Program Zastite i Ishrane Biljaka 2012

  • View
    1.534

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Program Zastite i Ishrane Biljaka 2012

TRADICIJA KVALITET POVERENJEVie od pola veka u slubi poljoprivrede Najvei srpski proizvoa sredstava za zatitu bilja sa ueem na tritu od 25% Portfolio od 100 visoko kvalitetnih proizvoda od ega dominira sopstvena robna marka sa preko 70 proizvoda Ukupno 149 zaposlenih, od ega je 71 sa visokom strunom spremom razliitih obrazovnih pro la (hemiari, tehnolozi, inenjeri zatite bilja...) Serti kovan sistem menadmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 Akreditovana laboratorija za ziko hemijska istraivanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 Savremena proizvodnja sa softverskim sistemom za automatsko upravljanje lanstvo u Evropskom udruenju generikih proizvoaa sredstava za zatitu bilja od 2006. godine Puna odgovornost prema - poljoprivrednim proizvoaima - stanovnitvu - ivotnoj sredini

SADRAJ Programi zatite biljakaPreporuke i saveti ............................................................................................................................................. 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13

RATARSTVO

Penica .................................................................................................................................................................. Kukuruz ................................................................................................................................................................ Suncokret ............................................................................................................................................................. Soja ........................................................................................................................................................................ eerna repa ....................................................................................................................................................... Uljana repica ....................................................................................................................................................... Ozimi i jari jeam ............................................................................................................................................... Zasnovana lucerka ...........................................................................................................................................

POVRTARSTVOKupus .................................................................................................................................................................... Krompir ................................................................................................................................................................. Paradajz - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................. 14 15 16 17 18 20 21 22 23

VOARSTVO

Kruka .................................................................................................................................................................... Jabuka ................................................................................................................................................................... Vinja ..................................................................................................................................................................... Breskva .................................................................................................................................................................. ljiva ....................................................................................................................................................................... Malina ...................................................................................................................................................................

VINOGRADARSTVOVinova loza .......................................................................................................................................................... 24

Programi ishrane biljakaPenica, Kukuruz ............................................................................................................................................... Soja, Suncokret, eerna repa, Uljana repica .......................................................................................... Paradajz ................................................................................................................................................................ Paprika .................................................................................................................................................................. Krastavac .............................................................................................................................................................. Dinja i Lubenica ................................................................................................................................................. Jabuasto i kotiavo voe............................................................................................................................. Malina i Kupina .................................................................................................................................................. Vinova Loza ......................................................................................................................................................... Cvee ..................................................................................................................................................................... 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34

Katalog proizvodaHerbicidi ............................................................................................................................................................... Fungicidi .............................................................................................................................................................. Insekticidi ............................................................................................................................................................. Rodenticidi .......................................................................................................................................................... ubriva ................................................................................................................................................................. 36 42 47 52 53

PREPORUKA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZATITU BILJAPri izboru pravih sredstava za zatitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim moguim rizikom za ljude i prirodnu sredinu. Pre nego to se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite panju na sledee okolnosti: Uvekpokuajtedaintegrietesveopravdaneagrotehnikemereimeresuzbijanjatetnihorganizamahemijskim putem. Efikasnost nekog pesticida u potpunosti je uslovljena pravim vremenom (razvojni stadijum tetoine, fenofaza gajene biljke, itd.) i adekvatnim nainom primene, ali pre svega njegovim pravilnim izborom. Preupotrebepreparataobaveznoproitajteuputstvoipridravajteseznakovaopasnostiioznakaupozorenja i obavetenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se ponaate u sluaju nezgode prilikom rukovanja. Pri radu sa sredstvima za zatitu bilja treba se pridravati optih mera higijensko-tehnike zatite, odnosno spreite kontakt sa koom i sluzokoom korienjem odgovarajue zatitne odee i opreme. Neposredno pre upotrebe, uvek proverite opremu za primenu i uverite se da je ona u dobrom stanju i da funkcioniekorektnoiprecizno(naprimerdalisuprskaliceidizneuispravnomstanju). Obaveznouzmite uobzirvremenskuprognozuprilikomizborametodeprskanja.Meritesmerijainuvetrai prestanite sa prskanjem ukoliko se uslovi pogoraju. Izbegavajte prskanje u blizini osetljivih useva i voda ukoliko postoji opasnost od zanoenja na njih. Ukoliko ipak morate da izvrite tretiranje u njihovoj blizini smanjite pritisak i brzinu prskanja. Takoe, imajte u vidu da toplo i suvo vreme utie na poveano isparavanje, to smanjuje veliinu kapi prilikom prskanja i poveava rizik od zanoenja/drifta. Najbolji uslovi za tretiranje su hladnije i vlanije vreme sa brzinom vetra do 2 m/s. Obratitepanjunafaktorekaotosu:uestalaprimenaistogpreparataujednojgodini,upotrebahemikalijasa slinim/istim nainom delovanja, gajenje biljaka u monokulturi - to esto uslovljava pojavu rezistentnosti kod tetnih organizama.

Podseamo vas takoe, da nakon rada sa pesticidima obavezno: - operete ureaje koji su korieni, ako je to mogue na mestu primene pesticida, neutroene koliine pesticida odloite ili unitite na propisan i bezbedan nain, ambalaunekoristiteudrugesvrhe,apraznuambalaudobroisperitevodom(najmanje3puta),tenost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalau izbuite na vie mesta i odloite na mesta odreena za prikupljanje otpadnih materija ove vrste, oistite zatitnu opremu

Za sve savete u vezi sa primenom naih preparata moete se obratiti strunoj slubi Galenike Fitofarmacije. Napomena: Pregled preparata za zatitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tano navedeni. Ipak ne moemo biti odgovorni za netanosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naih proizvoda. Stoga, u najboljoj nameri preporuujemo da se prilikom upotrebe i uvanja naih preparata, kao i ostalih sredstava za zatitu bilja, pridravate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloeno uz proizv