Click here to load reader

Putovanje Ka Allahu

  • View
    249

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Putovanje Ka Allahu

PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 2 PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 3 PUTOVANJE KA ALLHU imm hfidh Ibn Redeb el-Hanbel Plav, Sandak ramadn 1433. hidretske jul 2012. godine PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 4 Izdava: ''K e l i m e t u l H a qq'' Plav, Sandak www.kelimetul-haqq.com www.kelimetul-haqq.org [email protected] Autor: imm hfidh Ebul-Ferad ibn Redeb el-Hanbel Prevod, prelom i lektura teksta: Eb Ahmed Unos teksta Eb Hafsa Dizajn korice: Eb Merjem tampa: ''K e l i m e t u l H a qq'' V A N A N A P O M E N A ! Svako kopiranje i umnoavanje ove knjige ili bilo kojeg njenog dijela bez odobrenja izdavaa je veoma pohvaljeno i preporuljivo PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 5 Rekao je Allhov Poslanik Muhammed, sallallhu 'alejhi we sellem: ''Najvrijedniji dihd je rei rije istine pred nepravednim vla-darem.'' 1 ''Prvak ehd je Hamza, a potom ovjek koji doe nepraved-nom vladaru, kae mu istinu u lice, pa ga vladar ubije.'' 2 ''Neka nikoga od vas ne sprijei strah od ljudi da kae istinu kada je vidi ili bude njen svjedok, jer mu rije istine nee pribliiti as smrti, niti mu umanjiti nafaku.'' 3 1 hadth biljee Eb Dwd, et-Tirmidh i Ibn Mde u svojim ''Suneni-ma'' od Eb Se'da el-Hudrija i Eb Umme el-Bahilija. 2 hadth biljei Hkim od Dbir ibn 'Abdullha. 3 hadth biljei imm Ahmed u svome ''Musnedu'' od Eb Se'da el-Hud-rija. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 6 PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 7 `., < _..-l ,>lBIOGRAFIJA AUTORA Hfidh Ebul-Fered ibn Redeb el Hanbel On je imm hfidh ZejnudDn 'AbdurRahmn ibn Ahmed ibn 'AbdurRahmn ibnul-Hasan ibn Muhammed ibn Ebul-Berekt Mes'd es-Sulem el-Hanbel ed-Dimeq. Njegova kunja je bila Ebul-Fered, a nadimak Ibn Redeb, to je zapravo bio nadimak njegovog djeda koji je roen u tom mjesecu (redebu). Roen je u Bagddu 736. hidretske godine i odgojen je u uenoj i bogobojaznoj porodici. Umro je u noi ponedeljka etvrtog dana mjeseca ramadna 795. hidretske godine u Damasku. Uio je i uzimao znanje od velikih uenjaka svog vremena. U Damasku je uio pred Ibnul-Qajjim el-Dewzijem, ZejnudDnom el-'Irqijem, Ibn en-Neqbom, Muhammed ibn Ism'l el-Habbzom, Dwd ibn Ibrhm el-'Attrom, Ibn Qt el-Debelom i Ahmed ibn 'Abdul-Hd el-Hanbelijem. U Mekki je sluao od el-Fehr 'Uthmn ibn Jsufa el-Nuwejrija. U Qudsu (Jerusalemu) je sluao od el-hfidha el-'Al'ija. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 8 U Misru je sluao od SadrudDna Ebul-Fetha el-Mejdmija i NsirudDna ibn el-Mulka. Mnogi studenti znanja su mu dolazili da bi pred njim uili. Meu najpoznatijim od njegovih uenik bili su Ebul-'Abbs Ahmed ibn Eb Bekr ibn 'Al el-Hanbel, Ebul-Fadl Ahmed ibn Nasr ibn Ahmed, Dwd ibn Sulejmn el-Mewsil, 'AbdurRahmn ibn Ahmed ibn Muhammed el-Muqr, ZejnudDn 'AbdurRahmn ibn Sulejmn ibn Ebul-Karam, Eb Dherr ez-Zerqa, el-Qdi 'Al'udDn ibn el-Lehm el-Ba'l i Ahmed ibn SejfudDn el-Hamew. Ibn Redeb se posvetio znanju i uloio ogromnu veinu svog vremena istraujui, piui, izdavajui, poduavajui i dajui fetwe. Mnogi uenjaci su ga pohvalili zbog njegovog ogro-mnog znanja, zuhda i strunosti u hanbelijskom medhhebu. Ibn Qdi e-uhbe je o njemu rekao: ''On je itao i postao pronicljiv u razliitim poljima nauke. Prihvatio se mes'el medhheba sve dok ih nije usavrio. Posvetio se uenju znanja tekstova, mahan i znaenja hadtha''. 4 Ibn Hader je o njemu rekao: ''On je bio nadasve pronicljiv u nauci hadtha, u pogledu imena prenosilaca, njihovih biografija, njihovih puteva predaja i svijesti o njihovom znaenju''. 5 4 Ibn Qdi e-uhbe, ''Trh'', 3. tom, 195. str. 5 Ibn Hader, ''Inb'ul-Gamr'', 1. tom, 460. str. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 9 Ibn Muflih je o njemu rekao: ''On je ejh, veliki 'lim, hfidh, zhid, ejh hanbelijskog medhheba; izdao je mnoge korisne radove.'' 6 Napisao je mnoge korisne radove; neki od njih su istaknuti, poput ''El-Qaw'id el-Kubr fil-Fur' '', o kojem je reeno: ''To je jedno od ud ovoga doba''. 7 Za njegov komentar na et-Tirmidhijev ''Sunen'' je reeno da je najdetaljniji i najbolji ikada napisan; do te mjere da se el-'Irq o kome je Ibn Hader rekao: ''On je bio udo svoga doba'' potpomagao njime kada je sakupljao svoj komentar na istu knjigu. tavie, on ima mnoga vrijedna djela koja obja-njavaju razliite pojedinane hadthe, kakvi su: ''erh Hadth M Dhi'bni Di'an Ursil f Ganam'', ''Ihtijr el-Ewl erh Hadth Ihtism el-Mele' el-E'al'', ''Nr el-Iqtibs f erh Wasijje en-Nebijj li Ibn 'Abbs'' i ''Keful-Kurbe f Wasfi Hli Ehlil-Gurbe''. Iz oblasti tefsra napisao je djela: ''Tefsr sre el-Ihls'', ''Tefsr sre el-Ftiha'', ''Tefsr sre en-Nasr'' i ''El-Istign' bil-Qur'n''. Iz oblasti hadtha je napisao sljedea djela: ''erh 'ilet-Tirmidh'', ''Fethul-Br erh Sahh el-Buhr'' i ''Dmi' el-'Ulmi wel-Hikem''. 6 ''El-Maqsed el-Arad'', 2. tom, 81. str. 7 Ibn 'AbdulHd, ''Dail 'al Tabeqt Ibn Redeb'', 38. str. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 10 Na polju fiqha je napisao sljedea djela: ''El-Istihrd f Ahkm el-Hard'' i ''El-Qaw'id el-Fiqhijje''. Na polju biografija napisao je monumentalni ''Dajl 'al Tabeqtil-Hanbile''. Takoer je napisao i djela: ''Lat'if el-Me'rif'' i ''Et-Tahwf minen-Nr''. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 11 Uvod Sa imenom Allha, Milostivog, Samilosnog El-Buhr biljei od Eb Hurejre, radijallhu anhu, da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Nikog od vas nee spasiti njegova djela.'' Upitali su: ''Zar ni tebe, Allhov Poslanie?'' On ree: ''Ni mene, ako me Allh ne obaspe milou! Radite ispravno, iskreno i um-jereno! I putujte ka Allhu ujutru, poslije podne (na kra-ju dana) i u jednom dijelu noi! Drite se umjerenog puta i stii ete (do eljenog cilja)!'' 8 On je takoer zabiljeio ovaj hadth na drugom mjestu sa rijeima: ''Ova vjera je lahka. U ovoj vjeri se niko nee sa njom hrvati (preopteretiti), a da ga ona nee savladati. Budite umjereni i radite ispravno! Obveseljavajte i trai-te pomo od Allha jutrom, popodne (na kraju dana) i neto krajem noi!'' 9 On takoer biljei od ''ie, radijallhu 'anh, da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Radite ispravno, iskreno i umjereno i radujte se, jer nikoga u dennet nee uvesti njegova djela.'' ''Zar ni tebe, Allhov Poslanie?'' ''Ni mene, jedino ako me Allh obaspe oprostom i milou.'' 10 On takoer od nje biljei da je Allhov Poslanik, salla-llhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Radite ispravno, iskreno i 8 hadth biljei el-Buhr (broj 6463). 9 hadth biljei el-Buhr (broj 39). 10 hadth biljei el-Buhr (broj 6467). PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 12 umjereno. Znajte da nikoga nee njegovo djelo uvesti u dennet i (znajte) da su Allhu najdraa djela ona koja su najtrajnija, makar bila i neznatna (makar ih bilo ma-lo).'' 11 Ovi asni hadthi 12 odreuju veliki i vaan princip iz kojeg se granaju mnoga pitanja vezana za putovanje ka Allhu, putujui du Njegovog puta. 11 hadth biljei el-Buhr (broj 6464). 12 Muslim (broj 2816 i 7113) biljei hadith od Eb Hurejre da je Allhov Poslanik, sallallhu 'alejhi we sellem, rekao: ''Nema nijedne osobe ije de je djelo uvesti u dennet.'' Bio je upitan: ''Allhov Poslanie, pa zar ni tebe?'' On je odgovorio: ''ak ni mene, ako me Allh ne obuhvati svojom milodu.'' On takoer biljei (broj 2816 i 7121) od Dbira da je uo Allhovog Vjerovjesnika, sallallhu 'alejhi we sellem, da kae: ''Djela nijednog od vas ga nede uvesti u dennet ili ga spasiti od vatre; ak ni mene, izuzev da to bude kroz Allhovu milost.'' Hadith je takoer od Eb Se'da zabiljeio Ahmed (broj 11486), a od Eb Mus'a, Usme ibn erka, erk ibn Triqa i Esed ibn Kurza ga je zabiljeio Tabern u ''El-Kebru'' (broj 493, 1001, 6549, 7218 i 7221). PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 13 PRVO POGLAVLJE VELIKI PRINCIP to se tie ovog principa, to je princip da ovjekova djela nisu dovoljna da ga spasu od dehennemske vatre ili da mu obezbijede ulazak u dennet; ve, nasuprot ovome, ovo se moe desiti samo putem Allhove milosti i Njegovim op-rostom. Qur'n podrava ovo znaenje na mnogim mjesti-ma, kakve su Njegove rijei: _.]! `>!> `>> _. >.,: : _ _l,,. l.. l. .s :!:,. .l>: ..> _> _. !.> `.. !,. _...s < < .:..s _`.`> ,.l''Onima koji su hidru uinili i koji su iz domova svojih prognani, koji budu na putu Mome uznemiravani i koji budu ubijali i ubijani obrisau njihova loa djela i uveu ih u dennetske bae kroz koje e rijeke tei, kao nagrada od Allha. A kod Allha je nagrada naj-ljepa.'' 13 13 sra lu 'Imrn, 195. jet. PUTOVANJE KA ALLHU Ibn Redeb el-Hanbel 14 >:,`, , .>, .. . ..> > !, ',-. ',1.''Gospodar njihov im alje radosne vijesti o Njegovoj milosti i zadovoljstvu i dennetima u kojima e oni vjeno uivati.'' 14 `... _ _,,. < `>l.!, >.. _>l:,> _>l | ,.. .-. -, _>l _>,.: `>l>.`, ..> _>_. !.> `..''U Allha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i ivotima svojim na Allhov

Search related