43
BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: [email protected] Martin Novák kancelář C331 email: [email protected]

Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

BM03

MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

3. týden

Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky

autobusu

Miroslav Patočkakancelář C330email: [email protected]

Martin Novákkancelář C331

email: [email protected]

Page 2: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

NÁPLŇ CVIČENÍ

• Zajištění rozhledů na:

– křižovatkách

– sjezdech

– samostatných sjezdech

– v obytných zónách

– na přechodech a místech pro přecházení

– autobusových zastávkách

• Navrhování přechodů pro chodce a míst pro přecházení

• Navrhování zastávek pro autobusy

KŘIŽOVATKY

Page 3: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

LITERATURA

• ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (+ změna Z1)

• ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky Část 1

Návrh zastávek

• TP 83 Odvodnění pozemních komunikací

• TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

• TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních

komunikacích

• TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních

komunikacích

KŘIŽOVATKY

Page 4: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

1. Křižovatky – ČSN 73 6102

2. Sjezdy (připojení veřejně/neveřejně přístupných účelových komunikací):

– Extravilán – ČSN 73 6102

– Intravilán – ČSN 73 6110

• Sjezdy dopravně méně významných veřejně užívaných účelových

komunikací (např. areály s malým dopravním zatížením, parkoviště s

kapacitou do 20 stání, bytové domy do 10 bytů) – rozhled na Dz

• Sjezdy dopravně významných veřejně užívaných účelových

komunikací – rozhled dle ČSN 73 6102

1. Samostatné sjezdy (připojení sousední nemovitosti) rozhled na Dz

– Extravilán – ČSN 73 6101

– Intravilán – ČSN 73 6110

2. Polní cesty – ČSN 73 6109 (rozhled na Dz)

3. Lesní cesty – ČSN 73 6101

KŘIŽOVATKY

Page 5: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

• délky stran rozhledového trojúhelníku závisí na:

– nejvyšší dovolené rychlosti

– na způsobu úpravy přednosti v jízdě

– příčném uspořádání hlavní pozemní komunikace

– skladbě dopravního proudu

• při dopravně technické uspořádání, které donutí řidiče snížit rychlost (např.

směrový oblouk), lze vycházet z mezní rychlosti vm podle vzorce:

KŘIŽOVATKY

Page 6: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

Přednost v jízdě

• Uspořádání A - křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci a se

zastavením vozidla na vedlejší komunikaci

• Uspořádání B - křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci a dopravní

značkou "Dej přednost v jízdě", umístěnou na vedlejší komunikaci.

• Uspořádání C - křižovatka s předností v jízdě zprava.

• Rozhled pro dopravní situaci A se navrhne na všech křižovatkách v území

nezastavěném a na křižovatkách v území zastavěném a zastavitelném, jestliže

to místní podmínky umožňují. Rozhled pro dopravní situaci B se musí zajistit na

všech křižovatkách .

• Splnění rozhledu pouze podle uspořádání A neznamená povinnost

navrhnout v křižovatce dopravní značku "Stůj, dej přednost v jízdě".

KŘIŽOVATKY

Page 7: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

Rozhledové body a překážky v rozhledu

• Rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci – v ose 2,0 m od přídě vozidla,

ve výšce:

– 1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1

– 2,0 m pro vozidla skupiny 2, 3, 4

• Rozhodující bod vozidla na hlavní komunikaci je bod přídě vozidla v jeho ose ve

výšce 1,0 m nad vozovkou.

• Za překážku rozhledu se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž

největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového

paprsku s výjimkou předmětů, které mají šířku do 0,15 m (např. sloupky

dopravních značek, sloupy veřejného osvětlení, stromy), jsou umístěny ve

vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst

komunikace zacloňují rozhled. Jsou-li v rozhledovém trojúhelníku stromy, musí

být jejich větve nejméně 2,0 m nad úrovní příslušných rozhledových paprsků.

KŘIŽOVATKY

Page 8: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 9: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 10: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 11: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 12: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 13: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE V OBYTNÉ ZÓNĚ

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 14: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDY NA KŘIŽOVATCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6102

Page 15: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLED NA SJEZDU

• Extravilán – jako křižovatky – ČSN 73 6102

• Intravilán – ČSN 73 6110

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 16: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLED NA SJEZDU V OBYTNÉ ZÓNĚ

KŘIŽOVATKY

Zdroj: TP 103

Page 17: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLED NA POLNÍ CESTĚ

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6109

Page 18: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLEDOVÉ POLE – PŘÍKLAD KONSTRUKCE

KŘIŽOVATKY

Page 19: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLED NA PŘECHODECH

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110

Page 20: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ROZHLED NA PŘECHODECH

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110

Page 21: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE

• Přechod pro chodce se zřizuje jen tam, kde nejvyšší dovolená rychlost není vyšší

než 50 km/h.

• V zónách s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h se

přechody pro chodce obvykle nenavrhují.

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 22: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE

• Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen

přes dva protisměrné jízdní pruhy (přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci).

Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro

odbočování vlevo/vpravo se připouští.

• Největší délka neděleného přechodu pro chodce je (měřeno v kratší hraně

přechodu) 6,50 m mezi obrubami, resp. 7,00 m na komunikacích s provozem

silniční linkové osobní dopravy a při rekonstrukcích.

• Pokud je nutné umístit přechod pro chodce do nároží křižovatky, připouští se

zvětšení uvedených délek přechodu až o 1,00 m, v odůvodněných případech až o

3,00 m.

• Standardní šířka přechodu pro chodce je 4,00 m, v případě potřeby se zvětšuje po

jednom metru. minimální šířka přechodu je 3,00 m.

• Při rekonstrukci komunikací se šířkou mezi obrubami ≥ 8,50 m, má být přechod

pro chodce rozdělen dělicím/ochranným ostrůvkem nebo středním dělicím pásem.

• Šířka ostrůvku/středního dělicího pásu má být 2,50 m až 3,00 m. Ve stísněných

podmínkách je možné šířku snížit na 2,00 m, v odůvodněných případech ve

stísněných podmínkách současného stavu a na komunikacích s nízkou intenzitou

dopravy na 1,75 m případně až na 1,50 m

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 23: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 24: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110

Page 25: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE – HMATOVÉ ÚPRAVY

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110

Page 26: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

PŘECHODY PRO CHODCE – HMATOVÉ ÚPRAVY

• chodníky v místech pro přecházení/přechodů pro chodce přes komunikace musí

mít snížený obrubník na výškový rozdíl 0,02 m oproti povrchu jízdního pásu

• varovný pás šířky 0,40 m hmatově vyznačuje hranici mezi pruhem/pásem pro

chodce a jízdním/parkovacím pruhem/pásem v celé délce sníženého nebo

sklopeného obrubníku (tj. s výškou menší než 0,08 m). Varovný pás přesahuje

nejméně 0,80 m na obě strany od signálního pásu.

• signální pás označuje orientačně důležité místo, například místo odbočení z vodicí

linie k místu pro přecházení/přechodu pro chodce, přístup k němu a zároveň

určuje směr přecházení přes jízdní pruhy/pásy. Proto musí být umístěn v

prodloužené ose místa pro přecházení/přechodu pro chodce, nebo musí být

směrován rovnoběžně s touto osou. Nejmenší délka signálního pásu (jeho části

stýkající nebo přibližující se k varovnému pásu) je 1,50 m, změny směru

signálního pásu musí být odůvodněné a přednostně se provádí pod úhlem 90°;

• vodicí pás místa pro přecházení /přechodu pro chodce směrově navazuje na

signální pás a zřizuje se pouze při délce přecházení > 8 m nebo pokud je

přecházení vedeno šikmo nebo z oblouku o poloměru obruby < 12 m

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110

Page 27: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 28: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

HMATOVÉ ÚPRAVY - SJEZD

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6110/Z1

Page 29: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

UMĚLÁ VODICÍ LINIE

• Umělá vodicí l i ni e j e speciálně vytvořená součást stavby sloužící k orientaci

osob se zrakovým postižením při pohybu v interiéru nebo exteriéru, zejména při

pohybu po nástupišti metra bez přirozené vodicí linie.

• Umělou vodicí linii tvoří podélné drážky a její šířka j e v interiéru nejméně 300 mm

a v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné míře a

přednostně v pravém úhlu.

• Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce

odpovídající šířce vodicí linie. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy

umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Umělá vodicí linie musí navazovat na

přirozenou vodicí linii.

• Přerušení přirozené vodící linie v délce větší než

8000 mm musí být doplněno vodící linií umělou.

KŘIŽOVATKY

Zdroj: Vyhl. 398/2009 Sb.

Page 30: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 31: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 32: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 33: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 34: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 35: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 36: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 37: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Umístění zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 38: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Zastávky se nesmí umísťovat:

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 39: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Rozměry zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 40: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Rozměry zastávek

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 41: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Nástupiště

KŘIŽOVATKY

Zdroj: ČSN 73 6425-1

Page 42: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ZASTÁVKY AUTOBUSU

Nástupiště

KŘIŽOVATKY

Zdroj: SFDI

Page 43: Prezentace aplikace PowerPoint · LITERATURA • ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na místních komunikacích • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Prezentace a všechny potřebné podklady jsou umístěny nahttp://www.fce.vutbr.cz/PKO/novak.m/

a na FTP serveru:FTP: server.sil.fce.vutbr.cz

LOGIN: bm03

PASSWORD: bm03

Děkuji za pozornost