaturske re'ime (najee se radi otemperaturama od 3 45o6 i 7 85o6, mada ima sluajeva da se propisuju i otriji zahtevi,

  pa ak i do &45o6)2 "gradnja posebnih delova ure#aja i materijala, koji omoguavaju normalan rad sistema u

  svim klimatskim uslovima ( automatski drena'ni ventili i tzv. **anti!rizeri** za pneumatikekone sisteme, speijalni materijali od gume ili plastike za zaptivke, prahobrane, evi,sreva sa poveanom otpornou na dejstvo niskih temperatura).

  1ere koje mogu da se preduzimaju u odr'avanju vozila obuhvataju striktnu primnu preporukaproizvo#aa o kojima je gore bilo rei. $ako#e ove mere se odnose na pimenu speijalnihpostupaka pomou kojih se vozilo priprema za nastupajui klimatski period, obino, u aprilu i uoktobru. $o znai da se svako vozilo jednom godinje, tj. u toku mesea sprila, priprema za

  prelaz iz zimskog u letnji re'im korienja. 9atim se u oktobru, priprema za prelaz iz letnjeg uzimski period korienja.

  1.2 Tehniki pregledi

  $ehniki pregledi predstavljaju izuzetno vazan vid periodino&preventivnog od'avanja. :e je oposebnoj vrsti prgleda vozila, odnosno kontrole stanja, koja se moze vriti iz !ormalnih isutinskih razloga. Pod !ormalnim razlozima se podrazumeva da je zakonski popisana obavezavrenja tehnikih pregleda u propisanom roku i na propisani nain. $ehniki pregled motornih iprikljunih vozila vi se najmanje jedanput godinje, o emu se vodi odgovarajua evidenija, a

  o utvr#rnoj ispravnosti vozila se izdaje potvrda. Posebnim propisom odre#enoj da se, u iljupoveanja bezbednosti, tehniki pregled vozila kojia se vri javni prevoz putnika, kao i vozila zaobuku kandidata za vozaa, vri svakih est mesei.

  $ehniki pregled mogu da vre samo one organizaije koje su za to ovlaene i koje suosposobjene i opremljene za uspesno izvravanje tog posla."slovi za to se utvr#uju posebnimpropisima.

 • 7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  3/16

  -a tehnikom pregledu se proverava opte stanje i izgled vozila, posotjanje i ispravnost ure#aja i

  sklopova koji su od znaaja za bezbednu vo'nju i drugi propisani ure#aji, oprema i oznake, autvr#uje se sastav izduvnih gasova, jaina buke koju vozilo stvara, kao i da li vozilo ispunjavasve ostale uslove propisane za vozila u sobraaju.

  $ehnikim pregledom je obuhvaena kontrola ispravnosti sledeih sistema na vozilu%

  istema za upravljanje istema za koenje "re#aja za osvetljavanje puta i vozila i davanje svetlosnih znakova "re#aji koji omoguavaju normalnu vidljivost ( vetrobran, brisai i perai vetrobrana) "re#aji za davanje zvunih signala "re#aji za odvo#enje i isputanje izduvnih gasova snovnih dimenzija vozila istem za oslanjanje Karoserije 1otora $okova i pneumatika

  1.3 Konzervacija i dekonzervacija vozila

  Postoje mnogi sistemi korienja vozila kod kojih se naizmenino smenjuju periodi intenzivne

  eksploataije vozila i potpunog izostanka potrebe za bilo kakvom upotrebom vozila. vo jetipian re'im za sva vozila koja se koriste u senzorskim uslovima (poljoprivredna mehanizaija),uslovima intenzivnih radova na bazi posebno izra'ene pojedinane potrebe ( gra#evinskamehanizaija), kao i za rdovni sastav vojnih voznih parkova.

  Kod ovakvih istema eksploataije se vozilo ili koristi intenzivno, na bazi visoko postavljenihzahteva u pogledu raspolo'ivosti, odnosno gotovosti i pouzdanosti, ili se nalazi na skladitu.Vozilo mo'e da bude uskladiteno za du'i ili krai vremenski period. +ko se proenjuje dadu'ina skladitenja mo'e da ima negativan utiaj na stanje vozila, pristupa se njegovojkonzervaiji.

  obzirom na napred izlo'eni ilj, konzervaiji predhodi detaljan pregled stanja vozila, kao idrugi radovi preventivnog karaktera ( pranje, ienje, podmazivanje i sl.).Pri tome se, poredostalih, primenjuju i sledei postupi%

  Voda (ili rashladna tenost) se isputa iz sistema za hla#enje motora, u koji se do vrha

  naliva speijalno antikorozivno sredstvo2

 • 7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  4/16

  "lje za podmazivanje motora se isputa iz korita motora, a u sistem se naliva speijalna

  antikorozivna tenost2 " ilindre motora se naliva toplo motorno ulje ;z rezervoara za gorivo se potpuno isputa gorivo, a rezervoar se ispira od ostatka taloga i

  dobro se zatvori2 +kumulator se skida sa vozila i posebno se konzervira i skladiti u prikladnom

  zatvorenom prostoru2 ve spoljne povrine pneumatika premazuju se posebnim sredstvima za zatitu od utiaja

  starenja itd.

  2. Dijagnostika motornih vozila

  " sluaju analize dijagnostike u proesu odr'avanja transportnih sredstava u literaturi se mo'enai pravilo pod nazivom

 • 7/26/2019 Odravanje Saobracajnih i Transportnih Sredstava-Simic Petar

  5/16

  2.1 Tehnicki preduslovi za obavljanje dijagnostke motornih vozaila primenomsavremenih dijagnostickih sistema

  "spena primena savremenog dijagnostikog sistema zahteva zadovoljenje odre#enih tehnikihuslova koji se baziraju na tehnikim karakteristikama koriene opreme i tehnikojobrazovanosti radnika. Prethodni uslovi se mogu grupisati u svoje tri osnovne grupe%

  & $ransportno sredstvo je neophodno da bude opremljeno sa svim potrebnim elektronskimelementima neophodnim za obavljanje dijagnostike (davai, senzori) i entralnim raunarom kojise nalazi na vozilu i koji je na direktan ili indirektan nain spojen sa svim elektronskimelementima,

  &-eophodno je posedovati dijagnostiki aparat koji se speijalnim kablovima spaja satransportnim sredstvom,

  &Potrebno je da radnik koji radi na poslovima dijagnostike bude kvalitetno obuen za obavljanjedijagnostike transportnog sredstva primenom raspolo'ivog savremenog dijagnostikog sistema.

  Pore#enjem dijagnostikih sistema razliitih proizvo#aa transportnih sredstava mo'e se uoitistrogo potovanje prethodno de!inisanih uslova. no to pravi razliku izme#