Click here to load reader

Postanak ugljikovodika i proces migracije

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Postanak ugljikovodika i proces migracije

 • 1

  11

  Postanak ugljikovodikaPostanak ugljikovodikaii

  proces migracijeproces migracije

  22

  Postanak (generiranje) CHPostanak (generiranje) CH

  Uvjeti taloenja matinih stijenaUvjeti taloenja matinih stijenaKerogenKerogen netopiva organska tvarnetopiva organska tvarKerogenKerogen + Bitumen = T.O.C. (+ Bitumen = T.O.C. (CCorgorg))

  (ukupni sadraj organskog ugljika)(ukupni sadraj organskog ugljika)

  Van Van KrevelenovKrevelenov dijagramdijagram-- aerobne bakterije aerobne bakterije brzi metabolizam!brzi metabolizam!-- anaerobne bakterije (do 10anaerobne bakterije (do 10--15 m)15 m)-- nastavak..nastavak... . geotermijskigeotermijski gradijentgradijent

 • 2

  33

  Ugljik i taloni ciklusUgljik i taloni ciklus

  44

 • 3

  55

  Uvjeti Uvjeti taloenja taloenja organske organske tvaritvari((TissotTissot & & WelteWelte: : Petroleum Petroleum FormationFormation andandOccurenceOccurence, , SpringerSpringerVerlagVerlag,1978, 538 ,1978, 538 pgspgs.).)

  66

  Na dnu talonog bazena...Na dnu talonog bazena...

  Krupnozrnatisediment

  Sitnozrnati sediment

  (Tissot & Welte: Petroleum Formation and Occurence, Springer Verlag,1978, 538 pgs.)

 • 4

  77

  Brzina sedimentacijeBrzina sedimentacije

  Uglavnom pogoduje ouvanju organske tvari...

  88

  plankton

  terestrina org. tvar

 • 5

  99

  Mirujui bazen (stagnantni b.)Mirujui bazen (stagnantni b.)

  Izolirana vodena (jezerska) sredina u toplim klimatskim uvjetima(Bari: Uvod u naftnu geokemiju. INA-Naftaplin 1990, 89 str.)

  1010

  Sloj kisikova minimuma Sloj kisikova minimuma O.M.L.O.M.L.

  Tamo gdje potronja kisika premauje brzinu njegove dobave moe biti i na rubu oceana...

 • 6

  1111

  Bazen s plitkim pragomBazen s plitkim pragom

  1212

  Bazen s dubokim pragomBazen s dubokim pragom

  Posebni sluaj podvodno izdignue je na dubini O.M.L.

 • 7

  1313

  Izmjena Izmjena organske tvari organske tvari u sedimentuu sedimentu

  Geokemijski fosili?

  Oil window

  (Tissot & Welte: Petroleum Formation and Occurence, Springer Verlag,1978, 538 pgs.)

  1414

  Tipovi Tipovi kerogenakerogena

  I Alginitod lipida, visoki H/C,laminirani jezerski sedimentiII Liptinit / Egzi nitnii H/C, sadri vie aromata i naftenaIII Vitrinitnizak H/C, punopoliaromatskih CHREZID. (IV) Inertinitorg. ostaci i oksidirani materijal

  (Tissot & Welte: Petroleum Formation and Occurence, Springer Verlag,1978, 538 pgs.)

 • 8

  1515

  G. Bari: Naftna geokemija. INA Industrija nafte d.d., Zagreb, 2006., 253 str.

  1616

  Proces migracijeProces migracije

  PrimarnaPrimarna migracijamigracija:: bitumen bitumen naputanaputakerogenkerogen u u matinojmatinoj stijenistijeni ii kreekree se se krozkrozkapilarekapilare ii uskeuske pore pore sitnozrnatihsitnozrnatih matinihmatinihstijenastijena premaprema kolektorskimkolektorskim stijenamastijenama(par (par desetakadesetaka do do nekolikonekoliko stotinastotina m).m).

  SekundarnaSekundarna migracijamigracija:: iziz matinihmatinih u u kolektorskekolektorske stijenestijene ii popo njimanjima do do mjestamjestanakupljanjanakupljanja ((najduljenajdulje ustanovljenoustanovljeno do 400 do 400 km).km).

  DismigracijaDismigracija je je gubitakgubitak CH CH iziz leitaleita..

 • 9

  1717

  PP--T uvjetiT uvjeti

  TlakTlak hidrostatskihidrostatski

  11--11,2 bar/10 m,2 bar/10 m petrostatskipetrostatski

  ((geostatskigeostatski, , litostatskilitostatski))

  2,3 bar/10 m2,3 bar/10 m

  TemperaturaTemperatura geotermikigeotermiki gradijent je gradijent je prosjeno 2,5prosjeno 2,500C/100 m, ali C/100 m, ali varira i po podrujima varira i po podrujima (1,5(1,5--55) i s ) i s dubinom..dubinom....

  Termika vodljivost stijenaTermika vodljivost stijena Regionalni toplinski tokRegionalni toplinski tok Kretanje podzemnih vodaKretanje podzemnih voda

  1818

  Poveanje tlaka fluida s dubinomPoveanje tlaka fluida s dubinom(Bari: Uvod u naftnu geokemiju. INA(Bari: Uvod u naftnu geokemiju. INA--NaftaplinNaftaplin 1990, 89 str.)1990, 89 str.)

  Kompakcija sedimenata

  Smanjivanje pornog prostora

  Migracija pornih fluida u podruja s niim potencijalom

  ...moe biti u ravnotenim uvjetima, ali i uz poveani tlak u podzemlju

 • 10

  1919

  Vrijeme generiranja i vrijeme migracijeVrijeme generiranja i vrijeme migracije

  2020

  Smjerovi migracije fluida (1)Smjerovi migracije fluida (1)

 • 11

  2121

  Smjerovi migracije fluida (2)Smjerovi migracije fluida (2)

  Slojevita graa sedimenata (ili orijentacija ploastih minerala glina)pogoduje lateralnoj migraciji...a rasjedi pogoduju vertikalnoj.

  2222

  Poroznost (upljikavost)Poroznost (upljikavost)

  PrimarnaPrimarna prostoriprostori izmeuizmeu zrnazrna i i

  ulomakaulomaka mehanikihmehanikihsedimenatasedimenata

  prazninepraznine nakonnakonraspadanjaraspadanja organizamaorganizamau u talogtaloguu

  prostoriprostori izmeuizmeu plohaplohaslojevitostislojevitosti

  pore u pore u kiselimkiselim efuzivnimefuzivnimstijenamastijenama

  SekundarnaSekundarnaKoja je nastala naknadno:Koja je nastala naknadno: ootapanjtapanjemem rekristalizacijomrekristalizacijom ((nprnpr. .

  dolomitizacijomdolomitizacijom)) tektonskimtektonskim drobljenjemdrobljenjem troenjemtroenjem nana povrpovriniini

 • 12

  2323

  Tipovi poroznosti (Tipovi poroznosti ())

  Intergranularna Intra-granularna

  Inter-kristalna

  Pukotinska

  Kaverne odotapanja

  2424

  Veliina poraVeliina pora

  ovisiovisi oo...... nainunainu slaganjaslaganja esticaestica

  ((kubinokubino 47,6%, 47,6%, romboedrijskoromboedrijsko 25,9%)25,9%)

  oblikuobliku esticaestica, , tjtj, o , o stupnjustupnju zaobljenostizaobljenosti

  stupnjustupnju sortiranostisortiranosti

  stupnjustupnju cementacijecementacije

  ii o o stupnjustupnju kompakcijekompakcije11.. mehanikomehaniko sreivanjesreivanjeesticaestica (90(90--75%), 75%), nana dubinidubini00--10 m10 m

  2.2. glavnoglavno istiskivanjeistiskivanje vodevode (75(75--35%), 35%), nana dubinidubini 1010--250 m250 m

  3.3. mehanikomehaniko deformiranjedeformiranjesedimenatasedimenata (35(35--10%)10%)

  4.4. prekristalizacijaprekristalizacija 10%10%

  1. nadkapilarne (d>0,508 mm), fluidi pod utjecajem sile tee2. kapilarne (0,508-0,0002 mm), f. su pod djelovanjem sila

  napetosti povrine3. subkapilarne (

 • 13

  2525

  Propusnost (K)Propusnost (K)

  Darcyev zakon

  K = V x Q x L x (A x P)-1u D (10-8cm2) danas u m2

  gdje je :K propusnost V viskozitet fluidaQ protok

  L duljina puta (uzorka)A povrina presjeka strujanjaP pad tlaka

  2626

  Ovaj zakon vrijedi samo u idealnim uvjetima laminarnog strujanja, fluida inertnog prema mediju i bez estica u suspenziji, u stvarnosti razlikujemo:

  - apsolutnu propusnost za idealne, inertne tekuine- efektivnu propusnost za odreeni fluid, Ko, Kg, Kw

  Poroznost i propusnost mogu se tijekom proizvodnje mijenjati - bilo zbog premjetanja estica slabovezane stijene ili brtvljenja pornih kanala smolnim tvarima iz nafte.

  Propusnost naftonosnika najee je u rasponu od 10-200 mD, slabo propusni imaju manje od 10 mD, a jako propusni 200 mD 1-2 D (1 mD = 10-9 m2).

  Distribucija poroznosti i propusnosti u prostoru vrlo je vana. Najee je okomito na slojevitost smjer najvee promjenljivosti.

Search related