Poreska praksa mart 2015

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Poreska praksa mart 2015

 • 1

  Poreska praksaPoreska praksaPoreska praksaPoreska praksa

  za za za za martmartmartmart 2015201520152015.... godinegodinegodinegodine

  Miljenja

  PDV ........................................................ 2 - 10 Porez na dobit pravnih lica .................................................... 11 - 13 Porez na dohodak fizikih lica .......................................... 14 - 17 Ostalo (drugi propisi).................................................... 18 - 27

 • 2

  PPPPOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOST

  Obraun PDV-a kod prodaje objekta u izgrdnji Broj: 03/2- 2847/2-15 Podgorica, 05. mart 2015. godine

  Prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 65/01 ... 04/06 i Sl.

  list CG, br. 16/07 ... 29/13) prometom proizvoda, izmeu ostalog, smatra se i prodaja novoizgraenih objekata i prenos stvarnih prava i udjela na nepokretnostima koji imaocu (vlasniku) daju svojinsko pravo, odnosno pravo posjeda (dravine) na nepokretnosti ili dijelu nepokretnosti. Inae, shodno pomenutom zakonu, novoizgraenim nepokretnostima smatraju se one nepokretnosti koje su izgraene, isporuene ili plaene posle poetka primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost, tj. posle 31.03.2003. godine. Ovo navodimo iz razloga to se prodaja objekta u izgradnji ne moe poistovjetiti sa prodajom objekta koji je izgraen u potpunosti i uknjien u katastarskom listu nepokretnosti ija svaka naredna prodaja, nakon prve prodaje, ne podlijee obraunu PDV ve poreza na promet nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom.

  Inae, prodaja objekta koji je u izgradnji tretira se kao i prodaja bilo kog drugog oporezivog proizvoda i na taj promet PDV se obraunava po stopi od 19%. Obraunava se samo PDV, a ne i porez na promet nepokretnosti. PDV se obraunava u trenutku isporuke, a tim momentom smatra se trenutak izdavanja rauna (fakture). Ako raun nije izdat, PDV se obraunava 8 dana od dana isporuke. Ako je plaanje djelimino ili u cjelini izvreno prije izdavanja rauna ili prije obavljenog prometa, PDV se obraunava na dan prijema naknade na plaeni iznos naknade.

  Osnovica PDV-a je sve to predstavlja plaanje (u novcu, u stvarima ili uslugama), koje je poreski obveznik primio ili e primiti od kupca, naruioca ili treeg lica za izvreni promet proizvoda, odnosno usluga. Ako za izvren promet proizvoda, odnosno usluga plaanje nije izvreno u novcu ili nije u cjelini izvreno u novcu, poreska osnovica je jednaka trinoj vrijednosti proizvoda, odnosno usluga u trenutku izvrenog prometa. Navedeno je propisano u lanovima 4, 18, 20 i 24 Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

  Promet zemljita ne podlijee obraunu PDV, ve poreza na promet nepokretnosti, a obveznik plaanja tog poreza je sticalac nepokretnosti.

  Osnovica za obraun poreza na promet nepokretnosti, u ovom sluaju zemljita, je njena trina vrijednost u trenutku njenog sticanja. Sada vaee odredbe sadre odreenje da se trina vrijednost po pravilu utvruje na osnovu isprava o sticanju. Od 01.01.2014. godine trina vrijednost utvruje se na osnovu isprava o sticanju i iznos ugovorene naknade se unosi u poresku prijavu koju podnosi sticalac zemljita podrunom poreskom organu na ijoj teritoriji se nalazi prometovana nepokretnost. Time je uveden princip samooporezivanja.

  Ukoliko poreski organ naknadnom analizom utvrdi da je cijena iz isprave o sticanju nia od trine ili da ista nije navedena u ispravi, poreski organ procjenom utvruje trinu vrijednost nepokretnosti. Procjenu trine vrijednosti utvruje ovlaeni slubenik poreskog organa, na osnovu uporednih podataka o kretanju trine vrijednosti slinih nepokretnosti sa istog podruja i u isto vrijeme. Meutim, ako uporedni podaci nijesu dostupni, procjenu

 • 3

  trine vrijednosti utvruje vjetak sa licencom ovlaenog procjenitelja. Stopa poreza na promet nepokretnosti je proporcionalna i iznosi 3%.

  Poreski tretman pozajmica Broj: 03/2-3271/2-15 Podgorica, 05. mart 2015. godine

  Davanje novca ili drugih zamjenjivih stvari na zajam predstavlja obligacioni odnos koji

  se zasniva Ugovorom o zajmu, saglasno odredbama lana 566-575 Zakona o obligacionim odnosima (Slubeni list CG, br.47/08 i 04/11). Ugovorom o zajmu zajmodavac se obavezuje da preda u svojinu zajmoprimcu odreenu koliinu novca ili koju drugu zamjenljivu strvar, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena istu koliinu novca sa ili bez kamate, odnosno istu koliinu stvari iste vrste. Kamata po osnovu zajma se moe, ali ne mora ugovoriti.

  Nae miljenje emo bazirati na poreskom tretmanu pozajmica. Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br. 65/01 ... 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 i 29/13) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vri uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru. Prema lanu 8 Zakon o porezu na dodatu vrijednost promet usluga predstavlja obavljanje, naputanje, odnosno doputanje svake radnje u okviru obavljanja djelatnosti, a koje ne predstavljaju promet proizvoda u smislu l. 4, 5 i 6 ovog zakona. Odredbama lana 27 stav 4 navedenog zakona je propisano da su bankarske i finansijske usluge osloboene plaanja PDV. Prema lanu 19 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Slubeni list RCG, br. 65/01, 80/04 i Slubeni list CG, br. 40/08, 86/09 i 61/13) kamate i pripadajui trokovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica priznaju se na teret rashoda u visini koja ne prelazi trokove kamata na otvorenom tritu, ako ti trokovi ne prelaze iznos koji je stvarno plaen. Isporuka proizvoda u postupku steaja podlijee oporezivanju Broj: 03/2- 2844/2-15 Podgorica, 13. mart 2015. godine

  Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br. 65/01 ... 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 i 09/15) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vri uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  Prema lanu 13 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Slubeni list RCG, 65/02 ... 16/06 i Slubeni list CG, br. 64/08) isporuke u postupku likvidacije i postupku steaja podlijeu oporezivanju.

  Odredbe lana 4 stav 4 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br. 65/01 ... 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 i 29/13) propisuju da se pod prometom proizvoda smatra prodaja novoizgraenih objekata i prenos stvarnih prava i udjela na nepokretnostima koji imaocu (vlasniku) daju svojinsko pravo, odnosno pravo posjeda na nepokretnostima ili dijelu nepokretnosti. Inae, pod novoizgraenim objektima, shodno

 • 4

  lanu 9 Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, se smatraju nepokretnosti (graevinski objekti i njihovi djelovi) koje su izgraene, isporuene i plaene poslije 31. marta 2003. godine.

  lanom 27 taka 2 Zakona o PDV-u, promet nepokretnosti, osim prvog prenosa prava svojine na novoizgraenim nepokretnostima je osloboen od plaanja PDV, pa se ove isporuke u daljem prometu oporezuje posebnim zakonom kojim se ureuje oporezivanje prometa nepokretnosti.

  Dakle, u konkretnom sluaju ukoliko se radi o isporuci nepokretnosti-garae, koja se ne smatra prvim prenosom prava svojine, ovaj promet podlijee obavezi plaanja poreza na promet nepokretnosti po stopi od 3%. Maine i postrojenja podlijeu obavezi plaanja poreza po stopi od 19%, bez obzira na to da li je kupac pravno, odnosno fiziko lice. Za prodavca koji je u steaju obraunati PDV je izlazni porez koji je duan da iskae u mjesenim prijavama za obraunski period, dok je za kupca pravno lice koji je u sistemu PDV, uz ispunjenje uslova za odbitak pretporeza propisanih odredbama lana 37 Zakona o porezu na dodatu vrijednost, ulazni PDV. Pravo na ispravku izlaznog PDV zbog nemogunosti naplate Broj: 03/2- 4598/2-15 Podgorica, 31. mart 2015. godine

  lan 20a Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br. 65/01 ... 76/05 i Slubeni list CG, br. 16/07 ... 09/15) propisuje da poreski obveznik moe, zbog nemogunosti naplate, ispraviti (smanjiti) iznos PDV, samo u sluaju ako na osnovu pravosnane sudske odluke o zavrenom steajnom postupku ili o uspjeno zavrenom postupku prinudnog poravnanja ne bude isplaen, odnosno ne bude isplaen u cjelini. Takoe, na isti nain moe postupiti poreski obveznik ako dobije pravosnanu odluku suda o obustavljanju izvrnog postupka, odnosno drugi dokument iz koga se vidi da po zavrenom postupku nije bio isplaen, odnosno nije bio isplaen u cjelini, jer je dunik bio izbrisan iz sudskog registra, odnosno drugih odgovarajuih registara ili evidencija.

  Dakle, bez ispunjenja navedenih uslova ne moete ispraviti, odnosno smanjiti iznos plaenog PDV na izdate fakture koje su bile predmet sudskog postupka.

  Obraunavanje i plaanje PDV kada je u pitanju promet ljekova i medicinskih sredstava, odreenih listom lijekova odnosno medicinskih sredstava koja se propisuju i izdaju na teret Republikog fonda za zdravstveno osiguranje Broj: 03/2-3440/2-15 Podgorica, 13. mart 2015. godine Prema lanu 24a stav 1 taka 2 Zakon o porezu na dodatu vrijednost (Slubeni list RCG, br. 65/01 76/05 iSlubeni list CG, br. 16/07 ... 09/15), PDV se obraunava i plaa po snienoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda i to: ljekova, ukljuuju