Stifter - Der Nachsommer (Roman)

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stifter - Der Nachsommer (Roman)

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  1/497

  Nmndcirt Wtkotir

  Mir Fngesajjir

  Irstir Cnfm

  >. Mki Eusdkgebikt

  Jikf _ntir wnr ikf Bnuojnff. Ir ciwaefti ikfif]ikd mis irstif Wtagbwirbis ikfis jkl lraif Enu-sis kf mir Wtnmt, kf widgeij ir zur Jkiti wnr. Kf mij-sidcif Enusi entti ir nuge mns _irbnuosliwdci, mkiWgerikcstuci ficst mif \nrifciedtirf ufm nfmirifMkflif, mki ir zu mij Citrkici sikfis Lisgeotis ci-muroti. Kf mij irstif Wtagbwirbi waefti nuir ufs

  fur fage ikfi Onjkdki, mki nus zwik ndtif Diutif ci-stnfm, ikfij Jnffi ufm sikfir Ornu, widgei [email protected] ikf amir zwik Jndi cik ufs spikstif, ufm zumifif wkr ufm mki zu ufs bnjif, wiff ikf Oist amirikf ]nl ikfokid, nf mij jnf skge Cisugei zu jngeifamir Ldgb zu wfsgeif podilti. Jikf _ntir enttizwik Bkfmir, jkge, mif irstlicarifif Waef, ufm ikfi]agetir, widgei zwik @neri `flir wnr nds kge. \krenttif kf mir \aefufl `imis ikf Pkjjirgeif, kf wid-geij wkr ufs ufsirif Lisgeotif, mki ufs sgeaf kfmir Bkfmeikt rilidjkl nuolidilt wurmif, wkmjifjutif, ufm kf widgeij wkr sgedkioif. Mki Juttir snemn fnge, ufm irdnucti ufs zuwikdif, mn wkr kf kerij\aefzkjjir sikf ufm ufs jkt Wpkidif irltzif muro-tif.

  Mir _ntir wnr mki jiksti Pikt kf mij_irbnuosliwdci ufm kf mir Wgerikcstuci. Yj zwdoYer bnj ir eirnuo, ufm is wurmi kf mij Wpiksizkj-jir lispiksit. Mki Mkifir mis _ntirs spikstif nf uf-sirij ]ksgei jkt _ntir ufm Juttir, mki zwik Jlmi

  ufm mir Jnlnzkfsbfiget enttif kf mij Liskfmizkj-jir ikfif ]ksge or skge. \kr Bkfmir cibnjif ikfon-gei Wpiksif, mir _ntir ufm mki Juttir enttif zuwikdifikfif Crntif ufm `imis Jnd ikf Ldns lutif \ikfis.Mki Enfmidsmkifir cibnjif nuge vaf mij Crntifufm ikf Ldns missidcif \ikfis. Nfonfls entti mir_ntir fur ikfif Cugeoerir ufm zwik Mkifir, sptirentti ir vkiri.

  Kf mir \aefufl wnr ikf Pkjjir, widgeis zkijdkgelra wnr. Kf mijsidcif stnfmif crikti odngei Bstifvaf oikfij Ldnfzi ufm ikflidiltir Nrcikt. Wki enttif

  varfi Ldnstnoidf, ekftir mif Ldnstnoidf lrfif Wik-mifstaoo, ufm wnrif jkt Cgeirf nflioddt. Mir _ntirentti mnruj mki lrfif Wikmifvarefli, wikd ir isfkget dikmif baffti, mn mki Nuosgerkotif mir Cgeir,mki liwefdkge jkt ladmifif Cugestncif nuo mijSgbif mirsidcif stnfmif, ekftir mij Ldnsi vaf nddifDiutif lidisif wirmif bafftif, ldikgesnj nds waddiir jkt mif Cgeirf prnedif, mki ir enci. _ar mkisifBstif stnfm ir lirfi ufm otir, wiff ir skge fnge ]k-sgei amir zu ikfir nfmirf Pikt ikfif Nulifcdkgbncbnrlif baffti, jngeti mki Odlid ikfis Bnstifsnuo, sne mki Cgeir nf, fnej ikfis amir mns nfmirieirnus, cdkgbti ekfikf, ufm stiddti is wkimir nf sikfifXdntz. Nf Ncifmif, vaf mifif ir sidtif ikfif nuirEnusi zucrngeti, nuir wiff ir kf Wtnmtlisgeotifncwisifm wnr, amir jkt mir Juttir ikf Wgenuspkid ci-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  2/497

  sugeti, wns ir zuwikdif ufm lirfi tnt, sn ir euoklikfi Wtufmi, otir ncir nuge zwik amir lnr mnrcir, nfikfij bufstrikge lisgefktztif ndtif ]ksgei, mir kjCgeirzkjjir nuo ikfij icifondds ndtirtjdkgeif]ippkgei stnfm, ufm dns. Mn muroti jnf kef fkget st-

  rif, ufm fkijnfm muroti murge mns Cgeirzkjjirlieif. Mnff bnj ir eirnus ufm snlti, `itzt bffijnf zuj Ncifmissif lieif, cik mij mki Enfmidsmki-fir fkget zulilif wnrif, ufm mns fur kf mir Juttirufm kf ufsirir Lilifwnrt ikflifajjif wurmi. Cikmkisij Ncifmissif sprnge ir sier lirfi zu ufs Bkf-mirf, ufm irzedti ufs nddirdik Mkfli, jktuftir nugesgeirzenoti Lisgekgetif ufm Jrgeif. Mns Cuge, kfmij ir lidisif entti, stiddti ir lifnu kjjir wkimir kfmif Wgerikf, nus mij ir is lifajjif entti, ufmwiff jnf ldikge fnge sikfij Eirnustrktti kf mns C-

  geirzkjjir lkfl, baffti jnf fkget kj lirkflstifwnerfiejif, mn icif `ijnfm ekir liwisif sik ufmlidisif enci. cirenupt muroti cik mij _ntir bikfPkjjir mki Wpurif mis ufjkttidcnrif Licrnugeisziklif, safmirf juti kjjir nuolirujt sikf, ndswri is ikf Xrufbzkjjir. Is saddti mnor ncir nus-sprigeif, zu wns is cisafmirs cistkjjt sik. Mkilijksgetif Pkjjir, wki ir skge nusmrgbti, mki jie-riris zuldikge sikf bffif, Wgednozkjjir, Wpkidzkj-jir ufm mirldikgeif, baffti ir fkget dikmif. @imisMkfl ufm `imir Jifsge, podilti ir zu snlif, bffifur ikfis sikf, mkisis ncir ju ir lnfz sikf. MkisirPul striflir Lifnuklbikt prlti skge ufs ikf ufm dkiufs nuo mki Cioiedi mir Idtirf ngetif, wiff wkr skinuge fkget virstnfmif. Wa zuj Cikspkidi murotif fkgetikfjnd wkr Bkfmir mns Wgednozkjjir mir Idtirf citri-

  tif. Ikfi ndti Jnlm wnr jkt Armfufl ufm Nuoru-jufl missidcif citrnut.

  Kf mif Pkjjirf ekflif eki ufm mn Ckdmir, ufm isstnfmif kf jnfgeif Lirti, mki nus ndtif Piktifstnjjtif, ufm nf mifif wufmirdkgei Listndtif nusli-

  sgefkttif wnrif, amir kf widgeif skge nus virsgekimi-fif Edzirf ikflidilti Dnucwirbi ufm Briksi ufmDkfkif cionfmif.

  Mir _ntir entti nuge ikfif Bnstif, kf widgeijJfzif wnrif, vaf mifif ir ufs zuwikdif ikfkliziklti. Mn cionfmif skge varzldkge sgefi ]ndir, nuowidgeif lienrfksgeti Jffir stnfmif, amir mki Nfli-skgetir jkt ufifmdkge vkidif Dagbif zikltif, mnffwnrif ikfkli nus sier ndtif Piktif jkt wufmirsgefifBpoif vaf @fldkflif amir Ornuif, ufm ikfi jktikfij Jnffi, mir Odlid nf mif Oif entti. Ir

  cisn nuge Wtikfi, kf widgei Mkfli lisgefkttifwnrif. Ir ekidt mkisi Wtikfi sier eage, ufm snlti, skistnjjif nus mij bufstlictistif _adbi ndtir Piktif,fjdkge nus mij ndtif Lrkigeifdnfmi eir. Jnfgejndziklti ir ski Oriufmif, mkisi stnfmif dnfli nf mijBstgeif mirsidcif, ekidtif mif ikfif amir mif nfmirfkf kerif Efmif, ufm sprngeif mnrcir.

  Puwikdif bnjif Jifsgeif zu ufs, ncir fkget aot.Jnfgeis Jnd wurmif Bkfmir zu ufs ikflidnmif, jktmifif wkr spkidif murotif, ufm otir lkflif wkr nugejkt mif Idtirf zu Diutif, widgei Bkfmir enttif ufmufs Wpkidi virnfstndtitif. Mif Yftirrkget irekidtif wkrkf mij Enusi vaf Dierirf, ufm mkisir Yftirrkget ufmmki salifnfftif Nrciktsstufmif, kf mifif vaf ufsBkfmirf mns virrkgetit wirmif juti, wns ufs nds Li-sgeot nuolitrnlif wnr, ckdmitif mif rilidjklif

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  3/497

  _irdnuo mir Pikt, vaf widgeij fkget ncliwkgeif wir-mif muroti.

  Mki Juttir wnr ikfi oriufmdkgei Ornu, mki ufs Bkf-mir uflijikf dkicti, ufm mki wikt ieir ikf Ncwikgeifvaf mij nflilicifif Piktifdnuoi zu Lufstif ikfir

  Dust listnttit etti, wiff ski fkget vaf mir Ourget varmij _ntir mnvaf ncliendtif warmif wri. Wki lkfl kfmij Enusi ijskl eiruj, cisarlti nddis, armfiti nddis,dki nus mir aclifnfftif Ourget bikfi Nusfneji zu,ufm wnr ufs ikf icif sa ierwrmklis Ckdmfks misLutif wki mir _ntir, vaf widgeij Ckdmfkssi lnrfkgets nclifmirt wirmif baffti. Pu Enusi entti skiliwefdkge sier ikfongei Bdikmir nf. Fur zuwikdif,wiff ski jkt mij _ntir krlifm waekf lieif juti,tnt ski keri stnttdkgeif sikmifif Bdikmir nf ufm fnejkerif Wgejugb, mn wkr jikftif, ski sik wki ikfi Oii,

  widgei kf ufsirf Ckdmircgeirf nclickdmit wnr.Mncik okid ufs nuo, mn ski kjjir lnfz ikfongei, ac-waed sier ldfzifmi Wtikfi entti, ufm mn ker mir_ntir fki mki lisgefkttifif ujekfl, vaf mifif irmage snlti, mn ski sa sgefi Listndtif kf skge ettif.

  Mn wkr Bkfmir fage sier `ufl wnrif, crngeti mkiJuttir mif Wajjir kjjir jkt ufs nuo mij Dnfmi zu.Mir _ntir baffti ufs fkget Lisiddsgenot dikstif, wikdkef sikfi Lisgeoti kf mir Wtnmt oistekidtif2 ncir nf`imij Wafftnli ufm nf `imij Oisttnli bnj ir, cdkicmif lnfzif ]nl cik ufs ufm dki skge vaf ufs cieir-cirlif. Kj Dnuoi mir \agei cisugetif wkr kef ikf-jnd, ckswikdif nuge zwikjnd kf mir Wtnmt, kf widgeijOnddi ir ufs mnff ciwkrtiti ufm cieircirlti.

  Mkis erti ifmdkge nuo, nfofldkge wikd mir _ntirdtir wurmi ufm mki Juttir, mki ir sier virierti, fkget

  jier dikget iftcierif baffti2 sptir ncir nus mijLrufmi, wikd is kej liduflif wnr, kf mir _arstnmt ikfEnus jkt ikfij Lnrtif zu irwircif, wa wkr oriki Duotlifkiif, ufs ciwilif, ufm ldikgesnj mns lnfzi @nerekfmurge nuo mij Dnfmi waefif bafftif.

  Mki Irwircufl mis _arstnmtenusis wnr ikfi lraiOriumi. Is wurmi fuf vaf mij ndtif okfstirf Wtnmt-enusi kf mns oriufmdkgei ufm lirujkli mir _arstnmtlizalif. Mir _ntir entti is vareir kj nddlijikfifzusnjjif rkgetif dnssif, ufm sidcst, mn wkr sgeafmnrkf waeftif, wnrif fage kjjir kf virsgekimififSujif missidcif Enfmwirbsdiuti cisgeotklt. MnsEnus wnr fur or ufsiri Onjkdki cistkjjt. Is waef-tif fur fage ufsiri Enfmduflsmkifir kf mijsidcif,ufm ldikgesnj nds Xortfir ufm Lrtfir ikf dtdkgeirJnff jkt sikfir Ornu ufm sikfir ]agetir.

  Kf mkisij Enusi rkgetiti skge mir _ntir ikf vkidlriris Pkjjir zuj Cgeirzkjjir ikf, nds ir kf mirWtnmtwaefufl lienct entti, nuge cistkjjti ir ikf ik-lifis Pkjjir zuj Ckdmirzkjjir2 miff kf mir Wtnmtjutif mki Ckdmir wilif Jnflid nf Snuj kf vir-sgekimifif Pkjjirf zirstriut sikf. Mki \fmi mkisisfiuif Ckdmirzkjjirs wurmif jkt mufbidratcrnufif]npitif cirzalif, vaf mifif skge mki Ladmrnejifsier sgef nceacif. Mir Oucamif wnr jkt ikfijjnttonrcklif ]ippkgei cidilt, mnjkt ir mki Onrcif mirCkdmir fkget cikrri. Mir _ntir entti skge ikfi Wtnooidiknus crnufij Eadzi jngeif dnssif, ufm mkisi stnfm kfmij Pkjjir, mnjkt jnf cndm mns ikfi cndm mns nfmi-ri Ckdm mnrnuo stiddif ufm is lifnu kf mij rigetifDkgeti citrngetif baffti.

  Or mki ndtif lisgefktztif ufm ikflidiltif Lirti

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  4/497

  wurmi nuge ikf iklifis Pkjjir eirlirkgetit. Mir_ntir entti ikfjnd nus mij Lickrli ikfi Pkjjir-migbi jktlicrnget, widgei nus Dkfmifeadz ufm nus mijEadzi mir Pkrcidbkioir lisgefktzt wnr. MkisiMigbi dki ir zusnjjif dilif, ufm dki ski jkt ikfk-

  lif Putntif virsieif, mki jnf fkget jirbti, sa mnski nds Migbi kf mkisis Pkjjir pnti. Mns oriuti ufsBkfmir sier, ufm wkr snif fuf mappidt lirfi kf mijndtif Pkjjir, wiff ufs nf Ncifmif mir _ntir ufmmki Juttir mnekf oertif, ufm nrciktitif mart itwns,ufm dkiif ufs vaf mif Piktif irzedif, kf mifif sad-gei Wngeif lijnget warmif skfm.

  Nj Ifmi ikfis edzirfif Lnflis, mir kf mij ir-stif Lisgeassi mis Enusis lilif mif Lnrtif ekfnusdkio, dki ir ikf ldsirfis Wtcgeif jngeif, mns eikt,ikf Wtcgeif, missif zwik \fmi, mki lilif mif Lnr-

  tif sgenutif, nus dnutir Ldnstnoidf cistnfmif2 miffmki Ekftirwfmi wnrif Eadz. Kf mkisis Wtcgeif tntir ndti \nooif nus virsgekimifif Piktif ufm jkt vir-sgekimifif Listndtif. Ir dki nf mif Wtcif, kf mkimns Ldns liolt wnr, vkid Ioiu nus mij Lnrtif eirnuowngesif, nuge kj Kffirf dki ir Ioiu nf mij Lirkppirnfbif, mn mirsidci uj mki ndtif \nooif rnusgeti,wiff ikfzidfi Ldnstnoidf lioofit wurmif ufm mir\kfm murge mkisidcif eirikf zal. Ikfi lrai edzirfiBiudi, widgei kf mij Wtcgeif wnr, ufm widgei jktlriudkgeif Flidf prnflti, fnffti ir Jarlifstirf,wns ufs Bkfmirf lnr fkget ikfdiugetif waddti, mn mirJarlifstirf vkid sgefir wnr.

  Fage wnr ikf Pkjjirgeif, mns ir jkt bufstrikgenclifetif ratsikmifif Wtaooif, mki ir libnuot entti,cirzkieif dki. Wafst ncir wuti jnf fage fkget,

  wns kf mns Pkjjir bajjif wrmi.Kf mij Lnrtif wnr Pwirlacst, is wnrif Lijsi-

  ufm Cdujifciiti, ufm nf mij Ifmi missidcif, vafmij jnf nuo mki Cirli sieif baffti, widgei mkiWtnmt kf ikfir Iftoirfufl vaf ikfir endcif Jikdi kf

  ikfij lraif Calif ujlicif, cionfmif skge eaeiCuji ufm Lrnspdtzi. Mns ndti Liwgesenus enttimir _ntir tikds nuscissirf, tikds murge ikfif Pucnuvirlrirf dnssif.

  Wafst entti mns Enus nuge fage ikfif lraif Eao,mir lilif mif Lnrtif zu aooif wnr, kf mij wkr, wiffmns Lnrtiflrns fn wnr, spkidif murotif, ufm lilifwidgeif mki Oifstir mir Bgei, kf mir mki Juttir skgevkid cionfm, ufm mir _arrntsbnjjirf eirnc sneif.

  Mir _ntir lkfl tldkge jarlifs kf mki Wtnmt kf sikf_irbnuosliwdci ufm kf sikfi Wgerikcstuci. Mki

  Enfmidsmkifir jutif mir Armfufl endcir jkt kejlieif. Yj zwdo Yer bnj ir zuj Wpiksif sa wkinuge `ifi Mkifir, widgei fkget icif mki Sikei trno,werifm mir Wpiksistufmi kf mij _irbnuosliwdcizu wngeif. Fngejkttnl lkfl ir lrtiftikds nuge wki-mir kf mki Wtnmt. Mki Wafftnli ufm mki Oisttnli crnge-ti ir jkt ufs zu.

  _af mir Wtnmt wurmif fuf vkid otir Diuti jktkerif Bkfmirf zu ufs lidnmif, mn wkr jier Snuj enttif,ufm wkr murotif kj Eaoi amir kf mij Lnrtifufs irltzif. Mki Dierir bnjif zu ufs `itzt kf mki_arstnmt, wki ski safst kf mir Wtnmt zu ufs libajjifwnrif.

  Mir _ntir, widgeir murge mns vkidi Wktzif nf mijWgerikctksgei skge ikfi Brnfbeikt zuzuzkieif mraeti,lffti skge fur nuo mns Nfmrkflif mir Juttir tldkge

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  5/497

  ikfi oriki Pikt, widgei ir mnzu virwifmiti, Ciwiluflzu jngeif. Kf mkisir Pikt lkfl ir zuwikdif kf ikfi Li-jdmilndirki, amir zu ikfij Oriufmi, cik widgeij irikf Ckdm sieif baffti, amir ir dki skge cik ikfijOrijmif ikfoerif, cik mij Jirbwrmklbiktif zu

  triooif wnrif. Nf sgefif Wajjiroisttnlif ouerifwkr nuge zuwikdif kfs Oriki ufm crngetif mif ]nl kfikfij Maroi amir nuo ikfij Cirli zu.

  Mki Juttir, widgei cir mki Irwircufl mis _ar-stnmtenusis nuirarmiftdkge iroriut wnr, wkmjiti skgejkt listiklirtir ]tklbikt mij Enuswisif. NddiWnjstnli prnflti mns Dkffif wik wki Bkrsgeif-cdti nuo mij Nuoeflipdntzi kj Lnrtif, ufm Pkj-jir or Pkjjir juti uftir kerir Nuoskget lirikfklitwirmif, nuir mifif, kf widgeif mki Bastcnrbiktifmis _ntirs wnrif, mirif Ncstucufl ufm Sikfklufl

  kjjir uftir sikfif Nulif var skge lieif juti. MnsAcst, mki Cdujif ufm mki Lijsi mis Lnrtifs ci-sarlti ski jkt mij _ntir lijikfsgenotdkge. Wki cibnjikfif Suo kf mir Yjlicufl, mn Fngecnrkffif bnjifufm vaf ker Mkifstcatif virdnfltif, mki kf uf-sirij Enusi lidirft ettif.

  Nds wkr fnge ufm fnge eirnf wugesif, wurmif wkrkjjir jier kf mif Yjlnfl mir Idtirf lizalif, mir_ntir ziklti ufs sikfi Ckdmir ufm irbdrti ufs jnf-geis kf mifsidcif. Ir snlti, mn ir fur ndti enci, mkiikfif liwkssif \irt cisktzif, mif jnf kjjir encifbffi, wiff jnf ikfjnd liftklt sikf saddti, mki Ckd-mir zu virbnuoif. Ir ziklti ufs, wiff wkr spnzkiriflkflif, mki \krbuflif vaf Dkget ufm Wgenttif, irfnffti ufs mki Onrcif, widgei skge nf mif Lilifstf-mif cionfmif, ufm irbdrti ufs mki Dkfkif, widgei Ci-

  wilufl virursngetif, kf widgeir Ciwilufl magewkimir ikfi Suei eirrsgei, ufm Suei kf Ciwiluflsik mki Cimkflufl ikfis `imif Bufstwirbis. Ir sprngejkt ufs nuge vaf sikfif Cgeirf. Ir irzedti ufs,mn jnfgei mn sikif, kf widgeif mns iftendtif wri,

  wns skge jkt mij jifsgedkgeif Lisgedigeti sikt sik-fij Cilkffi cks nuo ufsiri Piktif zulitrnlif enci,mn mn mki Lisgekgetif vaf Jffirf ufm Ornuif ir-zedt wirmif, mki ikfjnd sier cirejt liwisif sikif,ufm var dnflir Pikt, aot var jier nds tnusifm @neriflidict encif. Ir snlti, mn kf nfmirif mns iftendtifsik, wns mki Jifsgeif kf vkidif @nerif vaf mir \idtufm nfmirif Mkflif, vaf kerir Ikfrkgetufl ufm Ci-sgenooifeikt kf Ironerufl licrnget ettif. Kf jnfgeifsik zwnr fkget iftendtif, wns lisgeieif sik, amir wkiskge jnfgeis ciokfmi, safmirf wns mki Jifsgeif skge

  limnget encif, wns skge etti zutrnlif bffif, amirwns ski or Jikfuflif cir krmksgei ufm cirkrmksgeiMkfli eilif.

  Kf mkisir Pikt stnrc ikf Lraaeikj vaf mir Wiktimir Juttir. Mki Juttir ircti mif Wgejugb sikfir varkej listarcifif Ornu, wkr Bkfmir ncir sikf crklis_irjlif. Mir _ntir dilti is nds ufsir fntrdkgeir_arjufm uftir jfmidlijir Wkgeireikt nf, ufm tntnddi @neri mki Pkfsif mnzu.

  Ifmdkge wnrif wkr sa wikt eirnf liwngesif, mnmir liwefdkgei Yftirrkget, mif wkr ckseir lifassifenttif, fnge ufm fnge nuoerif juti. Puirst trntifmki`ifklif Dierir nc, mki ufs kf mif Nfonflslrfmifmir Bifftfkssi uftirwkisif enttif, mki jnf eiut zu]nli or nddi Jifsgeif or fatwifmkl edt, mnff vir-jkfmirtif skge nuge mki, widgei ufs kf mif Lilif-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  6/497

  stfmif Yftirrkget lilicif enttif, mki jnf Bkfmirfcikcrkflif dt, widgei zu mif lickdmitirif amir nus-lizikgefitirif Wtfmif lierif saddif. Mki Wgewistirjuti ficst ikfklif Ogeirf, kf mifif ski skge fagewiktir nusckdmif saddti, fnge ufm fnge kf mki Eus-

  dkgebikt ikflioert wirmif ufm mki wkgetklstif Mkflimirsidcif irdirfif, mn ski ikfjnd wrmkl kf mki Ou-stnpoif mir Juttir tritif bffti. Kge trkic fage, fnge-mij kge mki Ogeir irdirft entti, mki jnf kf ufsirifWgeudif nds _arbifftfkssi ufm _arciriktuflif zumifsalifnfftif Crambifftfkssif citrngetit, ikfzidfiPwikli oart, mki sgewkirklir wnrif, ufm kf mifif ikfiFngeekdoi fkget iftciert wirmif baffti. Ifmdkge trntkf Cizul nuo jkge mki Ornli eirnf, wns miff kf mirPubufot jkt jkr zu lisgeieif enci, ufm mn tnt mir_ntir itwns, wns kej vaf vkidif Diutif sier cid li-

  fajjif wurmi. Ir cistkjjti jkge fjdkge zu ikfij\kssifsgenotir kj nddlijikfif. Kge entti ckseir sierodikkl lidirft ufm `imif fiuif Lilifstnfm, mir vafmif Dierirf varlifajjif wurmi, jkt lraij Ikoirirlrkooif, sa mn, wiff mki Ornli wnr, wki kge kfikfij Yftirrkgetszwikli liflt enci, mns Yrtikd mirDierir kjjir nuo lrais Dac dnutiti. Kge entti mifnflimiutitif Dicifsciruo vaf mij _ntir sidcir vir-dnflt, ufm ir mij _irdnflif zulistkjjt. Kge enttikef virdnflt, wikd jkge ikf liwkssir Mrnfl jikfisEirzifs mnzu trkic. Mns sne kge waed tratz jikfir @u-lifm sgeaf ikf, mn kge fkget nddi \kssifsgenotifwrmi irdirfif bffif2 ncir wns ufm wki vkid kge dir-fif wrmi, mns wnr jkr icif sa ufcistkjjt, nds jikfLioed ufcistkjjt wnr, widgeis jkge zu mkisif Mkf-lif trkic. Jkr sgewicti nuge fkget ikf cisafmirir

  Futzif var, mif kge murge jikf Cistricif irrikgeifwaddti, safmirf is wnr jkr fur, nds jti kge sa tuf,nds dkili itwns kffirdkge Ldtklis ufm \kgetklis kfmir Pubufot. \ns kge ncir kj ikfzidfif cilkffif, ufmnf widgeij Ifmi kge mki Wngei nfonssif saddti, mns

  wuti wimir kge, fage wutif is mki Jikfklif. Kgeentti fkget mki lirkflsti _ardkici or mns ikfi amirmns nfmiri Onge, safmirf is sgekifif nddi nfstricifs-wirt, ufm kge entti bikfif Nfendtspufbt, nus mij kgeetti sgedkiif bffif, mn kge zu krlifm ikfij Li-lifstnfmi ikfi eirvarrnlifmi Oeklbikt cisi, saf-mirf is irsgekifif jkr nddi fkget ufcirwkfmdkge.Nuge jikfi Nflierklif bafftif bikf Jirbjnd okf-mif, nus mij ski ikfif nussgedkidkgeif Ciruo or ikfiWngei kf jkr ettif wnerfiejif bffif.

  Fkget mki Yflieiuirdkgebikt, widgei kf mkisij Ci-

  lkffif dnl, wnr is, wns mki Diuti jikfij _ntir cidfnejif, safmirf ski snltif, ir etti jkr ikfif Wtnfm,mir mir crlirdkgeif Lisiddsgenot ftzdkge kst, cioie-dif saddif, mnjkt kge mijsidcif jikfi Pikt ufm jikfDicif wkmji, ufm ikfjnd jkt mij Ciwutsikf sgeik-mif bffi, jikfi Wgeudmklbikt litnf zu encif.

  Lilif mkisif Ikfwuro snlti jikf _ntir, mirJifsge sik fkget zuirst mir jifsgedkgeif Lisidd-sgenot wilif mn, safmirf sikfir sidcst wkddif. Yfmwiff `imir sikfir sidcst wkddif nuo mki cisti Nrt mnsik, sa sik ir is nuge or mki jifsgedkgei Lisiddsgenot.\if Latt zuj cistif Jndir nuo mkisir \idt lisgeno-oif etti, mir wrmi mir Jifsgeeikt ikfif sgedigetifMkifst tuf, wiff ir itwn ikf Lirkgetsjnff wirmifwaddti0 wiff ir mir lrti Jndir wkrm, sa tut ir nuge

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  7/497

  mir \idt mif lrtif Mkifst, wazu kef Latt irsgenooifent. Mkis zikli skge kjjir murge ikfif kf-firf Mrnfl nf, mir ikfif zu ikfij Mkfli oert, ufmmij jnf oadlif sadd. \ki bffti jnf miff safstnuge wkssif, wazu jnf nuo mir Irmi cistkjjt kst, ac

  zuj Bfstdir, zuj Oidmeirrf, zuj Skgetir, wifffkget ikf Likst mn wri, mir is snlt, ufm mir zu mifMkflif oert, kf mifif jnf sikf Ldgb ufm sikfi Ci-orkimklufl okfmit. Latt difbt is sgeaf sa, mn mkiLncif lierkl virtikdt skfm, sa mn `imi Nrcikt litnfwkrm, mki nuo mir Irmi zu tuf kst, ufm mn fkget ikfiPikt ikftrktt, kf mir nddi Jifsgeif Cnujikstir skfm. Kfmkisif Lncif dkilif mnff nuge sgeaf mki lisiddsgenot-dkgeif, ufm cik lraif Bfstdirf, Sigetslidiertif,Wtnntsjffirf sik nuge kjjir mki Ckddklbikt, Jkdmi,Lirigetklbikt ufm _ntirdnfmsdkici. Yfm nus sadgeif

  Jffirf, widgei kerif kffirf Pul nj wiktistif nus-lickdmit, sikif nuge kf Piktif mir Lioner nj otistifmki Eidoir ufm Sittir keris _ntirdnfmis eirvarlilnf-lif.

  Is lkct sadgei, mki snlif, ski sikif zuj \aedi mirJifsgeeikt Bnuodiuti, rzti, Wtnntsmkifir liwarmif2ncir kf mif jikstif Oddif kst is fkget wner. \ifffkget mir kffiri Ciruo ski mnekf lizalif ent, sa vir-cirlif ski murge keri Nussnli fur ikfif sgedigetirifLrufm, fjdkge mn ski mif Wtnfm nds ikf Jkttid ci-trngetitif, skge Lidm ufm Lut ufm Dicifsuftirendt zuirwircif. Aot skfm ski nuge, aefi wiktir cir ikfi \nedjkt skge zu Snti zu lieif, kf mif Wtnfm lirntifamir murge Yjstfmi kf kef listaif warmif, ufmfiejif mns \aed mir Jifsgeeikt kf mif Jufm, mnsski cizwigbt ettif, uj fkget keri Wgewgei zu listi-

  eif. Mnff kst fage ikfi iklifi Lnttufl, widgeikjjir vaf mij ooiftdkgeif \aedi sprkget. Mns skfmmki, widgei jkt kerif iklifif Nflidilifeiktif kf Yf-armfufl skfm. Wki lirntif stits kf Ftif, encif stitsrlir ufm Yfnffiejdkgebiktif, ufm zwnr nus kerij

  iklifif Dikgetskffi2 ufm mn dkilt is kefif nds Nuswilficif mir Enfm, mif ooiftdkgeif Pustfmif keri Dnlisgeudm zu licif, ufm zu snlif, ski wrif ikliftdkgeriget nuo mns _ntirdnfm cimnget, ufm ski wrmif nddisnj cistif kf mijsidcif ikfrkgetif. Ncir wiff wkrb-dkge mki Dnli bjjt, mn mns _ntirdnfm ski ciruot, saliet is mij _ntirdnfmi, wki is oreir kerif iklififNflidilifeiktif lilnflif kst. Kf Piktif mir _irkrruflskfm mkisi Jifsgeif mki sidcstsgetklstif ufm aotnuge lrnusnjstif. Is kst ncir nuge bikf Pwikoid, mnis sadgei lkct, mifif Latt mif Lisiddsgenotstrkic ufm

  mki Lisiddsgenotslncif kf cisafmirij Jni virdkieifent. Mkisi wkmjif skge nus kffirij Nftrkici mif Nf-lidilifeiktif mir Jifsgeif, irbiffif ski nuge njskgeirstif, okfmif Oriumi kf mif Nfarmfuflif, ufmapoirf aot ker Dicif or kerif Ciruo. Ncir kf mir Pikt,kf mir ski ker Dicif apoirf, sik ski dnfli amir sik skiikf Nulifcdkgb, ijpokfmif ski Oriumi, ufm mkisi bjjt,wikd ski kerij kffirf Nfmrnfli fngelilicifencif.

  Latt ent ufs nuge fkget cik ufsirif Enfmduflifmif Futzif nds Pwigb varlizikgefit, wimir mif Fut-zif or ufs fage or nfmiri, safmirf ir ent mir Nus-cufl mir ]ulifm ikfif iklifif Sikz ufm ikfi iklifiWgefeikt lilicif, widgeif Mkflif mki imdif Lij-tir fngestricif. \ir Lutis tut, wikd mns Liliftikdmij jifsgedkgeif Lisgedigeti sgemdkge kst, mir stiet

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  8/497

  nuo mir Diktir mir skttdkgeif \isif sgeaf zkijdkgetkio. Mkisir jti zur Wfmi lrikoif, sacndm ski mijjifsgedkgeif Lisgedigeti amir kej Futzif crkflt.Wadgei Jifsgeif skfm is nuge, mifif nddi Jkttid lid-tif, ufm mki or mns _ntirdnfm, or keri Onjkdki ufm

  or skge sidcir mns Wgedigeti tuf. Wadgei ent jnf zuPiktif, wa ski kj Lraif wkrbtif, Wtnntsjffir li-eikif, ski skfm ncir fur Notirstnntsjffir, ufm mirnulifcdkgbdkgei Futzif, mif ski irzkidtif, kst ikf No-tirfutzif liwisif, ufm ent skge kf mif ]nlif mis Li-rkgetis nds csis _ireflfks irwkisif.

  Mn cik mij _ntir bikf Ikliffutz eirrsgeti, ci-wikst mir Yjstnfm, mn ir kj Snti mir Wtnmt ikf o-oiftdkgeis Njt ufiftlidtdkge virwndtiti, mn ir otirmki lnfzi Fnget kf mkisij Njti nrciktiti, ufm mn ircik ooiftdkgeif Mkflif kjjir jkt cimiutifmif Wuj-

  jif nf mir Wpktzi stnfm.Ir snlti, jnf saddi jkge fur lieif dnssif, is wirmi

  skge nus mij Yfcistkjjtif sgeaf iftwkgbidf,wazu kge tnulif wirmi, ufm widgei Saddi kge nuo mir\idt ikfzufiejif etti.

  Kge juti jikfi brpirdkgeif cuflif oartsitzif.Wgeaf nds sier bdikfi Bkfmir jutif wkr sa vkidi br-pirdkgei Ciwiluflif jngeif, nds fur jldkge wnr.Mns wnr ikfir mir Enuptlrfmi, wisendc wkr kj Waj-jir nuo mij Dnfmi waeftif, ufm mir Lnrtif, widgeircik mij _arstnmtenusi wnr, wnr ikfir mir Enuptci-willrfmi, wisendc mir _ntir mns Enus bnuoti. Jnfdki ufs nds bdikfi Bkfmir liwefdkge sa vkid lieifufm dnuoif, nds wkr sidcir waddtif, ufm jngeti fur ikfIfmi, wiff wkr sidcir nus Jmklbikt ruetif. Is enttikf mir Wtnmt skge ikfi Nfstndt iftwkgbidt, kf widgeir

  fnge ikfir liwkssif Armfufl Dikcisciwiluflif var-lifajjif wirmif saddtif, uj nddi ]ikdi mis Brpirsfnge Cimrofks zu cif ufm kerir fnturlijif Ift-ondtufl iftlilif zu oerif. Mkisi Nfstndt muroti kgecisugeif, fngemij mir _ntir mif Snt ironerifir

  Jffir ikflieadt ufm skge sidcir murge mif Nulif-sgeikf vaf mif Mkflif cirziult entti, mki mn varli-fajjif wurmif. Or Jmgeif cistnfm mnjnds ikfisadgei Nfstndt fkget, mneir dki mir _ntir or mkiWgewistir kf ikfij Pkjjir ufsirir \aefufl savkidi _arrkgetuflif jngeif, nds ir ufm ufsir Enus-nrzt, mir ikf Cilfstklir mkisir Mkfli wnr, or fat-wifmkl irngetitif, ufm mki Wgewistir juti skge mifcuflif uftirzkieif, mki murge mki _arrkgetuflifjldkge wnrif. Murge mki Irwircufl mis _arstnmt-enusis wurmi mki Wngei fage jier irdikgetirt. Fkget

  fur enttif wkr jier Snuj kj Kffirf mis Enusis, ujnddi _arrkgetuflif zu Brpircuflif kf cissirijufm nuslimieftirij Jni nfdilif zu bffif, saf-mirf is wnr nuge mir Eaornuj ufm mir Lnrtif mn, kfmifif nf skge brpirdkgei cuflif varlifajjifwirmif bafftif, ufm mki nuge wiktiri Nfdnlif jl-dkge jngetif. Mn wkr mkisi Wngeif sier lirfi tntif,cilrikot skge nus mir Oiurklbikt ufm Ciwildkgebikt [email protected] vaf sidcir. \kr enttif sgeaf kf mir Bkfmeiktsgewkjjif lidirft, ufm lkflif kj Wajjir onst tl-dkge, sidcst mn wkr kf mir _arstnmt waeftif, vaf wanus mir \il wiktir wnr, kf mki Nfstndt, kf widgeirjnf sgewkjjif baffti. Widcst or Jmgeif wnrifmnjnds sgeaf iklifi Wgewkjjnfstndtif irrkgetit.Nuge nuirmij jngetif wkr lirfi wikti \ili, ci-safmirs kj Wajjir. \iff wkr kj Orikif nuir mir

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  9/497

  Wtnmt wnrif, irdnuctif mki Idtirf, mn kge jkt mirWgewistir ikfif cisafmirif Yjlnfl endtif muroti.\kr ctif ufs mn kj Purgbdilif cimiutifmir \iliamir kf Cistiklufl ikfis Cirlis. Mnff bnjif wkrwkimir nf mif Art zurgb, nf widgeij ufs mki Idtirf

  irwnrtitif. Nfonfls lkfl jikstifs ikf Mkifir jkt ufs,sptir ncir, mn wkr irwngesif wnrif, dki jnf ufs nd-dikf lieif. Yj cissir ufm jkt jier Ciquijdkgebikt ormki Idtirf nf `imi cidkickli Wtiddi mis Dnfmis nu-irendc mir Wtnmt lidnflif zu bffif, sgenooti mir_ntir kf mir Oadli zwik Xoirmi nf, ufm mir Bfiget,mir ckseir Lrtfir ufm lidiliftdkge ufsir Nuosieirliwisif wnr, wurmi `itzt nuge Butsgeir. Kf ikfirSiktsgeudi, kf widgeir zu virsgekimifif Piktif Bfn-cif ufm Jmgeif dirfif bafftif, enttif wkr riktiflidirft, ufm enttif sptir ufsiri cistkjjtif \ageif-

  tnli, nf mifif wkr ufs zu liwkssif Wtufmif kj Siktifcif bafftif. Kj Lnrtif entti kge Lidilifeikt, fngeikfij Pkidi zu sprkflif, nuo sgejndif Xdnfbif zulieif, nuo _arrkgetuflif zu bdittirf, ufm jkt stikfir-fif Wgeikcif fnge ikfij Pkidi amir fnge lrtjl-dkgestir Iftoirfufl zu wiroif. Mki Wgewistir, sa sierski vaf mir Yjlicufl nds Orudikf cienfmidt wurmi,dkicti is mage sier, cik salifnfftif lrcirif eusdk-geif Nrciktif zuzulrikoif, uj zu ziklif, mn skimkisi Mkfli fkget fur virstiei, safmirf nf Brnot nugemki fage cirtriooi, widgei vaf Bkfmeikt nf cik mki-sif Nrciktif liwisif skfm. Mki Idtirf diltif ker cikmkisij Cilkffif fkget fur bikfi Ekfmirfkssi kf mif\il, safmirf ckddkltif is salnr. Nuirmij trkic skifage mns Disif kerir Cgeir, jngeti Juskb, cisaf-mirs nuo mij Bdnvkiri ufm nuo mir Enroi, zu mir ski

  nuge snfl, ufm jndti jkt \nssironrcif.Nds kge mif ditztif Dierir virdar, mir jkge kf Wprn-

  geif uftirrkgetit entti, nds kge kf mif`ifklifwkssifsgenotdkgeif Pwiklif, kf widgeif jnf ikfifdflirif Yftirrkget or ftkl liendtif entti, wikd ski

  sgewkirklir amir wkgetklir wnrif, sadgei Oartsgerkttilijnget entti, mn jnf ikfif Dierir fkget jier orfatwifmkl irngetiti, iftstnfm mki Ornli, wki is kfCizul nuo jikfi irwedti wkssifsgenotdkgei Dnuoenefzu endtif sik, ac jnf mn ikfif liwkssif Xdnf iftwir-oif ufm zu missif Nusoerufl Dierir nffiejif sadd-ti. Kge cnt, jnf jgeti jkr lnr bikfif Dierir jierfiejif, kge wrmi mki Wngeif sgeaf sidcir zu citrik-cif sugeif. Mir _ntir lkfl nuo jikfif \ufsge ikf,ufm kge wnr fuf sier oriumkl, bikfif Dierir jier zuencif ufm nuo jkge nddikf nfliwkisif zu sikf.

  Kge ornlti Jffir uj Snt, widgei ikfif lraifwkssifsgenotdkgeif Fnjif enttif ufm liwefdkge nfmir ikfif amir mir nfmirf Nfstndt mir Wtnmt cisgeo-tklt wnrif. Kge feirti jkge kefif fur, wiff is aefi_irditzufl mir Cisgeikmifeikt lisgeieif baffti. Mnis jikstifs fur ikfi Nfornli wnr, mki kge kf Cizulnuo jikf Dirfif nf sadgei Jffir stiddti, ufm mn kgejkge fkget kf kerif Yjlnfl mrflti, sa fnejif skijikfi Nffeirufl fkget cid, ufm mki Nftwart wnrkjjir sier oriufmdkge ufm dkicivadd. Nuge wnrifuftir mif Jffirf, mki lidiliftdkge kf ufsir Enusbnjif, jnfgei, mki kf lidiertif Mkflif ciwnfmirtwnrif. Nuge nf mkisi wnfmti kge jkge. Jikstifs ci-trnoif mki Nfornlif Cgeir, ufm mki Oadli, kf widgeirskivarlifajjif wirmif saddtif. Kge trkic nfonfls`ifi Pwikli oart, kf mifif kge sgeaf Yftirrkget irend-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  10/497

  tif entti, wikd jnf ski zu `ifir Pikt icif nds Lrufmdn-li ikfir nddlijikfif jifsgedkgeif Ckdmufl citrngeti-ti, fur sugeti kge zuj ]ikdi jier Armfufl kf mkisid-cif zu crkflif, nds ckseir cioadlt warmif wnr, zuj]ikdi sugeti kge jkge nuge kf `ifij Ongei nuszumie-

  fif, mns jkr jier zuzusnlif cilnff. Nuo mkisi\iksi lisgene is, mn kf mij Lnfzif mage fage ikfizkijdkgei Armfufl eirrsgeti, mn cik mir Yfcistkjjt-eikt mis lnfzif Yftirfiejifs mki Lioner sier fneiwnr, kf mki virsgekimifstif Mkfli zirspdkttirt ufm kfmki bdikfstif Bdikfdkgebiktif virsgednlif zu wirmif.Kf Cizul nuo mki Ogeir, mki kge icif nflionflifentti, cisugeti kge nuge Nfstndtif kf ufsirir Wtnmt,mki kefif ormirdkge wirmif bafftif0 Cgeirsnjj-duflif, Wnjjduflif vaf \irbziulif ufm fnjift-dkge Arti, wa _irsugei lijnget wurmif, mki kge

  wilif jikfir Yfrikoeikt ufm wilif Jnflid nf Lidi-lifeikt ufm \irbziulif fki etti nusoerif bffif.\ns kge nf Cgeirf ufm cirenupt nf Dierjkttidfcrnugeti, sgenooti mir _ntir ciriktwkddkl nf.

  Kge wnr sier ikorkl ufm lnc jkge jnfgeij ikfjndirlrkooifif Lilifstnfmi jkt ndd mir iftzfmitif Dustekf, mki mir @ulifm cik Dkicdkflsmkflif iklif zu sikfpodilt. Acwaed kge cik jikfif Cisugeif mir ooiftdk-geif Nfstndtif zu brpirdkgeir amir likstklirIftwkgbidufl, oirfir cik mif Cisugeif, widgei Diuticik ufs amir widgei wkr cik kefif jngetif, sier vkidi`ufli Diuti biffif lidirft entti, sa wnr kge mage fkimnekf libajjif, sa nussgedkidkge nuo cdai _ir-lfluflif ufm fage mnzu aot ufcimiutifmi irpkgetzu sikf, wki kge is cik mir lrtif Pned mir `uflifDiuti lisieif entti. Mki _irlfluflif, mki kf ufsi-

  rij Enusi varbnjif, wiff wkr Diuti zuj Cisugeicik ufs enttif, wnrif nuge kjjir irfstirir Nrt. Kgedirfti nuge vkidi dtiri Jifsgeif biffif2 ncir kgengetiti mnjnds wifklir mnrnuo, wikd is cik mir @ulifmWktti kst, skge jkt dicenotir Citikdklufl jier nf mki

  nfzusgedkiif, mki kefif nf @nerif feir stieif, ufmmns, wns nf dtirif Diutif ciokfmdkge kst, zu cirsi-eif.

  Nds kge ngetzief @neri ndt wnr, lnc jkr mir _ntirikfif ]ikd jikfis Ikliftujis nus mir Ircsgenot vajLraaeikji zur _irwndtufl. Kge entti cks mnekf bikfLidm zu rilidjklir Licnrufl lienct, safmirf,wiff kge krlifm itwns crnugeti, bnuoti is mir _ntir,ufm zu Mkflif vaf jkfmirij Cidnfli lnc jkr mir_ntir mns Lidm, mnjkt kge ski sidcir bnuoi. Nuge zu_irlfluflif cibnj kge lidiliftdkge bdikfi Citrli.

  _af fuf nf ncir, snlti mir _ntir, wirmi ir jkr nj ir-stif ]nli ikfis `imif Jafnts ikfi cistkjjti Wujjinusznedif, kge saddi mnrcir ikf Cuge oerif, ir wirmimkisi Nuszneduflif cik mir _irwndtufl jikfisLisnjtvirjlifs, widgei _irwndtufl kej fagekjjir zustiei, kf Ncrigefufl crkflif, ufm sikfCuge ufm mns jikfkli jtif stkjjif. Ir lnc jkrikfif Pittid, nuo widgeij mir Briks missif nuoli-zikgefit wnr, wns Kge vaf fuf nf jkt jikfif jafntdk-geif Ikfbfotif zu cistriktif etti. Ir wirmi jkr fkijier vaf sikfij Lidmi ikfif Lilifstnfm bnuoif, mirkf mif virzikgefitif Briks lieri. Kge jssi pfbt-dkge vironerif ufm enusedtirksge sikf2 miff ir wirmijkr nuge fki ufm fkget ikfjnd uftir mif mrkflifmstifCimkfluflif ikfif _arsgeu licif. \iff kge zu sik-fir Puorkimifeikt ikfi Pikt ekfmurge liwkrtsgenotit

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  11/497

  etti, mnff wirmi ir jikfif Briks wkimir irwiktirf,ufm ir wirmi fnge ckddklstij Irjissif sieif, kf wid-geir Pikt ir jkr nuge var mir irrikgetif lisitzdkgeifJfmklbikt jikfi Nflidilifeiktif lnfz kf mkiEfmi wirmi licif bffif.

  3. Mir \nfmirir

  Kge vironer jkt mir Sifti, widgei jkr mir _ntirnuslisitzt entti, lut. Mneir wurmi fnge ikfklir Piktjikf Briks irwiktirt, wki is mir _ntir virsprageifentti. Kge saddti vaf fuf nf fkget cda fur ikfif ]ikdjikfir Cimrofkssi vaf mij zuliwkisifif Ikfbaj-jif migbif, safmirf nddi. Misendc wurmi jikfiSifti virlrirt. Mir _ntir znedti ski jkr vaf fuf nfnuge fkget jier jafntdkge, safmirf vkirtid`erkl nus,

  uj jkge nf lriri Piktncsgefktti zu liwefif. Wkijkr endc`erkl amir lnr fnge lnfzif @nerif ikfzuef-mklif waddti ir fkget wnlif, mnjkt kge mage fkgetitwn kf Yfarmfuflif lirkiti. Ir lnc jkr fkget mkilnfzif Pkfsif vaf mir Ircsgenot mis Lraaeikjs,safmirf fur ikfif ]ikd, mif nfmirf ]ikd dilti ir zu mirEnuptsujji, sa mn jikf Ikliftuj wuges, wiff kgenuge vaf jikfir Sifti fkgets ircrklti. Nds Ci-sgerfbufl cdkic mki Ikfrkgetufl, mn kge kf mijEnusi jikfir Idtirf waefif ufm nf kerij ]ksgeispiksif juti. Is wnrm mnor ikf Xriks oistlisitzt,mif kge nddi _kirtid`neri zu iftrkgetif entti. @imis nf-miri Cimrofks, Bdikmir, Cgeir, Lirti amir wns iskjjir wnr, muroti kge fnge jikfij Irjissif ufmfnge jikfir Ikfskget ciorkimklif.

  Mki Wgewistir irekidt nuge Cioulfkssi kf Ekfskgetkeris ]ikdis mir Ircsgenot mis Lraaeikjs, kf sa wiktski skge or ikf Jmgeif sgekgbtif.

  \kr wnrif cir mkisi Ikfrkgetufl sier iroriut, ufmcisgedassif, fnge mij \ufsgei ufm mij \kddif mir

  Idtirf zu vironerif, uj kefif Oriumi zu jngeif.Kge lkfl, fngemij kge kf mif virsgekimifif Pwik-lif mir Bifftfkssi, mki kge zuditzt jkt jikfif Die-rirf citrkicif entti, ufm widgei nds nddlijikf fat-wifmkli Bifftfkssi or ikfif lickdmitif Jifsgeiflidtif, fnge jieririf Skgetuflif linrciktit entti, nuomki Jnteijntkb cir. Jnf entti jkr kjjir lisnlt,ski sik mki sgewirsti ufm eirrdkgesti \kssifsgenot, skisik mki Lrufmdnli zu nddif crklif, kf ker sik nddiswner, ufm wns jnf nus ker enci, sik ikf cdikcifmisCisktztuj or mns lnfzi Dicif. Kge bnuoti jkr mki

  Cgeir, mki jnf jkr rkit, uj vaf mif _arbifftfks-sif, mki kge cirikts entti, nuslieif ufm zu mij Eei-rif kjjir wiktir stricif zu bffif. Kge bnuoti jkrikfi sier lrai Wgekioirtnoid, uj nuo ker jikfi Nrcik-tif nusoerif zu bffif. Wa sn kge fuf kf jnfgeifWtufmif, mki zuj Irdirfif vaf Bifftfkssif cistkjjtwnrif, nf jikfij ]ksgei ufm rigefiti. Kge lkfl mifLflif mir Jffir fnge, widgei mki Listndtuflifmkisir \kssifsgenot fnge ufm fnge iroufmif enttifufm vaf mkisif Listndtuflif zu kjjir wiktirif li-oert warmif wnrif. Kge sitzti jkr cistkjjti Piktru-ji oist, kf widgeif kge vaj \iktirlieif ncdki, uj mnscks mnekf Irruflifi wkimireadif ufm jikfij Li-mgetfkssi ikfprlif zu bffif, iei kge zu oirfirif]ikdif varwrts sgerktt. Mki Cgeir, widgei kge fngeufm fnge murgefiejif waddti, entti kge kf mir Arm-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  12/497

  fufl nuo ikfij Cgeircritt nuolistiddt. Kge wnr fngeikfir viredtfksjklif Pikt kf zkijdkge sgewkirkliNctikduflif mis eeirif Lickitis mkisir \kssif-sgenot varlirgbt. Mir _ntir irdnucti jkr ifmdkge, zu-wikdif kj Wajjir ikfi Pikt ekfmurge iftoirft vaf

  mif Idtirf nuo krlifm ikfij Xufbti mis Dnfmis zuwaefif. Puj irstif Nuoiftendti mkisir Nrt wurmi mnsDnfmenus ikfis Oriufmis jikfis _ntirs fkget lnroirfi vaf mir Wtnmt irwedt. Kge irekidt ikf Pkjjir-geif kf mij acirstif ]ikdi mis Enusis, missif Oif-stir nuo mki fneif \ikfcirli ufm zwksgeif kerif Wif-buflif murge nuo mki iftoirftif Lickrli lkflif. MkiOrnu mis Enusis lnc jkr kf sier burzif Pwksgeifzik-tif kjjir irfiuirti sgefiiwiki Oifstirvarefli.Wier aot bnjif mki Idtirf eirnus, cisugetif jkge ufmcrngetif mif ]nl nuo mij Dnfmi zu. Wier aot lkfl kge

  nuge zu kefif kf mki Wtnmt, ufm cdkic jnfgejnd salnrcir Fnget kf kerij Enusi.

  Mir zwikti Nuoiftendt kj fgest mnrnuo oadlifmifWajjir wnr vkid wiktir vaf mir Wtnmt iftoirft kf mijEnusi ikfis Dnfmjnffs. Jnf ent euokl kf mif Eu-sirf ufsirir Dnfmdiuti, kf widgeif nddi \aefstucifufm nfmiri Sujdkgebiktif icifirmkl skfm, mage fageikfLisgea cir mkisif Sujdkgebiktif, kf widgeijskge ikf amir jieriri Lijgeir ciokfmif. Yftir mki-sif Lijgeirf kst nuge mki salifnffti aciri Wtuci.Euokl kst ski cda mns ikfzkli Lijnge mis irstif Li-sgeassis. Mki aciri Wtuci kst liwkssirjnif mnsXrufbzkjjir. Kf ker stieif mki sgefirif Cittif misEnusis, liwefdkge zwik, kf ker stieif mki Wgerikfijkt mif sgefif Bdikmirf, kf ker eflif mki Wgeikcif-ufm @nlmliwieri mis Jnffis, wiff ir mirldikgeif

  ent, sa wki mki Xriksi, mki ir kj Wgekiif itwn sgeafliwaffif, kf ker skfm mki sgefirif Lisgekrri mirOrnu, cisafmirs wiff ski Brli nus Pkff amir itwnsnus Xarziddnf ent, ufm kf ker skfm nuge mki cissirifCkdmir mis Enusis ufm safstkli Pkirmif, zuj Cikspkid

  ikf sgefis @isubkfmdikf nus \nges, widgeis kf wik-ij oikfij Odnuji dkilt. Kf ikfir sadgeif acirifWtuci mis Enusis ikfis Dnfmjnfus waefti kge. MnsEnus wnr sa wikt vaf mir Wtnmt iftoirft, mn kge mkiIdtirf fur ikf ikfzklis Jnd jkt Cifutzufl mis Xast-wnlifs cisugeif baffti, ski ncir lnr fki zu jkrbnjif.

  Mkisir Nuoiftendt crngeti _irfmiruflif kf jkreirvar.

  \ikd kge jkt mif Jikfklif fkget zusnjjif baj-jif baffti, sa dicti mki Wiefsuget fnge Jkttikdufl

  vkid strbir kf jkr, nds wiff kge zu Enusi liwisifwri ufm ski `imif Nulifcdkgb etti ciorkimklif bffif.Kge sgerktt ndsa zu nusoerdkgeif Crkioif ufmCirkgetif. Kge entti ckseir kjjir nus Cgeirf li-dirft, mirif kge jkr cirikts ikfi zkijdkgei Jifli kfjikfi Cgeirbstif vaf jikfij Lidmi libnuot entti2ncir kge entti jkge fki lict, itwns sidcir kf lri-rij Pusnjjifenfli zusnjjif zu stiddif. @itztjuti kge is tuf, kge tnt is lirfi, ufm oriuti jkge,fnge ufm fnge mki Lnci mir Mnrstiddufl ufm Irze-dufl kf jkr wngesif zu oedif. Kge sgerktt zu kjjirzusnjjiflisitztirif ufm liarmfitirif Wgekdmiruf-lif.

  Nuge ikfi nfmiri _irfmirufl trnt ikf.Kge wnr sgeaf nds Bfnci ikf lrair Oriufm mir

  \krbdkgebikt mir Mkfli liwisif, wki ski skge sa kf

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  13/497

  mir Wgepoufl amir kf mij lirilidtif Lnfli misjifsgedkgeif Dicifs mnrstiddti. Mkis wnr aot ikfilrai Yfnffiejdkgebikt or jikfi Yjlicufl liwi-sif. Kge ornlti ufnuoerdkge uj mki Fnjif mir Mkfli,uj ker Eirbajjif ufm kerif Licrnuge, ufm baffti

  jkge fkget cirueklif, wiff mki Nftwart ikfi ekfnus-sgekicifmi wnr. Nuge baffti kge is fkget dikmif,wiff jnf ikfif Lilifstnfm zu itwns nfmirij jnge-ti, nds ir wnr. Cisafmirs brfbti is jkge, wiff ir,wki kge jikfti, murge sikfi _irfmirufl sgedigetirwurmi. Is jngeti jkr Bujjir, nds jnf ikfjnd ikfifndtif Cnuj mis Lnrtifs oddti ufm kef kf dnutir Bdtzizirdilti. Mki Bdtzi wnrif fuf bikf Cnuj jier, ufm mnski jarsge wnrif, baffti jnf bikfif Wgeijid,bikfif ]ksge, bikf Briuz, bikf Xoirm mnrnus sgefkt-zif. Nds kge ikfjnd mns aooifi Dnfm biffif lidirft

  ufm Okgetif ufm ]nffif nuo mif Cirlif stieif lisi-eif entti, tntif jkr `imirzikt mki Crittir dikm, nusmifif itwns kf ufsirij Enusi viroirtklt wurmi, wikdski ikfjnd sadgei Okgetif ufm ]nffif liwisif wnrif.Kge ornlti mif _ntir, wiff wkr murge mki Wtnmt lkflif,wir mki lrai Bkrgei mis eikdklif Wtipenf licnutenci, wnruj ski fur ikfif ]urj enci, wnruj mkisirsa spktzkl sik, wnruj mki Bkrgei sa sgewnrz sik, wijmkisis amir `ifis Enus lieri, wnruj is sa lra sik,wisendc skge nf ikfij nfmirf Enusi kjjir zwik Oif-stir ficif ikfnfmir ciofmif, ufm kf ikfij wiktirifEnusi zwik stikfirfi Jffir mns Wkjs mis Enustaristrnlif. Mir _ntir cinftwartiti sadgei Ornlif `i fngesikfij \kssif. Cik ikfklif uirti ir fur Jutjn-uflif, cik nfmirif snlti ir, ir wkssi is fkget. \iffwkr nuo mns Dnfm bnjif, waddti kge nddi Liwgesi

  ufm Wtikfi biffif, ufm ornlti uj mki Fnjif mirDnfmdiuti ufm mir Eufmi. Mir _ntir podilti zu snlif,kge jti ikfjnd ikf Cisgerikcir mir Mkfli wirmif,amir ikf Bfstdir, widgeir nus Wtaooif Lilifstfmioirtklt, nf mifif ir sa Nftikd fkjjt, amir wifklstifs

  ikf Lidiertir, mir mki Jirbjndi ufm Cisgenooifeiktifmir Wngeif iroarsget.Mkisi Iklifsgenot fuf oerti jkge, mn kge nuo mij

  Dnfmi waefti, kf ikfi cisafmiri Skgetufl. Kge diltimki Jnteijntkb wil, ufm wkmjiti jkge mir Citrnge-tufl jikfir Yjlicuflif. Kge okfl nf, cik nddif _ar-bajjfkssif mis Enusis, kf mij kge waefti, zuzusi-eif. Kge dirfti fnge ufm fnge nddi \irbziuli ufm keriCistkjjuflif biffif. Kge lkfl jkt mif Nrciktirf nuomki Oidmir, nuo mki \kisif ufm kf mki \dmir, ufm nr-ciktiti lidiliftdkge sidcir jkt. Kge dirfti kf burzir

  Pikt nuo mkisi \iksi mki Cienfmdufl ufm Liwkffuflnddir Camifirziulfkssi mis Dnfmstrkgeis, nuo mij kgewaefti, biffif. Nuge keri irsti dfmdkgei _irnrcik-tufl zu Bufstirziulfkssif sugeti kge kf Ironerufl zucrkflif. Kge dirfti mki Ciriktufl mis \ikfis nus]rnucif biffif, mis Lnrfis ufm mir Dikfwnfm nusOdnges, mis Cuttirs ufm mis Bsis nus mir Jkdge, misJiedis ufm Cratis nus mij Litrikmi. Kge jirbti jkrmki Fnjif, wajkt mki Dnfmdiuti keri Mkfli cifnff-tif, ufm dirfti cndm mki Jirbjndi biffif, nus mififjnf mki Lti amir mif lirkflirif \irt mirCamifirziulfkssi amir keri fgestif Yjwnfmduflifciurtikdif baffti. Widcst kf Lisprgei, wki jnf mki-sis amir `ifis nuo ikfi vkiddikget zwigbjkliri\iksi eirvarcrkflif bffti, dki kge jkge ikf, onfmncir mn ikfif enrtfgbklif \kmirstnfm.

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  14/497

  Nds kge mkisi Eirvarcrkflufl mir irstif Irziulfks-si kf `ifij Wtrkgei mis Dnfmis, kf widgeij kge jkgenuoekidt, biffif lidirft entti, lkfl kge zu mifLilifstfmif mis Liwircodikis cir. Fkget wiktvaf jikfir \aefufl wnr ikf wiktis odngeis ]nd, mns

  vaf ikfij \nssir murgestrjt wnr, widgeis skgemurge sikfi ldikgecdikcifmi Sikgeendtklbikt ufm mn-murge, mn is kj \kftir fkget dikget zuorar, cisafmirszuj ]rikcif vaf \irbif iklfiti. Kf mij ]ndi wnrifmneir jieriri Oncrkbif zirstriut. Wki liertif jik-stifs zu nfsiefdkgeif Enfmidseusirf. Mki Iklift-jir dictif kf mir Wtnmt, ufm cisugetif zuwikdif keri\irbi, mki vaf ikfij _irwndtir amir Lisgeotsdiktirvirsieif wurmif. Kge cisugeti fnge ufm fnge nddimkisi Oncrkbif, ufm uftirrkgetiti jkge cir mki Ir-ziulfkssi, widgei mn eirvarlicrnget wurmif. Kge

  sugeti mif Eirlnfl biffif zu dirfif, murge widgeifmir Wtaoo kf mki Oncrkb lidkioirt wurmi, murge widgeifir kf mki irsti Yjwnfmdufl, vaf mkisir kf mki zwikti,ufm sa murge nddi Wtuoif lioert wurmi, cks ir nds ditz-tis Irziulfks mir Oncrkb eirvarlkfl. Kge dirfti ekirmki Lti mir ikfdnflifmif Saestaooi biffif, ufmwurmi nuo mki Jirbjndi nuojirbsnj lijnget, nusmifif nuo ikfi varzldkgei Cisgenooifeikt mir ifmdkgekf mir Oncrkb oirtkl liwarmifif Irziulfkssi lisgedas-sif wirmif baffti. Kge dirfti nuge mki Jkttid ufm\ili biffif, murge widgei mki Yjwnfmduflif, mkimki Wtaooi fnge ufm fnge zu irdikmif enttif, ciwkrbtwurmif. Mki Jnsgekfif, widgei ekizu lrtiftikdsvirwifmit wurmif, wnrif jkr murge jikfi ciriktsirwarcifif _arbifftfkssi kf kerif nddlijikfif Ikf-rkgetuflif sgeaf cibnfft. Is wnr jkr mneir fkget

  sgewir, keri cisafmirif \krbuflif zu mif ikfzidfifPwigbif, mki ekir irrikget wirmif saddtif, ikfsieif zudirfif. Kge lkfl murge mki Lioddklbikt mir mncik Nf-listiddtif nddi ]ikdi murge, cks kge mns Lnfzi sa varjkr entti ufm zusnjjif cilrikoif baffti, nds etti

  kge is nds Pikgefufl nuo mij Xnpkir dkilif, wki kge `nckseir nddi Ikfrkgetuflif sadgeir Nrt fur nus Pikge-fuflif biffif zu dirfif Lidilifeikt entti.

  Kf sptirir Pikt cilnff kge, mki Fnturlisgekgeti zucitrikcif. Kge okfl cik mir Xodnfzifbufmi nf. Kgesugeti zuirst zu irlrfmif, widgei Xodnfzif skge kfmir Lilifm ciofmif, kf widgeir kge jkge nuoekidt. Pumkisij Pwigbi lkfl kge fnge nddif Skgetuflif nus,ufm cistricti jkge, mki Wtnfmarti ufm mki Dicifswik-si mir virsgekimifif Liwgesi biffif zu dirfif ufmnddi Lnttuflif zu snjjidf. \idgei kge jkt jkr trn-

  lif baffti, ufm widgei fur ikfklir Jnif nuozuci-wnerif wnrif, fnej kge jkt kf jikfi \aefufl. _afsadgeif, mki kge fkget vaf mij Arti crkflif baffti,wazu cisafmirs mki Cuji liertif, jngeti kge jkrCisgerikcuflif, widgei kge zu mir Wnjjdufl ikf-dilti. Cik mkisif Cisgerikcuflif, mki kge kjjir fngenddif skge jkr mnrckitifmif Iklifsgenotif mir Xodnf-zif jngeti, ziklti skge jkr mki Ironerufl, mn fngejikfir Cisgerikcufl nfmiri Xodnfzif kf ikfi Lruppizusnjjif liertif, nds widgei vaf mif Xodnfzifbuf-mklif nds zusnjjiflierkl nuolioert wurmif. Kgecijirbti, mn vaf mif Xodnfzifdierirf mki Ikftikduf-lif mir Xodnfzif fur fnge ikfij amir ikfklif Jirb-jndif, zuj Cikspkidi fnge mif Wnjifcdttirf amirfnge mif Cdtiftikdif lijnget wurmif, ufm mn mnXodnfzif kf ikfir Lruppi ciksnjjif stieif, widgei

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  15/497

  kf kerir lnfzif Listndt ufm kf kerif jikstif Iklif-sgenotif sier virsgekimif skfm. Kge ciekidt mki eir-bjjdkgeif Ikftikduflif cik, ufm entti ncir nugejikfi Cisgerikcuflif mnficif. Kf mkisif Cisgerik-cuflif stnfmif mki Xodnfzif fnge skffoddklif Dkfkif

  ufm, wiff kge jkge sa nusmrgbif mroti, fnge kerirCnuoerufl ciksnjjif.Cik mif Jkfirndkif, widgei kge jkr snjjidti, li-

  rkit kge cikfnei kf mkisidci Dnli. Kge entti jkr sgeafsikt jikfir Bkfmirzikt jnfgei Wtgbi zu irwirciflisuget. Onst kjjir wnrif mkisidcif nus nfmirifWnjjduflif libnuot amir lisgeifbt warmif. Wkiwnrif sgeaf Wnjjduflsstgbi, enttif jikstifs mnsXnpkirstgbgeif jkt kerij Fnjif nuo skge nuoli-bdict. Nuge wnrif ski wa jldkge kjjir kj Brkstndd-zustnfmi. Mns Wystij vaf Jaes entti ikfjnd lrais

  Nuosieif lijnget, kge wnr murge jikfi jnteijntk-sgeif Nrciktif mnrnuo lioert warmif, entti is biffifufm dkicif lidirft. Nddikf mn kge `itzt jikfi Jkfirndk-if kf mir Lilifm jikfis Nuoiftendtis sugeti ufmzusnjjif trul, onfm kge ski wikt otir kf ufbrkstnddk-skirtij Pustnfmi nds kf brkstnddkskirtij, ufm ski zikl-tif mn nddirdik Iklifsgenotif or mki Wkffi, mki ski martfkget encif. Mns Brkstnddkskirif mir Wtaooi, widgeismns Wystij vaf Jaes varnussitzt, bnj jkr wkimirwki ikf Cdeif var, ufm mki Wtaooi stnfmif fnge mki-sif Cdtif ciksnjjif. Kge baffti fkget dnssif, nugeekir ficif mif Ikftikduflif, mki licrugedkge wnrif,jkr icifondds jikfi Cisgerikcuflif zu jngeif.

  Yflioer ikfi Jikdi vaf ufsirir Wtnmt dkilt lilifWaffifuftirlnfl ekf ikfi Sikei vaf sgefif Elidf.Mkisi Elid sitzif skge kf Wtuoifoadlif ufm fur eki

  ufm mn vaf itwns lririf Icifif uftircrageifkjjir wiktir fnge Waffifuftirlnfl oart, cks ski ifm-dkge kf eeir lidilifis, fage eldkliris Dnfm, mns sa-lifnffti Acirdnfm, cirlieif. Kf mir Fei mir Wtnmtskfm mki Elid jieronge vaf Dnfmeusirf cisitzt

  ufm jkt Lrtif ufm Nfdnlif lisgejgbt, kf wiktirirIftoirfufl wirmif ski dfmdkgeir. Wki trnlif \ikfri-cif amir Oidmir nuo kerif Wiktif, nuge \kisif skfm zutriooif, ufm mki Lkpoid amir nuge jnfgei Sgbif-strigbif skfm jkt dnucklif, jier cusge- ndscnujnrtklif \dmirf cisitzt. Mki Cgei ufm safstk-lif Liwssir skfm fkget lnr euokl, ufm aot trno kgekj Wajjir zwksgeif mif Elidf, wiff jkge Murstamir Puondd ekfnc oerti, mns nuslitragbfiti, jkt wik-if Wtikfif lioddti Citt ikfis Cngeis. Kf mkisijEliddnfmi wnr jikf Nuoiftendt, ufm kf mijsidcif

  rgbti kge kjjir wiktir lilif Waffifuftirlnfl var.Kge strikoti wikt ufm crikt eiruj, ufm wnr aot jieriri]nli vaf jikfir \aefufl ncwisifm. Kge lkfl mkiikfsnjif Xonmi, widgei zwksgeif mif Oidmirf amir\ikflidfmif ekfdkioif ufm skge vaf Maro zu Maro,vaf Art zu Art zalif ufm jnfgei Jikdif, `n ]nlirik-sif kf skge cilrkooif. Kge lkfl nuo mif nclidilifif\ndmponmif, mki kf Wtnjjeadz amir Licsgeif vir-carlif wnrif ufm fkget sidtif kj Dnucwirb, Lrnsamir Listrkppi spurdas ifmitif. Kge murgewnfmirti aotnuge aefi Xonm \kisif, \ndm ufm safstkli Dnfmod-geif, uj mki Lilifstfmi zu okfmif, widgei kge suge-ti. Mn wifkli vaf ufsirif Wtnmtciwaefirf nuo sad-gei \ili bajjif, kst cilrikodkge, mn ski fur burziPikt zu mij Lifussi mis Dnfmdicifs skge lffifbffif, ufm kf mirsidcif nuo mif criktif, eirbjjdk-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  16/497

  geif Wtrnif mis Dnfmvirlflifs cdikcif ufm vafnfmirif Xonmif fkgets wkssif. Nf mir Jkttnlsikti wnrmns lnfzi Eliddnfm vkidi Jikdif dnfl vaf Eageli-ckrli lisujt. Nuo ikfir Wtiddi mir Cnstikif ufsirirWtnmt bnff jnf zwksgeif Eusirf ufm Cujif ikf

  Odigbgeif Cdnu vaf mkisij Lickrli sieif. Kge lkflaot nuo `ifir Cnstik, sne aot mkisis bdikfi cdnui Odigb-geif, ufm mngeti fkgets wiktir nds0 mns kst mns Lickr-li. Widcst mn kge vaf mij Enusi jikfis irstif Waj-jirnuoiftendtis ikfif ]ikd mis Eagelickrlis ircdkgbti,ngetiti kge fkget wiktir mnrnuo. @itzt sne kgezuwikdif jkt _irlflif vaf ikfir Nfeei amir vafmij Lkpoid ikfis Elids lnfzi Wtrigbif mir cdnuifBitti, widgei kf kjjir ufmiutdkgeirif Ldkimirf oirfirufm oirfir mnekf dkio. Aot, wiff kge murge wkdmis Li-strkppi pdtzdkge nuo ikfif orikif Ncrk bnj, ufm jkr

  mki Ncifmrti iftlilif sgedul, wiktekf mns Dnfm kfMuot ufm ratif Snuge dilifm, sa sitzti kge jkge fki-mir, dki mns Oiuirwirb var jkr virldkjjif, ufm isbnjif nddirdik Lioedi kf jikf Eirz.

  \iff kge wkimir kf mns Enus mir Jikfklif zurgb-bierti, wurmi kge riget oriumkl ijponflif, ufm mkiJuttir liwefti skge nf jikfi Ncwisifeiktif, mnkge stits lirikotir vaf kefif zurgb bnj. Wki ufm mkiWgewistir endoif jkr fkget sidtif, mki Wngeif, mki kgejktcrngeti, nus kerif Ciedtfkssif nuspngbif, mnjktkge ski kf mif Sujif, mki ekizu cistkjjt wnrif,armfif baffti.

  Wa wnr ifmdkge mki Pikt libajjif, kf widgeir ismir _ntir or lirntif onfm, jkr mki lnfzi Sifti mirIrcsgenot mis Lraaeikjs zu orikir _irolufl zucirtrnlif. Ir snlti, kge bffi jkt mkisij Ikfbaj-

  jif vironerif, wki is jkr cidkici, fur jti kgemnjkt nusrikgeif. Ir wirmi jkr nuo bikfi \iksi nusmij Wikfklif itwns ciktrnlif, fage jkr `i _arsges-si jngeif, mn jikfi @nerisikffneji sa rikgedkge sik,mn ski jikfi `itzklif Cimrofkssi, sidcst wiff ski fage

  uj vkidis lrir wrmif, fkget fur ekfdfldkgemigbi, safmirf mn ski sidcst nuge jnfgei _irlf-luflif cistriktif bffi, ufm mn mage fage itwnscrkl cdikcif mroti. Is dkili sajkt kf jikfir Enfm,or mki Pubufot, mki itwn lriri Nuslncif crkflifbffti, jkr nuge ikfi lriri Ikffneji zu skgeirf.Jikfi \aefufl ufm jikfif ]ksge mroi kge fkgetjier, wiff kge fkget waddi, kf mij Enusi mir Idtirffiejif, safmirf wa kge kjjir waddti. Mns Wtnjj-virjlif sidcir wirmi ir nf mij Arti, nf widgeijis skge ckseir cionfm, dkilif dnssif. Ir olti cik, ir

  wirmi jkr mnssidci, sacndm kge mns [email protected] irrikget enci, ikfefmklif. Mnff bffi kge isfnge jikfij iklifif Irjissif virwndtif. Kge rntimkr ncir, oner ir oart, mnff fkget fnge ikfir lririfSifti zu likzif, wikd ikfi sadgei jikstifs fur jktikfir lririf Yfskgeireikt mis Wtnjjvirjlifs zuirzkidif kst. Wik kjjir mikfis Lrufmvirjlifs sk-geir, ufm jngei mki mnmurge iftstieifmi bdikfiriSifti murge Jklbikt lrir. Waddtist mu mif Sntmikfis _ntirs ikfeadif waddif, sa wkrm mkr mirsidcifki iftzalif wirmif. \iff kge stirci, amir orikwkddklnus mif Lisgeotif zurgb triti, sa wirmit ker cikminuge fage vaf jkr ikfi _irjierufl iuris Ikliftujsirendtif. \ki lra mkisidci sikf wkrm, bnff kge fagefkget snlif, kge cijei jkge, murge _arskget ufm

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  17/497

  murge lut lilrfmiti Lisgeotsoerufl ski sa lra ndsjldkge ufm nuge sa skgeir nds jldkge zu jn-geif2 ncir nddi stieif wkr kf mir Enfm mis Eirrf, ufmir bnff murge Iriklfkssi, widgei bikf Jifsgeifnulivareir sieif bnff, jikfi _irjlifsujstfmi ci-

  miutifm virfmirf. Mnruj sik wiksi, ufm licnri jktmij Mikfklif, wki mu ckseir zu jikfir ufm zur Ci-orkimklufl mikfir Juttir litnf enst.

  Kge wnr lirert cir mki Enfmduflswiksi jikfis_ntirs, ufm mnfbti kej vaf lnfzij Eirzif. Kgesnlti, mn kge jkge stits cistricif wirmi, sikfij_irtrnuif zu ift sprigeif, mn kge kef kfstfmkl ujsikfif Snt cktti, ufm mn kge kf _irjlifsnflidilif-eiktif wki kf nfmirif fki lilif kef enfmidf, ufm mnkge nuge fkget mif bdikfstif Wgerktt tuf waddi, aefifnge mkisij Snt zu virdnflif. Ikfi \aefufl nuir

  mij Enusi zu cizkieif, sadnfli kge kf ufsirir Wtnmtdici, wri jkr sier sgejirzdkge, ufm kge cktti kf mijEnusi jikfir Idtirf ufm nf kerij ]ksgei cdikcif zumroif, sadnfli Latt fkget sidcir murge krlifm ikfiWgekgbufl ikfi fmirufl eircik oeri.

  Mir _ntir ufm mki Juttir wnrif cir mkisi \artiiroriut. Mki Juttir snlti, mn ski jkr zu jikfir cksei-rklif \aefufl, mki jkr mage nds ikfij fufjiersidcstfmklif Jnffi cisafmirs cik jikfif `itzklif_iredtfkssif zu bdikf wirmif mroti, fage ikfkliSujdkgebiktif zulicif waddi, aefi mn mnruj mir

  Xriks ufviredtfksjkl wngesi. Kge wnr fntrdkgeir\iksi jkt nddij ikfvirstnfmif. Kge juti ldikge jktmir Juttir lieif ufm mki jkr zulimngeti _irlri-rufl mir \aefufl cisieif. Kge mnfbti ker or keriWarlondt. Wgeaf kf mif fgestif ]nlif rkgetiti kge

  jkge kf mir fiuif \aefufl ikf.Mif \kftir cifutzti kge zuj ]ikdi jkt _arcirik-

  tuflif, uj kj fgestif Wajjir wkimir lrai \nf-miruflif jngeif zu bffif. Kge entti jkr varlifaj-jif, fuf ifmdkge ikfjnd mns Eagelickrli zu cisu-

  geif ufm kf kej sa wikt eiruj zu lieif, nds is jkrzusnlif wrmi.Nds mir Wajjir libajjif wnr, ouer kge vaf mir

  Wtnmt nuo mij brzistif \ili kf mns Lickrli. _afmij Arti jikfir Nfbufot nus waddti kge mnff kf kejdfls sikfir Skgetufl vaf Waffifnuolnfl fnge Waf-fifuftirlnfl zu Oui oart wnfmirf. Kge cilnc jkgesaoart nuo jikfif \il. Kge lkfl mif ]dirf iftdnfl,sidcst wiff ski vaf jikfir Skgetufl ncwkgeif ufmnddirdik \kfmuflif viroadltif. Kge sugeti fnge sad-geif Ncsgewikouflif kjjir jikfif Enuptwil wki-

  mir zu liwkffif. Kge stkil nuge nuo Cirl`agei, ufmlkfl nuo mir iftliliflisitztif Wikti wkimir kf mns ]ndekfnc. Kge irbdajj jnfgeif Lkpoid ufm sugeti vafkej mki Lilifm zu sieif ufm nuge sgeaf mki Skge-tufl zu irspeif, kf widgeir kge kf fgestir Pikt var-mrkflif wrmi. Kj lnfzif ekidt kge jkge stits, sawiktis nflkfl, fnge mij Enuptzuli mis Lickrlis, ufm wkgevaf mir \nssirsgeikmi sa wifkl nds jldkge nc.

  Kf ikfij ]ndi nf ikfij sier bdnrif \nssir sne kgeikfjnd ikfif tatif Ekrsge. Ir wnr li`nlt warmif, ikfiBulid entti sikfi Wikti litraooif, ufm ir jageti mns

  orksgei \nssir lisuget encif, uj sikfif Wgejirz zubedif. Ir wnr ncir nf mij \nssir listarcif. @itztdnl ir nf mijsidcif sa, mn sikf Enupt kf mif Wnfmlicittit wnr ufm sikfi _armiroi kf mki rikfi Odutrnltif. Skflsuj wnr bikf dicifmklis \isif zu

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  18/497

  sieif. Mns ]kir liokid jkr sa, mn kge sikfi Wgefeiktciwufmirti ufm jkt kej lrais Jktdikm ijponfm.Wikf Nuli wnr fage bnuj licrageif, is ldfzti fagekf ikfij sgejirzdkgeif Ldnfzi, ufm mnssidci, sa wkimns Nftdktz, mns jkr onst sprigeifm irsgekif, wnr

  ldikgesnj ikf _arwuro lilif sikfi Jrmir. Kge lrkoomif Ekrsge nf, ir wnr fage fkget bndt. Nds kge ikfi\ikdi cik mij tatif ]kiri listnfmif wnr, erti kgeDnuti kf mif \dmirf mis Lickrlis, mki wki @nugezifufm wki Eiudif vaf Eufmif bdnflif. Mkisi Dnutibnjif feir, wnrif miutdkge zu irbiffif, ufm cndmsprnfl ikf Xnnr sgefir Eufmi cir mif Cnge, mififfage ikfkli oadltif. Wki feirtif skge jkr. Nds skincir mif orijmif Jnff cik mij \kdmi sneif, cdkicifikfkli kf mir Iftoirfufl stieif ufm ciddtif eiotkllilif jkge, werifm nfmiri eiudifm wikti Briksi uj

  jkge zalif, kf kefif mnekf odalif, ufm kf Ikdoirtklbiktskge nf Wtikfif cirsgedulif ufm cirstrztif. Fngelirnujir Pikt bnjif nuge Jffir jkt Wgekiliwie-rif. Nds skge mkisi mij Ekrsgei lifeirt enttif ufmficif jkr stnfmif, bnjif nuge mki Eufmi eirzu, ent-tif var jkr bikfi Wgeiu jier, cisgefuppirtif jkge,ufm ciwiltif skge, ufm zkttirtif uj mns \kdm eiruj.Kge iftoirfti jkge, fngemij mki @lir nuo mij Wgenu-pdntzi irsgekifif wnrif, sier cndm vaf kej.

  Ckseir entti kge bikfi ]kiri zu jikfif Cistricuf-lif kf mir Fnturlisgekgeti nuolisuget, acwaed kge mki

  Cisgerikcuflif mirsidcif ikorkl lidisif ufm lidirftentti. Mkisi _irfngedssklufl mir dikcdkgeif wkrbdk-geif Listndt wnr cik jkr sa wikt lilnflif, mn kge,sidcst mn kge ikfif ]ikd mis Wajjirs sgeaf nuo mijDnfmi zucrngeti, fage kjjir mki Jirbjndi vaf Pki-

  lif, Wgenoif, Beif nus jikfif Ncckdmuflif fkgetfnge mif Listndtif sugeti, mki var jkr wnfmidtif.

  Kge sgedul `itzt ikfif nfmirf \il ikf. Mir Ekrsge,mif kge lisieif entti, sgewicti jkr kjjir var mifNulif. Ir wnr ikf imdir lionddfir Eidm, ufm wnr ikf

  rikfis \isif. Nuge mki Eufmi, sikfi Oikfmi, irsgeki-fif jkr cirigetklt wki kf kerij Ciruoi. Mki sgednfbifsprkflifmif ufm ldikgesnj lisgefiddtif Listndtifcdkicif jkr icifondds var mif Nulif. Fur mki Jif-sgeif, widgei mns ]kir lisgeassif enttif, wnrif jkrwkmirwrtkl, mn ski mnrnus ldikgesnj ikf Oist li-jnget enttif. Kge okfl vaf mir Wtufmi nf, ]kiri sanuozusugeif ufm zu citrngetif, wki kge ckseir Wtikfi ufmXodnfzif nuolisuget ufm citrngetit entti. Wawaed`itzt, mn kge fage kf mij Lickrli wnr, nds nuge sptirzu Enusi ufm cik jikfif wiktirif \nfmiruflif ci-

  trngetiti kge ]kiri, ufm sugeti keri wisiftdkgeifJirbjndi sawaed nf kerij Dikci nds nuge nf kerirDicifsnrt ufm Cistkjjufl zu irlrfmif. Kge sgerkicmns, wns kge lisieif entti, nuo, ufm virldkge is jktmif Cisgerikcuflif ufm Ikftikduflif, mki kge kf jik-fif Cgeirf onfm. Mn lisgene is wkimir, mn kge jktmkisif Cgeirf kf Pwkispndt lirkit, wikd is jikfifNulif wkmirstricti, ]kiri fnge Pieif amir nfmirifMkflif kf ikfir Nctikdufl ciksnjjif zu sieif, mki kfkerij Cnui fnge jikfir Jikfufl lnfz virsgekimifwnrif. Kge stiddti mneir fkget wkssifsgenotdkge, ncir

  zu jikfij Licrnugei ikfi nfmiri Ikftikdufl zusnj-jif.

  Ikfif cisafmirf Pwigb, mif kge cik mij Cisugeimis Lickrlis cioadlif waddti, entti kge mkisis irstiJnd fkget, nuir wns skge zuoddkl onfm. Kge wnr fur

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  19/497

  kj nddlijikfif kf mns Lickrli lilnflif, uj is zusieif. Nds mneir mkisir irsti Mrnfl itwns listtkltwnr, cilnc kge jkge nuo mij fgestif \ili kf mnsodngei Dnfm ekfnus, ufm ouer nuo mkisij wkimir fngeEnusi.

  Nddikf mir bajjifmi Wajjir dagbti jkge ncir-jnds kf mns Lickrli. Entti kge mns irsti Jnd fur kjnddlijikfif lisgenut, ufm wnrif mki Ikfmrgbi wkrbifmnuo jkge eirnf libajjif, sa lkfl kge `itztsgeaf jier kf mns Ikfzidfi, kge wnr jikfir sgeafjier Eirr, ufm rkgetiti mki Citrngetufl nuo cisafmiriMkfli. _kidi vaf kefif mrfltif skge nf jikfi Wiidi.Kge sn nuo ikfij Wtikfi, ufm sne mki criktif Wgent-tifodgeif ufm mki sgenroif, aot ldikgesnj jkt ikfijJissir kf ski lisgefkttifif Dkgetir. Kge mngeti fnge,wisendc mki Wgenttif ekir sa cdnu sikif ufm mki Dkge-

  tir sa brotkl ufm mns Lrf sa oiurkl ufm mki \ssirsa cdktzifm. Jkr okidif mki Ckdmir jikfis _ntirs ikf,nuo mifif Cirli lijndt wnrif, ufm jkr wurmi is, ndsetti kge ski jktfiejif saddif, uj virldikgeif zubffif. Kge cdkic kf bdikfif Artsgenotif zuwikdif df-lir, ufm citrngetiti mki Jifsgeif, ker tldkgeis Li-wirci, ker Oedif, ker Simif, Mifbif ufm Wkflif. Kgedirfti mki Pkteir biffif, citrngetiti ski, uftirsugetiski, ufm erti nuo ker spkidif ufm zu ker skflif. Wkiirsgekif jkr nds ikf Lilifstnfm, mir fur nddikf kf mkiCirli liert ufm jkt mif Cirlif ikfs kst. Mki \ad-

  bif, keri Ckdmufl, ker Nfeflif nf mki Cirlwfmi,ker Wugeif mir Cirlspktzif, sa wki mki _iredtfkssimis Ficids ufm sikfi Fiklufl zu mif Cirlif wnrifjkr wufmircnri Irsgeikfuflif.

  Kge cistkil kf mkisij Wajjir nuge ikfkli eaei

  Wtiddif, kge dki jkge vaf mif Oerirf fkget cda nuomns Iks mir Lditsgeir lidiktif, widgeis jkge sier nf-rilti ufm zur Citrngetufl nuooarmirti, safmirfcistkilnuge jkt kerir Ekdoi mki egestif Pkffif mirCirli.

  Kge sne mki cirristi ikfir ndtif, uftirlilnflifif\idt kf mif Jnrjarif, mki kf mij Lickrli varbaj-jif, ufm mki jnf kf jnfgeif ]dirf zu sgedikoif vir-stiet. Kge sugeti cisafmiri Nrtif nuozuokfmif, ufmsifmiti ski fnge Enusi. Mif sgefif Ifzknf entti kgekj oreirif Wajjir sgeaf mir Wgewistir kf jikfifXodnfzifcgeirf licrnget, `itzt crngeti kge ker nugeNdpifrasif ufm Imidwik. _af mir Pkrcidbkioir ufmmij Bfkieadzi fnej kge mki zkirdkgeif Orgeti. Wavirlkfl mki Pikt, ufm sa bnj kge cirikgeirt fngeEnusi.

  Kge lkfl vaf fuf nf `imif Wajjir kf mns Lickrli.\iff kge vaf mif Pkjjirf jikfir \aefufl kf

  mij Enusi jikfir Idtirf fnge ikfij mart vircrngetif\kftir lilif mif Ekjjid cdkgbti, ufm fkget jier saaot nf mijsidcif mki lrnuif \adbif ufm mif Ficidsne, safmirf otir sgeaf mki cdnuif ufm eiktirifDoti, wiff mkisi murge keri Onrci sgeaf ldikgesnjkeri lriri \ikgeeikt nfbfmkltif, wiff nuo mifJnuirf ufm Wgearfstikfif ufm Pkilidmgeirf, mki kgefnge vkidif Skgetuflif cirsieif baffti, sgeafkjjir brotkliri ]noidf vaf Waffifsgeikf dnlif, bikf

  Wgefii skge jier cdkgbif dki, ufm nf mif Cujifufsiris Lnrtifs mki Bfaspif sgewaddif0 sa jnefti isjkge cirikts kf mns Oriki. Yj mkisij Mrnfli fur var-duokl zu liflif, lkfl kge lirfi nus mir Wtnmt ufmirqukgbti jkge nf mir aooifif \ikti mir \kisif, mir

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  20/497

  Oidmir, mir \ikfcirli. \iff ncir mki Cuji cdetifufm mns irsti Dnuc skge iftwkgbidti, lkfl kge sgeafmij Cdnu mir Cirli zu, wiffldikge keri \fmi fagevaf jnffklondtklij Wgefii irldfztif. Kge irwedtijkr fnge ufm fnge virsgekimifi Lilifmif, nf mifif

  kge jkge nuoekidt, uj ski lifnu biffif zu dirfif ufmzu lifkiif.Jikf _ntir entti lilif mkisi Siksif fkgets, nuge

  wnr ir jkt mir Nrt, wki kge jkt jikfij Ikfbajjiflicnrti, sier zuorkimif. Is cdkic fjdkge kf `[email protected] ikf Irbdigbdkgeis cir, wns zu mij Lrufmvir-jlif litnf wirmif baffti. Kge sprti misaeflinge-tit kf jikfir Dicifswiksi bikfif Nclnfl. Kge strictifnge Mkflif, mki jikfi Oriumi wnrif ufm wifkl ba-stitif, wikt wifklir nds mki _irlfluflif, mififjikfi Cibnfftif skge ekflncif. Kge entti kf Bdikmirf,

  Wpiksi ufm ]rnfb mki lrti Ikfongeeikt, wikd is jik-fir Fntur sa zusnlti, wikd wkr zur Jklbikt irzalifwnrif, ufm wikd mkisi Lilifstfmi, wiff kge kefiflrai Nuojirbsnjbikt etti sgeifbif saddif, jkgevaf jikfif Dkicdkflscistricuflif nclidifbt ettif.Wa lkfl nddis lut, _ntir ufm Juttir oriutif skge cirjikfi Armfufl, ufm kge oriuti jkge cir keri Oriumi.

  Mn virokid kge ikfis ]nlis nuo mns Pikgefif. Kgebffti jkr `n jikfi Fnturlilifstfmi, mngeti kge,icif sa lut zikgefif nds cisgerikcif, ufm mki Pikgefuflsik nj Ifmi fage salnr cissir nds mki Ci-

  sgerikcufl. Kge irstnufti, wisendc kge miff fkget sa-ldikge nuo mif Limnfbif lirntif sik. Kge entti waedoreir kjjir lizikgefit, ncir jkt jnteijntksgeif Dk-fkif, widgei fnge Sigefuflslisitzif iftstnfmif,Odgeif ufm Brpir kf mir Jibufst mnrstiddtif ufm

  jkt Pkrbid ufm Skgetsgeikt lijnget warmif wnrif. Kgewuti waed riget lut, Mn jnf jkt Dkfkif nddi jldk-geif Brpir mnrstiddif bffi, ufm entti is nf mifCkdmirf jikfis _ntirs vaddoert lisieif2 ncir kgeentti fkget wiktir mnrcir limnget, mn kge kf ikfir nf-

  mirf Skgetufl cisgeotklt wnr. Is juti mkisi _ir-fngedssklufl vaf ikfir Iklifsgenot kf jkr eirrerif,mki kge kf ikfij eaeif Lrnmi cisn, ufm mki jnf jkrzuj _arwuroi jngeti. \iff kge fjdkge jkt ikfijLilifstnfmi ikorkl cisgeotklt wnr, sa virln kge mnr-cir jnfgeif nfmirf, mir vkiddikget lriri Cimiu-tufl entti. Wki snltif, mns sik ikfsiktkl, `n is sik salnrJnflid nf Lioed.

  Kge okfl jikf Pikgefif jkt Xodnfzif nf, jkt Cdt-tirf, jkt Wtkidif, jkt Pwiklif. Is wnr nfonfls mkiefdkgebikt fkget sier lra, ufm mki _addbajjifeikt

  mir Pikgefufl dki vkid zu wfsgeif crkl, wki kgesptir irbnffti. Ncir is wurmi kjjir cissir, mn kgeikorkl wnr ufm vaj _irsugeif fkget ncdki. Mki oreirkf jikfi Xodnfzifcgeir ikflidiltif Xodnfzif, wkisarlsnj ski nuge varciriktit wnrif, virdarif fngeufmfnge fkget cda mki Onrci, safmirf nuge mki Listndt,ufm irkffirtif fkget jier iftoirft nf keri ursprfldk-gei Cisgenooifeikt. Mki lizikgefitif Xodnfzif mnli-lif ciwnertif wifklstifs mki Listndt, fkget zu limif-bif, Mn is Xodnfzif lkct, mki wilif kerir Cisgeno-oifeikt ufm sidcst sadgei, mki wilif kerir Lri kf

  ikf Xodnfzifcuge fkget lidilt wirmif bffif, wkizuj Cikspkidi Xkdzi amir Cuji. Mkisi bafftif kfikfir Pikgefufl sier waed nuociwnert wirmif. Mkicdaif Pikgefuflif ncir lifltif jkr fnge ufm fngenuge fkget jier, wikd mki Onrci oiedti, mki cik mif

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  21/497

  Xodnfzif, cisafmirs cik mif Cdtif, ikfi Enuptsngeikst. Kge cilnff mneir, jikfi Ncckdmuflif jkt Onrcifzu virsieif, ufm fkget ieir zu rueif, nds cks mki ef-dkgebikt jkt mif Yrckdmirf irsgekif ufm kjjir lrirzu wirmif virsprnge.

  Fnge mif Xodnfzif fnej kge nuge nfmiri Lilif-stfmi var, mirif Onrci itwns Nuoonddifmis ufm Ondk-geis entti. Kge lirkit nuo mki Ondtirf, ufm sugeti jie-riri fngezuckdmif. Mki Onrcif vaf jkfmir eirvarrn-lifmif Lilifstfmif, mki zwnr ufsgeikfcnr, ncirmage cimiutsnj skfm, wki mki mir Listikfi kj ufbrk-stnddksgeif Pustnfmi, bnjif sptir nf mki Sikei, ufmkge dirfti keri Sikzi fnge ufm fnge wrmklif.

  Mn kge fuf ikfjnd zikgefiti ufm mki Mkfli misendcmage vkid lifnuir citrngetif juti, ufm mn mnsPikgefif ufm jikfi `itzklif Cistricuflif jkge

  magefkget lnfz nusoddtif, bnj kge nuge fage nuo ikfinf-miri, vkid wiktir lieifmi Skgetufl.

  Kge enci sgeaf lisnlt, Mn kge lirfi nuo eaeiCirli stkil ufm vaf kefif nus mki Lilifmif citrnge-titi. Mn stiddtif skge fuf mij lictirif Nuli mkickdmsnjif Listndtif mir Irmi kf vkid ikfmrkfldkgeirifJirbjndif mnr ufm ontif skge cirskgetdkgeir kf lra-if ]ikdif zusnjjif. Mn oofiti skge mij Lijtiufm mir Wiidi mir Sikz mis Iftstieifs mkisir Lickdmi,kerir Ondtif ufm kerir Ireicuflif, keris Mnekfstrik-

  geifs ufm Ncwikgeifs vaf ikfir Skgetufl, kerisPusnjjifstricifs lilif ikfif Enuptpufbt ufm kerirPirstriuuflif kf mki Odgei. Is bnj ikf ndtis Ckdm,mns kge ikfjnd kf ikfij Cugei lidisif ufm wkimirvirlissif entti, kf jikfi Irkffirufl. \iff mns \ns-

  sir kf ufifmdkge bdikfif ]rpogeif, mki bnuj murgeikf _irlriruflsldns irskgetdkge skfm, nus mij Muf-sti mir Duot skge nuo mki ]noidf ufsirir Oifstirncsitzt, ufm mki Bdti mnzu bjjt, mki ftkl kst, saiftstiet mki Migbi vaf Omif, Wtirfif, \imidf, Xnd-

  jif ufm Cdujif, mki wkr liorarifi Oifstir eikif.Nddi mkisi Mkfli stiddif skge zu ikfij Lnfzif zusnj-jif, ufm mki Wtrnedif, mki ]dir, mki Sgbif, mkiBfatif mis Iksis skfm, murge ikf _irlriruflsldnsnflisieif, ciwufmiruflswrmkl. Icif sa stiddt skgevaf sier eaeif Cirlif nus lisieif mki fkimrklir dki-lifmi Listndtufl mir Irmi mnr. Wki ju nus ikfijirstnrrifmif Wtaooi iftstnfmif sikf, ufm strigbt keriOgeir ufm Xndjif kf lranrtklij Jnstnci nus. MirCirl sidcir, nuo mij kge stiei, kst mir wiki, eiddiufm sier ldfzifmi Xufbt, mif wkr kf mir Jktti mir

  znrtif Liwici ufsirir liorarifif Oifstir sieif. MkiXndjifrfmir mir liorarifif Oifstirtnoidf wirmifmurge Nccrgbdufl wilif mis Duotzulis amir murgeWgejidzufl wilif mir \rji dgbifenot ufm uftir-crageif. Nf mif Lickrlszlif lisgeieif Pirstruf-lif murge _irwkttirufl kf Oadli mis Ikfodussis mis\nssirs, mir Duot, mir \rji ufm mir Bdti. Furcrnuget mki Pirstrufl mir Iksfnmidf nf mif Oifstirfbrziri Pikt nds mir Fnmidf mir Lickrli. Mki Citrnge-tufl mir uftir jkr dkilifmif Irmi, mir kge aot jieririWtufmif wkmjiti, ireac jikf Eirz zu eeirir Ciwi-

  lufl, ufm is irsgekif jkr nds ikf wrmklis Cistricif,`n nds ikf Cistricif, zu mij nddi jikfi ckseirklif Ci-jeuflif fur _arnrciktif liwisif wnrif, mij Ift-stieif mkisir Irmacirodgei fngezusprif, ufm murgeWnjjdufl vkidir bdikfir ]ntsngeif nf mif virsgeki-

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  22/497

  mifstif Wtiddif skge kf mns lrai ufm irencifi Lnfzinuszucriktif, mns skge ufsirf Cdkgbif mnrstiddt, wiffwkr vaf Eagepufbt zu Eagepufbt nuo ufsirir Irmiriksif, ufm ski ifmdkge nddi iroddt encif, ufm bikfiCkdmufl mij Nuli jier zu uftirsugeif cdikct nds mki

  \ikti ufm mki \dcufl mis Jiiris.Kge cilnff, murge mkisi Lioedi ufmCitrngetuflifnflirilt, ldikgesnj nds Wgedustikf amirPusnjjif-onssufl nddir jikfir ckseirklif Nrciktif mki \kssif-sgenot mir Ckdmufl mir Irmacirodgei ufm mnmurgevkiddikget mir Ckdmufl mir Irmi sidcir zu citrikcif.Ficstmij, mn kge lidiliftdkge vaf eaeif Wtiddif nusmki Listndtufl mir Irmacirodgei lifnu zikgefiti,ldikgesnj nds wri ski murge ikfif Wpkilid lisieifwarmif, sgenooti kge jkr mki varzldkgestif \irbi nf,

  widgei cir mkisi \kssifsgenot enfmidf, jngeti jkgejkt mif _arrkgetuflif, mki jnf crnuget, cibnfft, sawki jkt mir Nrt kerir Ciftzufl.

  Kge citrkic fuf mkisif Lilifstnfm jkt oartlisitz-tij Ikoir ufm jkt ikfir striflif Armfufl.

  Mncik dirfti kge nuge fnge ufm fnge mif Ekjjidbiffif, mki Listndtufl sikfir Irsgeikfuflif ufm mki_iredtfkssi sikfis \ittirs.

  Jikfi Cisugei mir Cirli enttif fuf onst nus-sgedkidkge mkisif Pwigb zu kerij Kfendti.

  7. Mki Ikfbier

  Ikfis ]nlis lkfl kge vaf mij Eagelickrli lilifmns Eliddnfm ekfnus. Kge waddti fjdkge vaf ikfijLickrlszuli kf ikfif nfmirf cirskimidf ufm jikfif

  \il mnekf murge ikfif ]ikd mis aooifif Dnfmis fie-jif. @imirjnff bifft mki _arcirli, jkt widgeif mnsEagelickrli ldikgesnj wki jkt ikfij cirlnflililif mns odngeiri Dnfm nusduot. Jkt Dnuc- amir Fn-midwndm cimigbt zkieif ski kf nflifiejir Orcufl

  mnekf, dnssif eki ufm mn mns cdnui Enupt ikfis Eage-cirlis cir skge sieif, skfm eki ufm mn vaf ikfirdiugetifmif \kisi uftircrageif, oerif nddi \ssir,mki mns Lickrli dkioirt, ufm mki lilif mns Dnfm ekf-nus lieif, zwksgeif skge, ziklif jnfgeis Licumiufm jnfgeis Bkrgedikf, ufm strigbif skge fnge nddifSkgetuflif, kf mifif mns Lickrli skge ncfkimirt,lilif mki cicnutirif ufm ciwaeftirif ]ikdi ekfnus.

  Nds kge vaf mij Enfli mkisir Cirli eirnc lkflufm ikfi orikiri Yjskget liwnff, ircdkgbti kge lilifYftirlnfl ekf mki snfotif \adbif ikfis Liwkttirs,

  mns skge sngeti zu ckdmif cilnff ufm mif Ekjjidujsgedikirti. Kge sgerktt rstkl oart, ufm ciacngetitimns Pufiejif ufm \ngesif mir Ciwdbufl. Nds kgezkijdkge wikt ekfnus libajjif wnr, ufm jkge kfikfij ]ikdi mis Dnfmis cionfm, wa snfoti Elid jktjklif Odgeif wigesidf, Jikireoi zirstriut skfm,mir Acstcnu ldikgesnj kf \dmirf skge murge mnsDnfm zkiet, zwksgeif mij mufbidf Dnuci mki Bkrge-trji sgekjjirf, kf mif ]ndourgeif mki Cgei rnu-sgeif, ufm cirndd wilif mir lririf \iktufl, mkimns Dnfm lkct, mns cdnui lizngbti Cnfm mir Eageli-

  ckrli zu ircdkgbif kst, juti kge nuo ikfi Ikfbier mif-bif2 miff mns Maro, kf widgeij kge Snst endtif wadd-ti, wnr bnuj jier zu irrikgeif. Mns Liwkttir wnr sawikt limkieif, mn is kf ikfir Wtufmi ufm cik cilf-stklifmif Yjstfmif waed fage oreir nuscrigeif

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  23/497

  baffti._ar jkr entti kge mns Maro Saercirl, missif Bkrge-

  turj vaf mir Waffi sgenro cisgekifif cir Bkrsgeif-ufm \ikmifcujif eirvarsne. Is dnl fur lnfz wifklncsikts vaf mir Wtrni. Feir wnrif zwik Jikireoi,

  mirif `imir kf ikfir jklif Iftoirfufl vaf mir Wtrn-i kf \kisif ufm Oidmirf prnflti. Nuge wnr ikf Enusnuo ikfij Elid, mns wimir ikf Cnuirenus fage kr-lifm ikf \krtsgenotslicumi ikfis Crlirs zu sikfsgekif, safmirf ieir mij Dnfmenusi ikfis Wtmtirsldkge. Kge entti sgeaf oreir wkimireadt, wiff kgemurge mki Lilifm bnj, mns Enus citrngetit, ncir kgeentti jkge fki feir uj mnssidci cibjjirt. @itztokid is jkr uj sa jier nuo, wikd is mir fgesti Yftir-bufotspdntz vaf jikfij Wtnfmarti nus wnr, ufm wikdis jier Ciquijdkgebikt nds mki Jikireoi zu licif

  virsprnge. Mnzu lisiddti skge ikf ikliftjdkgeir Sikz.Is wnr, mn sgeaf ikf lrair ]ikd mis Dnfmis jkt Nus-fneji mis Saercirlir Bkrgeturjis kj Wgenttif dnl,fage eidd cidiugetit ufm sne jkt ikfdnmifmij, sgekj-jirfmij \ik kf mns Lrnu ufm Cdnu mir Dnfmsgenotekfnus.

  Kge cisgeda ndsa, kf mkisij Enusi ikfi Yftirbufotzu sugeif.

  Kge oarsgeti mij zu Oadli fnge ikfij \ili, mirvaf mir Wtrni nuo mif Elid mis Enusis ekfnuooe-rif saddti. Fnge jikfir Bifftfks mis Dnfmislicrnu-

  geis wnr is jkr fkget sgewir, mif jkt ikfij Pnufiufm jkt Licsge cisujtif \il, mir vaf mir Dnfm-strni nc ekfnuo lkfl, zu okfmif. Kge sgerktt nuo mij-sidcif ijpar ufm bnj, wki kge rkgetkl virjutit entti,var mns Enus. Is wnr fage kjjir vaf mir Waffi eidd

  cisgekifif. Nddikf, mn kge feir var mnssidci trnt,entti kge ikfif ciwufmiruflswrmklif Nfcdkgb. MnsEnus wnr cir ufm cir jkt Sasif cimigbt, ufm wkiis kf `ifij orugetcnrif eldklif Dnfmi kst, mn, wiffikfjnd itwns cdet, ldikge nddis jkt ikfnfmir cdet, sa

  wnr is nuge ekir mki Sasif sgekifif skge mns \artlilicif zu encif, nddi zur sidcif Pikt nuozucrigeif,uj mns Enus kf ikfif cirwuro mir rikzifmstif Onrciufm kf ikfi \adbi mir sistif Lirgei zu eddif.

  \iff kge snli, mns Enus sik cir ufm cir jktSasif cimigbt liwisif, sa kst mns fkget sa wartlitriuzufiejif. Mns Enus entti zwik zkijdkge eaei Li-sgeassi. Mki \nfm mis Irmlisgeassis wnr cks zu mifOifstirf mis acirif Lisgeassis jkt mif Sasif ci-migbt. Mir crkli ]ikd cks zu mij Mngei wnr orik, ufmir wnr mns diugetifmi wiki Cnfm, widgeis kf mki

  Dnfmsgenot ekfnus lisgenut ufm jkge liwkssirjnifeirnuo lidagbt entti. Mki Sasif wnrif nf ikfij Lkt-tirwirbi, mns skge var mir \nfm mis Enusis cionfm,cioistklt. Wki cistnfmif nus dnutir Cujgeif. Iswnrif wkfzkli mnruftir, mirif Cdttir ldikge cir mirIrmi cilnffif, mnff eeiri, mirif Wtjjgeif cirmki irstif ijpar rnltif, ufm sa oart, cks mki ditztifjkt kerif Pwiklif kf mki Oifstir mis acirif Lisgeas-sis ekfikf sneif. Mki Xodnfzif wnrif sa virtikdt ufmlieilt, Mn fkrlifms ikfi Dgbi iftstnfm, ufm mnmki \nfm mis Enusis, sawikt ski rikgetif, vaddbaj-

  jif vaf kefif cimigbt wnr.Kge entti ikfi _arrkgetufl mkisir Nrt kf ikfij sa

  lraif Jnstnci fage fki lisieif.Is wnrif zumij onst nddi Sasiflnttuflif mn, mki

  kge bnffti, ufm ikfkli, mki kge fage fkget bnffti. Mki

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  24/497

  Onrcif lkflif vaf mij rikfif \ik mir wikifSasif murge mns lidcdkgei ufm rtdkgei \ik mircirlnflsrasif kf mns znrti Sat ufm kf mif Xurpurufm kf mns cdudkgei ufm sgewrzdkgei Sat mir ratifSasif cir. Mki Listndtif ufm mir Cnu wigesidtif kf

  icif mijsidcif Jni. Mki Xodnfzif wnrif fkgetitwnfnge Onrcif ikflitikdt, safmirf mki Sgbskget mirNf-podnfzufl sgekif fur mki zu sikf, mn kf mir Sasif-wnfm bikfi Yftircrigeufl stntt okfmif jli. MkiOnrcif cdetif mneir kf ikfij Lijksgei murge ikfnf-mir.

  Nuge mns Lrf mir Cdttir okid jkr nuo. Is wnr sierrikf liendtif, ufm bikf cik Sasif otir nds cik nfmirfXodnfzif varbajjifmir cidstnfm mir lrfif Cdttirufm bikfi mir euoklif Brnfbeiktif bnj jkr zu Li-

  skgeti. Bikf virmarrtis amir murge Snupif zirorissi-fis amir murge ker Wpkffif virbrjjtis Cdntt wnr zuircdkgbif. Widcst mns cik Sasif sa lirfi skgeikffkstifmi Yflizkioir oiedti. Lnfz iftwkgbidt ufm kfkerif virsgekimifif Ncstuouflif mis Lrfs prnflifmstnfmif mki Cdttir eirvar. Wki lncif jkt mif Onrcifmir Cdujif lijksget ikfif wufmirdkgeif cirzulmis Enusis. Mki Waffi, mki fage kjjir ldikgesnjikfzkl nuo mkisis Enus sgekif, lnc mif Sasif ufm miflrfif Cdttirf mirsidcif ldikgesnj ladmifi ufm oiu-rkli Onrcif.

  Fngemij kge ikfi \ikdi, jikf _arencif virlis-sifm, var mkisif Cdujif listnfmif wnr, irjnefti kgejkge ufm mngeti nf mns \iktiri. Kge sne jkge fngeikfij Ikflnfli mis Enusis uj. Nddikf kge ircdkgbtibikfif. Mki lnfzi zkijdkge dnfli \nfm missidcif

  entti bikfi ]r ufm bikf ]ar. Nuge murge bikfif \ilwnr mir Ikflnfl zu mij Enusi cijirbcnr lijnget2miff mir lnfzi Xdntz var mijsidcif wnr ikf rikfir,murge mif Sigeif waedliarmfitir Wnfmpdntz. Mirsid-ci sgefktt skge murge ikf Snsifcnfm ufm ikfi Eigbi

  vaf mif nflrifzifmif, ekftir jikfij Sgbif dkilif-mif Oidmirf nc. Pu cikmif Wiktif mis Enusis kf mirSkgetufl sikfir Dfli sitztif skge Lrtif oart, mkimurge ikf eaeis, iksirfis, lrf nflistrkgeifis Lkttirvaf mij Wnfmpdntzi litrifft wnrif. Kf mkisif Lkttirfjuti ndsa mir Ikflnfl sikf.

  Yfm sa wnr is nuge.Kf mij Lkttir, widgeis mij mif Elid eirnfoe-

  rifmif \ili zufgest dnl, iftmigbti kge mki ]r amirikliftdkge zwik Odlid ikfir ]r, mki mij Lkttir saikfliolt wnrif, mn ski vaf mijsidcif cik mij ir-

  stif Nfcdkgbi fkget uftirsgekimif wirmif bafftif. Kfmif ]rif wnrif mki zwik jisskflifif Wgedalrkooi,ufm nf mir Wikti mis ikfif Odlids ikf Ldagbiflrkoo.

  Kge sne zuirst ikf wifkl murge mns Lkttir kf mifLnrtif. Mir Wnfmpdntz sitzti skge ekftir mij Lkttiroart, fur wnr ir cisujt jkt cdeifmif Licsgeifufm uftircrageif jkt eaeif Acstcujif, widgeiWgenttif lncif. Kf mij Wgenttif stnfmif ]ksgei ufmWtedi2 is wnr ncir bikf Jifsge cik kefif lilifwr-tkl. Mir Lnrtif irstrigbti skge rgbwrts uj mns Enuseiruj ufm sgekif jkr cimiutifm wikt kf mki ]kioi zu

  lieif.Kge virsugeti zuirst mki ]rlrkooi, ncir ski oofitif

  fkget. Mnff fnej kge jikfi Puoduget zu mijLdagbiflrkooi ufm dutiti.

  Nuo mif Bdnfl mir Ldagbi bnj ikf Jnff ekftir

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  25/497

  mif Licsgeif mis Lnrtifs lilif jkge eirvar. Nds irnf mir kffirf Wikti mis Lkttirs var jkr stnfm, sne kge,Mn is ikf Jnff jkt sgefiiwikif Ennrif wnr, mkiir fkget cimigbt entti. Wafst wnr ir ufsgeikfcnr, ufmentti ikfi Nrt Enus`ngbi nf, amir wki jnf mns Mkfl

  fiffif sadd, mns kej cirndd ifli nfdnl ufm onst cksnuo mki Bfki eirnc rikgeti. Ir sne jkge ikfif Nulif-cdkgb nf, mn ir zu jkr eirnflibajjif wnr, ufm snltimnff0 \ns waddt Ker, dkicir Eirr1

  Is kst ikf Liwkttir kj Nfzuli, nftwartiti kge,ufm is wkrm kf burzij cir mkisi Lilifm bajjif.Kge ckf ikf \nfmirsjnff, wki Ker nf jikfij Sfz-geif siet, ufm cktti mneir, Mn jkr kf mkisij Enusisa dnfli ikf Acmnge lilicif wirmi, cks mir Silifamir wifklstifs mir sgewiriri varcir kst.

  Mns Liwkttir wkrm fkget zuj Nuscruge bajjif,

  snlti mir Jnff.Is wkrm bikfi Wtufmi mnuirf, mn is bajjt, ift-

  lilfiti kge, kge ckf jkt mkisif Lickrlif sier waedcibnfft, ufm virstiei jkge nuge nuo mki \adbif ufmLiwkttir mirsidcif ikf wifkl.

  Kge ckf ncir jkt mij Xdntzi, nuo widgeij wkr sti-eif, nddir \nersgeikfdkgebikt fnge wikt dflir ci-bnfft nds Ker jkt mij Lickrli, mn kge vkid dtir ckfndsKer, nftwartiti ir, kge biffi nuge sikfi \adbifufm Liwkttir, ufm wik, mn eiuti nuo mkisis Enus,mkisif Lnrtif ufm mkisi Lilifm bikf Silif fkimirond-

  dif wkrm.\kr waddif fkget dnfli mnrcir Jikfuflif eilif,

  ac ikf Liwkttir mkisis Enus fitzif wkrm amir fkget,snlti kge2 wiff Ker Nfstnfm fiejit, jkr mkisis Lkt-tirtar zu oofif, sa encit mki Lti ufm ruot mif Eirrf

  mis Enusis eircik.Kge ckf mir Eirr mis Enusis.Nuo mkisis \art sne kge jkr mif Jnff itwns feir

  nf. Wikf Nfliskget ziklti zwnr nuge nuo ikf varli-rgbtis Ndtir2 ncir is sgekif jkr `flir nds mki Ennri,

  ufm lierti cirenupt zu `ifif oriufmdkgeif,waedliorctif, fkget murge mns Oitt mir varlirgbti-rif @neri iftstiddtif Nfliskgetirf, vaf mifif jnf fkiwik, wki ndt ski skfm. Ekirnuo snlti kge0 Fuf jukge waed uj _irzikeufl ckttif, mn kge sa zumrkfl-dkge liwisif ckf, aefi wiktiris nuo mki Wktti mis Dnf-mis zu cnuif. \iff Iuri Cienuptufl, mn bikf Li-wkttir bajjif wirmi, ikfir Ncdiefufl ldikge sikfsadd, wirmi kge jkge nulifcdkgbdkge iftoirfif. Mifbtfkget, mn kge nds `uflir Jnff mif Silif sa sgeiui2is kst jkr zwnr fkget sa nflifiej, murgeft zu wir-

  mif, nds tragbif zu cdikcif, is kst jkr ncir nuge fkgetsa ufnflifiej, mn kge misendc `ijnfmif zur Dnstonddif saddti. Kge ckf aot vaf mij Silif litraooifwarmif, ufm is dkilt fkgets mnrnf, wiff kge nugeeiuti litraooif wirmi.

  Mns skfm ikliftdkge zwik Ornlif, nftwartiti mirJnff, ufm kge ju nuo cikmi itwns iftlilfif. Mnsirsti kst, Mn Ker kf Fnturmkflif ikfi Yfrkgetklbiktlisnlt enct, wns vkiddikget mneir bajjt, mn Ker mki_iredtfkssi mkisir Lilifm zu wifkl bifft, amir nuomki _arbajjfkssi mir Fntur fkget liful ngetit. Mki-

  sif Krrtuj juti kge cirkgetklif2 miff kf Wngeif mirFntur ju nuo \nereikt lisieif wirmif. Mns zwiktikst, mn, wiff Ker jkt amir aefi Liwkttir kf mkisisEnus bajjif waddt, ufm wiff Ker lisaffif sikm,sikfi Lnstoriufmsgenot nfzufiejif, kge sier lirfi

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  26/497

  wkddonerif wirmi. Mkisis Enus ent sgeaf jnfgeifLnst lienct, ufm jnfgeif lirfi cieircirlt2 ufm wkikge nf Iuge siei, wkrm is nuge Iuge lirfi cieircir-lif ufm sa dnfli virpodilif, nds Ker is or ftkl ir-ngetif wirmit. Mnruj cktti kge Iuge, tritit ikf.

  Jkt mkisif \artif tnt ir ikfif Mrugb nj Wgedassimis ]arodlids, mir Odlid oofiti skge, mrieti skge jktikfir Saddi nuo ikfir endcbriksnrtklif Iksifsgekifiufm lnc jkr Snuj zuj Ikftritif.

  Kge cdkic fuf ikfif Nulifcdkgb ufiftsgedassif.\iff mns Liwkttir fkget bjjt, snlti kge, sa

  enci kge kj Lrufmi bikfi Yrsngei, ekir ikfzutritif2miff kge ckf fur mis nfzkieifmif Liwkttirs wkddifvaf mir Dnfmstrni ncliwkgeif ufm zu mkisij Enusieirnuolistkilif. Ncir virziket jkr, wiff kge fageikfjnd mki Ornli nfrili. Kge ckf cikfnei ikfi Nrt Fn-

  turoarsgeir, ufm enci jkge jieriri @neri jkt Fntur-mkflif, jkt Ciacngetuflif ufm fnjiftdkge jkt mki-sij Lickrli cisgeotklt, ufm jikfi Ironeruflifsnlif jkr, mn eiuti cir mkisi Lilifm ufm mkisisEnus ikf Liwkttir bajjif wkrm.

  Fuf jt Ker ikliftdkge vaddifms eirikf lieif,snlti ir, `itzt enfmidt is skge mnruj, mn wkr li-jikfsgenotdkge ncwnrtif, wir vaf ufs cikmif rigetent. Kge ckf zwnr bikf Fnturoarsgeir, ufm bnff vafjkr fkget snlif, mn kge jkge jkt Fnturwkssifsgeno-tif cisgeotklt enci2 ncir kge enci jnfgeis cir

  mkisi Lilifstfmi lidisif, enci werifm jikfis Di-cifs jkge cijet, mki Mkfli zu ciacngetif ufm cirmns Lidisifi ufm Lisieifi fngezumifbif. Kf Oadlimkisir Cistricuflif enci kge eiuti mki ufzwikmiutk-lif Pikgeif lisieif, mn mki \adbif, widgei `itzt

  fage lilif Waffifuftirlnfl stieif, widgei sgeafikfjnd limaffirt encif, ufm vaf mifif Ker virnfdntwarmif sikm, zu jkr eirnuo zu stiklif, fkget cir mki-sis Enus ufm cirenupt cir bikfi Lilifm ikfifSilif crkflif wirmif. Wki wirmif skge vkiddikget,

  wiff mki Waffi tkioir bjjt, virtikdif, ufm wirmifzirstriut nj Ekjjid eiruj stieif. Ncifms wirmifwkr itwn ikfif \kfm sprif, ufm jarlif wkrm liwkwkimir ikf sgefir ]nl sikf. Is bffti skge zwnririklfif, mn ikfkli sgewiri ]rapoif onddif, amir ikfbdikfir Wprerilif fkimir liet2 ncir liwk fkget nuomkisif Elid.

  Mn mki Wngei sa kst, irwkmirti kge, triti kgelirfi ikf, ufm enrri jkt Iuge lirfi mir Iftsgeikmufl,nuo mki kge cilkirkl ckf.

  Fnge mkisif \artif trnt kge ikf, ir sgeda mns Lkt-

  tir, ufm snlti, ir waddi jikf Oerir sikf.Ir oerti jkge uj mns Enus eiruj2 miff kf mir mifSasif iftliliflisitztif Wikti wnr mki ]r. Ir oertijkge murge mkisidci ikf, fngemij ir ski jkt ikfijWgedssid lioofit entti. Ekftir mir ]r ircdkgbti kgeikfif Lnfl, widgeir jkt Njjafktifjnrjar lipodn-stirt wnr.

  Mkisir Ikflnfl, snlti ir, kst ikliftdkge mirEnuptikflnfl2 ncir mn kge jkr fkget lirfi mns Xodn-stir mis Lnflis virmircif dnssi, endti kge kef kjjirlispirrt, ufm mki Diuti lieif murge ikfi ]r kf mki

  Pkjjir, widgei wkr okfmif wrmif, wiff wkr fageikfjnd uj mki Igbi mis Enusis lkflif. Mis Xodnstirswkddif ju kge Iuge nuge ckttif, mkisi Okdzsgeuei nf-zuzkieif.

  Is stnfmif ikfkli Xnnri lidcdkgeir Okdzsgeuei

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  27/497

  ldikge kffirendc mir ]r. Fkijnfm baffti jier ndskge vaf mir Fatwifmklbikt cirziult sikf, mkisif saimdif ufm sgefif Jnrjar zu sgeafif, mir nf skge savartrioodkge kst ufm ekir lnfz jikstirenot lildttit wnr.Kge ouer mneir jkt jikfif Wtkioidf kf ikf Xnnr

  sadgeir Wgeuei, ir tnt misldikgeif, ufm sa lkflif wkrcir mif ldnttif Camif. Mir Lnfl, widgeir vaf acifcidiugetit wnr, oerti zu ikfir crnufif litoidtif ]r._ar mirsidcif dilti ir mki Okdzsgeuei nc, virdnfltivaf jkr, Mn kge mnssidci tui, ufm fngemij wkr ufsnuo mij edzirfif Nftrktti mir ]r mir Okdzsgeueiiftdimklt enttif, oofiti ir mkisidci ufm oerti jkge kfikf Pkjjir. Mij Nfsieif fnge wnr is ikf Wpiksi-zkjjir2 miff kf mir Jktti missidcif stnfm ikf ]ksge,nf missif Cnunrt jnf sne, mn ir virlrirt amir vir-bdikfirt wirmif bffi, `i fngemij ikfi lriri amir

  bdikfiri Nfzned vaf Xirsafif uj kef sktzif saddti.Nuir mij ]ksgei cionfmif skge fur Wtedi kf mijPkjjir ufm ikf Wgerikf, kf widgeij mki Wpiksilirt-sgenotif iftendtif sikf bafftif.

  Dilt kf mkisij Pkjjir, snlti mir Jnff, IuirfEut, Iuirf Wtagb ufm Iuir Sfzdikf nc, kge wirmiIuge mnff kf ikf nfmiris Lijnge onerif, kf widgeijKer nusrueif bfft.

  Nds ir mkis lisnlt ufm kge kej Oadli lidikstit entti,trnt ir zu ikfir criktif Wtraejntti ufm zu Oucrstif,mki skge nj Nuslnfli mis Pkjjirs cionfmif, rikfklti

  skge nf cikmif sier sarlsnj sikfi Oucibdikmufl,ufm dum jkge ikf, mnssidci zu tuf. Kge tnt is, ufm mnkge oirtkl wnr, oofiti ir mki Nuslnflstr, mki icif-ondds crnuf ufm litoidt wnr, ufm oerti jkge murge ikf_arlijnge kf ikf Nusrueizkjjir, widgeis nf mir

  Wikti mis _arlijngeis dnl.Mkisis _arlijnge, snlti ir, kst mir ikliftdkgei

  Ikflnfl kf mns Wpiksizkjjir, ufm jnf bajjt vafmir nfmirf ]r kf mnssidci.

  Mns Nusrueizkjjir wnr ikf oriufmdkgeis Lijnge,

  ufm sgekif riget iklifs zuj Wktzif ufm Sueiendtifcistkjjt. Is cionti fkgets nds dnutir ]ksgei ufmWktzi. Nuo mif ]ksgeif dnlif ncir fkget, wki is euoklkf ufsirf Cisugezkjjirf varbjjt, Cgeir amirPikgefuflif ufm mirldikgeif Mkfli, safmirf mki ]n-oidf mirsidcif wnrif ufcimigbt, ufm wnrif nusfie-jifm lut lildttit ufm lirikfklt. Wki wnrif vaf mufb-dij Jnenlafkeadzi, mns kf mir Pikt fage jier fnge-limufbidt wnr. Ikf ikfzklis Lirti wnr mn, widgeisbikf ]ksge ufm bikf Wktz wnr, ikf Listiddi jkt jieri-rif Ogeirf, widgeis Cgeir iftekidt. Nf mif \f-

  mif ekflif Bupoirstkgei.Ekir bfft Ker nusrueif, wiff Ker vaj Lieifjmi sikm, amir cirenupt rueif waddt, snlti mirJnff, kge wirmi lieif ufm sarlif, mn jnf Iugeitwns zu issif ciriktit. Ker jt waed ikfi \ikdi nd-dikf cdikcif. Nuo mij Listiddi dkilif Cgeir, wiffKer itwn ikf wifkl kf mkisidcif cdkgbif waddit.

  Fnge mkisif \artif iftoirfti ir skge.Kge wnr kf mir ]nt jmi ufm sitzti jkge fkimir.Nds kge sn, baffti kge mif Lrufm ikfsieif, wisendc

  mir Jnff var mij Ikftrktti kf mkisis Pkjjir

  sa sier sikfi Oucibdikmufl lirikfklt ufm jkr mif\ufsge zu ldikgeir Sikfklufl nuslimrgbt entti. MnsPkjjir iftekidt fjdkge ikfif sgef litoidtif Ou-camif, wki kge fki ikfif ldikgeif lisieif entti. Iswnr cikfnei ikf ]ippkge nus Eadz. Kge baffti mns

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  28/497

  Mkfl fkget liful ciwufmirf. Jnf entti dnutir Eadz-lnttuflif kf kerif fntrdkgeif Onrcif zusnjjifli-sitzt ufm ski kf ikf Lnfzis vaf Pikgefuflif li-crnget. Mn kge vaf mif Lirtif jikfis _ntirs eir nfsadgei Mkfli liwaeft wnr ufm ski itwns zu ciurtikdif

  virstnfm, sne kge ikf, mn jnf nddis fnge ikfij kfOnrcif nuslioertif Xdnfi lijnget encif juti,widgeir Xdnf jkr sidcir wki ikf Jikstirstgb ir-sgekif. Kge mngeti, mn mroi kge `n lnr fkget nuostieifufm nuo mir Wngei eiruj lieif, cisafmirs wiff kgemki Flid kf Nfsgednl crngeti, jkt mifif jikfi Li-ckrlsstkioid cisgednlif wnrif. Nuge entti kge bikfi_irnfdnssufl zuj Nuostieif, mn jkr mki Suei fngeikfij zkijdkge dnflif Lnfli sier nflifiej wnr.

  Mn sn kge fuf kf mij wikif Enusi, zu widgeijkge ekfnuo listkilif wnr, uj kf kej mns Liwkttir nc-

  zuwnrtif.Is sgekif fage kjjir mki Waffi nuo mns Enus,cdkgbti murge mki Oifstir mkisis Pkjjirs sgekio eir-ikf, ufm dilti dkgeti ]noidf nuo mif sgefif Oucamifmissidcif. Nds kge ikfi \ikdi lisissif wnr,cijgetklti skgejikfir ikfi sidtsnji Ijpokfmufl, widgei kge jkr nf-onfls fkget zu irbdrif virjageti. Is wnr jkr fj-dkge, nds sktzi kge fkget kf ikfij Pkjjir, safmirf kjOrikif, ufm zwnr kf ikfij stkddif \ndmi. Kge cdkgbtililif mki Oifstir, uj jkr mns Mkfl zu irbdrif2 ncir

  mki Oifstir irtikdtif mki Irbdrufl fkget0 kge sne murgeski ikf Wtgb Ekjjid, tikds rikf, tikds itwns ciwdbt,ufm uftir mij Ekjjid sne kge ikf Wtgb Lnrtiflrfvaf ijparrnlifmif Cujif, ikf Nfcdkgb, mif kgewaed sgeaf sier aot lienct entti. Kge sprti ikfi

  rikfi, oriki Duot jkge ujlicif. Mki Yrsngei mnvafwnr, mn mki Oifstir mis Pkjjirs kf kerif acirif ]ik-dif aooif wnrif. Mkisi acirif ]ikdi bafftif fkgetfnge kffif lioofit wirmif, wki mns liwefdkge mirOndd kst, safmirf wnrif fur zu virsgekicif, ufm zwnr

  sa, mn ikfjnd Ldns kf mij Snejif varlisgeacifwirmif baffti, ikf nfmiris Jnd ikf znrtir Odar vafwik-lrnuir Wikmi. Mn kge kf mij Pkjjir sn, wnrmns ditztiri mir Ondd. Mki Duot baffti orik eirikf str-jif, Odkilif ufm Wtnuc wnrif ncir nuslisgedassif.

  \iff fuf ldikge mki rikfi Duot ikfi Jnefufl misOrikif lnc, sne kge mage ekirkf fkget mki vddkli Ir-bdrufl nddikf. Kge cijirbti fage itwns nfmiris. Kfmij Pkjjir, kf widgeij kge jkge cionfm, erti jnffkget mif lirkflstif Dnut ikfis ciwaeftif Enusis,mif jnf mage safst, is jnl kj Enusi fage sa ruekl

  sikf, jier amir wifklir kf Pwksgeifrujif vir-fkjjt. Mkisi Nrt Ncwisifeikt eusdkgeif Lirusgeisvircnrl nddirmkfls mki Fngecnrsgenot ciwaeftirSuji, baffti ncir icif sa wifkl nds mki oriki Duotmki \ndmijpokfmufl licif.

  Ifmdkge ldnucti kge nuo mif Lrufm libajjif zusikf. Kge erti fjdkge onst ufuftircrageif cndmfeir cndm oirfir, cndm diksir cndm dnutir virjksgetif_alidlisnfl. Kge rkgetiti jikfi Nuojirbsnjbikt nuomkisi \nerfiejufl, ufm irbnffti cndm, mn mir Li-snfl fkget cda vaf _lidf eirreri, mki kf mir Fei

  jifsgedkgeir \aefuflif enusif, safmirf nuge vafsadgeif, mirif Wtkjji ufm Pwktsgeirf jkr fur nusmif \dmirf ufm nclidilifif Cicusgeuflif cibnfftwnr. Mkisis wifkl nuoonddifmi, jkr nus jikfij Li-ckrlsnuoiftendti cibnffti ufm vaf jkr kf mir ]nt

 • 7/28/2019 Stifter - Der Nachsommer (Roman)

  29/497

  fkget ldikge cingetiti Litf jageti waed mki Enup-tursngei jikfir ]usgeufl liwisif sikf, acwaed mkiWtkddi mis Snujis ufm mki rikfi Duot nuge jktliwkrbtencif bafftif. Mn kge fuf lifnuir nuo mkisis lidi-liftdkgei _alidzwktsgeirf ngetiti, onfm kge wkrbdkge,

  mn ]fi sier ikfsnjir ufm kjjir kf tkioif \dmirfwaefifmir _lid varbnjif. Is fnej skge mkis wuf-mirdkge kf ikfij ciwaeftif ufm waedikflirkgetitifPkjjir nus.

  Mn kge ncir fuf mif Lrufm jikfir Ijpokfmuflnuolioufmif entti, amir nuolioufmif zu encif ldnucti,wnr nuge ikf lrair ]ikd kerir Mufbideiktufm jktekf Nffiejdkgebikt virsgewufmif.

  \ki kge fuf sa oartwerifm nuo mif _alidlisnfljirbti, okid jkr saldikge nuge itwns nfmiris ikf.\iff ikf Liwkttir kj Nfzuli kst ufm sgewdi Doti

  kf mij Ekjjidsrnuji stagbif, sgewiklif liwef-dkge mki \ndmvlid. Kge irkffirti jkge, mn kge kf sad-geif Nulifcdkgbif aot kf mif sgefstif, mkgetistif,iftdilifstif \dmirf fkget mif lirkflstif Dnut li-ert enci, itwn ikf ikfjndklis amir zwikjndklisEjjirf mis Wpigetis nuslifajjif amir mif bur-zif Wgerik `ifis Likirs, mif mki Dnfmdiuti Lkivalidfiffif. Ncir sidcst ir sgewiklt, wiff mns Liwkttir kfufjkttidc