SLU½BENI GLASNIK BR.5

  • View
    1.348

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLU½BENI GLASNIK BR.5

Slubeni glasnik Opine oltaGodina XVII Grohote, 04. lipnja 2010. godine Broj 5

SADRAJ 1. Odluka o koritenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje mjesnih vodovodnih mrea II faza........................................................stranica 2 2. Odluka o koritenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta za realizaciju kapitalnog projekta ureenja mjesta i zgrada na podruju Opine ( Vijenica, trnica Grohote, gospodarski centar Grohote, gospodarski centar Maslinica, gospodarski centar Stomorska i ureenje terminala u Rogau........................................................................................................... ...stranica 2 3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donoenju Prostornog plana ureenja Opine olta (Slubeni glasnik Opine olta, broj 6/06).....................stranica 3 4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o zabrani izvoenja odreenih radova Na podruju Opine olta u odreenom vremenskom periodu.............................stranica 22 5. Odluka o plaama i naknadama dunosnika i lanova Opinskog vijea Opine olta................................................................................................stranica 22 6. Pravilnik o koritenju poljoprivrednih prikljuaka na vodu.................................stranica 23

2

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2010

Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta dana 02.06.2010. godine donosi

ODLUKUo koritenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta za realizaciju kapitalnog projekta ureenja mjesta i zgrada na podruju Opine (Vijenica, opinska zgrada, trnica Grohote, gospodarski centar Grohote, gospodarski centar Maslinica, gospodarski centar Stomorska i ureenje terminala u Rogau) po Sporazumu i Dodatku I i II Sporazuma o zajednikom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka olte br. 09-I-70135/02-17

ODLUKUo koritenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje mjesnih vodovodnih mrea II faza po Sporazumu i Dodatku I i II Sporazuma o zajednikom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka olte br. 09-I-70135/02-17

lanak 1.Sukladno Sporazumu i Dodatku I i II Sporazuma o zajednikom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka olte br. 09-I-70135/02-17, Opina olta iz sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta financirati e kapitalni projekt izgradnje mjesnih vodovodnih mrea II faza. Svrha i cilj kapitalnog projekta je stvaranje osnovnih preduvjeta za ivot stanovnitva, unaprjeenje poljoprivrede i gospodarstva, poveani stupanj protupoarne zatite te pozitivan uinak na turistiki razvoj otoka olte.

lanak 1.Sukladno Sporazumu i Dodatku I i II Sporazuma o zajednikom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka olte br. 09-I-70135/02-17, Opina olta iz sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta financirati e kapitalni projekt ureenja mjesta i zgrada na podruju Opine (Vijenica, opinska zgrada, trnica Grohote, gospodarski centar Grohote, gospodarski centar Maslinica, gospodarski centar Stomorska i ureenje terminala u Rogau). Svrha i cilj kapitalnog projekta je razvoj otokih mjesta, unaprjeenje gospodarstva te pozitivan uinak na turistiki razvoj otoka olte.

lanak 2. Ukupna investicija navedenog projekta iznosi 2.000.000,00 kuna, a oekuje se realizacija u dvije godine. Dio sredstava za financiranje projekta iz lanka 1. ove Odluke osigurati e se iz prorauna Opine olta, dio iz kapitalnih pomoi iz prorauna Splitsko-dalmatinske upanije. Opina olta e za navedeni projekt koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta s rauna posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 1.000.000,00 kuna. lanak 3.Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta KLASA:021-05/10-04/12-1 URBROJ:2181/03-01-10 Grohote, 02.06.2010. Predsjednik Opinskog Vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Temeljem lanka 30. Statuta Opine olta, Opinsko vijee Opine olta dana 02.06.2010. godine donosi

lanak 2.Ukupna investicija navedenog projekta iznosi 6.000.000,00 kuna, a realizacija se oekuje u sedam godina. Dio sredstava za financiranje projekta iz lanka 1. ove Odluke osigurati e se iz prorauna Opine olta, dio iz kapitalnih pomoi iz prorauna Splitsko-dalmatinske upanije. Opina olta e za navedeni projekt koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvarenog na podruju Opine olta s rauna posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

lanak 3.Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Slubenom glasniku Opine olta. KLASA:021-05/10-04/12-2 URBROJ:2181/03-01-10 Grohote, 02.06.2010. Predsjednik Opinskog Vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Na temelju lanka 100. Zakona o prostornom ureenju i gradnje (Narodne novine, broj 76/07 i 38/09) i lanka 30. Statuta Opine olta (proieni

3

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2010

tekst), (Slubeni glasnik Opine olta, broj 3/09 i 1/10), Opinsko vijee Opine olta na 12. sjednici odranoj 02. lipnja 2010. godine, donijelo je

6. 7. 8.

Zahtjevi i miljenja iz lanka 79. i lanka 94. ovoga Zakona; Izvjea o prethodnoj i javnoj raspravi; Evidencija postupka izrade i donoenja prostornog plana.

ODLUKUIzmjena i dopuna Odluke o donoenju Prostornog plana ureenja Opine olta (Slubeni glasnik Opine olta,broj:6/06) 0. OPE ODREDBE

1). Ovom odlukom donosi se Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja opine olta (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune). lanak 1. 1). Izmjene i dopune sadrane su u elaboratu Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja opine olta izraen po URBOS-u doo iz Splita (broj: 485/08) a sastoji se od slijedeih dijelova: A. TEKSTUALNI DIO Odredbe za provoenje B GRAFIKI DIO 1. KORITENJE I NAMJENA POVRINA

2) Grafiki prikaz 1. Koritenje i namjena povrina, 2.1. Promet (cestovni i pomorski), 2.4. Vodoopskrbni sustav vodoopskrba i odvodnja, 3.3. Podruja primjene posebnih mjera ureenja i zatite (ureenje zemljita, zatita posebnih vrijednosti i obiljeja, podruja i dijelovi primjene planskih mjera zatite) u mjerilu 1:25000 i 4. Granice graevinskih podruja naselja u mjerilu 1:5000 i iz lanka 2. toke B) Grafiki dio Odluke o donoenju Prostornog plana ureenja Opine olta (Slubeni glasnik Opine olta,broj:6/06) prestaju vaiti. 3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafikih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati e se grafiki prikaz 1. Koritenje i namjena povrina, 2.1. Promet (cestovni i pomorski), 2.4. Vodoopskrbni sustav vodoopskrba i odvodnja, 3.3. Podruja primjene posebnih mjera ureenja i zatite (ureenje zemljita, zatita posebnih vrijednosti i obiljeja, podruja i dijelovi primjene planskih mjera zatite) u mjerilu 1:25000 i 4. Granice graevinskih podruja naselja u mjerilu 1:5000 i iz lanka 2. toke B) Grafiki dio iz ove Odluke. lanak 2. 1) U lanku 5. stavku 1. Odluke o donoenju Prostornog plana ureenja Opine olta (Slubeni glasnik Opine olta,broj:6/06) alineja 2. se mijenja i glasi: - u izgraenom dijelu graevinskog podruja naselja, mjeovite i iskljuive namjene na ureenoj graevinskoj estici do donoenja urbanistikog plana ureenja; 2) Iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi: - za neizgraeno ali ureeno graevinsko zemljite (na kojem do graevinskih estica postoji pristup sa prometne povrine, odvodnja otpadnih voda i propisan broj parkiralinih mjesta u skladu s prostornim planom u skladu sa kojim se izdale lokacijska dozvola, rjeenje o uvjetima gradnje, odnosno rjeenje o izvedenom stanju); - neizgraeno a ureeno graevinsko podruje prikazano je u grafikom prikazu br.4 Granice graevinskih podruja naselja, u mjerilu 1:5000. 3) U stavku 2. iza rijei izgraeni dodaju se rijei: i neizgraeni. lanak 3.

1:25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.a.Prometna i ulina mrea 1:25000 2.c. Vodoopskrbna mrea 1:25000 3. UVJETI KORITENJA, UREENJA I ZATITE POVRINA 3.2. Podruja posebnih uvjeta koritenja 1:25000 3.3. Podruja primjene posebnih mjera ureenja i zatite 1:25000 4. GRAEVINSKA PODRUJA NASELJA C 1. 2. OBVEZNI PRILOZI Obrazloenje prostornog plana; Izvod iz dokumenta prostornog ureenja ireg podruja, koji se odnosi na podruje obuhvata prostornog plana; Strune podloge, na kojima se temelje prostorno planska rjeenja; Strateka studija utjecaja na okoli, kada je to propisano posebnim propisima; Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno potivati u njegovoj izradi te saetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadraj prostornog plana;

1:5000

3. 4. 5.

4

Slubeni glasnik Opine olta

broj 5/2010

1) lanak 9. se mijenja i glasi: U izdvojenom graevinskom podruju izvan naselja (ugostiteljsko turistika namjena ipkova, eula, Kaijun, Rakotina i Livka) u pojasu najmanje 100,0 m od obalne crte ne moe se graditi pojedinana ili vie graevina osim graevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, prateih sadraja ugostiteljsko turistike namjene, te ureenje javnih povrina. U graevinskom podruju naselja na obali Maslinica, Donja Kruica, Roga, Neujam, Stomorska i Gornja Kruica vie od 50% graevina stalno se koristi. lanak 4. 1) Iza lanka 9. dodaje se novi lanak 9a. Koji glasi: Planom se ne doputa postavljenje kamp kuica i kontejnera, osim kao privremenih za potrebe gradilita dok traje izgradnja. lanak 5. 1) U lanku 10. stavku 1. u odjeljku pod naslovim II RAZVOJ I UREENJE POVRINA IZVAN NASELJA gospodarska namjena dodaje se trea toka, koja glasi: eksploatacija mineralnih sirovina. 2) U lanku 10. stavku 1. u odjeljku pod naslovim II RAZVOJ I UREENJE POVRINA IZVAN NASELJA podnaslov odlagalite otpada mijenja se i glasi: postupanje s otpado