Rajah 2 Taksonomi Cogaff

Embed Size (px)

Text of Rajah 2 Taksonomi Cogaff

RAJAH 2 TAKSONOMI COGAFFARAS/DOMAINPenerangan/definisiContoh soalanKataKunciKebolehanJenisdomain

7.0 AfektifSoalan pada aras ini menggalakkan pelajar respon dengan penyataan perasaan, emosi, sikap, nilai, sistem kepercayaan, dan pendapat yang berbagai.Nyatakan perasaan anda tentang tindakan membabi buta yang diambil oleh ketua penyangak itu?Perasaan,Emosi,Pendapat,Nilai, sikap,Kepercayaan,Keyakinan, dll. Yang berkaitan dengan perasaan atau hatiPenyataan perasaan, emosi, nilai, sikap, keyakinan dll. Yang berkaitanDivergent

6.0 PenilaianSoalan pada aras ini menggalakkan pelajar menggunakan kriteria untuk menilai atau mengadili sesuatu.Adakah kesimpulan yang dibuat oleh kumpulan itu sejajar dengan data yang diperolehi dari kajian tersebut? Nilai,Hakimi,Membina satu penilaian atau pengha-KimanMenilai/di-vergent

5.0 SintaksisSoalan pada aras ini melihat tentang kreativiti pelajar dalam melahirkan idea-idea yang tulin atau ciptaan yang baru.Apakah cara yang anda fikirkan baik untuk menyelesaikan masalah yang di timbulkan dalam teks tersebut?Cipta,Bina,Reka,Gubah, dll.Mencipta idea barudivergen

4.0 AnalisisSoalan pada aras ini menggalakkan pelajar supaya dapat melihat aspek-aspek berasingan tentang satu atau beberapa masalah dan bagaimana aspek-aspek tersebut punya kaitan antara satu dengan yang lain. Kenapa pemimpin itu berlaku tidak adil dalam tindakannya terhadap musuh politiknya?Kenapa?Menggunakan informasiDivergent

3.0 AplikasiSoalan pada aras ini melihat kebolehan pelajar mengaplikasikan idea dari satu-satu sumber kepada satu situasi lain. Mereka berupaya mengaplikasikan pengetahuannya kepada satu situasi yang baru.Dengan menggunakan cadangan yang diutarakan oleh penulis dalam teks tersebut, cuba selesaikan masalah berikut.Bagaimana,selesaikanAplikasikan informasi kepada satu situasi yang lainDivergentAras rendah

2.0 KefahamanSoalan pada aras ini memerlukan pelajar menunjukan kemampuan dalam menggunakan idea. Mereka menggunakan idea sepertimana yang terdapat dalam teks atau sumber asal idea tersebut.Nyatakan maksud konsep tersebut seperti yang dinyatakan dalam teks itu?Nyatakan,Beri definisi,Beri maksudKefahamanconvergent

1.0 PengetahuanSoalan pada aras ini membolehkan pelajar mengingat kembali fakta, konsep, generalisasi atau teori. yang telah dipelajari.Siapa yang menyebabkan angkara itu berlaku?Siapa,Bila, dimana, apa, bagaimanaMengualangi, mengingaticonvergent

Nota: setiap soalan yang dinyatakan mistilah dikategorikan dalam satu kategori atau aras pemikiran sahajaMenyatakan hasil pembelajaran dalam bidang kognitif

Pengetahuan: Mengingat kembali sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur.Kefahaman: Kebolehan menerangkan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dengan perkataan sendiri.Aplikasi: Kebolehan menggunakan sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara atau prosedur dalam situasi yang baruAnalisis: Kebolehan memecahkan kkonsep, kaedah, cara atau prosedur kepada bahagian-bahagian dan mengenal pasti perkaitan di antaranya.Sintesis: Kebolehan mencantumkan unsur-unsur atau konsep-konsep supaya mendapat satu corak atau struktur yang bermakna.Penilaian: Kebolehan menilai sesuatu idea, konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur, projek atau tindakan.(a) Pengetahuan:melabelmemadanmenama

mendefinisimengenal pastimenyatakan

menyebutmenyenarai

(b) Kefahaman:memberi contohmemperluaskanmenambah

menganggarmenerangmenghurai

(c) Aplikasimenemuimengaitmenggunakan

menghasilmengiramengubah suai

menukarmenunjukkanmenyediakan

menyelesaikan meramal

(d) Analisis:membahagimembandingmembeza

membuat inferensmemecahkanmemilih

mengasingmengilustrasimenyusun

(e) Sintesis:berceritabertuturberucap

membina semulamembuat generalisasimencantumkan

mengarangmengkategorimengkelaskan

mengumpulmenjanamerancang

menulismeringkasmerumus

(f) Penilaian:membuat kesimpulanmempertahankan mempertikaikan

mengkritikmenilaimenyokong

JADUAL 1 Hirarki Kognitif Taksonomi Bloom

Hirarki Kognitif

Kata Kunci

1. Pengetahuan (Knowledge) Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori,hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas.

Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan.

2. Pemahaman (Comprehension) Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf.

Pilih, terangkan, tulis semula.

3. Aplikasi (Application) Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Membina graf daripada data, dan lain-lain.

Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat.

4. Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi.

Bezakan, pasti, pilih.

5. Sintesis (Synthesis) Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.

Bina, hasilkan, susun, kembangkan.

6. Penilaian (Evaluation) Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik Pilih, berikan alasan, kritikan,