Click here to load reader

RAPORT - European Parliament ... RR\1094286RO.doc PE575.277v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0168/2016 3.5.2016 RAPORT referitor

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT - European Parliament ... RR\1094286RO.doc PE575.277v02-00 RO Unită în diversitate RO...

 • RR\1094286RO.doc PE575.277v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0168/2016

  3.5.2016

  RAPORT

  referitor la monedele virtuale

  (2016/2007(INI))

  Comisia pentru afaceri economice și monetare

  Raportor: Jakob von Weizsäcker

 • PE575.277v02-00 2/17 RR\1094286RO.doc

  RO

  PR_INI

  CUPRINS

  Pagina

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................. 3

  EXPUNERE DE MOTIVE ...................................................................................................... 11

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

  .................................................................................................................................................. 13

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND .................... 17

 • RR\1094286RO.doc 3/17 PE575.277v02-00

  RO

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la monedele virtuale

  (2016/2007(INI))

  Parlamentul European,

  – având în vedere documentul Băncii Reglementelor Internaționale referitor la monedele

  digitale, publicat în noiembrie 20151,

  – având în vedere documentul publicat de Banca Angliei referitor la economia monedelor

  digitale (Q3/2014)2,

  – având în vedere avizul Autorității Bancare Europene referitor la monedele virtuale,

  publicat în iunie 20143,

  – având în vedere analiza Băncii Centrale Europene referitoare la monedele virtuale,

  publicată în februarie 20154,

  – având în vedere planul de acțiune al Comisiei care vizează consolidarea luptei împotriva

  finanțării terorismului, prezentat la 2 februarie 20165,

  – având în vedere studiul Comisiei privind amploarea discrepanțelor în materie de

  încasare a TVA-ului în UE, publicat în mai 20156,

  – având în vedere studiul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei privind agenda

  digitală referitoare la monedelor virtuale7,

  – având în vedere Orientările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)

  pentru o abordare bazată pe riscuri a monedelor virtuale din iunie 2015,

  – având în vedere concluziile Consiliului European din 12 februarie 2016 referitoare la

  combaterea finanțării terorismului8,

  – având în vedere hotărârea Curții de Justiție privind tratamentul TVA aplicat

  operațiunilor de schimb de monedă virtuală (C-264/14)9 și concluziile avocatului

  1 http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf 2 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesBitco

  in2.pdf 3 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf 4 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 5 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm 6 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm 7 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual

  %20currencies_final.pdf 8 http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/ 9 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%

  2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%2

  52C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-

  264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=645615

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesbitcoin2.pdf http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesbitcoin2.pdf https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/ http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=611234 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=611234 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=611234 http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=ro&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-264%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=611234

 • PE575.277v02-00 4/17 RR\1094286RO.doc

  RO

  general Kokott, prezentate la data de 16 iulie 20151,

  – având în vedere consultarea ESMA privind realizarea de investiții folosind monedele

  virtuale sau tehnologia registrelor distribuite, publicată în iulie 20152,

  – având în vedere nota informativă a EPRS intitulată „Bitcoin market, economics and

  regulation”3 (Bitcoin: piață, economie și reglementări),

  – având în vedere raportul Europol intitulat „Changes in modus operandi of Islamic State

  terrorist attacks” (Schimbări ale modului de operare în atacurile teroriste ale Statului

  Islamic), publicat la 18 ianuarie 20164,

  – având în vedere raportul Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI),

  publicat în iunie 20145,

  – având în vedere studiul OCDE intitulat „The Bitcoin Question - currency versus trust-

  less transfer technology”6 (Bitcoin - monedă versus tehnologie de transfer în care nu se

  poate avea încredere),

  – având în vedere documentul de lucru al FMI intitulat „Virtual Currencies and Beyond”

  (Monedele virtuale și dincolo de acestea), din ianuarie 20167,

  – având în vedere raportul consilierului științific principal al Guvernului britanic, Biroul

  pentru știință, intitulat „Distributed Ledger Technology: beyond block chain”

  (Tehnologia registrelor distribuite: dincolo de tehnologia „blockchain”), din 2016 8,

  – având în vedere audierea Comisiei pentru afaceri economice și monetare privind

  monedele virtuale din 25 ianuarie 2016,

  – având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul

  Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0168/2016),

  A. întrucât, până în prezent, nu s-a formulat încă o definiție universal aplicabilă, însă

  monedele virtuale sunt denumite uneori „bani electronici”, iar Autoritatea Bancară

  Europeană (ABE) le consideră o reprezentare digitală a unei valori care nu este emisă de

  o bancă centrală sau autoritate publică, nu sunt neapărat legate de o monedă fiduciară, ci

  1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264 2 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-

  532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf 3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_

  EN.pdf 4 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_

  attacks.pdf 5 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-

  risks.pdf 6 http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf 7 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf 8 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-

  ledger-technology.pdf

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/libr