sadrzaj studije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

studija

Text of sadrzaj studije

 • Studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu

  S A D R A J UVOD ......................................................................................................................................... 1 Uloga Studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu ...................................................................... 1 Metodologija ............................................................................................................................... 2 Podloge za izradu Studije o procni uticaja na ivotnu sredinu ..................................................... 2 1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA .................................................................................... 5 2. OPIS LOKACIJE ................................................................................................................ 6 2.1. postojei i planirani stambeni i pruvredni objekti ................................................................ 6 2.2. pedoloke, geomorfoloke, geoloke, hidrogeoloke iseizmoloke karakteristike terena ... 6 2.3. Klimatske karakteristike sa meteorolokim pokazateljima .............................................. 11 2.4. Naseljenost, koncentracija stanovnitva i demografske karakteristike .............................. 11 3. OPIS PROJEKTA ............................................................................................................ 14 3.1. Radovi u fazi izvoenja projekta ...................................................................................... 14 3.2. KARAKTERISTIKE objekta .............................................................................................. 14 3.3. PROIZVODNI PROCES .................................................................................................. 33 3.4. Radna snaga ................................................................................................................... 44 3.5. Korienje prirodnih resursa, energije i energenata, vode i sirovina ................................. 46 3.6. Vrste i koliine isputenih gasova, vode i drugih tenih i gasovitih otpadnih materija, buka,

  vibracije, isputanje toplote, zraenja i dr. ........................................................................ 48 3.7. Tehnologija tretiranja svih vrsta otpadnih materija ........................................................... 52 4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO ....... 59 5. PRIKAZ STANJA IVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I U BLIOJ OKOLINI .................... 60 5.1. Stanovnitvo .................................................................................................................... 60 5.2. Flora i fauna ..................................................................................................................... 60 5.3. Zemljite .......................................................................................................................... 60 5.4. Voda ................................................................................................................................ 60 5.5. Vazduh ............................................................................................................................ 61 5.6. Klimatski inioci ............................................................................................................... 61 5.7. Graevine ........................................................................................................................ 61 5.8. Nepokretna kulturna dobra, arheoloka nalazita i ambijentalne celine ........................... 61 5.9. Pejza .............................................................................................................................. 61 5.10. Meusobni odnosi navedenih inilaca .............................................................................. 62 6. MOGUI ZNAAJNI UTICAJI PROJEKTA NA IVOTNU SREDINU .............................. 63 6.1. Uticaj u toku izvoenja projekta ....................................................................................... 63 6.2. Uticaji u toku redovnog rada ............................................................................................ 64 6.3. Buka ................................................................................................................................ 68 6.4. toplota i zraenje.............................................................................................................. 69 6.5. Uticaj na stanovnitvo (zdravstveni i socijalni uticaj) ........................................................ 69 6.6. uticaj na meteoroloke parametre .................................................................................... 69 6.7. Uticaj na EKOSISTEME ................................................................................................... 70 6.8. Uticaj na namenu i korienje povrina ............................................................................ 70 6.9. uticaj na komunalnu infrastrukturu ................................................................................... 70 6.10. uticaj na prirodna dobra posebne vrednosti ..................................................................... 71 6.11. uticaj na pejza ................................................................................................................ 71 7. PROCENA UTICAJA NA IVOTNU SREDINU U SLUAJU UDESA .............................. 72 7.1. definisanje mogunosti pojave akcidentne situacije ......................................................... 72 7.2. Vrsta i koliina opasnih materija ....................................................................................... 72 7.3. Analiza opasnosti od udesa ............................................................................................. 75 7.4. Mere prevencije, pripravnosti i odgovor na udes .............................................................. 78 7.5. Mere otklanjanja posledica od udesa ............................................................................... 81

 • Studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu

  8. OPIS MERA PREDVIENIH U CILJU SPREAVANJA, SMANJENJA I OTKLANJANJA SVAKOG ZNAAJNIJEG UTICAJA NA IVOTNU SREDINU ......................................... 82

  8.1. Mere koje su predviene zakonom i drugim propisima .................................................... 82 8.2. planovi i tehnika reenja zatite ivotne sredine ............................................................. 83 8.3. druge mere koje mogu uticati na spreavanje ili smanjenje tetnih uticaja na ivotnu

  sredinu ............................................................................................................................. 86 8.4. Mere otklanjanja posledica udesa .................................................................................... 88 9. PROGRAM PRAENJA UTICAJA NA IVOTNU SREDINU ........................................... 89 9.1. Prikaz stanja ivotne sredine pre poetka funkcionisanja projekta ................................... 89 9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi tetni uticaji na ivotnu sredinu..................... 89 9.3. Mesta, nain i uestalost merenja utvrenih parametara ................................................. 89 10. NETEHNIKI KRAI PRIKAZ PODATAKA O PROJEKTU ZA KLANICU SA

  RASECANJEM I PRERADOM MESA .............................................................................. 91 11. PODACI O TEHNIKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODREENIH STRUNIH

  ZNANJA I VETINA ........................................................................................................ 91 12. PODACI O AUTORIMA ................................................................................................... 91

 • Studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu

  1

  UVOD Na osnovu zahteva nosioca projekta "KRONOSPAN SRB" d.o.o. - Lapovo, zadatak firme "MULTICON INENJERING" iz Beograda je da uradi

  STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA IVOTNU SREDINU PROJEKTA ZA FABRIKU ZA PRERADU DRVETA KRONOSPAN LAPOVO

  Studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu radi se na osnovu l. 36 Zakona o zatiti ivotne sredine ("Sl.gl.RS" br. 135/04), u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na ivotnu sredinu ("Sl.gl.RS" br. 135/04) i Pravilnika o sadrini studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Sl.gl.RS br. 69/05), a za potrebe izdavanja saglasnosti od strane nadlenog organa. Cilj izrade Studije jeste analiza i ocena kvaliteta inilaca ivotne sredine i njihova osetljivost na prostoru katastarske parcele br. 11368/1 KO Lapovo i meusobnih uticaja postojeih i planiranih aktivnosti, predvianje neposrednih i posrednih tetnih uticaja fabrike za preradu drveta KRONOSPAN u Lapovu na inioce ivotne sredine, kao i mere i uslovi za spreavanje, smanjenje i otklanjanje tetnih uticaja na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi. ULOGA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA IVOTNU SREDINU Donoenjem Zakona o zatiti ivotne sredine i Zakona o proceni uticaja na ivotnu sredinu (Sl.gl. RS br.153/04) ureena je materija izrade Studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu, ime su precizno definisane obaveze nosioca projekta kod projektovanja i graenja objekata sa aspekta zatite ivotne sredine. Zakonom o proceni uticaja definisana je faznost izrade Studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu, njen opti sadraj i postupak verifikacije. Uloga Studije o proceni uticaja na ivotnu sredinu u sistemu zatite ivotne sredine je viestruka, ali prvenstveno i prevashodno preventivna. Studija o proceni se radi kako bi se zaustavila dalja degradacija ivotne sredine, spreio uvoz i uvoenje zastarelih tehnologija i postrojenja koji su veliki zagaivai ivotne sredine i potroai energije i spreili hemijski udesi irih razmera. Pri rekonstrukciji i revitalizaciji Studija o proceni se radi da bi se poboljalo postojee stanje ivotne sredine, kao i radi toga da bi se nosioci projekta i projektanti podstak