Click here to load reader

Fantastično putovanje

  • View
    897

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Fantastično putovanje

  • 1. . ZOOM ZOOM uveanjem x 10 iz MIKRO u MACROKOZMOS

2. Ovo je karakteristino putovanje kojim preskakujemo distance s faktorom 10 !!! Kreemo s 100 to odgovara 1 metar, i nastavljamo s faktorima 10 x ,tj. 101 (10 metara), 102 (10x10 = 100 metara, 103 (10x10x10 = 1.000 metara), 104 (10x10x10x10 = 10.000 metara) i.t.d., sve dok ne dosegnemo limit nae mentalne imaginacije u smjeru makrokozmosa !!! Nakon toga se vraamo, malo bre, do toke s koje smo krenuli i nastavljamo dalje u suprotnom smjeru smanjujui distance naeg putovanja takoer uz faktor 10 u tajne mikrokozmosa !!! stalno promatrajui stanje univerzuma ne moemo a da se ne zapitamo koliko smo neznatni i kako malo znamo ... 3. pa, sretan put ! 4. Rastojanje meu granama voki, u vrtovima 100 1 metar 5. Kreemo dalje .... moemo razlikovati lie. 101 10 metara 6. Na ovom rastojanju moemo vidjeti rubove parkova i okunica 102 100 metara 7. Prelazimo s mjere metra u kilometar... Sada uoavamo kvartove i stambene zone ... 103 1 km 8. Moemo uoiti kvart, ali ne i kue u kvartu 104 10 km 9. Na ovoj visini je vidljiva Florida u okviru SAD- a ... 105 100 km 10. Tipina vidljivost koju imaju astronauti sa satelita 106 1.000 km 11. Uoava se sjeverna hemisfera Zemlje i dio june 107 10.000 km 12. Zemlja postaje malena ... 108 100.000 km 13. Vidi se Zemlja i orbita Mjeseca (bijelo) ... 109 1 milijun km 14. Vidi se dio orbite Zemlje u plavom 1010 10 milijuna km 15. 1011 100 milijuna km Orbita Venere i Zemlje ... 16. Orbite Merkura, Venere, Zemlje, Marsa i Jpitera 1012 1 milijarda km 17. Na ovoj visini naeg putovanja sagledavamo Sunev sistem i orbite njegovih planeta 1013 10 milijardi km 18. 1014 100 milijardi km Slika Sunevog sistema postaje malena ... 19. Sunce sada postaje mala zvijezda okruena tisuama drugih zvijezda ... 1015 1 bilijarda km 20. Na udaljenosti jedne svjetlosne godine, malena zvijezda Sunce izgleda zaista vrlo mala 1016 1 svjetlosna godina 21. Na ovoj udaljenosti vie nita konano ne uoavamo .... 1017 10 svjetlosnih godina 22. Nita samo zvijede i zvjezdane staze ... 1018 100 svjetlosnih godina 23. 1019 1.000 svjetlosnih godina Na ovoj distanci uoavamo dio zvjezdanog sustava nae galaksije Mlijene Staze 24. Nastavljamo se udaljavati od Mlijene Staze 1020 10.000 svjetlosnih godina 25. Doseemo periferiju Mlijene Staze 1021 100.000 svjetlosnih godina 26. S ove ogromne udaljenosti uoavamo cijelu Mlijenu Stazu ali i druge galaksije takoer ... 1022 1 milijun svjetlosnih godina 27. S ove udaljenosti, sve galaksije izgledaju malene s mnogo praznog prostora izmeu njih. To je jedinstveno pravilo za sva tijela u UNIVERZUMU ! Daljnje putovanje bismo mogli nastaviti samo uz nau imaginaciju ali sada emo se ubrzano vratiti kui od kuda smo krenuli 1023 10 milijuna svjetlosnih godina 28. 1022 29. 1021 30. 1020 31. 1019 32. 1018 33. 1017 34. 1016 35. 1015 36. 1014 37. 1013 38. 1012 39. 1011 40. 1010 41. 109 42. 108 43. 107 44. 106 45. 105 46. 104 Uz spoznaju da dolazimo u podruje naih distanci pitamo se ... Tko smo mi ? Kamo idemo ? Od kuda smo doli ? 47. 103 Ili ... to mi predstavljamo u Univerzumu ? ! 48. 102 Na naem putovanju prema gore mi smo dosegnuli udaljenost od 10 na 23 ! ! ! 49. 101 sada emo se uputiti u unutranjost materije u suprotnom smjeru ... 50. upravo kreemo s nae poetne toke, gdje distance doseemo naim rukama ... 100 jedan metar 51. Smanjujemo razmake na 10 cm ... uoavamo dimenzije lia 10-1 10 centmetara 52. U okviru ovih udaljenosti moemo uoavati strukturu pojedinih listova 10-2 1 centmetar 53. pojavljuje se slika celularne tj stanine strukture ... 10-3 1 milmetar 54. uoavaju se stanine elije mogue je uoiti skupine unutar njih ... 10-4 100 mikrona 55. kreemo na put unutar stanine elije ... 10-5 10 mikrona 56. postaje vidljiva jezgra stanice ... 10-6 1 mikron 57. promjenili smo jedinicu mjere da bismo se prilagodili distancama unutar stanine jezgre ... sada uoavamo kromozome 10-7 1.000 angstrema 58. unutar ovog mikro-univerzuma, ve se uoava lanac DNA ... 10-8 100 angstrema 59. ... sada se ve mogu razlikovati blokovi kromozoma ... 10-9 10 angstrema 60. nalik oblacima, uoavaju se elektroni ovo su ugljikovi atomi koji izgrauju na svijet ... moete uoiti podudarnost mikrokozmosa s makrokozmosom ... 10-10 1 angstrem 61. u ovom minijaturnom svijetu uoavamo atomske putanje (orbite) elektrona . 10-11 10 pikometara 62. i ponovo podudarna slika karakteristian prazni prostor izmeu jezgre (nukleusa) i putanje (orbite) elektrona 10-12 1 pikometar 63. na ovim nevjerojatno malim unutar-atomskim distancama, moemo uoiti jezgru atoma ... 10-13 100 fentometara 64. sada ve uoavamo jezgru ugljikovog atoma 10-14 10 fentometara 65. sada smo ve u podruju znanstvene imaginacije licem u lice s protonom 10-15 1 fentometar 66. skupine protonskih estica - quarkovi Ii jo dalje ... mogue je samo ako bismo prekoraili granicu znanstvene spoznaje a to je granino podruje materije 10-16 100 atometara 67. i sada ... jeste li Vi moda centar univerzuma ? ! Jeste li posebna kreatura same KREACIJE ? ! to je iza ovih dosegnutih graninih podruja ? Postoje li uope bilo kakva granina podruja ? ! Vidjeli smo putujui u smjeru malih dimenzija da smo dosegnuli distancu od minus 10 na 16 doavi na granino podruje same materije ... Dok nas je put u smjeru velikih dimenzija doveo do distanci od 10 na 23 i tada smo stali ... Meutim, stvarno je mogue nastaviti putovanje ali izvan okvira nae znanstvene spoznaje bazirajui se na naoj imaginaciji !!! ... a tada ... tko moe tvrditi da smo sami i jedini u univerzumu ? ! 68. kraj ili moda ne !