Click here to load reader

Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja

 • Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

  TASA-ARVOSTAlaatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille

  Maija SkjrviSinikka MustakallioMarja-Leena HaatajaEija LeinonenInkeri TanhuaPia Sevelius

 • ISBN 978-952-9820-18-6 (nid.)

  ISBN 978-952-9820-19-4 (PDF)

  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9820-19-4

  Taitto: Mainostoimisto MSI

  Paino: Painotalo Seiska Oy, Iisalmi 2011

  Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

  Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille

  Maija SkjrviSinikka MustakallioMarja-Leena HaatajaEija LeinonenInkeri TanhuaPia Sevelius

 • Sisllys

  Esipuhe 6

  Oppaantarkoitus 7

  1Johdatustoiminnalliseentasa-arvoon 8

  2Tasa-arvoparantaatoiminnanlaatuajavaikuttavuutta 12

  3Tasa-arvonedistminenviranomaisenvelvoitteena 14

  3.1.Tasa-arvojayhdenvertaisuus 14

  3.2.Valtavirtaistaminentasa-arvolaissa 16

  4Tasa-arvonvaltavirtaistaminenuusinkkulmakehittmiseen 18

  4.1.Valtavirtaistaminenorganisaationtasolla 18

  4.2.Valtavirtaistaminentyyksikss 18

  4.3.Valtavirtaistaminenviranhaltijantehtvn 21

  5Valtavirtaistamisentyvaiheet 22

  1. tyvaihe:Tarkastellaan,misspalveluissajatoiminnoissasukupuolella

  onmerkityst 25

  2. tyvaihe: Valitaantasa-arvonvaltavirtaistamisenkohteet 27

  3. tyvaihe:Kuvataanyhteinenvisiotasa-arvostavalitussakohteessa 29

  4. tyvaihe:Hankitaantietoasukupuolinkkulmastajasukupuolten

  tasa-arvontoteutumisesta 30

  5. tyvaihe:Analysoidaan,mitsukupuolimerkitseevalituissa

  toiminnoissa 33

  6. tyvaihe:Luodaantasa-arvoaedistvitoimenpiteitjatoimintatapoja 37

  7. tyvaihe:Arvioidaanvaltavirtaistamisenetenemistprosessinaikana 42

  6Johtaminenvarmistaaonnistuneenvaltavirtaistamisen 46

  Tyvlineit 49

  Valtavirtaistaminenkytntn-hankkeentoiminnot

  pilottiorganisaatioissa 57

  Lislukemista 62

 • ESIPUHE

  Tasa-arvonedistminenon lainedellyttmtoimintaa jaseonmystaloudellisestierittinjrkev.Naisillajamiehilltuleeollayhtlisetmahdollisuudetvaikuttaaomaanelmnsjayhteiskunnantoimintaan,jakaikkienihmistenkyvytjavoimavarattuleetasapuolisestihydyn-t.Suomessaonjopitknsitouduttutasa-arvoisenyhteiskunnanrakentamiseen,jajolukui-sataiemmathallituksetovattukeneetnaistenjamiestenvlisentasa-arvonvaltavirtaistamista.Toisinsanoen,tasa-arvoasiattuleetuodaerillisestpolitiikastakaikkienmuidenpolitiikkojensisnjajokaisentehtvksi.

  Valtionhallinnossaonnoinvuosikymmenenajansulateltuajatustatasa-arvonkkohtientuomisestalakien,ohjelmienjamuidenprosessienlisksiosaksitalousarvionvalmistelua.Vaa-timattomanalunjlkeentasa-arvonkkohdatovatvuodesta2010alkaenolleet jonkyvillkaikkien ministeriiden talousarvioissa. Niiden aito huomioiminen mys ministeriiden toi-minnassa,budjettivalmistelussajalakimuutoksialaadittaessatoteutuuvhitellen.Vastaavastikuinympristvaikutustenarviointi,mystasa-arvovaikutustenarviointioleellisenaosanaerihankkeitaalkaaollavaltionkeskushallinnontoimijoillejojokapivistjaitsestnselvtar-kastelua.

  Keskushallinnonlisksitasa-arvonvaltavirtaistamistaontehtymysalue-japaikallishallin-nossa.NytptkseensaatuValtavirtaistaminenkytntn-hankeonyhtenmerkittvntoi-mijanatukenutvaltavirtaistamistavaltionalue-japaikallishallinnossasekkuntienpalveluissa.

  Tasa-arvonkannaltakunnatovatjulkisensektorintoimijoistaehktrkeimpijalhimpnkansalaisia:netuottavatjokapivtarvittavatkytnnnpalvelutjavaikuttavatenitenihmistenelmn.Kuntienpalvelujenmerkitysonratkaisevaasukkaidentasa-arvoisuudenkannalta.

  Ksill olevalla oppaalla sen tekijt pyrkivt auttamaan eri tilanteissa olevia kuntia sekvaltionalue-japaikallishallinnonorganisaatioitaaloittamaantasa-arvotyssuudenvaiheen.Kytnnnlheisill kuvauksilla oppaassa pyritn tuomaan esiin onnistuneita esimerkkejeripuoliltamaata jaeri toimialoilta.Tasa-arvotynkenttpyritnoppaanmyttekemntutuksi ja sen mynteiset puolet pyritn saamaan esiin mys niille, jotka ovat allergisia li-turgialtakuulostavilleperiaatteilletaierilaisilleuussanahirviille,joitauseinkansainvlisiltfoorumeiltameillejalkautuneidenuudistustenpiirisspyrkiiesiintymn.Erilaistentasa-arvo-ksitteidenviidakkoselkeneeoudommallekinoppaanlukemisenmyt,tarjonneepasemysjoitakinahaa-elmyksi.

  Valtavirtaistaminen kytntn -hanke on ollut nimens mukainen: tyskentely on olluttypajojajakonkreettisiaesimerkkejhydyntv,tasa-arvokysymyksiinjohyvinperehtyneitjatytaloitteleviatahojajapilottikuntiayhdistv.Tuloksetovatlupaaviajasaavattoivotta-vastiinnostuneenvastaanotoneripuolillaSuomea.

  TiedtkSin,mittarkoittaatoiminnallinentasa-arvo?Luepaeteenpin,niintiedt!

  Pivi Valkama Hillevi Lnn vanhempibudjettisihteeri neuvottelevavirkamies valtiovarainministeri ty-jaelinkeinoministeri

  Eeva Puttonen Sinikka Mikola neuvottelevavirkamies erityisasiantuntija valtiovarainministeri SuomenKuntaliitto

 • Oppaan tarkoitus

  Oppaantarkoituksenaonopastaajakannustaatasa-arvonedistmiseenjulkisensektorintoi-minnassa.Setarjoaaohjeitajakytnnnesimerkkejsukupuoltentasa-arvonhuomioonotta-misestakuntiensekvaltionalue-japaikallishallinnontoiminnoissajapalveluissa.Oppaassamyskonkretisoidaantasa-arvolain4pykl,jossasdetnviranomaistenvelvollisuudestaedisttasa-arvoa.Opastukeeosaltaanlaintoimeenpanoa.

  Opason laadittuValtavirtaistaminenkytntn-hankkeessa(2010-2012), jonkatarkoi-tuksenaolikehittuusiatoimintamalleja,menetelmijatyvlineitsukupuolinkkulmanvaltavirtaistamiseksikuntiensekvaltionalue-japaikallishallinnonviranomaistentoimintaanjapalveluihin.HankkeenpilottiorganisaatiotolivatLaitilan jaVantaankaupungit,Oulunseu-dun kuntaliitosprosessin kunnat, Lnsi- ja Sis-Suomen aluehallintovirasto, Pohjois-Suomenaluehallintovirasto,Kaakkois-Suomenelinkeino-,liikenne-jaympristkeskussekLapinelin-keino-, liikenne- ja ympristkeskus. Kiitmme pilottiorganisaatioista hankkeeseen osallistu-neitatyryhmijamuitahankkeentoimintoihinosallistuneitasitoutuneestajamiellyttvstyhteistyst.Hankkeenpilottiorganisaatiotovatedellkvijidenjoukossatasa-arvonvaltavir-taistamisessajulkisensektorintoimintoihinjapalveluihin.

  Oppaaseen on koottu piloteista kertyneit konkreettisia kokemuksia ja oppeja sek su-kupuolinkkulmanvaltavirtaistamisenprosessistaettsukupuolinkkulmanmerkityksesterityyppisissasioissa.Kehittmishankeonosoittanuterisektoreidenkokemustenvaihdonjavuoropuhelunolevanhydyllist.Kunnanjavaltionorganisaatiotovaterilaisia,muttatoimin-tojenjapalvelujentasa-arvonedistmisessnillsektoreillaonmysyhteisipiirteit.

  Oppaanensimminenlukujohdatteleesiihen,misttoiminnallisessatasa-arvossaonkyse.Toinenlukuksitteleetasa-arvonvaltavirtaistamistatoimintoihinjapalveluihinniidenlaadunjavaikuttavuudenparantajana.Kolmannessaluvussaselvitetnviranomaistenvelvoitteetsuku-puoltentasa-arvonedistmiseen.Lukuneljksitteleetoimintojenjapalvelujenkehittmisttasa-arvonkkulmastaorganisaation,tyyksiknsekyksittisenviranhaltijantehtvn.Val-tavirtaistamisenvarsinaisettyvaiheetsekjohtaminenkuvataanluvuissaviisijakuusi.Oppaanloppuunonliitettyesimerkkejtyvlineisttukemaanvaltavirtaistamisentoteuttamista.

  Opas on tehty toimintojen ja palvelujen tasa-arvon kehittmiseen kuntien sek valtionalue-japaikallishallinnonviranomaisille.Vastuutoimintojenjapalvelujentasa-arvonedistmi-sestkuuluuniilleviranhaltijoille,jotkaomassaorganisaatiossaanmuutoinkinvastaavatnisttoiminnoistajapalveluista.Kytnnnlheistaineistoatasa-arvostatoiminnoissajapalveluis-saeiolejuurikaanollutsaatavilla.Oppaankirjoittajinatoivommeoppaanauttavankonkreetti-sestikynnistmnjakehittmntoiminnallisentasa-arvontoteuttamista.

  Opasjasentueksitehtyoheismateriaaliovatsaatavinamysshkisentasa-arvotiedonkeskusMinnanverkkosivuilta(http://www.minna.fi/web/guest/valtavirtaistaminen_julkishallinnossa).

  Haluamme kiitt oppaan kommentoinnistaValtavirtaistaminen kytntn -hankkeenohjausryhm ja hankkeen valvojia, sosiaali- ja terveysministerin ylitarkastajaa AnnamariAsikaista ja rakennerahastokoordinaattori Irmeli Jrvenpt. Ohjausryhm kokonaisuudes-saanelipuheenjohtajaPiviValkama (valtiovarainministeri),EevaPuttonen (valtiovarainmi-nisteri),HilleviLnn(ty-jaelinkeinoministeri)jaSinikkaMikola(SuomenKuntaliitto)tukihankkeen edetess kommenteillaan oppaan valmistumista. Lisksi kiitmmeTarja Pietilistkonsultoinnistaoppaanjsentmisesssekmuistaarvokkaistakommenteista.

  Maija Skjrvi (Sosiaalikehitys Oy), Sinikka Mustakallio (WoM Oy), Marja-Leena Haataja (Koulu-tusAvain Oy), Eija Leinonen (KoulutusAvain Oy), Inkeri Tanhua (WoM Oy), Pia Sevelius (WoM Oy)

 • 1. Johdatus toiminnalliseen tasa-arvoon

  Tmopasksitteleetasa-arvonkehittmistjulkisensektorintoiminnoissajapalveluissa.Tasa-arvollatarkoitetaanoppaassatasa-arvolain1mukaisestisukupuoltenvlisttasa-arvoa.Suku-puoltentasa-arvomerkitseenaistenjamiestenyhtlisioikeuksia,mahdollisuuksiajavelvol-lisuuksia perheess, tyss, politiikassa ja yhteiskunnassa sek naisten ja miesten tarpeiden,valintojen ja kokemusten yhtlist arvostusta. Lisksi sukupuolten vlinen tasa-arvo kattaasukupuolivhemmistjensamanarvoisuuden.

  Oppaassaeiksitellyhdenvertaisuuslain2tarkoittamaasamanarvoisuuttaesimerkiksiin,etnisentaustan,vammaisuudentaiseksuaalisensuuntautumisenperusteella.Kuitenkinsiinkerrotaanesimerkkejmystasa-arvo-jayhdenvertaisuuskysymystenliittymisestyhteen.

  Sukupuoltentasa-arvonedistminentoiminnoissajapalveluissaonlakisteinentehtvkunnille ja valtion viranomaisille. Tasa-arvon huomioonottamiseen kaikessa toiminnassa elitasa-arvonvaltavirtaistamiseenvelvoittaakansallisentasa-arvolainlisksiEU:nLissaboninso-pimussekYK:nPekingintoimintaohjelma.

  Sukupuoltenvlisentasa-arvonkehittmistorganisaatioidentoiminnoissajapalveluissakutsutaantoiminnallisentasa-arvonedistmiseksi.Tllnimityksellerotetaantoiminnallinentasa-arvo monille tutummasta henkilstpoliittisesta tasa-arvosta, jolla tarkoitetaan esimer-kiksiorganisaationhenkilstnsukupuolijakaumaa,pal

Search related