of 17 /17
ทัวร์ TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) “NRT11 TOKYO LAVENDER ยืน 1” สายการบิน Thai Lion Air (SL)

´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N)...

Page 1: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

ทวร TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) “NRT11 TOKYO LAVENDER ยน 1”

สายการบน Thai Lion Air (SL)

Page 2: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19

บนดวยสายการบน ไทยไลออนแอร (SL) : ขนเครองทสนามบนดอนเมอง(DMK)

SL 300 DMK(กรงเทพ) - NRT(นารตะ) 01.00 – 09.10SL301 NRT(นารตะ) - DMK(กรงเทพ) 11.00 – 16.45

**โหลดกระเปาสมภาระโดยน าหนกไมเกน 20 ก.ก. (1 ชน) และ ถอขนเครองบนไดน าหนกไมเกน 7 ก.ก. **

วนท 1 กรงเทพฯ (ดอนเมอง) (-/-/-)

22.00 คณะพรอมกน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ดอนเมอง กรงเทพฯ อาคารผโดยสารระหวางประเทศ อาคาร

1 ชน 3 เคานเตอรเชคอน หมายเลข 8 สายการบน Thai Lion Air โดยมเจาหนาทของบรษทฯ คอยใหการ

ตอนรบ อ านวยความสะดวกตลอดขนตอนการเชคอน และ หวหนาทวรใหค าแนะน าเพอเตรยมความพรอม

กอนออกเดนทาง ขอควรทราบ : ประเทศญปนไมอนญาตใหน าอาหารสด จ าพวก เนอสตว พช ผก ผลไม

เขาประเทศ หากฝาฝน จะมโทษปรบและจบ ทงนข นอยกบดลพนจของเจาหนาทศลกากร ดานตรวจคนเขา

เมอง

วนท 2 กรงเทพฯ (ดอนเมอง) - โตเกยว (นารตะ) – วดอาซากสะ – โออโนะ ฮคไค – โกเทมบะ

เอาทเลท (พเศษ !! เมนบฟเฟตขาปยกษไมอน !! และ อาบน าแร ออนเซน !!) (-/L/D)

01.00น. ออกเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต นารตะ ประเทศญป น โดยสายการบน Thai Lion Air เทยวบนท

SL300 ** มเสรฟ SNACK บนเครอง มจอทกทนงดหนง/ฟงเพลง ใชเวลาบนประมาณ 6 ชวโมง **

09.10น. เดนทางถง ทาอากาศยานนานาชาตนารตะ ประเทศญป น (ตามเวลาทองถนเรวกวาเมองไทยประมาณ 2

ชวโมง) หลงผานขนตอนการตรวจหนงสอเดนทาง และตรวจรบสมภาระเรยบรอย

น าทานนมสการเจาแมกวนอมทองค า ณ วดอาซากสะ (Sensoji Temple) วดทไดชอวาเปนวดทมความ

ศกดสทธ และไดรบความเคารพนบถอมากทสดแหงหนงใน กรงโตเกยว ภายในประดษฐานองคเจาแมกวน

อมทองค าทศกดสทธ ขนาด 5.5 เซนตเมตร ซงมกจะมผคนมากราบไหวขอพรเพอความเปนสรมงคลตลอด

ทงป ประกอบกบภายในวดยงเปนทต งของโคมไฟยกษทมขนาดใหญทสดในโลกดวยความสง 4.5 เมตร ซง

แขวนหอยอย ณ ประตทางเขาทอยดานหนาสดของวด ทมช อวา “ประตฟาค ารณ” และถนนจากประตเขาสตว

วหารทประดษฐานเจาแมกวนอมทองค า มชอวา ถนนนากามเซะ (Nakamise Road) ซงเปนทตงของ

Page 3: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 รานคา ขายของทระลกพนเมองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนด ของเลน รองเทา พวงกญแจทระลก ฯลฯ

ใหทกทานไดเลอกซอเปนของฝากของทระลก อสระใหทานสามารถเดนไปถายรปคกบหอคอยทสงทสดใน

โลก แลนดมารกแหงใหมของกรงโตเกยว ทรมแมน าสมดะ โตเกยว สกายทร

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร เมน บฟเฟตปงยาง YAKINIKU

น าทานเดนทางส โอชโนะ ฮคไค (OSHINO HAKKAI) บอน าธรรมชาตกบความเลอมใสศรทธา ความเชอใน

ภเขาไฟศกดสทธฟจยามา กบเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมะ ของบนภเขาไฟฟจทไหลซม ลกลง

พนพภพปฏบตการซมซบบรเวณทลมท าใหเกนน าซมขงขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน าในบอแตละ

บอใสสะอาดจนเกดสะทอนทสวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานทแหงนไดรบการคดเลอกเปน 1ใน100

อนดบแหลงน า จากธรรมชาต ทดทสดของญปน ทานสามารถเลอกซอสนคาพนเมองตางๆ และสนคา

เกษตรกรรมทชาวบานน ามาขายระหวางทางได ไมวาจะเปนผกภเขาทสดกรอบผลไมอบแหง ถว มนญปน

และอนๆ อกมากมาย

Page 4: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19

น าทานเดนทางส โกเทมบะ พรเมยม เอาทเลท (Gotemba Premium Outlets) ศนยรวมสนคาแบรนดเนม

ทง Street Brand และ Hi-End Brand ทย งใหญ ใหทานไดอสระชอปปงอยางจใจ เชน MICHEL KLEIN,

MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI ,

DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES ,

HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA

KIDSเปนตน

ค า บรการอาหารค า ณ ภตตาคาร พเศษ ! เมนบฟเฟตขาปยกษไมอน

พกท FUJISAN GARDEN HOTEL หรอเทยบเทา

Page 5: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 จากนน อสระใหทานไดผอนคลายกบการแชน าแร ออนเซนธรรมชาต ซงชาวญป นมความเชอวา

หากไดแชน าแรออนเซน ธรรมชาตนแลว จะท าใหผวพรรณเปลงปลง สวยงาม และชวยใหระบบการ

หมนเวยนโลหตดขน

วนท 3 ภเขาไฟฟจชน5 - พพธภณฑแผนดนไหว – ทงลาเวนเดอร Oishi Park – ชนจก (B/L/-)

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น าทานเดนทางส ฟจยามา ฟจซง หรอ ทเรารจกกนทวไปในนามของ ภเขาไฟฟจ (Mount Fuji) ตงอย

ระหวาง จ.ชซโอกะ และ จ.ยามานาช ภเขาทมความสงเหนอจากระดบน าทะเล 3,776 เมตร ภเขาทมช อเสยง

และเปนทรจกไปทวโลกในเรองความสวยงามทธรรมชาตไดมอบมาใหอยางลงตว และยงถอวาเปนสญลกษณ

หนงของประเทศญปน ทงยงเปนจดมงหมายของนกทองเทยวตางชาตทมาเยอนประเทศญปนในตลอดทก

ฤดกาล ซงในป พ.ศ. 2556 ทผานมา องคการยเนสโก ไดประกาศใหภเขาไฟฟจ ไดรบการขนทะเบยนเปน

มรดกโลกทางวฒนธรรมอกดวย

น าทานเดนทางขนส ภเขาไฟฟจ ชนท 5 (ทางบรษท ขอสงวนสทธไมขน ในกรณทอากาศไมเอออ านวย หรอ

ทางขนปด โดยเจาหนาท ทดแลทางขนจะเปนผพจารณาและตดสนใจเทานน กรณทไมสามารถขนได ทาง

บรษทขอสงวนสทธในการชดเชยเงนคนไมวากรณใดๆ เพราะทางบรษทไดช าระคาใชจายทงหมดในลกษณะ

ของการเหมาจายเรยบรอยแลว) เมอถงทภเขาไฟฟจช น 5 ทกทานจะไดพบกบความสวยงามของตวภเขา

และววโดยรอบของภเขาไฟฟจ และสมผสกบอากาศทบรสทธ เยนสบาย อสระใหทกทานไดเกบภาพความ

ประทบใจเกบไวตามอธยาศย ทานสามารถเลอกซอสนคาของทร ะลกซงเปนสญลกษณรปภเขาไฟฟจใน

หลากหลายบรรยากาศไดอกดวย ทบนภเขาไฟฟจช น 5 น ยงเปนทต งของ ศาลเจาโคมตาเคะ (Komitake

Jinja) ของศาสนาลทธชนโต เปนทสกการะบชาและอธฐานขอพร อกทงยงเปนทส าหรบบวงสรวงทานเทนก

โดยมความเชอวารอบของฟจซงช น 5 น ถกเรยกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนก” (ปศาจทมจมก

แดงยนออกมา) โดยมความเชอวาทนทานเทนกปกครองอยนนเอง และ ยงวากนวา ศาลเจาแหงนมสมบต

ของทานเทนกหลงเหลออยมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญทมน าหนกกวา 375 กโลกรม ตกอยทพนใน

Page 6: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 สวน ซงในสมยกอนมผคนนยมมาทดลองยกขวานนกนมากมาย เปนตน จงเปนทมาวาท าไมภเขาไฟฟจ จง

เปนสถานทศกดสทธท ผคนตางเคารพบชาและนยมมาซอเครองรางของขลงกลบไปเปนฝากของเปนทระลก

น าทานเดนทางส พพธภณฑแผนดนไหว (Experience Earthquake) ทจ าลองเรองราวของภเขาไฟฟจ

และทานจะไดสมผสกบบรรยากาศของการจ าลองเหตการณเรองราวตางๆ ทเกยวกบการเกดแผนดนไหวท

เกดขนในประเทศญปน เทคโนโลย ววฒนาการ การวางแผนปองกนตอภยธรรมชาตทประเทศญปนไม

สามารถหลกเลยงไดน ใหทานอสระเลอกซอของทระลกตามอธยาศย

เทยง บรการอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร

น าทานสทงลาเวนเดอร สวนสาธารณะรม Oishi Park สวนสาธารณะรมทะเลสาบคาวากจโกะ ดานในม

ศนย Kawaguchiko Natural Living Center ทสามารถซอของฝากสนคาหตถกรรมทองถนมากมายอกทงใน

หนารอนยงสามารถชนชมความงามของลาเวนเดอร โดยมภเขาไฟฟจในหนารอนเปนฉากหลง นบเปนอก

หนงจดถายรปยอดฮตเลยทเดยว

(การบานของดอกไมขนอยกบสภาพอากาศเปนส าคญ ปกตจะอยชวงประมาณชวงเดอนมถนายน – ตน

กรกฏาคม)

**ในกรณททงลาเวนเดอรยงไมบานหรอบานจนหมดแลว ขอน าทานส ศาลเจาคตะงจฮองง ฟจ

แทน**

Page 7: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19

น าทานส ยานชอปปงชนจก (Shinjuku) ใหทานอสระและเพลดเพลนกบการชอปปงสนคามากมายและ

เครองใช ไฟฟา กลองถายรปดจตอล นาฬกา เครองเลนเกมสหรอสนคาทจะเอาใจคณผหญงดวย กระเปา

รองเทา เสอผา แบรนดเนม เสอผาแฟชนส าหรบวยรน เครองส าอางยหอดงของญปนไมวาจะเปน KOSE ,

KANEBO , SK II , SHISEDO และอนๆ อกมากมาย

ค า อสระอาหารค า ตามอธยาศยเพอสะดวกแกการชอปปง

ทพก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอเทยบเทา

Page 8: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19

วนท 4 อสระทองเทยวตามอธยาศยหรอเลอกซอดสนยแลนด (B/-/-)

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อสระเตมวน ใหทานอสระชอปปง หรอเดนทางสสถานททองเทยวอน ๆ โดยมไกดคอยใหค าแนะน าในการ

เดนทาง อาท

- ศาลเจาเมจ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชนโต ทสรางขนเพออทศและเปนทสถตยวญญาณขององคสมเดจ

พระจกรพรรดเมจ ซงเปนจกรพรรดทมความส าคญกบประเทศญปนยคปจจบนเปนอยางยง และไดรบความ

เคารพจากชาวญปนยคปจจบนมากทสด

- ยานฮาราจก แหลงรวมเสอผา เครองประดบ รองเทา ของวยรนญปน หากคณคอคนทก าลงมองหาซอ

เสอผาแบบแปลกๆ หรอตองการหาซอเสอผาแนว Cost Play ทานยงสามารถหาไดจากทนอกดวย หรอ ถา

ตองการเหนวยรนญปนแตงตวแบบแปลกๆ กสามารถมาดไดทนได จะมวยรนญปนนารกๆ เดนกนเตมถนน

เหมอนกบถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนนแลว ทานยงไดชอปปงสนคาแบรนดดงระดบ

โลก อาท CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอสาวก ONITSUKA TIGER ทตองการหา

รองเทาแบบตนฉบบ MADE IN JAPAN ท SHOP นมแบบใหเลอกสรรมากมาย อกทงยงมรานขายตกตา

KITTY DORAENMON หรอตกตา LINE สดแสนนารกไวคอยเอาใจคณหน อกทงยงม SHOP ใหญของ

กระเปาสดฮต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอ COMME DES GARCONS อกดวย

- ยานชบยา ศนยกลางแฟชนวยรนในโตเกยวหามมถกใจถายภาพคไวเปนทระลกกบ “ฮาจโกะ” รปปนสนข

แสนรท กลายเปนจดนดพบยอดฮตส าหรบหนมสาวโตเกยว อพเดทแฟชนสไตลโตเกยวทตก(109) อจมารคว

ทงเสอผา กระเปา รองเทา เครองประดบและแฟชนช นน าของญปนในฤดตางๆอนๆมากมาย

- ยานชอปปงชนจก (Shinjuku) ใหทานอสระและเพลดเพลนกบการชอปปงสนคา

มากมายและ เครองใช ไฟฟา กลองถายรปดจตอล นาฬกา เครองเลนเกมส หรอสนคาทจะเอาใจคณผหญง

ดวย กระเปา รองเทา เสอผา แบรนดเนม เสอผาแฟชนส าหรบวยรน เครองส าอางยหอดงของญปนไมวาจะ

เปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอนๆ อกมากมาย

- Shisui Premium Outlets อยใกลกบสนามบนนารตะ เปดใหบรการทกวน

มแบรนดช นน าของญปนและแบรนดตางประเทศใหเลอกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน Coach, Coach

Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors,

Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren

สามารถชอปไดตงแตเวลา 10:00 - 20:00น. ชอปปงอยางจใจกบสนคาแบรนดเนมทแหลงรวมสนคาน าเขา

และสนคาแบรนดญปนโกอนเตอรมากมาย

Page 9: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 เทยง อสระอาหารกลางวน ตามอธยาศยเพอสะดวกแกการทองเทยว

หรอหากทานใดมความประสงคจะ เลอกซอดสนยแลนดเพมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดนทาง)

ดสนยแลนดโลกแหงจนตนาการของราชาการตนญปนซงเปนดสนยแลนดแหงแรกทสรางนอกประเทศ

สหรฐอเมรกา โดยสรางขนในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทาน

สนกสนานกบเครองเลนนานาชนด (ไมจ ากดจ านวนการเลน ) ผจญภยในดนแดนตางๆ ใหทานเลนเครองเลน

ตวใหมจากภาพยนตรการตนเรองดง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเบยนในดนแดนโจรสลดจาก

ภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวญกบบานผสงใน Haunted Mantion สมผสความนารกของ

ตกตาเดกนานาชาตในโลกใบเลก Small World ชมภาพยนตรสามมตThe Invention of the Year ใหทานได

สนกสนานพรอมกบการจบจายเลอกซอสนคาทระลกนารกในดสนยแลนดอกทงยงจะไดสมผสกบตวการตน

เอกจากวอลดสนย อยาง มกกเมาส มนนเมาส พรอมผองเพอนการตนอกมากมายสนกกบการจบจายซอของ

ทระลกนารกในดสนยแลนด

การเดนทางจากนารตะสโตเกยว

แผนทการเดนทาง

Ueno Nippori Airrport

นาท 41 36 Keisei Skyliner

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo

นาท 97 92 84 80 67

Narita Express

N'EX

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa

นาท 125+ 120+ 110+ 95+ 85+

Airport

Limousine Bus

Tokyo Area

นาท 90+ Taxi

Page 10: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 1) จากโรงแรมแถวยานนารตะสสนามบนนารตะใชรถบสบรการฟรของทางโรงแรม แตเนองดวยจะตองเรมตง

แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เปนชวงทมลกคาใชบรการไป

สนามบน เปนจ านวนมากซงอาจจะท าใหขนรถบสไมครบตามจ านวนผเดนทางทงหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟทว งจากสนามบนนารตะไปสถาณอเอะโนะเพยง 41 นาทโดยใช

ความ เรวในการวง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตวจะอยท เทยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาทใหบรการ 7.28-18.20

น เพราะฉะนนกอนเดนทางกลบควรเชคเทยวสดทายวาหมดตอนกโมง

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมองจากคาย JR ถอวาเปนรถไฟทราคาคอนขางสง

นดนงแตตวรถไฟจะเปนแบบระบทนงบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลววาขนไปแลวเราจะไมมท นงเบาะ

สามารถหมนเขา หากนไดมอาหารขายบนรถไฟโดยคาตวรถไฟจะอยทราคาเทยวละ 3,190 เยน/ทานโดย

เวลาทรถไฟใหบรการตงแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนนกอนเดนทางกลบควรเชคเทยวสดทายวาหมด

ตอนกโมง

4) Airport Limousine Bus เปนอก 1 ทางเลอกในการเดนทางเขาโตเกยวแตรถบสนจะจ ากดจ านวนผโดยสาร

ตอรอบโดยตอรอบจะรบอย 35-40 ทานตอเทยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดนทาง 80-100 นาท ราคา 3,000

เยน/ทาน/เทยว เวลาทใหบรการ 5.55-17.30 น ถาเดกอายต ากวา 12 จะเสยครงราคา

5) Taxi ในสวนของรถแทกซนคาโดยสารจากโตเกยว สโรงแรมทพกยานนารตะจะอยท ราคา 20,000-25,000

เยน (โดยราคานจะไมรวมคาทางดวน)

ค า อสระอาหารค า ตามอธยาศยเพอสะดวกแกการชอปปง

ทพก TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอเทยบเทา

วนท 5 สนามบนนารตะ – กรงเทพ (ดอนเมอง) (B/-/-)

เชา บรการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

08.00น. น าทานเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต นารตะ ประเทศญป น

11.00น. ออกเดนทางส ทาอากาศยานนานาชาต ดอนเมอง กรงเทพฯ โดยสายการบน Thai Lion Air เทยวบน

ท SL 301 ** มเสรฟ SNACK บนเครอง มจอทกทนงดหนง/ฟงเพลง ใชเวลาบนประมาณ 6 ชวโมง **

16.45น. เดนทางถง สนามบนดอนเมอง กรงเทพฯ โดยสวสดภาพ พรอมความประทบใจ

*************************************************

** หากลกคาทานใดทจ าเปนตองออกตวภายใน (ตวเครองบน , ตวรถทวร , ตวรถไฟ) กรณาสอบถาม

เจาหนาของบรษท ทกครงกอนท าการออกตวเนองจากสายการบนอาจมการปรบเปลยนไฟลท หรอ

เวลาบน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไฟลทบนภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษทฯทราบ

ในวนจองทวรทงนเพอประโยชนของตวทานเอง **

Page 11: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19

อตราคาบรการ

ก าหนดการเดนทาง ผใหญ หองละ

2-3 ทาน อตราทานละ

1 เดก 2 ผใหญ เดกมเตยง

(เดกอายไมเกน 12 ป)

อตราเดก ทานละ

1 เดก 2 ผใหญ เดกไมมเตยง (เดกอายไมเกน

12 ป) อตราเดก ทาน

ละ

พกเดยว เพม อตรา หองละ

ไมใชตวเครองบนอตรา ทานละ

เดนทางเดอน สงหาคม 2562 14 – 18 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

15 – 19 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

16 – 20 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

21 – 25 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

22 – 26 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

23 – 27 สงหาคม 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

เดนทางเดอน กนยายน 2562 04 – 08 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

05 – 09 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

06 – 10 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

07 – 11 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

11 – 15 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

12 – 16 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

13 – 17 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

14 – 18 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

17 – 21 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

18 – 22 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

Page 12: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 19 – 23 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

20 – 24 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

21 – 25 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

22 – 26 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

23 – 27 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

24 – 28 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

25 – 29 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

26 – 30 กนยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900

29 ก.ย. – 03 ต.ค. 62 15,999 15,999 15,999 6,000 12,900

** อตรานยงไมรวมคาทปพนกงานขบรถ หวหนาทวร และ มคคเทศกทองถน ตามธรรมเนยม 1,500

บาท ตอ ทรป ตอ ลกคา ผเดนทาง 1 ทาน รวมไปถงเดก ยกเวนเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ

(Infant) ทงนทานสามารถใหมากกวานไดตามความเหมาะสมและความพงพอใจของทาน โดยสวนน

ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบกอนเดนทางทกทาน ทสนามบน ในวนเชคอน **

** ราคาเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

(ไมมทนงบนเครองบน)

** ทานทถอหนงสอเดนทางไทย และมวตถประสงคเดนทางไป เพอการทองเทยว ประเทศญป น ไม

จ าเปนตองยนขอวซา โดยสามารถพ านกไดไมเกน 15 วน ตอครง **

** บรษทขอสงวนสทธ อตรานเฉพาะนกทองเทยว ทถอหนงสอเดนทางไทยเทานน กรณถอหนงสอ

เดนทางตางประเทศ ทางบรษทขอสงวนสทธ เรยกเกบคาธรรมเนยมเพมจากราคาทวร ทานละ 100

USD. หรอ (เปนเงนไทยประมาณ 3,200 บาท)

Page 13: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 อตราคาบรการน รวม

คาบตรโดยสารโดยเครองบน (ตว) ไป และ กลบพรอมคณะ ชนประหยด (Economy Class) รวมถงคาภาษสนามบน

และคาภาษน ามนทกแหง กรณตองการอพเกรด Upgrade หรอ เปลยนแปลงบตรโดยสาร ไมวาเทยวใด เทยวหนง

กรณาตดตอเจาหนาทเปนกรณพเศษ โดยอางองคาใชจายการจองทวรแบบ ไมใชตวเครองบน ตามทตามทตาราง

อตราคาบรการระบ

คาธรรมเนยมการโหลดกระเปาสมภาระลงใตทองเครองบน สายการบน Thai Lion Air ใหโหลดกระเปาสมภาระ

ลงใตทองเครองบน โดยมน าหนกไมเกน 20 ก.ก. (1 ชน) และ ถอขนเครองบนไดน าหนกไมเกน 7 ก.ก. (ไมจ ากด

จ านวนชน แตทงนเจาหนาทจะพจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงอนไขของสายการบน) **

คารถโคชปรบอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ (ยงไมรวมทปพนกงานขบรถ)

คาโรงแรมทพกระดบมาตรฐานตามรายการทระบ (พก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณมงานเทรดแฟร การแขงขนกฬา

หรอ กจกรรมอนๆ ทท าใหโรงแรมตามรายการทระยเตม ทางบรษทขอสงวนสทธในการปรบเปลยนโรงแรมทพก ไป

เปนเมองใกลเคยงแทน อางองมาตรฐานคณภาพและความเหมาะสมเดม โดยค านงถงประโยชนของลกคาเปนส าคญ

คาธรรมเนยมเขาชมสถานทตางๆ ตามรายการทระบ กรณไมรวมจะชแจงแตละสถานทในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการทระบ โดยทางบรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงตามความเหมาะสม

คาเบยประกนอบตเหตในการเดนทางทองเทยวตางประเทศ วงเงนประกนสงสดทานละ 1,000,000 บาท (เงอนไข

ตามกรมธรรม)

อตราคาบรการน ไมรวม × คาใชจายสวนตวของผเดนทาง อาท คาท าหนงสอเดนทาง คาโทรศพท คาอาหาร เครองดม คาซกรด คามนบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ทไมไดระบในรายการ

× คาทปพนกงานขบรถ หวหนาทวร และ มคคเทศกทองถน ตามธรรมเนยม 1,500 บาท ตอ ทรป ตอ ลกคา ผเดนทาง

1 ทาน รวมไปถงเดก ยกเวนเดกอายไมถง 2 ป ณ วนเดนทางกลบ (Infant) ทงนทานสามารถใหมากกวานไดตาม

ความเหมาะสมและความพงพอใจของทาน โดยสวนน ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบกอนเดนทางทกทาน ท

สนามบน ในวนเชคอน

× คาธรรมเนยมในกรณทกระเปาสมภาระทมน าหนกเกนกวาทสายการบนนนๆก าหนดหรอสมภาระใหญเกนขนาด

มาตรฐาน

× คาธรรมเนยมการจองทนงบนเครองบนตามความตองการเปนกรณพเศษหากสามารถท าได ทงนข นอยกบสายการบน

และ รนของเครองบนแตละไฟลททใชบน ซงอาจเปลยนแปลงไดอยท สายการบนเปนผก าหนด

× คาภาษน ามน ทสายการบนเรยกเกบเพม ภายหลงจากทางบรษทฯไดออกตวเครองบนไปแลว

× ภาษมลคาเพม 7% และภาษหก ณ ทจาย 3% กรณตองการออกใบเสรจรบเงนในนามบรษท

Page 14: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 เงอนไขการจอง และ การช าระเงน

กรณาท าการจองลวงหนาอยางนอย 30 วน กอนออกเดนทาง มดจ าทานละ 15,000 บาท และตดทนงการจอง

ภายใน 2 วน ตวอยางเชน ทานจองวนน กรณาช าระเงนใน2วนถดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานน โดยระบบจะยกเลก

อตโนมตทนท หากยงไมไดรบยอดเงนตามเวลาทก าหนด และหากทานมความประสงคจะตองเดนทางในพเรยดเดม

ทานจ าเปนตองท าจองเขามาใหม นนหมายถงวา กรณทมควรอ (Waiting List) กจะใหสทธไปตามระบบ ตามล าดบ

เนองจากทกพเรยด เรามทนงราคาพเศษจ านวนจ ากด

กรณลกคาเดนทางไมได สามารถเปลยนชอคนเดนทางได กอนเดนทาง 7 วน ขอสงวนสทธไมคนคาใชจายใดๆใน

กรณทไมสามารถหาคนมาแทนได

เงอนไขการยกเลก และ เปลยนแปลงการเดนทาง ยกเลกการเดนทาง ไมนอยกวา 30 วน กอนวนเดนทาง คนเงนคาบรการรอยละ 100 ของคาบรการทช าระแลว

** ยกเวน พเรยดทมวนหยดนกขตฤกษ ตองยกเลกเดนทางไมนอยกวา 45 วน กอนเดนทาง **

ยกเลกการเดนทาง 15-29 วน กอนวนเดนทาง คนคาบรการรอยละ 50 ของคาบรการทช าระแลว

ยกเลกการเดนทาง 15 วน กอนวนเดนทาง ทางบรษทขอสงวนสทธไมคนเงนคาบรการทช าระมาแลวทงหมดทงนทางบรษทจะหกคาใชจายทไดจายจรงจากคาบรการทช าระแลวเน องในการเตรยมการจดการน า เทยวใหแกนกทองเทยว เชน การส ารองทนงตวเครองบน การจองทพก ฯลฯ

ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบ และ คนคาทวรสวนใดสวนหนงใหทานไดไมวากรณใดๆทงสน เชน สถานทต

ปฏเสธวซา ดานตรวจคนเขาเมอง ฯลฯ

กรณตองการเปลยนแปลงผเดนทาง (เปลยนชอ) จะตองแจงใหทางบรษททราบลวงหนา อยางนอย 7 วน กอนออนอ

อกเดนทาง กรณแจงหลงจากเจาหนาทออกเอกสารเรยบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนง ทางบรษทขอสงวนสทธใน

การเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจรงทงหมด ทงนข นอยกบชวงพเรยดวนท เดนทาง และกระบวนการของแตละคณะ

เปนส าคญดวย กรณาสอบถามกบเจาหนาทเปนกรณพเศษ

กรณตองการเปลยนแปลงพเรยดวนเดนทาง (เลอนวนเดนทาง) ทางบรษทขอสงวนสทธในการหกคาใชจายการ

ด าเนนการตางๆ ทเกดขนจรงส าหรบการด าเนนการจองครงแรก ตามจ านวนครงทเปลยนแปลง ไมวากรณใดๆทงสน

เงอนไขส าคญอนๆททานควรทราบกอนการเดนทาง คณะจะสามารถออกเดนทางไดตามจ าเปนตองมขนต า อยางนอย 30 ทาน หากต ากวาก าหนด คณะจะไมสามารถ

เดนทางได หากผเดนทางทกทานยนดทจะช าระคาบรการเพมเพอใหคณะเดนทางได ทางบรษทยนดทจะประสานงาน

เพอใหทกทานเดนทางตามความประสงคตอไป

ทางบรษทขอสงวนสทธในการงดออกเดนทาง หรอ เลอนการเดนทางไปในพเรยดวนอน ตอไป โดยทางบรษทฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพอวางแผนการเดนทางใหมอกครง ทงน กอนคอนเฟรมลางาน กรณาตดตอเจาหนาท

เปนกรณพเศษทกครงหากทานลางานแลวไมสามารถเปลยนแปลงได

Page 15: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 กรณททานตองออกบตรโดยสารภายใน (ตวภายในประเทศ เชน ตวเครองบน , ตวรถทวร , ตวรถไฟ) กรณาตดตอ

สอบถามเพอยนยนกบเจาหนาทกอนทกครง และควรจองบตรโดยสารภายในทสามารถเลอนวนและเวลาเดนทางได

เพราะมบางกรณทสายการบนอาจมการปรบเปลยนไฟลทบน หรอ เวลาบน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทงนข นอย

กบฤดกาล สภาพภมกาศ และ ตารางบนของทาอากาศยานเปนส าคญเทานน สงส าคญ ทานจ าเปนตองมาถง

สนามบนเพอเชคอนกอนเครองบน อยางนอย 3 ชวโมง โดยในสวนนหากเกดความเสยหายใดๆบรษทขอสงวนสทธ

ในการไมรบผดชอบคาใชจายทเกดขนใดๆทงสน

กรณททานเปนอสลาม ไมทานเนอสตว หรอ แพอาหารบางประเภท กรณาแจงเจาหนาทเปนกรณพเศษ

กรณผเดนทางตองการความชวยเหลอเปนพเศษ อาทเชน ใชวลแชร (Wheel Chair) กรณาแจงบรษทฯ อยางนอย 7

วนกอนการเดนทาง หรอตงแตททานเรมจองทวร เพอใหทางบรษทประสานงานกบสายการบนเพอจดเตรยมลวงหนา

กรณมคาใชจายเพมเตม ทางบรษทของสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายตามจรงทเกดขนกบผเดนทาง

กรณาสงรายชอผเดนทาง พรอมส าเนาหนาแรกของหนงสอเดนทางทกทานใหกบเจาหนาทหลงจากช าระเงนกรณท

ทานเดนทางเปนครอบครว (หลายทาน) กรณาแจงรายนามคนอนกบเจาหนาทใหทราบ

กรณทออกบตรโดยสาร (ตว) เรยบรอยแลว มรายละเอยดสวนใดผด ทางบรษทขอสงวนสทธในการรบผดชอบไมวา

สวนใดสวนหนง หากทานไมด าเนนการสงส าเนาหนาแรกของหนงสอเดนทางใหทางบรษทเพอใชในการออกบตร

โดยสาร

หลงจากทานช าระคาทวรครบตามจ านวนเรยบรอยแลว ทางบรษทจะน าสงใบนดหมายและเตรยมตวการเดนทางให

ทานอยางนอย 5 หรอ 7 วน กอนออกเดนทาง

อตราทวรน เปนอตราส าหรบบตรโดยสารเครองบนแบบหมคณะ (ตวกรป) ทานจะไมสามารถเลอนไฟลท วน ไป หรอ

กลบสวนใดได จ าเปนจะตองไป และ กลบ ตามก าหนดการเทานน หากตองการเปลยนแปลงกรณาตดตอเจาหนาท

เปนกรณพเศษ

ทางบรษทไมมนโยบายจดคนอนใหกบลกคาทไมรจกกนมากอน เชน กรณททานเดนทาง 1 ทาน จ าเปนตองช าระคา

หองพกเดยวตามทระบ

หนงสอเดนทาง หรอ พาสปอรต ตองมอายใชงานไดคงเหลอไมนอยกวา 6 เดอน ณ วนกลบ

ฤดหนาวในตางประเทศ มขอควรระวง สภาพอากาศจะมดเรวกวาปกต สโมงเยนกจะเรมมดแลว สถานททองเทยว

ตางๆ จะปดเรวกวาปกต ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนทางควรเผอเวลาใหเหมาะสม และ หากมสถานททองเทยว

กลางแจง เวลาเดนบนหมะ อาจลนไดตองใชความระมดระวงในการเดนเปนอยางสง หรอ ใชรองเทาทสามารถเดนบน

หมะได แวนกนแดดควร เมอแสงแดดกระทบหมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจท าใหระคายเคองตาได

ทางบรษทขอสงวนสทธเปลยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนองจากฤดกาล สภาพภมอากาศ เหตการทาง

การเมอง การลาชาของสายการบน เงอนไขการใหบรการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนทางบรษทจะ

ค านงถงประโยชนของลกคาเปนส าคญ หากกรณทจ าเปนจะตองมคาใชจายเพม ทางบรษทจะแจงใหทราบลวงหนา

Page 16: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 เนองจากการเดนทางทองเทยวในครงน เปนการช าระแบบเหมาจายขาดกบบรษทตวแทนในตางประเทศ ทางบรษท

จงขอสงวนสทธ ไมสามารถขอรบเงนคนไดในบรการบางสวน หรอ สวนใดสวนหนงททานไมตองการไดรบบรการ

หากระหวางเดนทาง สถานททองเทยวใดทไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตใดกตาม ทางบรษทขอสงวนสทธใน

การไมสามารถคนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนงใหทาน เนองจากทางบรษทไดท าการจองและถกเกบคาใชจายแบบ

เหมาจายไปลวงหนาทงหมดแลว

กรณททานถกปฎเสธการเดนทางเขาเมอง ทางบรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบคาใชจายทจะเกดขนตามมา และ จะ

ไมสามารถคนเงนคาทวรททานช าระเรยบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนง

หากวนเดนทาง เจาหนาทสายการบน หรอ ดานตรวจคนออก และ เขาเมอง ตรวจพบ หนงสอเดนทาง

(พาสปอรต) ของทานช ารดแมเพยงเลกนอย เชน เปยกน า ขาดไปหนาใดหนาหนง มหนาใดหนาหนงหายไป ม

กระดาษหนาใดหนาหนงหลดออกมา มรอยแยกระหวางสนของเลมหนงสอเดนทาง เปนตน ไมวากรณใดๆทงสน ทาง

สายการบน หรอ เจาหนาทดานตรวจคนออก และ เขาเมอง มสทธไมอนญาตใหทานเดนทางตอไปได ดงนนกรณา

ตรวจสอบ และ ดแล หนงสอเดนทางของทานใหอยในสภาพดอยตลอดเวลา ขณะเดนทาง กรณช ารด กรณาตดตอ

กรมการกงสลกระทรวงการตางประเทศเพอท าหนงสอเดนทางฉบบใหม โดยใชฉบบเกาไปอางอง และ ยนยนดวย

พรอมกบแจงมาทบรษทเรวทสด เพอยนยนการเปลยนแปลงขอมลหนงสอเดนทาง หากทานไดสงเอกสารมาทบรษท

เรยบรอยแลว กรณทยงไมแ (ตวเครองบน) ทานสามารถเปลยนแปลงไดไมมคาใชจาย แตหากออกบตรโดยสาร (ตว

เครองบน) เรยบรอยแลว ทางบรษทขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายทเกดขนจรงทงหมด ซงโดยสวนใหญตว

เครองบนแบบกรปจะออกกอนออกเดนทางประมาณ 14-20 วน ทงนข นอยกบกระบวนการและขนตอนของแตละคณะ

เกยวกบทนงบนเครองบน เนองจากบตรโดยสาร (ตว) เปนลกษณะของคณะ (กรป อตราพเศษ) สายการบน ขอสงวน

สทธในการเลอกทนงบนเครองบน กรณลกคาเดนทางดวยกน กรณาเชคอนพรอมกน และ สายการบนจะพยายาม

ทสดใหทานไดนงดวยกน หรอ ใกลกนใหมากทสด

ขอมลเพมเตมเกยวกบหองพกในโรงแรมทพก เนองจากการวางแปลนแบบหองพกของแตละโรงแรมแตกตางกน จง

อาจท าใหหองพกแบบหองพกเดยว (Single) และหองค (Twin/Double) และ หองพกแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตาง

กน บางโรงแรม หองพกแตละแบบอาจจะอยคนละชนกน (ไมตดกนเสมอไป)

กรณททานไมผานดานตรวจคนออก หรอ เขาเมอง (หามไมใหเดนทางตอ ไมวากรณใดๆทงสน ทางบรษทขอสงวน

สทธในการคนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนงทงสน

ขอสงวนสทธการเกบคาน ามนและภาษสนามบนทกแหงเพม หากสายการบนมการปรบขนกอนวนเดนทาง

บรษทขอสงวนสทธ ในการไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดกรณความลาชาจากสายการบน , การยกเลกบน , การ

ประทวง , การนดหยดงาน , การกอการจลาจล , ภยธรรมชาต , การน าสงของผดกฎหมาย ซงอยนอกเหนอความ

รบผดชอบของบรษท

Page 17: ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER · ´ª¦r TOKYO FUJI LAVENDER (5D3N) v157 11 TOKYO LAVENDER ¥º w µ¥ µ¦ · Thai Lion Air (SL ) ¦®´ ´ª¦r: THG15-SL

รหสทวร : THG15-SL-JP-14AUG-29SEP19 บรษทขอสงวนสทธ ในการไมรบผดชอบใดๆทงสน หากเกดสงของสญหายระหวางการเดนทาง ไมวากรณใดๆกตาม

และ ขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาใชจายตามจรง กรณทานลมสงของไวทโรงแรมและจ าเปนตองสงมายงจดหมาย

ปลายทางตามททานตองการ

รายการน เปนเพยงขอเสนอทตองไดรบการยนยนจากบรษทฯอกครงหน ง หลงจากไดส ารองโรงแรมทพกใน

ตางประเทศเรยบรอยแลว โดยโรงแรมจดในระดบใกลเคยงกน ซงอาจจะปรบเปลยนตามทระบในโปรแกรม

**เมอทานช าระเงนคาทวรใหกบทางบรษทฯแลวทางบรษทฯ จะถอวาทานได

ยอมรบเงอนไขขอตกลงทงหมดนแลว**

** ขอขอบพระคณทกทาน ทมอบความไววางใจ ใหเราบรการ **