Pravilnik o Istrazivanju Pomorskih Nesreca - 09-07 118-2011

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Casualty investigation code

Transcript

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA 09/2007385Na temelju lanka 1023. stavka 1. alineje 3. Pomorskog zakonika (Narodne novine, br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O ISTRAIVANJU POMORSKIH NESREA

OPE ODREDBE

lanak 1.

Ovim se Pravilnikom utvruju uvjeti, postupci, nain i ovlasti za provedbu istrage pomorskih nesrea i nezgoda, kako bi se:(a) omoguila brza provedba sigurnosne istrage i primjerena analiza pomorskih nesrea i nezgoda,(b) osiguralo pravodobno i tono izvjeivanje o rezultatima istrage i prijedlozima za poboljanje stanja,(c) definirao postupak prilikom provoenja upravne istrage,sa svrhom poboljanja sigurnosti plovidbe i smanjenja rizika buduih pomorskih nesrea.

lanak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedea znaenja:1. IMO Kodeks je kodeks za istrage pomorskih nesrea i nezgoda, kojeg je usvojila Meunarodna pomorska organizacija Rezolucijom Skuptine A.849 od 27. studenoga 1997. godine, sa svim izmjenama i dopunama,2. Povjerenstvo je tim istraitelja za istraivanje pomorske nesree, imenovan od strane ministra, kojeg vodi glavni istraitelj,3. Glavni istraitelj je istraitelj imenovan za voenje pomorske sigurnosne istrage,4. Istraitelj je osoba koja sudjeluje u pomorskoj sigurnosnoj istrazi i koja aktivno istrauje pomorsku nesreu ili nezgodu,5. Pomorska sigurnosna istraga je istraivanje pomorske nesree ili nezgode s osnovnim ciljem da se unaprijedi pomorska sigurnost i zatita okolia. Pomorska sigurnosna istraga se obavlja kako bi se utvrdili uzroci pomorske nesree s ciljem da se kroz pouke sprijei ili smanji vjerojatnost ponavljanja slinih pomorskih nesrea ili nezgoda u budunosti, a obuhvaa prikupljanje i analizu dokaza, utvrivanje uzronih faktora i, prema potrebi, izradu sigurnosnih preporuka,6. Upravna istraga je istraivanje pomorske nesree ili nezgode s ciljem utvrivanja odgovornosti za pomorsku nesreu ili nezgodu, a gdje je primjenjivo obuhvaa i sve elemente pomorske sigurnosne istrage.7. Pomorska nesrea je dogaaj ili slijed dogaaja koji za posljedicu ima:1. smrt ili ozbiljnu ozljedu osobe, koja je uzrokovana ili je u svezi s izvedbom ili radom broda, ili2. gubitak osobe s broda koji je uzrokovan ili je u svezi s izvedbom broda ili radom broda, ili3. gubitak, pretpostavljeni gubitak broda ili njegovo naputanje, ili4. bitnu tetu na brodu, ili5. nasukavanje ili onesposobljavanje broda, ili sudjelovanje broda u sudaru, ili6. bitnu tetu objekata pomorske infrastrukture koja je uzrokovana ili je u svezi s radom broda i koja bi mogla ozbiljno ugroziti sigurnost broda, drugog broda ili pojedine osobe, ili7. tetu pomorskom okoliu izazvanu oteenjem broda ili brodova, a koje je uzrokovano ili je u svezi s radom broda ili brodova.8. Vrlo ozbiljna nesrea je pomorska nesrea koja ukljuuje potpuni gubitak broda, smrtni sluaj ili ozbiljno oneienje uzrokovano ili u svezi s radom broda,9. Ozbiljna nesrea je pomorska nesrea koja se ne razvrstava kao vrlo ozbiljna nesrea, a koja ukljuuje poar, eksploziju, sudar, nasukavanje, udar, oteenje od nevremena, oteenje ledom, napuknue trupa ili pretpostavljeni nedostatak na trupu, itd., koji ima za posljedicu:(a) nemogunost rada glavnih strojeva, vee oteenje nadgraa, ozbiljno oteenje strukture (kao to je probijanje podvodnog dijela trupa) to ini brod nesposobnim za nastavak plovidbe;(b) oneienje pomorskog okolia; i(c) kvar/oteenje koje zahtijeva tegljenje ili pomo s obale.10. Pomorska nezgoda je dogaaj povezan s radom broda, osim pomorske nesree, koji je ugrozio ili bi, ako se ne poduzmu odgovarajue radnje za sprjeavanje ili ublaavanje neeljenih posljedica, mogao ugroziti sigurnost broda, osoba na brodu ili bilo koje druge osobe ili pomorski okoli,11. Bitno zainteresirana drava je drava:1. iju zastavu vije brod ukljuen u pomorsku nesreu ili nezgodu;2. u ijem se teritorijalnom moru ili unutarnjim morskim vodama dogodila pomorska nesrea ili nezgoda;3. iji je okoli ozbiljno oteen posljedicama pomorske nesree (ukljuujui i okoli njenog teritorija priznatog meunarodnim pravom;4. kojoj bi se kao rezultat pomorske nesree moglo dogoditi ozbiljno oteenje okolia (ukljuujui i okoli njenog teritorija priznatog meunarodnim zakonima);5. gdje posljedice pomorske nesree uzrokuju ili prijete bitnom tetom za tu dravu, njene umjetne otoke, postrojenja ili konstrukcije nad kojima ima jurisdikciju; ili6. iji graani su, kao posljedicu pomorske nesree, izgubili ivote ili pretrpjeli ozbiljne ozljede; ili7. koja ima na raspolaganju informacije korisne za istragu; ili8. koja je iz opravdanog razloga zainteresirana za provedbu istrage.12. Drava koja vodi istragu je drava koja preuzima odgovornost za provoenje pomorske sigurnosne istrage, kako je dogovoreno izmeu bitno zainteresiranih drava.13. Ministarstvo oznaava ministarstvo nadleno za pomorstvo.14. Ministar je ministar nadlean za poslove pomorstva.15. MRCC je Nacionalna sredinjica za traganje i spaavanje na moru. Za potrebe ovog Pravilnika MRCC Republike Hrvatske obavlja i poslove Pomorske slube za podrku (Maritime Assistance Service MAS) sukladno Rezoluciji IMO-a A.950(23),16. Inspektor jest inspektor sigurnosti plovidbe i/ili ovlateni djelatnik Ministarstva ili luke kapetanije,17. Uzbuna zbog pogibli je signal s broda ili informacija iz bilo kojeg izvora koja ukazuje da su u opasnoj (pogibeljnoj) situaciji na moru brod i/ili osobe na brodu i/ili osobe s broda,18. VDR zapisiva podataka o putovanju je ureaj ija je svrha da pomogne prilikom utvrivanju uzroka pomorske nesree. Funkcionalni zahtjevi kojima mora udovoljavati VDR dani su u IMO rezoluciji A.861(20) i MSC.163(78).19. SZZ Sredstvo zadnjeg zapisa je ureaj za pohranu podataka o plovidbi broda, koji moraju biti dostupni i nakon potonua broda (crna kutija).

lanak 3.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na pomorske nesree, nezgode i uzbune zbog pogibli u kojima sudjeluju pomorski objekti hrvatske dravne pripadnosti ili su nastale unutar podruja u kojemu Republika Hrvatska ostvaruje suverenitet ili koja ukljuuje druge bitne interese Republike Hrvatske.U sluaju gubitka ljudskog ivota, pomorskim objektom se smatraju i objekti koji nemaju obvezu upisivanja u odgovarajue upisnike ili oevidnike.Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na pomorske nesree, nezgode i uzbune zbog pogibli u kojima sudjeluju samo ratni brodovi, te kada su pomorske nesree i nezgode posljedica radnji ili namjere da se poini teta na pomorskom objektu ili pomorskom okoliu (npr. terorizam, piratstvo i sl.).Glava I. ovog Pravilnika ne primjenjuje se na pomorske nesree, nezgode i uzbune zbog pogibli koje ukljuuju samo: javna plovila pomorske objekte bez vlastitog poriva drvene brodove jednostavne gradnje jahte i brodice ribarske brodove duljine manje od 24 m nepomine odobalne objekte za eksploataciju podmorja.Za pomorske nesree, nezgode i uzbune zbog pogibli koje ukljuuju objekte navedene u stavku 4. ovog lanka, i koje su se dogodile u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, primjenjuju se odredbe navedene u Glavi II. ovog Pravilnika.

lanak 4.

Za sve pomorske nesree i nezgode koje su se dogodile u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, za koje se provodi pomorska sigurnosna istraga u skladu s odredbama Glave I. ovog Pravilnika, neovisno e se provesti i upravna istraga u skladu s odredbama Glave II. ovog Pravilnika.

lanak 5.

U sluaju uzbune zbog pogibli ili prijetnje u svezi sigurnosne zatite broda koji vije zastavu Republike Hrvatske, tijelo koje je zaprimilo obavijest izvijestit e MRCC, sukladno Glavi XI-2 Meunarodne konvencije o zatiti ljudskih ivota na moru, 1974, sa svim izmjenama i dopunama i Meunarodnom pravilniku za sigurnosnu zatitu brodova i luka.

lanak 6.

Kada se pomorska nesrea dogodi brodu hrvatske dravne pripadnosti izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske, brod mora im je prije mogue u pisanom obliku izvijestiti MRCC.Sadraj pisane obavijesti iz stavka 1. ovog lanka mora ukljuiti to vie od dolje navedenih informacija:a) ime i zastavu broda;b) IMO broj broda i IMO broj kompanije;c) vrstu pomorske nesree;d) poziciju nesree;e) vrijeme i datum nesree;f) broj ozbiljno ozlijeenih i poginulih i/ili nestalih;g) posljedice nesree po ljude, imovinu i okoli;h) podatke o ostalim brodovima koji su sudjelovali u nesrei.MRCC e zaprimljene informacije iz stavka 2. ovog lanka proslijediti Ministarstvu.Ministarstvo e o pomorskoj nesrei iz stavka 1. ovog lanka im je prije mogue izvijestiti i druge bitno zainteresirane drave.

lanak 7.

Kada se pomorska nesrea ili nezgoda dogodi u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, sudionici pomorske nesree ili nezgode, njihovi predstavnici, kao i tijela dravne uprave koja imaju informaciju o pomorskoj nesrei ili nezgodi, moraju bez odgode izvijestiti MRCC.MRCC e zaprimljene informacije iz stavka 1. ovog lanka proslijediti Ministarstvu i nadlenoj lukoj kapetaniji.Ministarstvo e, gdje je primjenjivo, im je prije mogue, obavijestiti dravu iju zastavu brod vije i druge bitno zainteresirane drave.Pored obveze iz stavka 1. ovog lanka, osoba odgovorna za upravljanje pomorskim objektom duna je pomorsku nesreu ili nezgodu prijaviti nadlenoj lukoj kapetaniji na obrascu definiranom u Priruniku za istraivanje pomorske nesree.

I. POMORSKA SIGURNOSNA ISTRAGA

lanak 8.

Provoenje pomorske sigurnosne istrage:(a) mora biti neovisno o kriminalistikim ili drugim paralelnim istragama koje se provode da bi se utvrdila odgovornost ili pripisala krivnja;(b) ne smije biti sprijeeno, obustavljeno ili odgoeno zbog istraga navedenih u toki (a) ovog stavka ili bilo kojeg drugog razloga.Prilikom provedbe pomorske sigurnosne istrage Ministarstvo e u sluaju vrlo ozbiljnih i ozbiljnih pomorskih nesrea omoguiti:(a) suradnju i meusobnu pomo u istragama pomorskih nesrea koje vode druge drave i