Pojam i Znacaj Poreza Na Dohodak

  • View
    4.575

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

Univerzitet u Sarajevu

POJAM I ZNAAJ POREZA NA DOHODAKSEMINARSKI RAD

Predmet: Komparativni poreski sistemi Profesor: dr. Sead Kreso Asistent: Lejla Lazovi Pita STUDENTI Kahvi Selma Jamakovi Hana emo Irma Jahi Mehmed

Sarajevo, mart 2011. godine

SADRAJSADRAJ .......................................................................................................................................................................... 2 1 2 UVOD........................................................................................................................................................................ 3 POJAM I ZNAAJ POREZA NA DOHODAK ................................................................................................... 4 2.1 CILJEVI I UINCI POREZA NA DOHODAK ............................................................................................................. 4 2.1.1 Porez na dohodak kao instrument fiskalne politike ...................................................................................... 4 2.1.2 Porez na dohodak kao instrument redistribucijske politike .......................................................................... 5 2.1.3 Porez na dohodak kao instrument konjukturne politike ................................................................................ 5 2.2 OBLICI POREZA NA DOHODAK ............................................................................................................................ 5 2.3 ELEMENTI POREZA NA DOHODAK ....................................................................................................................... 6 2.3.1 Poreski obveznik ........................................................................................................................................... 6 2.3.2 Poreska osnovica .......................................................................................................................................... 6 2.3.3 Poreska stopa................................................................................................................................................ 6 2.3.4 Poreske olakice ........................................................................................................................................... 7 2.4 OBILJEJA POREZA NA DOHODAK....................................................................................................................... 7 2.5 PORESKA SKALA ................................................................................................................................................ 8 2.6 SISTEMI POREZA NA DOHODAK .......................................................................................................................... 8 2.7 EKONOMSKI ASPEKTI PORESKIH PRAVINOSTI ................................................................................................... 9 3 POREZ NA DOHODAK U SRBIJI ..................................................................................................................... 11 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 4 5 Porez na zarade .......................................................................................................................................... 11 Porez na prihode od samostalne djelatnosti ............................................................................................... 11 Porez na kapitalne dobitke.......................................................................................................................... 12 Godinji porez na dohodak graana ........................................................................................................... 12

POREZ NA DOHODAK U OSTALIM ZEMLJAMA ....................................................................................... 13 POREZ NA DOHODAK U BOSNI I HERCEGOVINI ..................................................................................... 14 5.1 5.2 REFORMA POREZA NA DOHODAK ..................................................................................................................... 14 POREZ NA DOHODAK U STRUKTURI JAVNIH PRIHODA ....................................................................................... 15

6

ZAKLJUAK ........................................................................................................................................................ 18

LITERATURA................................................................................................................................................................ 19

2

1

UVOD1

pravni entitet mora plaati dravi ili funkcionalnom ekvivalentu dravi (npr. plemena). Predstavljaju

Porez predstavlja finansijsku naplatu ili drugi nametnutu obavezu, koju svaki pojedinac ili

najvanije i najizdanije dijelove javnih prihoda. Bitno je napomenuti da se radi o optem, prinudnom i bez protivnaknade davanju u novcu, koje se utvruje prema poreskoj snazi obaveznika, a ija sredstva se koriste od strane drave radi pokria optih potreba i interesa i bez njih drava ne bi mogla normalno da funkcionie. Postoje razliite vrste poreza koji se mogu kvalifikovati prema razliitim kriterijama. Treba voditi rauna o poreznoj snazi i drugim subjektivnim okolnostima. Porezi se dijele na subjektivne (porez na dohodak pojedinca ili obitelji) i objektivne (porez na neki dio imovine). Porezni sistemi se razlikuju od zemlje do zemlje, no meutim postoji nekoliko poreznih oblika, koji imaju presudnu ulogu u poreznim sistemima svih zemalja, a to su: porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodatu vrijednost, porez na promet i porez na imovinu.

1

B. Rajievi ; Javne finansije; Beograd (2005.).

3

2

POJAM I ZNAAJ POREZA NA DOHODAK

Da bismo definisali porez na dohodak, moramo prvo objasniti ta zapravo jeste dohodak. Polazei od teorijske definicije, fiskalnog stanovita, dohodak se definie kao zbir svih neto prihoda koje je poreski obveznik ostvario u datom periodu (prihodi iz radnog odnosa lina primanja, prihodi od samostalne djelatnosti, prihodi od kamata i dividendi i dr.). 2 Prihod predstavlja vrijednost realizovanih uinaka 3 (proizvoda i usluga) na tritu. Rije je o svakom poveanju obaveznikovih sredstava bez obaveze naknadnog vraanja. Porez na dohodak predstavlja vrstu poreza kojim se oporezuje dohodak fizikih i pravnih osoba i jedan je od najznaajnijih poreskih oblika svake savremene drave 4. Karakteriu ga finansijska izdanost, elastinost i predvidivost, pa je pogodan za ostvarivanje mnogih ciljeva ekonomske i socijalne politike. Prvi oblik poreza na dohodak uveden je u 18. vijeku kada je William Pitt mlai uveo cedularni oblik poreza na dohodak jer su mu trebala sredstva zbog ratovanja Velike Britanije sa Francuskom. Nakon prestanka ratne opasnosti on je ukinut, ali je kasnije u vie navrata bio ponovo uvoen. 1842. godine je poslednji put uveden u Engleskoj i nakon toga je ostao sve do dananjih dana. Porez na dohodak moe biti progresivan, degresivan i proprocionalan, u zavisnosti od propisa u dravnom zakonodavstvu i predstavlja vaan poreski oblik.

2.1 Ciljevi i uinci poreza na dohodakU savremenim poreskim sistemima porezu na dohodak ima zadatak da: 2.1.1 poslui kao izdaan instrument prikupljanja prihoda u budet, ispuni oekivanja na podruju politike redistribucije dohotka, poslui kao instrument konjukturne politike 5.

Porez na dohodak kao instrument fiskalne politike

Primjena poreza na dohodak omoguuje prilagoavanje ekonomskim prilikama osoba od kojih se ubire i to putem progresivne tarife. Potrebno je odrediti poresku sposobnost obveznika da iz ostvarenog dohotka izdvaja novana sredstva za potrebe drave. Jedno od moguih ogranienja izdanosti poreza na dohodak je u tome to se njime ne smiju naruiti pretpostavke ostvarivanja poreza. Likvidnost ovog poreza je mnogo vea, nego kod npr. poreza na imovinu ili nasljedstvo. Visok stepen prilagodljivosti poreza na dohodak moe takoer biti i uzrok poveanog obima i vrste poslova, pa i trokova i na strani drave i na strani poreskog obveznika. Finansijska izdanost poreza na dohodak je ograniena na nain da moe dovesti do smanjenja elje za ostvarivanjem dohotka iznad odreene visine, i mogu se praviti poreenja mogueg ili realnog poreskog optereenja sa drugim obveznicima, koji po njegovom miljenju ulau znatno2 3

Brmmerhoff D., Javne financije, 7. izdanje, Mate, Zagreb 2000., str. 287-328 Keetovi I., Reforme poreskog sistema, Privredna tampa d.o.o., Sarajevo, 2004., stranica 95 4 http://bs.wikipedia.org/wiki/Porez 5 Keetovi I., Reforme poreskog sistema, Privredna tampa d.o.o., Sarajevo, 2004., stranice 98

4

manje napora za sticanje dohotka. 2.1.2 Porez na dohodak kao instrument redistribucijske politike

Porez na dohodak je jedan od uspjenijih poreza pomou kojeg se djelotvorno moe uticati na redistribucije neto dohotka. Redistributivni efekat poreza na dohodak moe se vidjeti u kompenzacijskoj ulozi u odnosu na potrone poreze. Poreski obveznici sa niim dohocima nose znatno vei teret, pa progresivnom porezu na dohodak je dodijeljena zadaa postizanja proporcionalnosti poreskog optereenja. U prilog redistribucijskoj funkciji ide i argument da porezni obveznici koji raspolau viom ekonomskom snagom mogu vie sredstava izdvojiti za tednju i na taj nain nabaviti vie imovine. Takoer, imaju realnu ansu za sticanje uveanog dohotka. Raspodjela dohotka zasnovana na naelu potreba, koriguje raspodjelu nastalu na osnovu djelovanja trita i manifestuje se na podruju socijalne politike. I taj princip zahtjeva da se BDP raspodijeli privatnim domainstvima prema potrebama koje ima. Meutim, zbog subjektivne komponente, kao to je broj lanova porodice, samo drava ili neka druga mjerodavna institucija moe utvrditi koje e i kolike individualne potrebe drutvo priznati. 2.1.3 Porez na dohodak kao instrument konjukturne po