Slu¾beni glasnik BiH br

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni glasnik BiH br

 • (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 29/02) Na osnovu lana IV. 4.a) Ustava BiH, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavnikog doma, odranoj 20. juna 2002. godine, i na sjednici Doma naroda, odranoj 25. juna 2002. godine, usvojila je

  ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU

  PRVI DIO - OPE ODREDBE

  I - OSNOVNA NAELA

  1. Vaenje Zakona lan 1.

  (1) Ovim zakonom utvruju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujui propise, rjeavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima graana, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima koje su u nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine.

  (2) Po ovom zakonu dune su postupati javne korporacije i javna preduzea (drutva), ustanove i druge pravne osobe Bosne i Hercegovine, kad u vrenju javnih ovlatenja (u daljem tekstu: institucije koje imaju javna ovlatenja) koja su im povjerena zakonom, rjeavaju u upravnim stvarima.

  2. Poseban postupak lan 2.

  Pojedina pitanja postupka za odreenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti drugaije nego to su ureena ovim zakonom, ako je to nuno za drugaije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna naelima ovog zakona.

  3. Supsidijarna primjena zakona lan 3.

  U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu ureena posebnim zakonom.

  4. Naelo zakonitosti lan 4.

  (1) Organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja, kada postupaju u upravnim stvarima, duni su te stvari rjeavati na osnovu zakona i drugih propisa, kao i opih akata institucija koje imaju javna ovlatenja i koje one donose na osnovu javnih ovlatenja.

  (2) U upravnim stvarima u kojima je organ, odnosno institucija koja ima javna ovlatenja, zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu, ovlaten da rjeava po slobodnoj ocjeni, rjeenje mora biti doneseno u

  1

 • granicama ovlatenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlatenje dato.

  (3) Pravila postupka, utvrena odredbama ovog zakona, vae i za sluajeve u kojima je institucija, koja ima javna ovlatenja, ovlatena da u upravnim stvarima rjeava po slobodnoj ocjeni.

  5. Zatita prava i sloboda graana i zatita javnog interesa lan 5.

  (1) Kad organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja vode postupak i rjeavaju, duni su strankama omoguiti da to lake zatite i ostvare svoja prava u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o zatiti ljudskih prava i sloboda i Aneksom 6 Opeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, vodei pri tom rauna da ostvarivanje njihovih prava ne bude na tetu prava drugih osoba, niti u suprotnosti sa zakonom utvrenim javnim interesom.

  (2) Kad slubena osoba koja rjeava neku upravnu stvar, s obzirom na postojee injenino stanje, sazna ili ocijeni da odreena stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, upozorit e je na to.

  (3) Ako se na osnovu zakona strankama nalau kakve obaveze, prema njima e se primjenjivati one mjere predviene propisima, koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postie cilj zakona.

  6. Naelo transparentnosti lan 6.

  Organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja kad postupaju u upravnim stvarima, duni su svakoj fizikoj i pravnoj osobi osigurati pravo pristupa informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, broj 29/00).

  7. Naelo javnosti lan 7.

  Postupak pred organima uprave i institucijama koje vre javna ovlatenja je javan. Slubena osoba, koja vodi postupak, moe iskljuiti javnost, samo u sluajevima kada je to zakonom izriito predvieno.

  8. Naelo efikasnosti lan 8.

  Kad organi uprave i institucije, koje imaju javna ovlatenja, rjeavaju u upravnim stvarima, duni su osigurati efikasno ostvarivanje prava i interesa graana, preduzea (drutava), ustanova i drugih pravnih osoba, to obuhvata dobru organizaciju na izvravanju poslova od organa, koja osigurava brzo, potpuno i kvalitetno rjeavanje upravnih stvari u upravnom postupku, uz svestrano razmatranje tih stvari.

  9. Naelo materijalne istine lan 9.

  U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari, i u tom cilju moraju se potpuno i pravilno utvrditi sve injenice koje su od vanosti za donoenje zakonitog i pravilnog rjeenja.

  2

 • 10. Naelo sasluanja stranke lan 10.

  (1) Prije donoenja rjeenja, stranci se mora pruiti mogunost da se izjasni o svim injenicama i okolnostima koje su vane za donoenje rjeenja.

  (2) Rjeenje se moe donijeti bez prethodnog izjanjenja stranke samo u sluajevima kad je to zakonom odreeno.

  11. Ekonominost postupka lan 11.

  Postupak se ima voditi brzo i sa to manje trokova i gubitka vremena za stranku i druge osobe koje uestvuju u postupku, ali tako da se pribavi sve to je potrebno za pravilno utvrivanje injeninog stanja i za donoenje zakonitog i pravilnog rjeenja.

  12. Pomo neukoj stranci lan 12.

  Organ koji vodi postupak starat e se da neznanje i neukost stranke, i drugih osoba koje uestvuju u postupku, ne bude na tetu prava koja im po zakonu pripadaju.

  13. Ocjena dokaza lan 13.

  Koje e injenice uzeti kao dokazane, odluuje ovlatena slubena osoba po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i briljive ocjene svakog dokaza posebno, i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

  14. Samostalnost u rjeavanju lan 14.

  (1) Organ vodi upravni postupak i donosi rjeenje samostalno u okviru ovlatenja datih zakonom, drugim propisima i opim aktima.

  (2) Ovlatena slubena osoba organa nadlenog za voenje postupka samostalno utvruje injenice i okolnosti, i na osnovu utvrenih injenica i okolnosti primjenjuje propise, odnosno ope akte na konkretni sluaj.

  15. Pravo albe lan 15.

  (1) Protiv rjeenja donesenog u prvom stepenu, stranka ima pravo albe. Samo zakonom moe se propisati da u pojedinim upravnim stvarima alba nije doputena, i to ako je na drugi nain osigurana zatita prava i zakonitosti.

  (2) Ako nema organa uprave drugog stepena, alba protiv prvostepenog rjeenja moe se izjaviti samo kad je to zakonom predvieno. Tim zakonom odredit e se i organ koji e rjeavati po albi.

  3

 • (3) Pod uslovima iz ovog zakona, stranka ima pravo albe i kad prvostepeni organ nije u odreenom roku donio rjeenje o njenom zahtjevu, odnosno ne donese rjeenje u postupku po slubenoj dunosti, a u interesu stranke.

  (4) Protiv rjeenja donesenog u drugom stepenu, alba nije doputena.

  16. Konanost rjeenja lan 16.

  Rjeenje protiv kojeg se ne moe izjaviti redovno pravno sredstvo (alba) u upravnom postupku (konano u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno kojim su stranci odreene neke obaveze, moe se ponititi, ukinuti ili izmijeniti samo u sluajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvieni.

  17. Pravomonost rjeenja lan 17.

  Rjeenje protiv koga se ne moe izjaviti alba niti pokrenuti upravni spor (pravomono rjeenje), a kojim je stranka stekla odreena prava, odnosno kojim su stranci odreene neke obaveze, moe se ponititi, ukinuti ili izmijeniti samo u sluajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvieni.

  18. Upotreba jezika i pisma lan 18.

  (1) Upravni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

  (2) Organ koji vodi upravni postupak osigurava ravnopravnu upotrebu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika.

  (3) Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke, organ koji vodi postupak duan je da joj omogui da prati tok postupka na svom jeziku, kao i da joj pozive i druga pismena dostavlja na njenom jeziku i pismu. Organ e pouiti stranku, odnosno drugog uesnika o mogunosti koritenja njenog jezika u postupku, a u zapisnik e se zabiljeiti da je stranka, odnosno drugi uesnik pouen o tom pravu i njegova izjava, u vezi s datom poukom, unijet e se u zapisnik.

  (4) Stranke i drugi uesnici u postupku koji nisu dravljani Bosne i Hercegovine, a ne znaju jezik na kome se vodi postupak, imaju pravo tok postupka pratiti preko tumaa (prevodioca).

  (5) U upravnom postupku slubena pisma su latinica i irilica.

  19. Upotreba izraza organ lan 19.

  Pod organom koji vodi postupak, odnosno rjeava u upravnim stvarima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se organi uprave i institucije koje imaju javna ovlatenja iz lana 1. ovog zakona.

  II - NADLENOST

  4

 • 1. Stvarna i mjesna nadlenost lan 20.

  (1) Stvarna nadlenost za rjeavanje u upravnom postupku odreuje se po propisima kojima se ureuje odreena upravna oblast ili po propisima kojima se odreuje nadlenost pojedinih organa.

  (2) Mjesna nadlenost odreuje se prema sjeditu organa, odnosno prema sjeditu organizacione jedinice u sastavu organa.

  lan 21.

  (1) Za rjeavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu stvarno je nadlean organ uprave Bosne i Hercegovine, ako zakonom nije odreena nadlenost organa uprave u entitetu kod prenesene nadlenosti.

  (2) Ako propisom, kojim se ureuje odreena upravna oblast, nije odreeno koji je organ uprave Bosne i Hercegovine stvarno nadlean za rjeavanje u odreenoj upravnoj stvari iz nadlenosti institucija BiH, a to se ne moe utvrditi po prirodi stvari, takva stvar spada u nadlenost organa uprave Bosne i Hercegovine, koji odredi Vijee ministara Bosne i Hercegovine.

  lan 22.

  (1) Nijedan organ ne moe preuzeti odreenu upravnu stvar iz nadlenosti drugog organa i sam je rijeiti, osim ako je to zakonom predvieno i pod uslovima propisanim tim zakonom.

  (2) Organ nadlean za rjeavanje u odreenoj upravnoj stvari moe samo, na osnovu izriitog zakonskog ovlatenja, prenijeti rjeavanje u toj stvari na drugi organ.

  (3) Stvarna i mjesna nadlenost ne mogu se mijenjati dogov