Slu¾beni glasnik br. 8/2011

 • View
  230

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Slu¾beni glasnik br. 8/2011

 • 6 2 5 . G o d i n a X V I I . B r o j 8 09. prosinac 2011.

  SLUBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

  S L U B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

  Sadraj

  ODLUKE GRADSKOG VIJEA

  66. ZAKLJUAK o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice ................................................................ 62967. ODLUKA o prikljuenju na komunalne vodne graevine ....................................................................... 63268. RJEENJE o imenovanju ravnateljice Muzeja Turopolja .......................................................................... 63569. ZAKLJUAK o izboru lanova Savjeta mladih Grada Velike Gorice ...................................................... 63670. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Djejeg vrtia Lojtrica ................................... 63671. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Velika Mlaka ......... 63672. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Nikole Hribara ...... 63773. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Eugena Kvaternika ................................................................................................................................. 63774. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Eugena Kumiia .......................................................................................................... 63775. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Jurja Habdelia ..... 63776. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole Vukovina .............. 63877. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne kole itarjevo ............. 63878. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Umjetnike kole Franje Luia .... 638

  ODLUKE GRADONAELNIKA

  451. ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju lanova Pregovarakog odbora za potpisivanje kolektivnog ugovora sa sindikatima predkolskog odgoja ................................................. 639452. ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju lanova Pregovarakog odbora za potpisivanje kolektivnog ugovora s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi ...................................... 639453. ZAKLJUAK o ustupanju graevinskog zemljita bez naknade Ivici Strugaru ...................................... 639454. ZAKLJUAK o predlaganju predstavnika Grada Velike Gorice u Povjerenstvo za reklamacije potroaa trgovakog drutva VG komunalac d.o.o. .................................. 640

 • 626

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 8/ 2011.

  09. prosinac 2011.

  455. ZAKLJUAK o organiziranju i pokrivanju trokova manifestacije Dani jabuka 2011. ....................... 640456. ZAKLJUAK za pokrie dijela trokova izlaganja na 13. Sajmu gospodarstva u Zapreiu ................. 640457. ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva i fi nancijskoj pomoi za obiljeavanje Dana dobrovoljnih darivatelja krvi .................................................................................. 641458. ZAKLJUAK davanju suglasnosti u postupku ishoenja lokacijske dozvole na k..br. 79/1 u k.o. Novo ie ............................................................................................................... .641459. ZAKLJUAK o davanju suglasnosti u postupku ishoenja lokacijske dozvole na k..br. 1704/4 u k.o. Kurilovec ................................................................................................ 641460. ZAKLJUAK o prihvaanju Male i Velike zimske slube ...................................................................... 642461. ZAKLJUAK o odgodi plaanja dugovanja na ime naknade za prikljuenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom eljku Stepaniu Velike Gorice, Lederova 11 ......................... 642462. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati dugovanja na ime naknade za prikljuenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom sa Nenadom Peternacom iz Gornjeg Podotoja 50 ....................................................................................... 642463. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati dugovanja na ime komunalnog doprinosa sa Ozrenom Soliem iz Podotoja, Peternaci 34b ............................................... 643464. ZAKLJUAK o sanaciji otpadom oneienog zemljita na prostoru RC elin u Novome iu ........ 643465. PLAN o dopuni Plana klasifi kacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Velike Gorice za 2011. godinu ................................................... 644466. ZAKLJUAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2011. godinu ...................................................................................................... 644467. ZAKLJUAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Grada Velike Gorice za 2011. godinu ...................................................................................................... 646468. ZAKLJUAK o osnivanju i imenovanju lanova Radne skupine za legalizaciju zgrada u vlasnitvu Grada Velika Gorica .............................................................................................................. 647469. ZAKLJUAK o utvrivanju i upuivanju Prijedloga Urbanistikog plana ureenja naselja Velike Gorice u ponovnu javnu raspravu te o provoenju ponovne javne rasprave u postupku stavljanja izvan snage Generalnog urbanistikog plana Grada Velike Gorice i urbanistikih planova ureenja UPU Rakarje, UPU Juno od Velikog polja i UPU Radna zona zapad ....................... 647470. ZAKLJUAK o prihvaanju pokroviteljstva Velikogorikog glazbenog festivala 2011. ....................... 648471. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati dugovanja na ime komunalnog doprinosa sa Dragicom uljak iz Velike Gorice, A.K.Mioia 15C, Lucom Ljubii iz Velike Gorice, A.K. Mioia 15D i Milom Ljubiiem iz Velike Gorice, A.K.Mioia 15D .................. 649472. ZAKLJUAK o fi nancijskoj potpori Udruzi povrara Turopoljka ........................................................ 649473. ZAKLJUAK o prihvaanju liste proizvoaa koji zadovoljavaju uvjete za sufi nanciranje nabave vonih sadnica i presadnica povra ................................................................. 649474. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati dugovanja na ime naknade za prikljuenje na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda sa imom Pejiem iz Petrovine Turopoljske, Lika ulica 13 ......................................................................... 650475. ZAKLJUAK o sklapanju Nagodbe o obronoj otplati dugovanja na ime naknade za prikljuenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom sa imom Pejiem iz Petrovine Turopoljske, Lika ulica 13 ........................................................................ 650476. ZAKLJUAK o odobravanju i fi nanciranju trokova strunog usavravanja ......................................... 651477. ZAKLJUAK o isplati prigodnih darova zaposlenima u Gradskoj upravi Grada Velike Gorice povodom nadolazeih blagdana ............................................................................. 651478. Kriteriji za vrednovanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice ................................... 652479. ZAKLJUAK o dodjeli fi nancijske pomoi Davoru Jankoviu .............................................................. 655480. ZAKLJUAK o oslobaanju Kranske vjerske zajednice Jehovini svjedoci

 • 62709. prosinac 2011.

  Slubeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XVI. Broj 8/ 2011.

  iz Zagreba, trokinec 28, plaanja komunalnog doprinosa za izgraenu vjersku graevinu s prateim sadrajima i pomonu graevinu u Rakarskoj ulici br. 10 ..................................... 655481. ZAKLJUAK o oslobaanju Doma zdravlja Zagrebake upanije, Ulica grada Vukovara 72/5, Zagreb, plaanja komunalnog doprinosa za izgraenu nadstrenicu pred ulazom hitne pomoi u sklopu Doma zdravlja Zagrebake upanije-Ispostava Velika Gorica u Ulici Matice hrvatske bb ....... 656482. ZAKLJUAK o odgodi plaanja dugovanja na ime komunalnog doprinosa Kristijanu Raku iz Velike Gorice, Nikole Tesle 14 .................................................................................. 656483. ZAKLJUAK o primanju na znanje Izvjea o koritenju proraunske zalihe za razdoblje 1. listopada do 31. listopada 2011. godine ............................................................................... 656484. ZAKLJUAK o dopuni Zakljuka o uvjetima i nainu prijma osoba na struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa .......................................................................... 657485. ZAKLJUAK o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Velike Gorice za 2011. godinu ...................................................................................................... 657486. ZAKLJUAK o donaciji fi nancijskih sredstava udruzi uzgajatelja malih ivotinja Turopolje ........... 658487. ZAKLJUAK o zaljuivanju Ugovora o autorskom djelu za izvedbu predstave krtac ......................... 658488. ZAKLJUAK o davanju miljenja na Prijedlog Zakljuka o dodjeli javnih priznanja Grada Velike Gorice ................................................................................................................. 658489. ZAKLJUAK o davanju miljenja na Prijedlog Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine .........................................................................................................