Teraz Rzeszow 01.03

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow 01.03

Transcript

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 1 MARCA 2012, NR 9/2012

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Zapisz dzieckodo przedszkola

  Jutro rozpoczyna si nabr do miejskich przedszkoli. Sprawd zasady przyj,

  terminy, kryteria i odpatno.

  5

 • opinie2 Czwartek, 1 marca 2012 r.

  Zamarznity zalew kusi, aby polizgasi na jego tafli, pojedzi po niejrowerem czy sprbowa co pod nizowi. Tylko czy warto ryzykowa? Odpowied jest chyba oczywista.

  dark

  forum Czytelnikw

  17 867-22-56od

  11 do 14redakcja@terazrzeszow.pl

  dzi dy u ru je Karolina Jamrg

  mmrzeszow.pl w teraz

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od za wsze, a wic stu -pro cen to wa rze szo wian ka.

  Je li nie Rze szw, to...

  Po dr e w naj pik niej sze miej sca wia ta,a na sta e to jak nie w Rze szo wie, to ma emia stecz ko na po u dniu Woch. Ale na ra -zie Rze szo wa opusz cza nie za mie rzam.

  Lu bi Rze szw, bo...

  To pik ne i przy ja zne mia sto. Z ro ku na rokco raz bar dziej no wo cze sne i ofe ru j ce co razwi cej mo li wo ci dla swo ich miesz ka cw.Przy tym brak tu te go nie zro zu mia e go p duobec ne go w in nych du ych mia stach. y je iod dy cha si do brze.

  Ulu bio ne miej sca?

  Na spa cer bul wa ry nad Wi so kiem, na spo -tka nie z przy ja ci mi - zwasz cza la tem - Ry -nek i ul. 3 Ma ja.

  Go ciom po ka zu j:

  - Ale j Pod Kasz ta na mi, tra s pod ziem n iRy nek, kt ry za wsze ro bi na nich wra e nie.

  Ulu bio na knajp ka?

  Hmm... tu od po wied mo e by tyl ko

  jed na: re stau ra cja Grzesz ni cy i pub No raAk to ra. Ka de z tych miejsc lu bi za co in -ne go.

  Je e li za mia sto, to?

  Je li bli sko to oczy wi cie a cut, je li da lejto Biesz cza dy, ale nie ko niecz nie So li na.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sce?

  Rze szw to bar dzo bez piecz ne mia sto, je dy -ne miej sca, kt rych na le y si oba wia, toskrzy o wa nia.

  Dra ni mnie...

  To, e za miast no wych du ych firm in for -ma tycz nych czy cen trw biz ne so wychotwie ra j si tyl ko ko lej ne cen tra han dlo we.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Po win no by wi cej zie lo nych miejsc, gdzieca e ro dzi ny mo gy by sp dza po po u dnia.Kor ki te mo gy by by mniej sze. Ale i tak jestca kiem do brze.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Ci gle si roz wi ja i z ro ku na rok by co razpik niej szy. I niech wy gry wa we wszyst kichran kin gach.

  ROZ MA WIA A KA RO LI NA JAM RG

  Ane ta Ste fa ska, wsp wa ci ciel ka re stau ra cjiGrzesz ni cy i pu bu No ra Ak to ra

  Teraz - tygodnikbezpatnyAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy

  Teraz Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plReklama:

  Ewa Boczak - kierownik projektutel.: 691 432 876; 17 867-23-51e-mail: reklama@terazrzeszow.pl

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51tel.: 22 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedakcja centralna tygodnika Teraz

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.Redaktor naczelna:Justyna Duchnowska

  Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  DA RI

  USZ

  DA NE

  K (2

  )

  JU DZI

  zamw reklam:tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

  licz ba od son stro ny

  osb odwiedzio nas w niedziel

  unikalnych uytkownikw

  86 579

  7409

  23 643

  Najczciej czytany artyku tygodnia: O wos od tragedii, czyli jak jedkierowcy po Rzeszowie (film) autorstwa @rafik12

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 20 - 26 lutego 2012

  podpatrzone

  PAU LI NA NO WAK, stu dent ka kul tu ro znaw stwa Ni gdy nie wi dzia am kar tek zna sze go mia sta. Po win ny sina nich zna le zna ne miej -sca, ta kie jak nasz syn nypo mnik. ad nie pre zen tu je simost Zam ko wy, owie tlo nyRy nek i stud nia. Mo e zdj ciebul wa rw i Wi so ka.

  PIE S

  ZA O

  PI NI

  A PU

  BLIC

  Z NA

  PIE SZA OPI NIA PU BLICZ NA

  AR KA DIUSZ LE WAN DOW SKI,stu dent kie run ku bez pie -cze stwo we wntrz nePo mnik Czy nu Re wo lu cyj ne go,bo to iko na Rze szo wa. Szcze -gl nie zi m pik nie wy gl daRy nek, ca y w wia te kach. Za -mek Lu bo mir skich, ale ja PodKasz ta na mi, uli ca 3 Ma ja. Do -rzu ci bym bul wa ry i kil kapunk tw wi do ko wych w oko li -cach mia sta.

  AD RIAN OCHA, pra cow nik bran y far ma ceu tycz nejNa pew no Ry nek, stud nia,kt ra jest miej scem spo tka.No wym obiek tem jest Mil le -nium Hall, ale nie wiem, czysi do te go na da je. Cie ka wiewy gl da j uli ce w cen trum,ale mu sz by owie tlo ne.

  JA KUB MA CHO WICZ uczeNa pew no po mnik, ale po -wiedz my so bie szcze rze, eon si bar dzo kiep sko pre zen -tu je. Na kart kach mu sz byr ne za byt ki. Ja pro po no wa -bym ko ci pod we zwa niemwi te go Krzy a przy ul. 3Ma ja i mo e Za mek Lu bo mir -skich.

  NA TA LIA ZA GUL SKA, stu dent ka pe da go gi kiPo win ny si zna le miej sca,kt re ka de mu ko ja rz si zRze szo wem. Ta kich cha rak te -ry stycz nych ma my nie wie le.To na pew no Ry nek, po mnik,uli ca 3 Ma ja.

  KA RO LI NA JAM RG

  co chcia by zo ba czy na pocz tw ce z Rze szo wa?

  D. D

  ANEK

  (5)

  wi cej na str. 7.

  O WOS OD TRAGEDII, CZYLI JAKJED KIEROWCY PO RZESZOWIE@Cynamon i Wanilia: Jakimcudem autor filmu ma takienagrania? Jedzi z kamer nakokpicie?@Enda: Dlaczego si tak dziwisz?Jedenie z kamer chyba jestdozwolone?@kamblieto: Jest dozwolone,taka kamerka kosztuje okoo 200z i nagrywa w 720p z tego, co siorientuj. W Rosji to praktyczniestandard na wyposaeniu. Samsi zastanawiaem, czy czegotakiego nie zakupi.

  CO DALEJ Z KOPCEMKONFEDERATW BARSKICH?@Nemeczek: Informacja niezbytdobra, ale mogo by gorzej,gdyby si okazao, e to terenykolejowe. Ciekawe, jak daleko odkopca jest pooona najbliszamiejska dziaka. Rozwizaniembyoby wykupienie tego kawakaterenu, ktry ma znaczenie

  historyczne, a prywatniwaciciele i tak o niego nie dbaj,jeli w ogle miasto rozwaa takopcj. Z chci doczybym doekipy pani dyrektor ZZM, eby namiejscu zobaczy, jak to wygldaz tymi gruntami prywatnymi. Wrazie potrzeby mog zaprowadzina kopiec.@wladch: Prosz o informacj ospotkaniu przy kopcu. Moe udami si wskaza zapamitanemiejsce tablicy pamitkowej.Tablicy z Grunwaldem niepamitam. Pozdrawiam. KM

  www.mmrzeszow.pl to miejskiportal spoecznociowy. ebyzaoy na nim konto, wystarczyklikn na docz do nas iuzupeni krtki formularz.Rejestracja jest szybka idarmowa. Dziki niej monadodawa wasne teksty izapowiedzi wydarze, wysyazdjcia i komentowa cy ta tyChce my po czy skrzy o wa nie ul. Rze -

  cha i Za skiej z ul. Lu bel sk. M wi my o dwch jezd niach, czte rech pa sach ru chuoraz sze ro kich chod ni kach po czo nych ze cie ka mi ro we ro wy mi.wi ce pre zy dent Ma rek Ustro bi ski o bu do wie od cin ka p noc nej ob wod ni cy

  Rze szo wa

  Zde cy do wa li my, e nie uru cha mia my na -bo ru, ale to nie ozna cza ko ca uczel ni. Ma myjesz cze stu dia po dy plo mo we i pro jek ty unij ne.Krzysz tof Ka szu ba, rek tor Wy szej Szko y Za rz dza nia, o de cy zji se na tu

  uczel ni kj

 • wydarzenia 3Czwartek, 1 marca 2012 r.

  R E K L A M A

  krtko z miasta Radni zdjli we wtorek zporzdku obrad punkt dotyczcyprzenosin ZSO nr 1 (IX LO iGimnazjum nr 4). Budynek przyOfiar Katynia mogaby zaj szkoaspecjalna. Na takie rozwizanie niebyo penej zgody w komisjiedukacji.

  Market sportowy, elektroniczny imeblowy maj powsta w nowymparku handlowym przy ul.Lwowskiej. Inwestycj zrealizujeamerykaska firma deweloperskaPanattoni. Obiekt ssiadujcy zhipermarketami Auchan i LeroyMerlin powstanie do 2013 roku.Bdzie mia 13 tys. mkw.powierzchni.

  Krzysztof Ignaczak, siatkarz(libero) reprezentacji Polski orazAsseco Resovii, zosta zwycizc52. Plebiscytu na 10 NajlepszychSportowcw Podkarpacia 2011roku, organizowanego przezNowiny. Wrd najlepszychznaleli si te inni zawodnicyzwizani z Rzeszowem: JasonCrump - uel, PGE MarmaRzeszw (3), Piotr Nowakowski -siatkwka, Asseco Resovia (4),Andrzej Rzeszutek - skoki dowody, Stal Rzeszw (8).

  Pod koniec kwietnia ma zostaotwarty hotel Hilton Garden Inn wMillenium Hall. Zajmie 3 i 4kondygnacj. Bdzie tam miejscedla 100 goci oraz centrumkonferencyjne dla 200 osbwyposaone w najnowsztechnologi. Take restauracja, bari centrum fitness.

  Na ok. 140 mi lio nw zo tych wy ce ni lispe cja li ci bu do w ko lej ne go od cin kap noc nej ob wod ni cy. Dro ga o du go ci1,8 km po czy skrzy o wa nie ul. Rze chai Za skiej z ul. Lu bel sk.

  Ob wod ni ca po bie gnie la dem ul. Rze cha, a mniej wi cej w jejpo o wie od bi je w kie run ku za chod nim. Std na wy so ko ci ul.Kro gul skie go pro sty od ci nek po czy j z ul. Lu bel sk, gdzie za -pla no wa no ron do. W ko lej nych la tach ma prze ci jesz cze ul.War szaw sk i przez spe cjal n stre f eko no micz n Dwo rzy skodo pro wa dzi do ul. Kra kow skiej. Naj trud niej szym za da niem b -dzie bu do wa mo stu w ci gu no wej dro gi, mniej wi cej na 3/4du go ci tra sy. Tu tra sa wpa da na zbior nik na le cy do elek tro -cie pow ni oraz ko ry to Wi so ka. Pro jek tan ci pro po nu j most pod -wie sza ny na ol brzy mim, 107-me tro wym py lo nie. Prze pra wa mamie 400 me trw du go ci, czy li mniej wi cej tyle, co czte ry mo -sty Zam ko we. Bu do wa tra sy ma ru szy w po o wie przy sze goro ku i po trwa do dwch lat. bg

  Wi cej o pla no wa nych miej skich in we sty cjach na s