Srce i mozak Stjepana RadiStjepana Radića - bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/ i mozak Srce i mozak Stjepana RadiStjepana Radiććaa Simbolizam u službi ideologije, kult ličnosti i

 • View
  234

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Srce i mozak Stjepana RadiStjepana Radića - bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/ i mozak Srce i mozak...

 • Srce i mozak Srce i mozak Stjepana RadiStjepana Radiaa

  Simbolizam u sluSimbolizam u slubi bi ideologije, kult liideologije, kult linosti i nosti i

  kolektivno pamkolektivno pamenjeenje

  Stipica Stipica GrgiGrgi

 • Uloga pojedinca u nacijiUloga pojedinca u naciji

  Nacija Nacija -- zamizamiljena zajednica skupine ljudi ljena zajednica skupine ljudi koja dijeli svijest o kolektivnoj kulturi, koja dijeli svijest o kolektivnoj kulturi, proprolosti, jeziku i podrijetlulosti, jeziku i podrijetlu

  Nacionalni heroji kroz svoj Nacionalni heroji kroz svoj ivot, ali i ivot, ali i poslije njega, sluposlije njega, slue kao e kao kulturno ljepilokulturno ljepilokoje vekoje vee razne sfere i interese pojedinaca e razne sfere i interese pojedinaca ili grupacija unutar zajednicaili grupacija unutar zajednica

  esto ih upravo smrt uzdiesto ih upravo smrt uzdie do razine e do razine svete osobesvete osobe u panteonu pojedine nacije u panteonu pojedine nacije

 • Stjepan RadiStjepan Radi kao kao jedan od jedan od otaca otaca

  nacijenacije

  Stjepan RadiStjepan Radi se uspio afirmirati kao se uspio afirmirati kao predvodnik HSSpredvodnik HSS--a koji je, ako ne vea koji je, ako ne ve za za njegova njegova ivota, onda sigurno nakon smrti, ivota, onda sigurno nakon smrti, prerastao u opprerastao u opehrvatski pokretehrvatski pokret

  Rad Rad e obraditi tri sfere upotrebe Radie obraditi tri sfere upotrebe Radieve eve osobnosti poslije njegove smrti:osobnosti poslije njegove smrti:

  1.1. kratka prokratka prolost Radilost Radievih organa (srca i mozga)evih organa (srca i mozga)2.2. planovi za izgradnju Radiplanovi za izgradnju Radieva mauzolejaeva mauzoleja3.3. upotrebe Radiupotrebe Radieva lika ili imena na predmetimaeva lika ili imena na predmetima

 • RadiRadieva Smrteva Smrt

 • RadiRadievi organievi organi Srce i mozak Stjepana Srce i mozak Stjepana

  RadiRadia potajno a potajno izvaeni poslije smrti izvaeni poslije smrti (za vrijeme autopsije i (za vrijeme autopsije i balzamiranja), balzamiranja), vjerojatno po nalogu vjerojatno po nalogu stranastranakog vodstvakog vodstva

  Trebali su biti dio Trebali su biti dio muzeja/mauzoleja muzeja/mauzoleja Stjepana RadiStjepana Radiaa

  prof. Ljudevit prof. Ljudevit JurakJurak, jedan od doktora , jedan od doktora koji su napravili obdukcijukoji su napravili obdukciju

 • Hrvatski seljaHrvatski seljaki domki dom Sve vaSve vanije institucije nije institucije

  HSSHSS--a su u njemu imale a su u njemu imale sjedisjeditete

  Mjesto gdje su se Mjesto gdje su se uvali uvali RadiRadievi organievi organi

  1.1. u sefu Selou sefu Selo--banke (1929.)banke (1929.)2.2. Uzidani u jedan od zidova Uzidani u jedan od zidova

  stanova unutar Doma (1931.)stanova unutar Doma (1931.)3.3. Nakon 1945. preneseni u Nakon 1945. preneseni u

  KriminoloKriminoloki institut, gdje im ki institut, gdje im se gubi tragse gubi trag

 • Mjesto memorijeMjesto memorije Simbolika srca (ljubav, Simbolika srca (ljubav, ivot...) i mozga ivot...) i mozga

  (intelektualna mo(intelektualna mo) koji su trebali biti centralni ) koji su trebali biti centralni eksponati, svojevrsne moeksponati, svojevrsne moi Radii Radia a nacionalnog munacionalnog muenikaenika

  TraTrai se adekvatno mjesto za njihovu pohranu, i se adekvatno mjesto za njihovu pohranu, mjesto koje mjesto koje e biti centralno ne samo e biti centralno ne samo pristapristaama HSSama HSS--a, a, nego i cijelom narodunego i cijelom narodu

  Graevine u sluGraevine u slubi nacionalnih mjesta memorije bi nacionalnih mjesta memorije nalazimo po drugim zemljama svijeta kao nalazimo po drugim zemljama svijeta kao Francuskoj (Francuskoj (DmeDme desdes InvalidesInvalides u Parizu), u Parizu), Velikoj Britaniji (Velikoj Britaniji (WestminsterWestminster AbbeyAbbey u u Londonu), Italiji (Londonu), Italiji (Santa Santa CroceCroce u Firenci)...u Firenci)...

 • Pitanje lokacijePitanje lokacije Rodna kuRodna kua Antuna i Stjepana Radia Antuna i Stjepana Radia u a u TrebarjevuTrebarjevu

  Desnom Desnom neadekvatna, previneadekvatna, previe prometno izoliranae prometno izolirana Hrvatski seljaHrvatski seljaki muzejki muzej socijalni muzej cijelog socijalni muzej cijelog Hrvatskog seljaHrvatskog seljakog kog naroda sa centralnim naroda sa centralnim dijelom posvedijelom posveenim enim ideji i ideji i ivotu Stjepana ivotu Stjepana RadiRadia a osim jednog osim jednog lanka iz 1936. nilanka iz 1936. nita ta se nije poduzelose nije poduzelo

 • Planovi Maria Planovi Maria PetruccijaPetruccija Na poziv vodstva stranke 1931. radi nacrt; grandioznostNa poziv vodstva stranke 1931. radi nacrt; grandioznost

 • RadiRadi na spomenicima neposredno na spomenicima neposredno nakon smrtinakon smrti

 • Simbolizam Stjepana RadiSimbolizam Stjepana Radiaa

  RadiRadiev lik i ime na odreenim ev lik i ime na odreenim predmetima koji su se koristili 1929.predmetima koji su se koristili 1929.--1941. 1941. (osobito za osobne diktature kralja (osobito za osobne diktature kralja Aleksandra)Aleksandra)

  to je pojedini predmet predstavljao za to je pojedini predmet predstavljao za proizvoaproizvoae predmeta, e predmeta, to za kupce (tj. to za kupce (tj. korisnike), a korisnike), a to za organe vlasti na to za organe vlasti na ijem ijem su se teritoriju ti predmeti su se teritoriju ti predmeti irili?irili?

 • Predmeti s RadiPredmeti s Radievim likomevim likom

  RadiRadi na na naljepnici s naljepnici s ddepnih epnih ogledalaogledala

  RadiRadieve znaeve znakeke RadiRadievo platnoevo platno

 • Predmeti s RadiPredmeti s Radievim likomevim likom Kose za koKose za koenje enje

  (reklama za kose iz (reklama za kose iz Gospodarskog listaGospodarskog lista))

  RadiRadi na omotu na omotu okolade tvrtke okolade tvrtke JEJE--KAKA

 • Simbolika predmeta za vrijeme Simbolika predmeta za vrijeme estosijeestosijeanjskeanjske diktaturediktature

  ProdavaProdavaima ima mogumogu izvor izvor dobre zaradedobre zarade

  Kupcima Kupcima simbol otpora simbol otpora rereimu i pripadnosti imu i pripadnosti hrvatskoj nacijihrvatskoj naciji

  Organima vlasti Organima vlasti prijetnja prijetnja drdravnom poretku; avnom poretku; selektivno ih zabranjuju, selektivno ih zabranjuju, postupak protiv prodavapostupak protiv prodavaa i a i kupaca takvih objekata kupaca takvih objekata esto esto se bitno razlikuje od se bitno razlikuje od predmeta do predmetapredmeta do predmeta

 • ZakljuZakljune misline misli

  Stjepan RadiStjepan Radi nesumnjivo je jedna od nesumnjivo je jedna od vavanih osoba oko koje se odvijala nih osoba oko koje se odvijala integracija Hrvatskog narodaintegracija Hrvatskog naroda

  U razdoblju nakon smrti njegova je U razdoblju nakon smrti njegova je osobnost poosobnost poela je kroz kolektivnu svijest ela je kroz kolektivnu svijest predstavljati cijeli narod i njegovu borbu predstavljati cijeli narod i njegovu borbu za demokratske i nacionalne slobode za demokratske i nacionalne slobode protiv diktatureprotiv diktature

 • Hvala na Hvala na pozornosti!pozornosti!

  Radi-prezentacija