SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN .Anestesiologi och Hematologi. Tidpunkt: torsdag 26/11

Embed Size (px)

Text of SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN .Anestesiologi och Hematologi. Tidpunkt: torsdag 26/11

 • SVENSK FRENING FR TRANSFUSIONSMEDICIN Protokoll frt vid ordinarie rsmte med Svensk Frening fr Transfusionsmedicin tillika Lkaresllskapets Sektion fr Transfusionsmedicin tisdagen den 26 maj 2009, Ume folkets hus, Vasaplan Ume.

  1 rsmtet frklarades ppnat och stadgeenligt utlyst. Dagordningen faststlldes. 2 Agneta Wikman valdes till ordfrande fr mtet och till sekreterare valdes Bengt Ekermo. Ewa Lassn och Jan Konar utsgs till justeringspersoner. 3 Styrelsens rsberttelse och kassafrvaltarens ekonomiska rapport fr verksamhetsret 1 januari 2008 31 december 2008 avgavs. Freningens kassabehllning per 2008-12-31 uppgick till 60.753,07 kronor. Drutver fonderade medel uppgick till 67.229,13 kronor. rets underskott uppgr till 123.380,09. Detta frklaras av att pga tidsbrist har avgifter fr Handboksprenumeration ej hunnit utdebiterats under verksamhetsret. 4 Revisionsberttelsen fredrogs av Nicholas Holthuis, varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet fr det gngna verksamhetsret. 5 Val av styrelsemedlemmar. Valberedningen har under verksamhetsret utgjorts av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och Agneta Seger Molln. Styrelsens sammansttning fr verksamhetsret 2008-2009 (mandattidens utgng i parentes): Ordfrande Agneta Wikman (2010) Vice ordfrande Lena berg (2010) Sekreterare Bengt Ekermo (2012) Vice sekreterare / kassafrvaltare Folke Knutson (2010) Ledamot Ewa Lassn (2010) Ledamot Jannica Johannesson (2010) Suppleant Jan Konar (2010) Suppleant Jonas Nordberg (2010) 6 Mandatperioder fr tidigare valda revisorer och revisorssuppleant har ej utgtt. 7 Valberedningen kvarstr ofrndrad enligt 5 det kommande ret.

  1(4)

 • 8 rsavgift och handboksavgift faststlldes till ofrndrade 100:- resp. 1000:- per r. Efter diskussion uppdrogs t styrelsen att tillsammans med statistikgruppen ta fram ett nytt frslag fr utdebitering av Handboksavgiften till blodverksamheten i Sverige. Det ansgs lmpligt att kostnaden debiteras via SweBA efter hur mnga helblodstappningar respektive organisation utfr per r. Fretagsmedlemmar debiteras 1000:- per r som tidigare. 9 Redovisning frn freningens arbetsgrupper:

  Handboksgruppen (ref Birgitta Nisson Sojka) Organisation och status fr arbetet i gruppen beskrevs (bil. 1). Nationell kvalitetsskring/Equalis (ref Jan-Olof Hildn/gm Bengt Ekermo) rets sammansttning och aktiviteter redovisades (bil. 2).

  Nationell statistik (ref Rut Norda) En rapport frn arbetsgruppen sammanstlld av Rut Norda lstes upp (bil.3).

  Arbetsgruppen mot transfusionsverfrd smitta (ref Bengt Ekermo) Verksamhetsrets redovisning framgr av bilaga sammanstlld av gruppen (bil. 4).

  Utbildningsutskottet (ref Stella Larsson) Utskottets aktiviteter sammanfattades (bil. 5). Ett nytt gemensamt utbildningsutskott har bildats tillsammans med sektionen fr Klinisk Immunologi. Johanna Strindberg berttade frn ett mte arrangerat av Svenska Lkaresllskapet, mtet handlade om lkares vidareutbildning.

  Arbetsgruppen fr hemovigilans (ref Jan Sfwenberg) Aktiviteterna under ret sammanfattades (bil. 6). Nomenklaturgruppen (Jan-Olof Hildn/gm Bengt Ekermo) Gruppens arbete redovisades (bil. 7). 10 Rut Norda avlade rapport frn arbetet i Europardets transfusionskommitt (se bilaga 8). 11 Freningens resestipendium p 40.000 kr fr r 2009 har delats mellan Margareta Melin och och Monica Norlund, bda frn Ume. rsmtet beslutade att avstta 60.000 kr till ndamlet r 2010. Unilabs (f.d. Capios) resestipendium p 10.000 kr fr r 2009 har tilldelats Ann-Margreth Swrd-Nilsson (Lund). Beslutades att kassren vid behov tillts frskottera pengarna till stipendiaten i vntan p att Unilabs utbetalat beloppet till Freningens konto. 12 Vid rets riksstmma i Stockholm arrangerar Freningen symposiet Blodtransfusion: epidemiologi, nytta och skerhet tillsammans med Lkaresllskapets sektioner fr Anestesiologi och Hematologi. Tidpunkt: torsdag 26/11 kl 10.30-12.00. Sessionen med fria fredrag planeras till fredag frmiddag 27/11. Abstractanmlan senast 2009-08-28 via Svenska Lkaresllskapets hemsida.

  2(4)

 • 13 Kassren redogjorde fr frdelarna med en gemensam svensk prislista vid frsljning av blodkomponenter mellan olika sjukhus. P 1990-talet fanns en sdan prislista fr erytrocytenheter. rsmtet uttalade sitt std fr att f en sdan prislista till stnd. Rut Norda tog sig att kontakta Sveriges Kommuner och Landsting fr fortsatt diskussion. 14 Ordfranden frklarade rsmtet avslutat. Ume 2009-05-26 Bengt Ekermo Sekreterare Justeras Ewa Lassn Jan Konar

  3(4)

 • Svensk Frening fr Transfusionsmedicin Redovisning av rkenskapsret 2008-01-01 2008-12-31 Inkomster: Medlemsavgifter 7.266,50 Unilabs resestipendium 10.000,00 Handboksavgifter 20.000,00

  Summa: 37.266,50 Utgifter: Hgmanfrelsare 13.590,94 Resestipendier 60.000,00 Unilabs resestipendium 10.000,00 Reserkningar 24.614,15 Handboksmten 34.536,00 BIS 10.762,50 Porto mm 7.143,00

  Summa 160.646,59

  rets frlust 123.380,09

  Postgirobalans Ingende saldo 2008-01-01 183.463,16

  rets frlust 123.380,09

  Handkassa 670,00 Utgende saldo 2008-12-31 60.753,07

  Banco Humanfond

  Ingende behllning 2008-01-01 120.817,72

  Utgende behllning 2008-12-31 67.229,13 Uppsala 2009-05-25 Folke Knutson Kassafrvaltare

  4(4)

 • Bilaga 1 HANDBOKEN Status 4 maj 2009

  Grupp I Ledare: Olof kerblom Kap. 1. Frord och historik

  Ansvarig: Gudrun Liedn, Olof kerblom. Version 3.1 (2002) finns p hemsidan. En uppdatering planeras ske vren ?

  Kap. 13. Lagar och frordningar

  Ansvarig: Rut Norda, Olof kerblom. Version 3.0 (2008-04-29) finns p hemsidan.

  Uppdatering p remiss till 22 juni 2009. Kap. 15. Kvalitetssystem fr blodcentraler

  Ansvarig: Lisbeth Messeter. Version 2.0 (2004) finns p hemsidan.

  Uppdatering planeras ske 2009-2010. Kap. 16. Hemovigilans

  Ansvarig: Jan Sfwenberg. Nyskrivet kapitel. Version 1.0 kommer maj 2009.

  Kap. 17. Begrepp, definitioner och frkortningar i

  transfusionsmedicinsk verksamhet Ansvarig: Olof kerblom, Gudrun Liedn. Version 2.0 (2002) finns p hemsidan. Uppdatering planeras ske 2009-2010.

  Grupp II Ledare: Bengt Ekermo Kap. 2. Urvalskriterier fr blodgivare

  Ansvarig: Bengt Ekermo och Per-Olof Forsberg Version 4.0 (2008-05-16) finns p hemsidan och www.geblod.nu (blodlnk Sverige). Mindre revision planeras ske hsten 2009.

  Kap. 3. Tappningsrutiner

  Ansvarig: Ann-Margret Swrd, Nicholas Holthuis. Version 4.0 (2008-05-16) finns p hemsidan och

  www.geblod.nu (blodlnk Sverige). Kap. 14. Transfusionsverfrd smitta

  Ansvarig: Bengt Ekermo. Version 1.3 finns p hemsidan (2002). Ny version berknas bli klar hsten 2009.

 • Grupp III. Ledare: Hans Gulliksson Kap. 4. Blodkomponenter: Framstllning och anvndning

  Ansvarig: Stella Larsson, Hans Gulliksson. Version 3.0 (2006-10-16) finns p hemsidan.

  Kap. 5. Blodkomponenter, kvalitetskontroll

  Ansvarig: Hans Gulliksson, Stella Larsson. Version 3.1 (2006-10-16) finns p hemsidan

  Kap. 6. Frvaring, organisation av blodbank

  Ansvarig: Ann-Margret Swrd och Nicholas Holthuis. Version 3.0 (2004-12-15) finns p hemsidan.

  Uppdatering p remiss till 29 maj 2009. Kap. 12. System fr identifikation och registrering

  Ansvarig: Stella Larsson. Version 1.0 (2007-04-04) finns p hemsidan.

  Mindre revision planeras till hsten 2009. Kap. 18. Aferesverksamhet

  Ansvarig: Folke Knutsson. Ska nyskrivas. Kommer p remiss hsten 2009.

  Grupp IV. Ledare: Jan Sfwenberg Kap. 7. Blodgruppering

  Ansvarig: Agneta Wikman, Jan-Olof Hildn. Version 2.1 (1997) finns p hemsidan. Ny version kommer p remiss fre sommaren 2009.

  Kap. 8. Antikroppsunderskning

  Ansvarig: Johanna Strindberg. Version 2.0 (2006-01-30) finns p hemsidan.

  Kap. 9. Frenlighetsprvning

  Ansvarig: Jan Sfwenberg. Version 2.0 (2006-01-30) finns p hemsidan.

  Mindre revision kommer sommaren 2009.

  Kap. 10. Speciella underskningar. Genomisk typning Ansvarig: Martin Olsson. Ska nyskrivas.

  Kap. 11. Serologiska reagens och metoder

  Ansvarig: Jan-Olof Hildn, Agneta Wikman. Version 1.0 r frn 1984 och ska nyskrivas. Ny version berknas bli klart hsten 2009.

 • Bilaga 2 Svensk Frening fr Transfusionsmedicin

  Rapport frn Arbetsgruppen fr Nationell Kvalitetsskring vid rsmtet 26 maj 2009

  Arbetsgruppen har under ret utgjorts av Hans Gulliksson, Jan Sfwenberg, Johanna Strindberg, Marie Trinks och Jan-Olof Hildn (ordf.). Arbetsgruppen r identisk med Equalis Expertgrupp fr transfusionsmedicin. Gruppen har sedan rsmtet 2008, i enlighet med av Equalis uppgjord planering, genomfrt nio utskick. Dessutom har tv nya program startats. Sju av utskicken avsg blodgruppsserologiska metoder (IAT graderingsvning, blodgruppering med DAT och blodgivarfenotypning, titrering av anti-D inkl. automatiserad kvantifiering av anti-D, akutgruppering och BAS-test, kvalificerad antikroppsutredning, fenotypning och blodgruppering med frenlighetsprvning och antikroppsidentifiering av singelantikroppar). Tv av utskick avsg komponentkontroller (ett av erytrocytenheter och ett av trombocytkoncentrat). Tv provutskick har genomfrts, dels avseende gradering av agglutination p fotografiska bilder av mikrokolonner, dels i samverkan med Equalis expertgrupp fr hematologi ett utskick fr lga Hb-vrden. Bda provutskicken ledde till nyetablering av program som frn 2009 ingr i ordinarie ut