31
1 CRNA GORA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI Broj: 01/1-2129/4-11 Podgorica, 14.10.2011. godine Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCG” br. 59/00 i „Službeni list CG” 28/06) i člana 6b stav 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RCG” br. 69/05 i „Službeni list CG” br. 80/08 i 32/11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 280. sjednici od 14.10.2011. godine donosi Pravila o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti Uvodna odredba Član 1. Ovim Pravilima utvrđuju se sadržaj, oblik, način i rok dostavljanja i objavljivanja finansijskih i poslovnih izvještaja (u daljem tekstu: izvještaji) akcionarskih društava i drugih pravnih lica, kao i matičnih pravnih lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske iskaze, koja emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu (u daljem tekstu: emitenti). Član 2. Emitenti su obavezni da dostavljaju izvještaje na način i u rokovima propisanim ovim Pravilima. Ova Pravila ne primjenjuju se na subjekte koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore i vanbudžetskih fondova, ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti, berzu, Centralnu Depozitarnu Agenciju, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, fondove zajedničkog ulaganja, dobrovoljne penzione fondove, banke, osiguravajuća društva i pravna lica koja obavljaju kastodi poslove, koji izvještaje dostavljaju u skladu sa posebnim propisima. Član 3. Lica iz člana 2 stav 1 ovih Pravila sačinjavaju i dostavljaju izvještaje, u pisanom i elektronskom obliku, na obrascima koje utvrđuje Komisija i objavljuje na svojoj internet stranici. Izvještaji se dostavljaju u pisanom obliku u prostorijama Komisije.

Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

  • Upload
    hatu

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

1

CRNA GORA

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Broj: 01/1-2129/4-11

Podgorica, 14.10.2011. godine

Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti („Službeni list RCG” br. 59/00 i

„Službeni list CG” 28/06) i člana 6b stav 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list

RCG” br. 69/05 i „Službeni list CG” br. 80/08 i 32/11), Komisija za hartije od vrijednosti

Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 280. sjednici od 14.10.2011. godine donosi

Pravila

o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od

vrijednosti

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se sadržaj, oblik, način i rok dostavljanja i objavljivanja finansijskih

i poslovnih izvještaja (u daljem tekstu: izvještaji) akcionarskih društava i drugih pravnih lica,

kao i matičnih pravnih lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske iskaze, koja emituju

hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom

tržištu (u daljem tekstu: emitenti).

Član 2.

Emitenti su obavezni da dostavljaju izvještaje na način i u rokovima propisanim ovim

Pravilima.

Ova Pravila ne primjenjuju se na subjekte koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore i

vanbudžetskih fondova, ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti, berzu, Centralnu

Depozitarnu Agenciju, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za

upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, fondove zajedničkog ulaganja, dobrovoljne

penzione fondove, banke, osiguravajuća društva i pravna lica koja obavljaju kastodi poslove,

koji izvještaje dostavljaju u skladu sa posebnim propisima.

Član 3.

Lica iz člana 2 stav 1 ovih Pravila sačinjavaju i dostavljaju izvještaje, u pisanom i

elektronskom obliku, na obrascima koje utvrđuje Komisija i objavljuje na svojoj internet

stranici.

Izvještaji se dostavljaju u pisanom obliku u prostorijama Komisije.

Page 2: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

2

Izvještaji se dostavljaju u elektronskom obliku elektronskom poštom na adresu Komisije

[email protected].

Vrste izvještaja

Član 4.

Izvještaji koji lica iz člana 2 stav 1 ovih Pravila obavezno dostavljaju su:

- tromesječni (za period od 01.01. do 31.03. tekuće godine);

- šestomjesečni (za period od 01.01. do 30.06. tekuće godine);

- devetomjesečni (za period od 01.01. do 30.09. tekuće godine);

- godišnji izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora (za period 01.01.do 31.12.).

Rokovi za dostavljanje izvještaja

Član 5.

Kvartalni izvještaji dostavljaju se Komisiji u roku od 30 dana od isteka perioda na koji se

izvještaj odnosi.

Konsolidovani kvartalni izvještaji dostavljaju se Komisiji u roku od 45 dana od isteka perioda

na koji se izvještaj odnosi.

Godišnji izvještaji dostavljaju se Komisiji najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu

godinu.

Konsolidovani godišnji izvještaji dostavljaju se Komisiji najkasnije do 31. marta tekuće za

prethodnu godinu.

Izvještaji nezavisnog revizora dostavljaju se Komisiji najkasnije do 30. juna tekuće za

prethodnu godinu.

Javna informaciona knjiga

Član 6.

Izvještaji se objavljuju na internet stranicama Komisije u roku od 5 (pet) dana od dana

dostavljanja istih Komisiji.

Javna informaciona knjiga obuhvata:

- izvještaje koji se dostavljaju Komisiji u skladu sa ovim Pravilima i posebnim

propisima;

- prospekt sačinjen u postupku javne ponude hartija od vrijednosti;

- skraćeni prospekt sačinjen u postupku zatvorene ponude hartija od vrijednosti;

- odluku o simultanom osnivanju akcionarskog društva;

- ostalu dokumentaciju po odluci Komisije.

Javna informaciona knjiga vodi se u elektronskom obliku na internet stranicama Komisije.

Page 3: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

3

Sadržaj izvještaja

Član 7.

Izvještaji obuhvataju:

a) Osnovne podatke;

b) Iskaz o finansijskoj poziciji /bilans stanja/;

c) Iskaz o ukupnom rezultatu /bilans uspjeha/;

d) Iskaz o tokovima gotovine;

e) Iskaz o promjenama na kapitalu;

f) Pojašnjenja i komentare odbora direktora ili, za društva sa ograničenom odgovornošću,

izvršnog direktora, ukoliko odbor direktora nije formiran;

g) Izvještaj o bitnim događajima;

h) Napomene uz finansijske izvještaje.

Obrasci

Član 8.

Godišnji finansijski izvještaji emitenata dostavljaju se na obrascu IPL.

Kvartalni finansijski izvještaji dostavljaju se u sažetom obliku utvrđenom obrascem SIPL.

Konsolidovani godišnji i kvartalni izvještaji se dostavljaj na obrascu KIPL.

Obrasci IPL, SIPL i KIPL dati su u prilogu ovih Pravila i čine njihov sastavni dio.

Odgovornost za podatke

Član 9.

Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost:

­ podataka sadržanih u dostavljenim izvještajima;

­ podataka i informacija sadržanih u odobrenom prospektu za javnu ili zatvorenu

ponudu hartija od vrijednosti;

­ drugih podataka sadržanih u Javnoj informacionoj knjizi, dostavljenih Komisiji u

skladu sa propisima.

Član 10.

Komisija će na svojoj internet stranici objaviti spisak emitenata koji ne dostavljaju izvještaje

u sadržini, na način i u rokovima propisanim ovim Pravilima.

Član 11.

Prvi izvještaj koji lica iz člana 2 stav 1 ovih Pravila dostavljaju Komisiji po odredbama ovih

Pravila je devetomjesečni izvještaj za 2011. godinu.

Page 4: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

4

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila o sadržaju, rokovima i načinu

objavljivanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti, („Službeni list CG“, br.

64/08, 18/10).

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne

Gore".

ZAMJENIK

PREDSJEDNIKA KOMISIJE

Amir Nurković

Page 5: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

5

Page 6: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

6

Page 7: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

7

Page 8: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

8

Page 9: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

9

Page 10: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

10

Page 11: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

11

Page 12: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

12

Page 13: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

13

Page 14: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

14

Page 15: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

15

Page 16: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

16

Page 17: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

17

Page 18: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

18

Page 19: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

19

Page 20: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

20

Page 21: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

21

Page 22: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

22

Page 23: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

23

Page 24: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

24

Page 25: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

25

Page 26: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

26

Page 27: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

27

Page 28: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

28

Page 29: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

29

Page 30: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

30

Page 31: Pravila o sadrzaju, rokovima i nacinu objavljivanja finansijskih

31