Proses Laktasi Dan Menyusui

  • View
    1.808

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Proses Laktasi Dan Menyusui

8CSLS LAk1ASl uAn MLn?uSul7u)uA! +u5u5MenaeLahul anaLoml dam flsloloal pavudaraMen[elaskan dukunaan bldan unLuk dalam pemberlan AslMen[elaskan manfaaL pemberlan AslMen[elaskan komposlsl alzl dalam AslMen[elaskan upava unLuk memperbanvak memperlancar dan menlnakaLkan kuallLas AslMemprakLekkan penvuluhan LenLana dukunaan manfaaL komposlsl dan upava dalam memperbanvak AslAnatomi & fisioIogi payudara Payudara wanita di sebut juga glandula mamae merupakan alat reproduksi tambahan Letaknya di setiap sisi sternum dan meluas setinggi antara costa ke dua dan ke enam pada fasia super fisialis dinding rongga dada di atas muskulus pectoralis mayor dan di buat stabil oleh ligamen suspensorium Masing-masing payudara berbentuk tonjolan setengah bola dan mempunyai ekor (cauda) dan jaringan yang meluas ke ketiak (axila) cauda axiilaris spance Ukuran payudara berbeda untuk setiap individu dan tergantung pada stadium perkembangan dan umur. Tidak jarang salah satu payudara agak besar di banding payudara yang lain.57Ku7uK jA!u]AKA auda Axllarls Spence!arlnaan pavudara vana meluas kearah axllla Areolauaerah llnakaran vana Lerdlrl darl kullL vana lonaaar menaalaml plamenLasl serLa beraarls Lenaah 23 cm Areola berwarna merah muda pada wanlLa berkullL cerah leblh aelap pada wanlLa berkullL coklaL warna LersebuL men[adl leblh aelap pada wakLu hamll dl areola LerdapaL 20 alandula sebacea ada kehamllan areola lnl membesar dlsebuL Luberculum MonLaomerv A!)u7A!... apllla mamae1erleLak dl pusaL areola mamae seLlnaal laa (cosLa) ke4 papllla mamae merupakan suaLu Lon[olan denaan pan[ana 6mm 1ersusun aLas [arlnaan erekLlll berplamen merupakan banaunan va sanaaL peka ermukaan papllla mamae berlubana berupa osLlum paplllare kecll vana merupakan muara ducLus lacLlfer uucLus lacLlfer lnl dllaplsl oleh eplLel pavudara LeruLama Lersusun aLas [arlnaan kelen[ar LeLapl [uaa menaanduna se[umlah [arlnaan lemak dl LuLupl oleh kullL vana dl baal men[adl 18 lobus vana dlplsah secara sempurna oleh lembaranlembaran [arlnaan flbrossaagian dari Iobus Alveoll?ana menaanduna selsel mensekresl alr susu dl sebuL Aclnl dl sekellllna alveoll LerdapaL [uaa selsel mloplLel vana dlsebuL sel keran[ana (baskeL cell) aLau sell labalaba (splder cell)?ana dl ranasana okslLosln berkonsenLrasl menaallrkan alr susu ke ducLus lacLlfer 1ubulus lacLlferSaluran kecll vana berhubunaan denaan alveoll uucLus lacLlferSaluran senLral vana merupakan muara beberapa Lubulus lacLlfer Ampula8aalan darl ducLus lacLlfer vana melebar vana merupakan LempaL menvlmpan alr susu Ampulla LerleLak dlbawah areola8CSLS LAk1ASl Selama kehamllan hormon esLroaen dan proaesLeron menalnduksl (membanaklLkan) perkembanaan alveolus dan dukLus lakLlferus dldalam mamae (pavudara) sehlnaaa mensLlmulasl (meranasana) produksl kolosLrum Sesudah bavl dllahlrkan dlsusul kemudlan Ler[adlnva perlsLlwa penurunan kadar hormon esLroaen enurunan kadar esLroaen lnl mendorona nalknva hormon prolakLln sehlnaaa mendorona produksl ASl8efleks let Jowo" aLau elepasan ASl" Sekresl ASl berada dlbawah penaaruh aLau dlkendallkan oleh oeoto eoJoktlo keLlka bavl menahlsap puLlna susu menvebabkan Llmbulnva ranasanaan vana menvebabkan Ler[adlnva produksl okslLosln CkslLosln meranasana Ler[adlnva konLraksl selsel loepltelDukunqon 8idon DoIom IemberionA$|1 8|arkan bay| bersama |bunya segera sesudah d||ah|rkan se|ama beberapa [am pertama2 A[arkan cara merawat payudara yang sehat pada |bu untuk mencegah masa|ah umum yang t|mbu|3 8antu|ah |bu pada waktu pertama ka|| member| A5I4 8ay| harus d|tempatkan dekat |bunya d|kamar yang sama (rawat gabung/%5 Member|kan A5I pada bay| seser|ng mungk|n6 Iangan member|kan m|numan |a|nnya yang bo|eh d|ber|kan hanya|ah ko|ostrum dan A5I sa[a7 n|ndar| susu boto| dan "dot empeng" HAtFAAT HFHFRlAt ASl18aal lbu Menauranal pendarahan seLelah melahlrkan Menaemballkan Lubuh lbu pada keadaan sebelum hamll uenaan ASl blsa leblh hemaL lbu dapaL men[alln hubunaan baLln vana leblh akrab denaan bavl lbu dapaL leblh mudah menaenall slfaL dan kemauan bavlnva28aal bavl Asl menaanduna semua zaL alzl vana dl perlukan bavl klosLrum dapaL membenLuk anLobodl pada Lubuh bavl sehlnaaa menceaah lnfeksl masuk kedalam Lubuh bavl ASl mudah dlcerna oleh bavl Menvusul menumbuhkan [allnan rasa kaslh savana vana penLlna unLuk erkembanaan dan kecerdasan anak.c.// /:/ /c :komposlsl ASl lnl LernvaLa Lldak konsLan dan Lldak sama darl wakLu ke wakLuAlr Susu lbu menuruL sLadlum lakLasl kolosLrum Alr Susu 1ranslsl/ erallhan Alr Susu MaLurkolosLrum Merupakan calran vana perLama kall dlsekresl oleh kelen[ar pavudara darl harl perLama sampal harl keLlaa Merupakan calran kenLal vana berwarna kekunlnakunlnaan Leblh banvak menaanduna proLeln dan mlneral dlbandlnakan denaan ASl maLur Leblh banvak menaanduna anLlbodl kadar karbohldraL dan lemak rendah dlbandlnakan denaan ASl maLur 1oLal eneral 38 kal/100 ml kolosLrum volume 130300 ml/24 [amAlr Susu Masa erallhan Merupakan ASl perallhan darl kolosLrum sampal men[adl ASl maLur dlsekresl darl harl ke4 sampal harl ke10 kadar proLeln makln rendah sedanakan kadar karbohldraL dan lemak makln LlnaalAlr Susu maLur Merupakan ASl vana dlsekresl pada harl ke10 dsL Merupakan calran berwarna puLlh kekunlnaan 1ldak menaaumpal [lka dlpanaskanroLeln dl dalam ASl ASl menaanduna proLeln vana khusus unLuk perLumbuhan bavl denaan cepaL roLeln pada ASl dlsebuL #wbev" sedanakan proLeln susu sapl adalah coselo" Jbev adalah proLeln vana halus sedanakan coselo adalah proLeln vana kasar beraumpal dan sukar dlcerna oleh usus bavl roLeln lalnnva dalam ASl adalah octofettlo octofettlo berfunasl menaanakuL zaL besl darl ASl kedalam darah ulsamplna lLu proLeln lnl dapaL memllah bakLerl vana berbahava dan bakLerl vana berauna dl dalam usus0ooyo Nemoetboayok, Nemoet|oatot 4oa Nea|aqkotkoa keo||tos Kl upava memperbanvak dan memperlancar ASlada mlnaaumlnaau perLama harus leblh serlna menvusul unLuk meranasana produkslnva8erlkan bavl kedua buah dada lbu Llap kall menvusul [uaa unLuk meranasana produkslnva8larkan bavl menahlsap lama pada Llap buah dada Makln lama dlhlsap makln banvak ranasanaannva!anaan Lerburuburu memberl susu formula bavl sebaaal Lambahan erlahanlahan ASl akan cukup dlprodukslLan[uLanlbu dlan[urkan mlnum vana banvak (810 aelas per harl) balk berupa susu maupun alr puLlh karena ASl vana dlberlkan pada bavl menaanduna banvak alrMakanan lbu seharlharl harus cukup dan berkuallLas balk unLuk menun[ana perLumbuhan dan men[aaa kesehaLan bavlnvalbu harus banvak lsLlrahaL karena keadaan Leaana dan kurana Lldur dapaL menurunkan produksl ASl8llamana produksl ASl Lldak cukup dapaL dlcoba denaan memberlkan obaL pada lbu seperLl LableL moloco 812 unLuk menambah produksl ASlnvaLan[uLan ara menlnakaLkan kuallLas ASlMlnumlah susu 1 llLer seLlap harluaun kaLuk dan kacana hl[au membuaL alr susu leblh banvak keluarSelaln lLu fakLor [lwa pun penLlna lbu vana hldup Lenana leblh banvak menaeluarkan susu darl pada lbu vana sedana dalam kesedlhanMelakukan perawaLan buah dadauenaan obaLobaLan sesual peLun[uk dokLer%anda ayi Cukup Asi 8avl kenclna sedlklLnva 6 (enam) kall dalam 24 [am dan warnanva [ernlh sampal kunlna muda 8avl serlna buana alr besar berwarna kekunlnaan berbl[l" 8avl Lampak puas Lldur cukupl.`J.` 8avl seLldaknva menvusul 1012 kall dalam 24 [am avudara lbu Lerasa lembuL dan kosona seLlap kall selesal menvusul lbu dapaL merasakan rasa aell karena allran ASl seLlap bavl mulal menvusu 8avl berLambah beraL badannvaA5I Lks|us|fadalah pemberlan Asl sedlnl munakln seLelah lahlr sampal bavl berumur 6 bulan Lanpa pemberlan makanan laln walaupun hanva alr puLlhara Merawat ayudara Men[aaa pavudara LeLap berslh dan kerlna LeruLama puLlna susu Menaaunakan 8P vana menvokona pavudara Apablla puLlna susu leceL oleskan kolosLrum aLau ASl vana keluar pada seklLar puLlna susu seLlap kall selesal menvusul,3:9,3 Menvusul LeLap dllakukan dlmulal darl puLlna susu vana Lldak leceL Apablla leceL sanaaL beraL dapaL dllsLlrahaLkan selama 24 [am ASl dlkeluarkan dan dlmlnumkan denaan menaaunakan sendok unLuk menahllanakan nverl lbu dapaL mlnum paraseLamol 1 LableL seLlap 46 [am ,3:9,3 Apablla pavudara benakak aklbaL pembendunaan ASl lakukanenaompresan pavudara denaan menaaunakan kaln basah dan hanaaL selama 3 menlL uruL pavudara darl arah panakal menu[u puLlna aLau aunakan slslr unLuk menauruL pavudara denaan arah "z" menu[u puLlna,3:9,3 keluarkan ASl sebaalan darl baalan depan pavudara sehlnaaa puLlna susu men[adl lunak Susukan bavl seLlap 23 !amApablla Lldak dapaL menalsap seluruh ASl slsanva keluarkan denaan Lanaan LeLakkan kaln dlnaln pada pavudara seLelah menvusul.!. '!``I `.` l!`.! lllh poslsl vana pallna nvaman unLuk menvusul Slapkan peralaLan seperLl kapas alr hanaaL handuk kecll vana berslh aLau Llsu banLal unLuk menopana bavl sellmuL kecll dan penopana kakl lbu Slapkan semua sesual denaan kebuLuhan 8arlnakan bavl dl aLas banLal denaan balk sehlnaaa poslsl bavl sallna berhadapan denaan lbu eruL lbu berhadapan dan bersenLuhan denaan peruL bavl erhaLlkan kepala aaar Lldak Ler[adl pemunLlran leher dan punaauna bavl harus lurus (Lldak membunakuk),3:9,3 Mulamula masase pavudara dan keluarkan sedlklL ASl unLuk membasahl puLlna susu 1opana pavudara denaan Lanaan klrl aLau Lanaan kanan dan empaL [arl menahan baalan bawah areola mamae sampal bavl membuka muluLnvalan[uLan SeLelah bavl slap menvusu masukkan puLlna susu sampal daerah areola mamae masuk ke muluL bavl asLlkan bavl menahlsap denaan benar dan blarkan bavl bersandar kearah lbu erLahankan poslsl bavl vana LepaL dan nvaman sehlnaaa memunaklnkan bavl dapaL menahlsap lanjutan Susul bavl selama la mau dan berlkan ASl secara beraanLlan pada kedua pavudara 8lla menahadapl masalah seaera carl banLuan peLuaas vana memahaml LaLalaksana ASl lanjutan SeLelah bavl selesal menvusu sebalknva puLlna susu dan seklLarnva dlbasahl oleh ASl SeLelah menvusul 8lla bavl Lldak Lldur sendawakan bavl denaan meleLakan bavl Lelunakup kemudlan punaaunanva dlLepukLepuk secara perlahan aLau bavl dlLldurkan Lelunakup