Slu¾beni glasnik br. 1/2016

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni glasnik br. 1/2016

 • G o d i n a XX I I . B r o j 1 28. SIJEANJ 2016.

  SLUBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadraj:

  ODLUKE GRADONAELNIKA 1. ZAKLJUAK o dodjeli financijske pomoi Hrvatskom nogometnom klubu Gorica .............................. 4 2. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sa eljkom Itvaniem ............................... 4 3. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Marijom Muner ..................................... 4 4. ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora temeljem Javnog poziva za iskazivanje interesa radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora za potrebe Ureda EU projekta Menaderi poslovnog razvoja ................................... 5 5. ZAKLJUAK o potpisivanju Sporazuma o provoenju revizije .................................................................. 5 6. ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o kapitalnoj pomoi trgovakom drutvu VG Komunalac d.o.o. radi financiranja nabave roba, izvoenja radova i obavljanja usluga potrebnih za projekt izgradnje VG elektro-punionica za brzo punjenje elektrinih vozila ........................... 6 7. ZAKLJUAK o dodijeli jednokratnih novanih pomoi graanima u socijalno- zatitnoj potrebi .............6 8. STRATEKI PLAN rada unutarnje revizije za razdoblje 2016.-2018.g. ...................................................... 6 9. GODINJI PLAN RADA unutarnje revizije za 2016. godinu. ..................................................................... 910. ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2015. godinu .......................................................................................................................................... 1111. ZAKLJUAK o subvencioniranju dijela trokova odvoza fekalne kanalizacije na podruju Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 1812. ZAKLJUAK o subvencioniranju dijela trokova prijevoza pitke vode na podruju Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 1813. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti za proirenje djelatnosti Umjetnike kole Franje Luia osnivanjem satnice nastave plesa ......................................................................................... 1814. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti za proirenje djelatnosti Umjetnike kole Franje Luia izvoenjem nastavnih programa za predmet harfa ............................................................... 1915. ZAKLJUAK o sufinanciranju javnog prijevoza ZET-om uenicima srednjih kola s podruja Grada Velike Gorice u razdoblju sijeanj oujak 2016. godine .............................................. 1916. ZAKLJUAK o sufinanciranju javnog prijevoza s Autoturist Samobor d.o.o. uenicima srednjih kola s podruja Grada Velike Gorice u razdoblju sijeanj oujak 2016. godine....................... 19

 • 2

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXII. Broj 1/2016.

  28. sijeanj 2016.

  17. ZAKLJUAK o sufinanciranju javnog prijevoza s Auto promet Sisak d.o.o. uenicima srednjih kola s podruja Grada Velike Gorice u razdoblju sijeanj oujak 2016. godine .................................... 2018. ZAKLJUAK o provedbi i financiranju kole klizanja za djecu iz djejih vrtia Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 2019. ZAKLJUAK o sufinanciranju javnog eljeznikog prijevoza H-om uenicima srednjih kola s podruja Grada Velike Gorice u razdoblju sijeanj oujak 2016. godine .................................... 2020. PRAVILNIK o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Prorauna Grada Velike Gorice .................................................................................................................................... 2121. ZAKLJUAK o imenovanju predstavnika Grada Velike Gorice u Komisiju za izradu proienog teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene radnike u Gradskoj knjinici Velika Gorica, Muzeju Turopolja, Pukom otvorenom uilitu Velika Gorica, Ustanovi za upravljanje portsko rekreacijskim centrom Velika Gorica i Centru za djecu, mlade i obitelj .............. 2922. ZAKLJUAK o imenovanju slubenice za zatitu osobnih podataka ........................................................ 3023. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava slunosti na k. . br. 186/9, k. . br. 281/1 k.o. Gradii i k. . br. 2395 k.o. Velika Gorica, br:12/2016................................................. 3024. ZAKLJUAK sklapanju Ugovora za uzimanje u zakup poslovnog prostora za potrebe Ureda EU projekta Menaderi poslovnog razvoja ................................................................................... 3025. PLAN IZOBRAZBE u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu za 2016. godinu ................................. 3126. Plan izobrazbe u upravnim tijelima Grada Velike Gorice za 2016. godinu ............................................... 3127. PRAVILNIK o VI. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Velike Gorice ............... 3228. ZAKLJUAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju gradskih stanova ........................................ 3529. ZAKLJUAK o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava vlasnitva s Osnovnom kolom Vukovina ................................................................................................................... 3530. ZAKLJUAK o osnivanju Povjerenstva za procjenu programa poboljanja kvalitete odrastanja djece ............................................................................................................................ 3531. ZAKLJUAK o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natjeaja i javnih poziva .................................................................................................................. 3632. ZAKLJUAK o osnivanju Povjerenstva za prevenciju drutveno neprihvatljivih ponaanja djece i mladih Grada Velike Gorice ............................................................................................................. 3633. ODLUKU o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine ........................................... 3734. PLAN raspisivanja javnih natjeaja/poziva za 2016. godinu ..................................................................... 4035. ZAKLJUAK o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natjeaja i javnih poziva ............................................................................................................................. 4136. ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva obiljeavanja Dana Gradske etvrti Miljenko Grani .............. 4237. PLAN IZOBRAZBE u Slubi za unutarnju kontrolu i reviziju za 2016. godinu ....................................... 4238. ZAKLJUAK o imenovanju predstavnika u radnu skupinu za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Zrinska gora - Turopolje 2014.-2020. .............................................................................. 4239. ZAKLJUAK o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora ..................... 4340. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o reguliranju meusobnih odnosa sa Strabag d.o.o. ......................... 4341. ZAKLJUAK o prihvaanju Programa poboljanja komunalne infrastrukture i standarda naselja Mievec za 2016. godinu. ................................................................................................................ 4342. ZAKLJUAK o financijskoj pomoi Mjesnom odboru Kue .................................................................... 4443. ZAKLJUAK o imenovanju Strunog povjerenstva za pripremu nacrta odluke o zatiti vodocrpilita Kosnica, I. faza ......................................................................................................... 4444. ZAKLJUAK o odreivanju prinudnog upravitelja zgrade u Velikoj Gorici, Zagrebaka 60 .................. 4545. ZAKLJUAK o izmjeni Zakljuka o razrjeenju i imenovanju lanova u Upravno vijee Pukog otvorenog uilita Velika Gorica .................................................................................................... 4546. ZAKLJUAK o odricanju od prava prvokupa .......................................................................................... 4647. ZAKLJUAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava graenja na k. . br. 186/9 k.o. Gradii radi izgradnje transformatorske stanice oznake NTS 501 Vukomerika ............................... 46

 • 328. sijeanj 2016.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXII. Broj 1/2016.

  48. ZAKLJUAK o produljenju roka vraanja danih zajmova trgovakom drutvu VG Plin d.o.o. ............... 4649. ODLUKA o pristupanju Grada Velike Gorice u lanstvo Mree za odrivi razvoj Hrvatske ..................... 4750. ZAKLJUAK o dodjeli financijske pomoi obitelji Vrbeti povodom sedmog roendana Eme, Lane, Filipa i Lovre ............................................................................................................................ 4751. ODLUKA o visini naknade za odravanje nerazvrstanih cesta, javno-prometnih i zelenih povrina na podruju Grada Velike Gorice uzrokovanih prijekopom............................................. 4852. ZAKLJUAK o potpisivanju Ugovora o poslovnoj suradnji na projektu Poslovni uzlet 2016. ............... 4853. ZAKLJUAK o objavljivanju Natjeaja za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinane nastupe na manifestacijama u 2016. g. .................................................................................... 4954. ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju lanova Povjerenstva za provedbu Programa za mlade Grada Velike Gorice za razdoblje od 2016. 2018. godine ...............